Strona główna » Aktualności » Zarządzenie Prezesa NFZ

Zarządzenie Prezesa NFZ

A+ A-
 

ZARZĄDZENIE Nr 91/2019/DSOZ  PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 

§ 1.

2) w § 9 po ust. 1  dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Osoby, o których mowa w ust. 1, będące lekarzami mogą udzielać świadczeń w zakresie badania tomografii komputerowej (TK) i rezonansu magnetycznego (RM), także za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, z zachowaniem wymogów określonych w odrębnych przepisach.”;

 

 

pełny tekst Zarządzenia:

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-912019dsoz,6971.html 
 

Copyright © 2016