Strona główna » Aktualności » Sprawozdanie ZG PLTR za okres kadencji 2016-2019

Sprawozdanie ZG PLTR za okres kadencji 2016-2019

A+ A-
 

POLSKIE LEKARSKIE TOWARZYSTWO RADIOLOGICZNE

- SPRAWOZDANIE ZA OKRES KADENCJI 2016-2019

(wersja skrócona – pełną wersję otrzymali drogą internetową wszyscy członkowie PLTR)

 

I.

DZIAŁANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO

 

1.

Działalność PLTR w sprawozdawanym okresie opierała się na pracy następujących struktur:

Zarząd Główny

Komisja Rewizyjna

Sąd Koleżeński

Oddziały PLTR (na początku kadencji 14 a na końcu 15)

Sekcje PLTR (15 sekcji)

Komisje PLTR (3 komisje)

 

2.

Zebrania Zarządu Głównego

Odbyło się 12 zebrań (zebranie w każdym kwartale; według statutu muszą obywać się co najmniej co 6 miesięcy). W razie potrzeby odbywano konsultacje internetowe.

5 zebrań obejmowało nie tylko ścisły zarząd ale także przewodniczących oddziałów, sekcji oraz przewodniczących komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego. Na zebraniach o rozszerzonej formule, informowano przedstawicieli oddziałów, sekcji, komisji rewizyjnej i sądu o aktualnych sprawach i działaniach.

 

3.

Uporządkowanie logistyki PLTR

Opracowano:

- Wzory do sprawozdań finansowych i merytorycznych dla oddziałów i sekcji co ułatwiło  

  sprawozdawczość oraz zmniejszyło je czasochłonność.

- Regulamin konkursu na redaktora naczelnego Polish Journal of Radiology, która winien być ogłaszany

   na początku każdej kadencji.

- Instrukcje i wzory sprawozdań Walnych Zebrań PLTR, Oddziałów i Sekcji co zdecydowanie upraszcza

   procedurę a także ułatwia przestrzeganie wymogów statutowych.

- System zgłaszania kandydatur do władz PLTR w określonym czasie (60-30 dni przed Walnym

   Zebraniem). W tym przypadku chodziło o to aby nie padały przypadkowe propozycje a także aby, po  

   przeanalizowaniu CV, można było podjąć świadome decyzje.

- System wcześniejszego przygotowania problemów do głosowania (np. nad zmianami w statucie).

   Chodziło o to aby przed Walnym Zebraniem Delegatów dać możliwość wcześniejszego

    przedyskutowania propozycji w oddziałach i  sekcjach tak aby podejmować świadome decyzje w

    oparciu o opinie środowiska.

- Wprowadzono zasadę przesyłania, co roku, sprawozdań merytorycznych i finansowych do

   przewodniczącego Komisji Rewizyjnej; za lata 2016 i 2017 uzyskano pozytywną opinię (akceptacja

   działań ZG).

- Wprowadzono zasadę zapraszania przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej odpowiednio  

  wcześniej w celu dokładnego sprawdzenia dokumentacji merytorycznej i finansowej.

- Wprowadzono zasadę przesyłania sprawozdań z okresu upływającej kadencji do każdego członka

  PLTR.

- Prowadzenie sekretariatu będącego w gotowości codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 07:30

  do 15:00.

 

Wszystko to spowodowało ułatwienie przeprowadzania sprawozdawczości merytorycznej i finansowej a także uprościło realizacje walnych zebrań. Przestrzeganie określonych procedur sprawiło, że działania Towarzystwa są zgodne z obowiązującymi przepisami a także „przejrzyste”.

Należy przy tym stwierdzić, że brakuje jeszcze szeregu regulaminów, które należy opracować w najbliższej przyszłości.

 

4.

Składki członkowskie PLTR

 

Dokonano modernizacji wcześniej funkcjonujących modułów opłat składek PLTR. Składki są opłacane wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu przelewy24. PLTR nie prowadzi żadnych operacji finansowych w zakresie płatności składek; poprzez przelewy24 wpływają jedynie na konto Towarzystwa.

 

W ramach tzw. członkostwa instytucjonalnego, PLTR należy do European Society of Radiology (ESR) a przez to ma możliwość uczestnictwa w różnych gremiach ESR.

 

W roku 2019, dla pierwszych 500 osób, które wpłaciły składkę do PLTR oraz przesłały swoje dane (zgodnie z wymaganiami ESR), zapłaciliśmy dopłatę do składki instytucjonalnej ESR co spowodowało, żete 500 osób  stało się (jako członkowie PLTR) także członkami European Society of Radiology.

 

 

5.

Szkoła Radiologii PLTR

Przeprowadzono następujące działania:

- Przebudowano stronę www.szkolaradiologii.pltr.pl

- Utworzono archiwum z danymi kursów za okres 2013-2019 w celu uporządkowania informacji i

   umożliwienia lepszej orientacji dla specjalizujących się.

- Wprowadzono kursy „łączone” tzn. z programem według starego i nowego, trybu co pozwala, w

   czasie jednej edycji, brać udział rezydentom obu tych „ścieżek specjalizacji”. W ten sposób zniknął

   jeden z podstawowych problemów czyli nie uznawania uczestnictwa w kursach ze względu na

   różnice programowe. Okazało się to wcześniej dużym problemem do tego stopnia, że uniemożliwiło

   pewnej grupie osób przystąpienie do egzaminu specjalizacyjnego w terminie.

- Całkowita informatyzacja kursów – od rejestracji (zsynchronizowano zgłaszanie na kursy Szkoły z

  CMKP), przez potwierdzanie obecności, wypełnianie ankiet ewaluacyjnych aż do mailowego

  pobierania dyplomów.

- Likwidacja opłaty za udział w Szkole (za katering i „logistykę”).

- Nawiązano partnerstwo z Uniwersytetem im. Jana Kochanowskiego w Kielcach co zapewnia

  oficjalnego organizatora zgodnie z Ustawą.

- Ankiety ewaluacyjne i ich automatyczna analiza pozwala na bardzo dokładną ocenę poszczególnych

  kursów. W latach 2015 i 2018 przeprowadzono ankietę wśród uczestników Szkoły Radiologii PLTR

  i uzyskano rezultaty jak poniżej - po pierwsze, wysoką ocenę merytoryczną ale jednocześnie wzrost

  tej oceny na przestrzeni 3 lat.

 

6.

Polish Journal of Radiology (PJR)

Nastąpiła zmiana redaktora naczelnego na podstawie konkursu na to stanowisko oraz zmiana wydawcy (obecnie firma Termedia). Koniecznym było załatwienie zaległych spraw związanych ze zmianą tytułu oraz  rejestracją PJR. Aktualnie nasze pismo wydawane jest w formie elektronicznej w systemie Open Acces. Obniżono koszty wydawania o  ok. 50%. Aby „miękko” przeprowadzić czytelników do nowej formy (Open Acces), wszyscy członkowie Towarzystwa otrzymali za rok 2017 broszurkę ze spisem treści oraz płytą CD z nagranymi artykułami z 2017r.

Uporządkowano i uzupełniono archiwum czasopisma za okres od 1926r. do chwili obecnej.

 

Po wewnętrznym audycie, na początku 2019, złożono wniosek o przyznanie IF dla Polish Journal of Radiology. Proces ewaluacji jest czasochłonny – nie znamy terminu decyzji w tym zakresie.

 

7.

European Diploma in Radiology (EDiR)

Nasze Towarzystwa jest liderem we wprowadzeniu uznawania egzaminu EDiR (pomysł prof. Andrzeja Urbanika z Krakowa) jako równoważnego z krajowym egzaminem specjalizacyjnym (w Polsce PES). Polacy stanowią największą grupę wśród zdających EDiR.   W roku 2017 nastąpiła weryfikacja „kompatybilności”  EDiR z PES, przez Ministerstwo Zdrowia. Udało się utrzymać stan dotychczasowy tzn. wymienność obu tych form egzaminów.

 

Wymienność EDiR i PES jest bardzo ważnym elementem wizerunkowym PLTR na arenie międzynarodowej. Poza tym stymuluje polskich rezydentów do przystępowania do tego egzaminu i powoduje konieczność lepszego opanowania wiedzy, w dodatku w języku angielskim. 

 

8.

Lekarze na stażu specjalizacyjnym

*Wprowadzenie następujących działań:

 -Wykłady dla rezydentów w ramach Radiologicznej Platformy Edukacyjnej (Eduradiologia). W latach 2016-2019 kontynuowano program nieobowiązkowego, internetowego szkolenia rezydentów (także specjalistów) z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej z całej Polski. W każdym roku akademickim odbyło się 80 prezentacji dostępnych nieodpłatnie na kanale YouTube. Wykłady prowadzone były zarówno przez wiodących specjalistów jak i przez rezydentów, przygotowujących wykłady pod okiem ekspertów. Liczba wyświetleń poszczególnych prezentacji osiągnęła wysoki poziom - od 400 do ponad 1000. Obecnie Radiologiczna Platforma Edukacyjna działa pod patronatem PLTR za pośrednictwem www.polradiologia.org

 -Quiz radiologiczny; prezentowane są przypadki (na www.polradiologia.org) z poprzednich egzaminów specjalizacyjnych na co uzyskano zgodę z CEM. Chodzi o możliwość sprawdzenia swoich wiadomości a dla rezydentów także trening przed egzaminem. Uatrakcyjnieniem jest możliwość wygrania nagród książkowych za prawidłowe odpowiedzi a także udziału w kursach Akademii Siemens Healthineers.

*Organizacja corocznego repetytorium przed egzaminem specjalizacyjnym.

 

9.

Standardy, wytyczne

Opublikowano na www.polradiologia.org dokumenty będące wytycznymi czy też standardami w celu ułatwienia codziennej pracy radiologom. Część z tych dokumentów zostało opracowanych przez gremia międzynarodowe. W kilku przypadkach dokonano ich tłumaczenia. Inne zostały opracowane przez PLTR samodzielnie lub we współpracy z innymi towarzystwami naukowymi.

 

*Dokumenty opracowane przez PLTR

- Zalecenia Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego dotyczące minimalnych wymagań

  dla pracowni TK i MR do wykonywania  poszczególnych typów badań.

- Wzory dokumentów dla Pracowni Radiologii / Zakładów Radiologii (wzory skierowań i tzw.

  świadomych zgód na procedury o podwyższonym ryzyku).

- Aktualizacja zaleceń PLTR do stosowanego protokołu badania MR u pacjentów z SM.

- Diagnostyka rezonansu magnetycznego u pacjentów ortodontycznych - wytyczne.

- Wytyczne w sprawie zespołu dziecka maltretowanego.

- Teleradiologia - wytyczne PLTR (w dużej części uwzględnione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia

   z 11.04.2019).

 

*Dokumenty opracowane przez European Society of Radiology przetłumaczone przez PLTR

- Wymiana sprzętu radiologicznego - zalecenia European Society of Radiology (dokument bardzo

  często wykorzystywane przez radiologów w dyskusjach z decydentami w sprawie zakupu nowej

  aparatury)

- Broszura ESR dotycząca audytów klinicznych Esperanto.  

 

*Międzynarodowe dokumenty opublikowane dla informacji polskiegpo środowiska radiologicznego 

- Środki kontrastujące - zalecenia ESUR wersja 10.0 (2018).

- Wytyczne w sprawie neuroradiologii zabiegowej.

- Gadolinowe środki kontrastujące - zalecenia.

- European Guidelines on Diagnostic Reference Levels for Paediatric Imaging.

- EFSUMB Guidelines and Recomendations.

 

10.

Opieka nad aktywnością studentów w zakresie radiologii

- Patronat nad studenckimi konferencjami SOFOR i Młoda Elektroradiologia (najważniejsze,

  studenckie konferencje radiologiczne w Polsce)

- Organizacja studenckich  sesji naukowych na Zjazdach PLTR (od 2016).

- Organizacja konkursu „Diamentowy Promień” dla studenckich, radiologicznych kół naukowych

   działających na uczelniach prowadzących nauczanie na kierunku lekarskim i elektroradiologii.

   Chodzi o stymulowanie działalności naukowej w dziedzinie radiologii wśród studentów i w ten

   sposób pozyskiwanie wartościowych osób do wyboru radiologii jako kierunku specjalizacji.

- Dystrybucja 10 000 egzemplarzy (za pośrednictwem Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej)  

  „Wytycznych dla lekarzy kierujących na badania obrazowe” na uczelnie prowadzące kierunek

  lekarski oraz elektroradiologia.

 

11.

Nauczanie USG na poziomie przeddyplomowym

Apel do dziekanów Wydziałów Lekarskich w celu stworzenia warunków do prowadzenia nauki USG dla studentów – zgodnie z prośbą European Federations of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology. Dodatkowo dołączono opis przykładowej organizacji pracowni (aparat USG, ekrany do wyświetlania filmików dydaktycznych) oraz przykładowy program studenckiego kursu USG, który jest już realizowany w jednej z polskich uczelni (Collegium Medicum UJ).

 

12.

Agencja Atomistyki

Udział w działaniach:

- W celu ograniczenia specjalizacji fizyków medycznych; możliwość uzyskania uprawnień

  dedykowanych dla obsługi pracowni radiologicznych.

- W celu zmiany sposobu (zdecydowane uproszczenie) organizowania szkoleń ochrony pacjenta przed

   promieniowaniem jonizującym.

 

13.

Ministerstwo Zdrowia

Przeprowadzono następujące działania:

- Obszerna analiza projektu nowego Prawa Atomowego – styczeń 2017.

- Uwagi do projektu Rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia: Terapia łączona mechanicznego

  udrażniania domózgowych lub wewnątrzmózgowych tętnic z dożylnym podaniem leku

  fibrynolitycznego w ostrej fazie udaru niedokrwiennego.

- Opracowanie dokumentu: kierunki rozwoju diagnostyki obrazowej i radiologii interwencyjnej w

  ramach projektu Narodowego Instytutu Onkologii.

- Uwagi do Ministra Zdrowia w sprawie projektu pilotażu  trombektomia.

- Uwagi do Ministra Zdrowia w sprawie projektu Ustawy o zawodzie lekarza (wypunktowano

  problem polegający na tym, że lekarze zatrudniani są na kontrakty oparte na liczbie

  wykonanych /opisanych badań a nie na czasie pracy).

- Udział w zebraniach Ministerstwa Zdrowia w sprawie kształcenia techników elektroradiologii a

  także spotkaniu nt. miejsca i roli technika elektroradiologii.

- Udział w zebraniu nt. procedur wzorcowych.

- Udział w zebraniu nt. skryningu płuc przy pomocy niskodawkowego badania TK.

 

14.

Współpraca z Krajowym Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia (KCOR)

Współpraca obejmowała:

- Prace związane z nowelizacją Prawa Atomowego.

- Wzajemną informację prowadzoną na bieżąco.

- Coroczny udział w konferencji PJOMED organizowanej przez KCOR.

- Udział dyrektora KCOR w dwóch zebraniach ZG PLTR oraz czynnego udziału w Zjazdach PLTR.

- Wspólne opracowanie polskiego tłumaczenia broszury Esperanto (dokument ESR) dotyczącej

   audytów klinicznych

- Udział w pracach nad przygotowanie kolejnego wydania „Wytycznych dla lekarzy kierujących na

   badania  obrazowe”. Wydanie to ma być zrealizowane w formie elektronicznej, dostępnej za

   pośrednictwem internetu dla wszystkich lekarzy w Polsce. Realizacja przedsięwzięcia ma nastąpić w

   październiku  2019 po uruchomieniu finansowania przez Ministerstwo Zdrowia.

 

15.

 Certyfikaty PLTR umiejętności z podspecjalizacji radiologii

Prowadzono wydawanie certyfikatów PLTR umiejętności z podspecjalizacji radiologii. Wprowadzony w poprzedniej kadencji system przyznawania certyfikatów w specjalnościach szczegółowych (w 10 podspecjalizacjach) radiologii, pomimo złagodzenia wymagań dotyczących ich uzyskania, nie cieszył się znaczącym zainteresowaniem. Wyjątkiem były certyfikaty z dziedziny radiologii zabiegowej, których realizacje Sekcja prowadziła dla swoich członków.  

 

16.

Działanie PR-owe na rzecz  PLTR na forum European Society of Radiology

- Przypominanie o naszej inicjatywie dotyczącej European Diploma in Radiology.

- Udział w działaniach na rzecz  European Day of Radiology (wywiady, działania PR).

- Informacyjna strona radiologiczna dla pacjentów (www.inforadiologia.pl) , która uzyskała

   zainteresowanie ESR na tyle, że poproszono o jej prezentacja (w formie klipu) dla prezydentów 

   narodowych towarzystw radiologicznych w czasie ECR 2019. Zamieszczono także odpowiednią

   notatę w gazecie zjazdowej  ECR 2019.

- Prezentacja polskich doświadczeń kształcenie studentów na kierunku lekarskim i elektroradiologii.

  Zamieszczono także odpowiednią notatkę w gazecie zjazdowej ECR 2019.

- Udział przedstawicieli PLTR w komisjach ESR.

- W ramach promocji polskiego środowiska, w ESR, na podstawie zgłoszeń z

   Oddziałów/Katedr, sporządzono listę młodych radiologów z Polski (i przesłano do ESR), którzy

   mogliby zostać włączeni w działalność ESR.

 

17.

Działania PR-owe (prezentacje oraz stoisko reklamowe) w kraju

- Co roku udział w Kongresie Wyzwań Zdrowotnych (prezentacje oraz stoisko reklamowe).

- Udział w okazjonalnych imprezach w ramach, których można reklamować radiologię.

- Organizacja ekspozycji reklamowych 8 listopada (European Day of Radiology) w Krakowie i

  Rzeszowie.

- Udział w ogólnopolskim programie TV promującym radiologię, w czasie European Day of

   Radiology.

 

18.

Konferencja Prezesów Towarzystw Lekarskich

- Udział w posiedzeniach.

- Prezentacja nowoczesnej dydaktyki dla potrzeb radiologii w czasie jednego z posiedzeń.

 

18.

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP)

- Udział w posiedzeniach.

 

19.

Kultywowanie historii Polskiej Radiologii

- Opracowanie rozdziałów nt. historii polskiej radiologii w tomie II i III monumentalnego dzieła „Dzieje Medycyny w Polsce”.

- Kontynuowanie opracowania historycznego „Kalendarium PLTR”, które zapoczątkował prof.

   Zajgner.

- Kontynuowanie Kroniki PLTR.

 

20.

Członkowie ZG PLTR jako przedstawiciele w radiologicznych strukturach europejskich

PLTR ma swoich przedstawicieli w kluczowych strukturach European Society of Radiology a także w strukturach European Union of Medical Specialists.

Oprócz tego, wielu polskich radiologów działa w towarzystwach subspecjalizacyjnych.

 

21.

Poza pracą

- Organizacja Radiologicznych Mistrzostw Polski w Narciarstwie; w 2014 (po 10 latach organizacji

   przez Katedrę Radiologii CM UJ)  organizacje przekazano sekcji diagnostyki obrazowej w

   medycynie sportowej; od 2017 Mistrzostwa nie są organizowane.

-  Organizacja Radiologicznych Mistrzostw Polski w Żeglarstwie (Katedra Radiologii CM UJ w

   Krakowie oraz II Zakład Radiologii Medycznego Uniwersytetu Gdańskiego); są kontynuowane

-  Organizacja Biegu Radiologa w czasie Zjazdów PLTR (pierwszy raz w 2016); jest kontynuowana.

-  Organizowanie wystawy prac malarskich (RadioArt) w czasie Zjazdów PLTR  (pierwszy raz w

    2016); jest kontynuowana.

- Rekolekcje Radiologiczne (corocznie organizowane są przez grupę ze Śląska).

 

 

II.

Finanse PLTR

 

W czasie kadencji 2016-2019 obsługę finansową prowadziło, na zasadzie umowy, biuro księgowe, które bezpośrednio i na bieżąco kontrolowała skarbnik Towarzystwa. W tym czasie finanse PLTR wzrosły o ponad 80% w stosunku do stanu z dnia  1 czerwca 2016.

Uzyskano w ten sposób wysoką stabilność finansową. W takiej sytuacji można planować przedsięwzięcia, które będą wymagały wsparcia finansowego np. system stypendialny dla osób, które mają przyjęte prace na prestiżowych kongresach bądź publikacje w prestiżowych czasopismach gdzie wymaga się opłaty za publikacje. Oczywiście, musi to być zgodne ze statutem.

 

Podsumowując – w czasie kadencji 2016-2019:

  1. Uporządkowano logistykę działania Towarzystwa.
  2. Ustabilizowano działalność Szkoły Radiologii PLTR.
  3. Wprowadzono na bardziej profesjonalny poziom wydawanie Polish Journal of Radiology; na tyle aby podjąć próbę uzyskania punktacji IF.
  4. Wprowadzono publikowanie wytycznych/standardów w celu łatwiejszej orientacji w istotnych problemach dotyczących codziennej działalności.
  5. Zdecydowanie wzmocniono finanse PLTR.


 
 

Copyright © 2016