Strona główna » Aktualności » Procedury TK i MR - zalecenia PLTR

Procedury TK i MR - zalecenia PLTR

A+ A-
 

ZALECENIA POLSKIEGO LEKARSKIEGO TOWARZYSTWA RADIOLOGICZNEGO

DOTYCZĄCE MINIMALNYCH WYMAGAŃ DLA:

PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK) I REZONANSU MAGNETYCZNEGO (MR)

DO WYKONYWANIA POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW BADAŃ TK I MR

 

 

ŚWIADCZENIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

 

Lp.

Nazwa świadczenia

Warunki realizacji świadczeń

1

TK badanie głowy bez środka kontrastującego

1. Organizacja świadczeń

1) Badanie może zostać wykonane kiedy pacjent przedstawi oryginalne skierowanie

2) Wykonujący badanie winien zapewnić pacjentom dostęp do informacji na temat przebiegu badania, przeciwskazań a także możliwych zdarzeń niepożądanych

3) Należy uzyskać świadomą zgodę pacjenta w przypadku badania z podaniem środka kontrastującego

4) W uzasadnionych sytuacjach, lekarz specjalista radiolog ma prawo dostosować zakres badania (w tym go rozszerzyć)

5) Realizator badania wydaje wynik (składa się z opisu i dokumentacji obrazowej)

6) Wymagana jest obecność wymienionego poniżej personelu w miejscu i w czasie realizacji badań

 

2. Personel:

1) lekarz

a. lekarz  specjalista w dziedzinie radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej

lub 

b. lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej albo lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie radiodiagnostyki pod nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie: radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej zatrudnionego w tej samej pracowni*

2) osoba, która

a. rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe w zakresie elaktroradiologii obejmujące co najmniej 1700 godzin kształcenia w zakresie elektroradiologii i uzyskała co najmniej tytuł licencjata lub inżyniera,
lub

b. ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujące co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera,
lub

c. ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technik elektroradiolog lub technik elektroradiologii lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiologii.

3) pielęgniarka.

 

3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

 • Aparat spiralny o czasie najkrótszego skanu dla 360° maksimum 1,0 s i rozdzielczości wysokokontrastowej minimum 5 pl/cm w płaszczyźnie XY dla krzywej wartości MTF 50%, z jednoczasową akwizycją co najmniej 16 warstw przy jednym pełnym obrocie układu lampa rtg - detektory i minimalnej średnicy gantry 65 cm.
 • W przypadku aparatu do badań kardiologicznych (poz. 21,22): aparat spiralny o czasie najkrótszego skanu dla 360° maksimum 0,4 s i rozdzielczości wysokokontrastowej minimum 10 pl/cm w płaszczyźnie XY dla krzywej wartości MTF 50%, z jednoczasową akwizycją co najmniej 64 warstw przy jednym pełnym obrocie układu lampa rtg - detektory, rozdzielczości czasowej dla akwizycji kardiologicznej nie gorszej niz 200 msek  i minimalnej średnicy gatry 70 cm. Dodatkowo wymagana automatyczna modulacja dawki w zależności od obszaru skanowanego w płaszczyźnie XY i w osi Z.
 • Dodatkowa konsola robocza z zainstalowanym i uruchomionym oprogramowaniem dostosowanym do zakresu klinicznego wykonywanych procedur.
 • Zainstalowane i uruchomione oprogramowanie do rekonstrukcji MPR, MIP, CTA, 3D, wirtualnej endoskopii oraz analizy naczyniowej.
 • Strzykawka automatyczna do podawania środka kontrastowego; w przypadku badań kardiologicznych strzykawka automatyczna z dwoma niezależnymi torami podawania płynów.
 • Urządzenie do rejestracji obrazów uzyskanych w czasie badania.

2

TK badanie głowy bez środka kontrastującego i ze wzmocnieniem kontrastowym

3

TK głowy ze środkiem kontrastującym

4

TK głowy bez środka kontrastującego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym (także perfuzja)

5

TK badanie jednego odcinka kręgosłupa bez środka kontrastującego

6

TK badanie jednego odcinka kręgosłupa bez środka kontrastującego i ze wzmocnieniem kontrastowym

7

TK badanie dwóch odcinków kręgosłupa bez środka kontrastującego

8

TK badanie dwóch odcinków kręgosłupa bez środka kontrastującego i ze wzmocnieniem kontrastowym

9

TK badanie jednej lub więcej okolicy kończyny (górnej albo dolnej) bez środka kontrastującego

10

TK badanie jednej lub więcej okolicy kończyny (górnej albo dolnej) bez środka kontrastującego i ze wzmocnieniem kontrastowym

11

TK badanie jednej okolicy anatomicznej innej niż głowa, kręgosłup i kończyny bez środka kontrastującego

12

TK badanie jednej okolicy anatomicznej innej niż głowa, kręgosłup i kończyny bez środka kontrastującego i ze wzmocnieniem kontrastowym

13

TK badanie jednej okolicy anatomicznej innej niż głowa, kręgosłup i kończyny bez środka kontrastującego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym (także perfuzja)

14

TK badanie dwóch okolic anatomicznych innych niż głowa, kręgosłup i kończyny bez środka kontrastującego

15

TK badanie dwóch okolic anatomicznych innych niż głowa, kręgosłup i kończyny bez środka kontrastującego i ze wzmocnieniem kontrastowym

16

TK badanie dwóch okolic anatomicznych innych niż głowa, kręgosłup i kończyny bez środka kontrastującego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym

17

TK angiografia jednej okolicy anatomicznej lub kończyny (z wyłączeniem angiografii tt. wieńcowych)

18

TK angiografia dwóch i więcej okolic anatomicznych albo dwóch kończyn (z wyłączeniem angiografii tt. wieńcowych)

19

TK -  inne badania TK ze środkiem kontrastującym

20

TK wirtualna kolonoskopia

21

Tomografia komputerowa serca – badanie morfologii i czynności mięśnia sercowego

22

TK tętnic wieńcowych

Wymienione świadczenia tomografii komputerowej obejmują okolice ciała odnoszące się do okolic anatomicznych, którymi są: głowa, szyja, klatka piersiowa, jama brzuszna, kregosłup (z podziałem na odcinek szyjny, piersiowy, lędźwiowy, krzyżowy), kończyna dolna oraz kończyna górna. Okolice anatomiczne kończyn to staw(y) krzyżowo-biodrowy(e) i biodrowy(e), staw kolanowy, staw skokowy, stopa, staw barkowy, staw łokciowy, nadgarstek, ręka.

 * Oznacza bezpośredni nadzór lekarza specjalisty w dziedzinie radiologii lub radiodiagnostyki lub radiologii i diagnostyki obrazowej. Konieczna jest - we wszystkich powyższych sytuacjach - obecność lekarza specjalisty w pracowni w godzinach jej pracy.

 

 

 

 

ŚWIADCZENIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO

 

Lp.

Nazwa świadczenia

Warunki realizacji świadczeń

1

MR badanie głowy bez środka kontrastującego                                                     

1. Organizacja świadczeń

1) Badanie może zostać wykonane kiedy pacjent przedstawi oryginalne skierowanie

2) Wykonujący badanie winien zapewnić pacjentom dostęp do informacji na temat przebiegu badania, przeciwskazań a także możliwych zdarzeń niepożądanych

3) Należy uzyskać świadomą zgodę pacjenta w przypadku badania z podaniem środka kontrastującego

4) W uzasadnionych sytuacjach, lekarz specjalista radiolog ma prawo dostosować zakres badania (w tym go rozszerzyć)

5) Realizator badania wydaje wynik (składa się z opisu i dokumentacji obrazowej)

6) Wymagana jest obecność wymienionego poniżej personelu w miejscu i w czasie realizacji badań

 

2. Personel:

1) lekarz

a. lekarz  specjalista w dziedzinie radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej

lub

b. lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie radiodiagnostyki pod nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie: radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej zatrudnionego w tej samej pracowni*


2) osoba, która:

a. rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe w zakresie elaktroradiologii obejmujące co najmniej 1700 godzin kształcenia w zakresie elektroradiologii i uzyskała co najmniej tytuł licencjata lub inżyniera,
lub

b. ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujące co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera,
lub

c. ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technik elektroradiolog lub technik elektroradiologii lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiologii;

3) pielęgniarka.

 

3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

 • W przypadku systemów zamkniętych (poz. 1-13):
  System MR z gradientami  minimum 30 mT/m oraz slew-rate minimum 100 mT/m/ms w każdym z kierunków X, Y i Z; liczba kanałów minimum 8, indukcja pola magnetycznego min. 1,5 T
 • W przypadku systemów otwartych (poz. 1-13):
  System MR z gradientami minimum 25 mT/m w każdym z kierunków X, Y i Z; badania przy pomocy systemów otwartych winny być wykonywane w sytuacjach gdy badań MR nie można wykonywac z użyciem systemów zamkniętych
 • W przypadku diagnostyki małych stawów (poz. 7,8) dopuszcza się dedykowane do tego celu systemy MR (do badania małych stawów) o niższych parametrach
 • W przypadku badań kardiologicznych (poz. 14,15), HMRS (poz.16) oraz fMRI (poz. 17): System MR z gradientami  minimum 35 mT/m oraz slew-rate minimum 150 mT/m/ms w każdym z kierunków X, Y i Z; liczba kanałów minimum 16 (również w cewkach), indukcja pola magnetycznego min. 1,5 T
 • Dodatkowa konsola robocza z zainstalowanym i uruchomionym oprogramowaniem dostosowanym do zakresu klinicznego wykonywanych procedur
 • Zainstalowane i uruchomione oprogramowanie i wyposażenie dostosowane do zakresu klinicznego wykonywanych procedur
 • Strzykawka automatyczna z dwoma niezależnymi torami podawania płynów (nie dotyczy systemów do badania małych stawów)
 • Urządzenie do rejestracji obrazów uzyskanych w czasie badania

2

MR głowy bez środka kontrastującego i ze wzmocnieniem kontrastowym

3

RM badanie głowy i kręgosłupa szyjnego bez środka kontrastującego

4

MR badanie głowy i kręgosłupa szyjnego bez środka kontrastującego i ze wzmocnieniem kontrastowym

5

MR badanie jednego lub dwóch sąsiadujących odcinków kręgosłupa bez środka kontrastującego

6

MR badanie jednego lub dwóch sąsiadujących odcinków kręgosłupa bez środka kontrastującego i ze wzmocnieniem kontrastowym

7

MR badanie jednej okolicy kończyny (górnej lub dolnej) bez środka kontrastującego

8

MR badanie jednej okolicy kończyny (górnej lub dolnej) bez środka kontrastującego i ze wzmocnieniem kontrastowym

9

MR badanie jednej okolicy anatomicznej innej niż głowa, kręgosłup, kończyny bez środka kontrastującego

10

MR badanie jednej okolicy anatomicznej innej niż głowa, kręgosłup, kończyny bez środka kontrastującego i ze wzmocnieniem kontrastowym

11

MR inne badanie bez środka kontrastującego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym

12

MR angiografia be środka kontrastującego

13

MR angiografia ze środkiem kontrastującym

14

MR serca – badanie czynnościowe i morfologiczne bez środka kontrastującego

15

MR serca - badanie czynnościowe i morfologiczne bez środka kontrastującego i ze wzmocnieniem kontrastowym  

16

Protonowa spektroskopia rezonansu magnetycznego - 1HMRS

17

Badanie czynnościowe mózgu – MR

 

Wymienione świadczenia tomografii komputerowej obejmują okolice ciała odnoszące się do okolic anatomicznych, którymi są: głowa, szyja, klatka piersiowa, jama brzuszna, kregosłup (z podziałem na odcinek szyjny, piersiowy, lędźwiowy, krzyżowy), kończyna dolna oraz kończyna górna. Okolice anatomiczne kończyn to staw(y) krzyżowo-biodrowy(e) i biodrowy(e), staw kolanowy, staw skokowy, stopa, staw barkowy, staw łokciowy, nadgarstek, ręka.

 * Oznacza bezpośredni nadzór lekarza specjalisty w dziedzinie radiologii lub radiodiagnostyki lub radiologii i diagnostyki obrazowej. Konieczna jest - we wszystkich powyższych sytuacjach - obecność lekarza specjalisty w pracowni w godzinach jej pracy.

 

 

 Dokument opracowali:

Prof. dr hab. Jerzy Walecki

(PLTR, Konsultant Krajowy ds. Radiologii i Diagnostyki Obrazowej)

(25.04.2014)

Prof. dr hab.Jan Baron

(PLTR)

 Aktualizacja

Prof. dr hab. Andrzej Urbanik

(PLTR)

(14.10.2016)

Prof. dr hab. Marek Sąsiadek

(PLTR)

 

Dr hab. Robert Chrzan

(PLTR)

 

Mgr inż. Ryszard Kowski

(PLTR)

                                                                
 

Copyright © 2016