Strona główna » Walne Zebranie Sekcji PLTR

Walne Zebranie Sekcji PLTR

A+ A-
 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SEKCJI PLTR

 

REGULAMIN

 

 1. Termin zebrania winien zostać ustalony zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego; zwyczajowo zebrania Sekcji odbywają się w czasie Zjazdu PLTR
 2. Najpóźniej 6 tygodni przed terminem Zebrania należy rozesłać informacje do członków Oddziału – wysyłka może odbyć się drogą pocztową lub internetową.
 3. Najpóźniej 6 tygodni przed terminem Zebrania należy umieścić informacje na podstronie Sekcji na polradiologia.org
 4. Zarząd Sekcji przesyła do Sekretariatu ZG PLTR listę członków a Sekretariat dokonuje weryfikacji ustalając listę członków rzeczywistych Sekcji tzn. takich, którzy opłacili składkę w przewidzianym w statucie terminie.
 5. W dniu zebrania, o oznaczonej godzinie (I termin Zebrania) należy sprawdzić frekwencję – uczestnicy Zebrania winni potwierdzić swój udział wpisując się na listę obecności (Załącznik A). Jeżeli jest kworum należy rozpocząć zebranie. Jeżeli nie stwierdzi się kworum należy Zebranie rozpocząć po 30 minutach (II termin Zebrania) niezależnie od liczby uczestników.
 6. Zebranie otwiera Przewodniczący Sekcji i przedstawia program (Załącznik B).
 7. Przedstawienie kandydatur na Przewodniczącego Zebrania oraz kandydatur do 3. osobowej Komisji Skrutacyjnej. Uwaga: Zarówno Przewodniczący Zebrania jak i Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować do Władz Sekcji.
 8. Głosowanie (może być tajne lub jawne) na Przewodniczącego Zebrania oraz na 3. osobową Komisję Skrutacyjną. Przewodniczący Sekcji ogłasza wyniki i przekazuje kierowanie Zebraniem Przewodniczącemu Zebrania.
 9. Sprawozdania
 • Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sekcji z przeprowadzonej kontroli merytorycznej Sekcji.
 • Sprawozdanie merytoryczne za okres mijającej kadencji przedstawia Przewodniczący Sekcji – sprawozdanie winno zawierać podanie składu Zarządu Sekcji, liczbę członków Sekcji, wykaz zorganizowanych lub współorganizowanych imprez (nazwa imprezy, termin, miejsce, liczba uczestników), inne formy aktywności.

10. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sekcji stawia wniosek o przyjęcie (lub nie) sprawozdania merytorycznego Sekcji. Jeżeli wniosek jest pozytywny występuje jednocześnie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Sekcji.

11. Głosowanie (może być tajne lub jawne) nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego i – w przypadku postawionego wniosku – o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Sekcji.

12. Komisja Skrutacyjna liczby głosy, ogłasza wynik i wpisuje rezultat do protokołu (Załącznik C).

13. Przedstawienie kandydatur na Przewodniczącego Sekcji przyszłej kadencji – kandydaci winni być obecni w czasie zebrania, być rzeczywistymi członkami PLTR (opłacona składka w roku, w którym odbywa się zebranie) oraz nie mogą pełnić funkcji Przewodniczącego Sekcji po raz trzeci. Winni także złożyć Oświadczenie (Załącznik D).

14. Głosowanie tajne na Przewodniczącego Sekcji

 • głosujący wpisują na kartach imiona i nazwiska kandydatów według kolejności alfabetycznej,
 • głosujący skreślają nazwiska kandydatów z wyjątkiem jednego, którego proponują na Przewodniczącego Sekcji,
 • Komisja Skrutacyjna liczy głosy, ogłasza wynik i wpisuje rezultat do protokołu (Załącznik C).

15. Przedstawienie kandydatur na członków Zarządu Sekcji – kandydaci winni być obecni w czasie zebrania, być rzeczywistymi członkami PLTR (opłacona składka w roku, w którym odbywa się zebranie) oraz winni złożyć Oświadczenie (Załącznik E).

16. Głosowanie tajne na członków Zarządu Oddziału

 • głosujący wpisują na kartach imiona i nazwiska kandydatów według kolejności alfabetycznej,
 • głosujący skreślają nazwiska kandydatów tak aby pozostało nie więcej niż trzy osoby,
 • Komisja Skrutacyjna liczy głosy, ogłasza wynik i wpisuje rezultat do protokołu (Załącznik C).

17. Przedstawienie kandydatur na członków Komisji Rewizyjnej Sekcji – kandydaci winni być obecni w czasie zebrania, być rzeczywistymi członkami PLTR (opłacona składka w roku, w którym odbywa się zebranie) oraz winni złożyć Oświadczenie (Załącznik F).

 

18. Głosowanie tajne na członków Komisji Rewizyjnej Sekcji

 • głosujący wpisują na kartach imiona i nazwiska kandydatów według kolejności alfabetycznej,
 • głosujący skreślają nazwiska kandydatów tak aby pozostało nie więcej niż trzy osoby,
 • Komisja Skrutacyjna liczy głosy, ogłasza wynik i wpisuje rezultat do protokołu (Załącznik C).

19. Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Sekcji odbywają naradę w czasie której następuje ustalenie funkcji:

 • Zarząd: dwóch Wiceprzewodniczących, Sekretarz
 • Komisja Rewizyjna: Przewodniczący, dwóch członków

Komisja Skrutacyjna zapisuje wyniki ustaleń w protokole (Załącznik C).

20. Sprawy Inne

Sprawy, które członkowie Oddziału uznają za istotne do omówienia.

21. Zamknięcie zebrania


Po zebraniu Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z głosowań w dwóch egzemplarzach (Załącznik C) składa podpisy. Jeden egzemplarz pozostawia w archiwum Sekcji, drugi przesyła do Zarządu Głównego w terminie tygodnia od Zebrania Sekcji. Protokół z głosowań jest załącznikiem do sprawozdania z Zebrania, które sporządza sekretarz Sekcji aktualnej kadencji i przesyła do Zarządu Głównego w terminie tygodnia od zebrania Sekcji. Sprawozdanie winno opisywać realizację poszczególnych punktów programu zebrania.

Uwaga: Nowo wybrane władze Sekcji rozpoczynają pracę od następnego dnia po zakończeniu Zjazdu.

 

 

Załącznik A - lista obecności

Załącznik B - Program Walnego Zebrania Członków Sekcji

Załącznik C - Protokół głosowań w czasie Walnego Zebrania Członków Sekcji

Załącznik D - Oświadczenie kandydata na stanowisko Przewodniczącego Sekcji

Załącznik E - Oświadczenie kandydata na stanowisko Członka Zarządu Sekcji

Załącznik F - Oświadczenie kandydata na stanowisko Członka Komisji Rewizyjnej Sekcji

 

 
Partnerzy
   
 

Copyright © 2016