Strona główna » Walne Zebrania Oddziałów

Walne Zebrania Oddziałów

A+ A-
 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ODDZIAŁÓW PLTR

REGULAMIN

 

 1. Termin zebrania winien zostać ustalony zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego.
 2. Najpóźniej 6 tygodni przed terminem Zebrania należy rozesłać informacje do członków Oddziału – wysyłka może odbyć się drogą pocztową lub internetową.
 3. Najpóźniej 6 tygodni przed terminem Zebrania należy umieścić informacje na podstronie Oddziału na polradiologia.org
 4. Zarząd Oddziału winien uzyskać w sekretariacie ZG PLTR listę członków rzeczywistych Oddziału tzn. takich, którzy opłacili składkę w przewidzianym w statucie terminie.
 5. W dniu zebrania, o oznaczonej godzinie (I termin Zebrania) należy sprawdzić frekwencję – uczestnicy Zebrania winni potwierdzić swój udział wpisując się na listę obecności (Załącznik A). Jeżeli jest kworum należy rozpocząć zebranie. Jeżeli nie stwierdzi się kworum należy Zebranie rozpocząć po 30 minutach (II termin Zebrania) niezależnie od liczby uczestników.
 6. Zebranie otwiera Przewodniczący Oddziału i przedstawia program (Załącznik B).
 7. Przedstawienie kandydatur na Przewodniczącego Zebrania oraz kandydatur do 3. osobowej Komisji Skrutacyjnej. Uwaga: Zarówno Przewodniczący Zebrania jak i Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować do Władz Oddziału, a także na Delegatów na Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa.
 8. Głosowanie (może być tajne lub jawne) na Przewodniczącego Zebrania oraz na 3. osobową Komisję Skrutacyjną.
  Przewodniczący Oddziału ogłasza wyniki i przekazuje kierowanie Zebraniem Przewodniczącemu Zebrania.
 1. Sprawozdania
  • Sprawozdanie merytoryczne za okres mijającej kadencji przedstawia Przewodniczący Oddziału – sprawozdanie winno zawierać podanie składu Zarządu Oddziału, liczbę członków Oddziału, wykaz zorganizowanych lub współorganizowanych imprez (nazwa imprezy, termin, miejsce, liczba uczestników), inne formy aktywności.
  • Sprawozdanie finansowe za okres mijającej kadencji przedstawia Skarbnik Oddziału – sprawozdanie winno zawierać wpływy i wydatki, a także stan konta Oddziału na rozpoczęcie i zakończenie kadencji.
  • Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału z przeprowadzonej kontroli merytorycznej i finansowej Oddziału.
 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału stawia wniosek o przyjęcie (lub nie) sprawozdania merytorycznego Oddziału.
 3. Głosowanie (może być tajne lub jawne) nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego.
 4. Komisja Skrutacyjna liczby głosy, ogłasza wynik i wpisuje rezultat do protokołu (Załącznik C).
 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału stawia wniosek o przyjęcie (lub nie) sprawozdania finansowego Oddziału.
 6. Głosowanie (może być tajne lub jawne) nad przyjęciem sprawozdania finansowego.
 7. Komisja Skrutacyjna liczby głosy, ogłasza wynik i wpisuje rezultat do protokołu (Załącznik C).
 8. Jeżeli wyniki obu głosowań są pozytywne Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału stawia wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Oddziału upływającej kadencji.
 9. Głosowanie (może być tajne lub jawne) nad wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
 10. Komisja Skrutacyjna liczy głosy, ogłasza wynik i wpisuje rezultat do protokołu (Załącznik C).
 11. Przedstawienie kandydatur na Przewodniczącego Oddziału przyszłej kadencji – kandydaci winni być obecni w czasie zebrania, być rzeczywistymi członkami PLTR (opłacona składka w roku, w którym odbywa się zebranie) oraz nie mogą pełnić funkcji Przewodniczącego Oddziału po raz trzeci. Winni także złożyć Oświadczenie (Załącznik D).
 12. Głosowanie tajne na Przewodniczącego Oddziału
 • głosujący wpisują na kartach imiona i nazwiska kandydatów według kolejności alfabetycznej,
 • głosujący skreślają nazwiska kandydatów z wyjątkiem jednego, którego proponują na Przewodniczącego Oddziału,
 • Komisja Skrutacyjna liczy głosy, ogłasza wynik i wpisuje rezultat do protokołu (Załącznik C).
 1. Przedstawienie kandydatur na członków Zarządu Oddziału – kandydaci winni być obecni w czasie zebrania, być rzeczywistymi członkami PLTR (opłacona składka w roku, w którym odbywa się zebranie) oraz winni złożyć Oświadczenie (Załącznik E).
 2. Głosowanie tajne na członków Zarządu Oddziału
 • głosujący wpisują na kartach imiona i nazwiska kandydatów według kolejności alfabetycznej,
 • głosujący skreślają nazwiska kandydatów tak aby pozostało nie więcej niż trzy osoby,
 • Komisja Skrutacyjna liczy głosy, ogłasza wynik i wpisuje rezultat do protokołu (Załącznik C).
 1. Przedstawienie kandydatur na członków Komisji Rewizyjnej – kandydaci winni być obecni w czasie zebrania, być rzeczywistymi członkami PLTR (opłacona składka w roku, w którym odbywa się zebranie) oraz winni złożyć Oświadczenie (Załącznik F).
 2. Głosowanie tajne na członków Komisji Rewizyjnej
 • głosujący wpisują na kartach imiona i nazwiska kandydatów według kolejności alfabetycznej,
 • głosujący skreślają nazwiska kandydatów tak aby pozostało nie więcej niż trzy osoby,
 • Komisja Skrutacyjna liczy głosy, ogłasza wynik i wpisuje rezultat do protokołu (Załącznik C).
 1. Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału odbywają naradę w czasie której następuje ustalenie funkcji:
 • Zarząd: Wiceprzewodniczący, Sekretarz, Skarbnik
 • Komisja Rewizyjna: Przewodniczący, dwóch członków

Komisja Skrutacyjna zapisuje wyniki ustaleń w protokole (Załącznik C).

 1. Przedstawienie kandydatur na Delegatów Oddziału na Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa – kandydaci winni być obecni w czasie zebrania, być rzeczywistymi członkami PLTR (opłacona składka w roku, w którym odbywa się zebranie) oraz opłacona składka za rok poprzedni w obowiązującym terminie. Winni także złożyć Oświadczenie (Załącznik G).
 2. Głosowanie tajne na Delegatów Oddziału na Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa.
 • głosujący wpisują na kartach imiona i nazwiska kandydatów według kolejności alfabetycznej,
 • głosujący skreślają nazwiska kandydatów tak aby pozostało nie więcej nazwisk niż wynika to ze statutu PLTR (obecnie 1 delegat na 20 członków Oddziału).

Komisja Skrutacyjna liczy głosy, ogłasza wynik i wpisuje rezultat do protokołu (Załącznik C).

 1. Przedstawienie kandydatur osób do nadania Dyplomu Uznania PLTR.
 2. Głosowanie tajne na osoby, które mają być uhonorowane Dyplomem Uznania PLTR.
 • głosujący wpisują na kartach imiona i nazwiska kandydatów według kolejności alfabetycznej,
 • głosujący wpisują przy każdym nazwisku odpowiednio (jedna opcja):
 • tak
 • nie
 • wstrzymał się,

Komisja Skrutacyjna liczy głosy, ogłasza wynik i wpisuje rezultat do protokołu (Załącznik C).

 1. Sprawy Inne

Sprawy, które członkowie Oddziału uznają za istotne do omówienia.

 1. Zamknięcie zebrania


Po zebraniu Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z głosowań w dwóch egzemplarzach (Załącznik C) składa podpisy. Jeden egzemplarz pozostawia w archiwum Oddziału, drugi przesyła do Zarządu Głównego w terminie tygodnia od Zebrania Oddziału. Protokół z głosowań jest załącznikiem do sprawozdania z Zebrania, które sporządza sekretarz Oddziału aktualnej kadencji i przesyła do Zarządu Głównego w terminie tygodnia od zebrania Oddziału. Sprawozdanie winno opisywać realizację poszczególnych punktów programu zebrania.

Uwaga: Nowo wybrane władze Oddziału rozpoczynają pracę od następnego dnia po Walnym Zebraniu Delegatów Towarzystwa. Do tego czasu obowiązki kierowania Oddziałem sprawują władze upływającej kadencji

 

 

Załącznik A - lista obecności

Załącznik B - Program Walnego Zebrania Członków Oddziału

Załącznik C - Protokół głosowań w czasie Walnego Zebrania Członków Oddziału

Załącznik D - Oświadczenie kandydata na stanowisko Przewodniczącego Oddziału

Załącznik E - Oświadczenie kandydata na stanowisko Członka Zarządu Oddziału

Załącznik F - Oświadczenie kandydata na stanowisko Członka Komisji Rewizyjnej Oddziału

Załącznik G - Oświadczenie kandydata na Delegata Oddziału na Walne Zebranie Delegatów PLTR

 

 

 

 
Partnerzy
   
 

Copyright © 2016