Strona główna » Sprawozdawczość Oddziały PLTR

Sprawozdawczość Oddziały PLTR

A+ A-
 

Szanowni Państwo

 

W celu usprawnienia sprawozdawczości merytorycznej i finansowej Oddziałów PLTR, zamieszczamy najważniejsze zasady oraz wzory dokumentów:

 

  1. Każdy wydatek (wypływ pieniędzy) z konta musi być udokumentowany fakturą lub rachunkiem; księgowość nie honoruje paragonów, oświadczeń czy innych „potwierdzeń”. Faktura lub rachunek winny być wystawione na:

Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne

Chałubińskiego 5

02-004 Warszawa

NIP 526-21-99-985

  1. Wydatki mogą dotyczyć wyłącznie spraw, które można zakwalifikować, jako działalność zgodną ze statutem (np. nie jest zgodne ze statutem opłacanie nekrologów czy też kupowanie wieńców – w takim przypadku usługi te muszą być określone inaczej np. druki, kwiaty na zebranie naukowe itp.)
  2. Wydatki powyżej 1500 zł powinny być zgłaszane do Zarządu Głównego i uzyskiwać akceptację.
  3. Co kwartał należy przesyłać sprawozdanie z działalności merytorycznej (wzór nr 1), podpisane przez Przewodniczącego Oddziału. Winno być przesłane do 5. następnego miesiąca.
  4. Co miesiąc należy przesyłać sprawozdanie finansowe (wzór nr 2) nawet, kiedy brak jest „obrotu” na koncie i w kasie. Winno być podpisane przez Przewodniczącego i Skarbnika Oddziału, a przesłane do 5. następnego miesiąca.
  5. Za każdy rok należy przesłać zbiorcze sprawozdanie merytoryczne (wzór nr 1) podpisane przez Przewodniczącego Oddziału oraz sprawozdanie finansowe (wzór nr 2) podpisane przez Przewodniczącego i Skarbnika Oddziału. Oba sprawozdania powinny być przesłane do 15 stycznia roku nastepnego.
  6. Razem ze sprawozdaniami finansowymi miesięcznymi należy przesyłać oryginalne faktury lub rachunki (radzimy wykonywać kserokopie i zachować w Państwa archiwum); każdy rachunek/faktura musi być na odwrocie opisany tzn. opatrzony krótką informacją, na co zostały wydane pieniądze, a także podpisany przez przewodniczącego lub skarbnika, jak również opatrzony pieczęcią oddziału i osoby podpisującej.
  7. Jeżeli zdarzy się fakt dokonania płatności z własnych środków przez osobę z Zarządu Oddziału winna ona uzyskać fakturę lub rachunek wystawiony na PLTR (ale nie na Oddział), a następnie do Skarbnika Oddziału przedstawić wniosek o refundację (załącznik nr 3). Wniosek winien być wczesniej zatwierdzony przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego Oddziału. Refundacja realizowana jest z konta Oddziału.

 

Bardzo prosimy o przestrzeganie w/wym reguł, co zapobiegnie ewentualnym problemom w razie kontroli. Proszę pamiętać, że zarówno Przewodniczący jak i Skarbnik każdego Oddziału ponoszą pełną odpowiedzialność finansowo-skarbową.

 

Wszystkie dokumenty sprawozdawcze należy przesyłać na adres Sekretariatu Zarządu Głównego PLTR (adres do korespondencji).

 

 

 

Zarząd Główny

Polskiego Lekaskiego Towarzytwa Radiologicznego

 

 
 

Copyright © 2016