Strona główna » Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. (Dz.U. 02.207.1753)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. (Dz.U. 02.207.1753)

A+ A-
 

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

 

z dnia 5 listopada 2002 r.

 

w sprawie wymagań dotyczących rejestracji dawek indywidualnych.

 

(Dz. U. z dnia 11 grudnia 2002 r.)Na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145) zarządza się, co następuje:§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
 1) "ustawie" - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe;
  2)  "okresie rejestracyjnym" - rozumie się przez to okres, dla którego jest dokonywana ocena narażenia pracowników.

 

§ 2. 1. Rejestracja dawek indywidualnych otrzymywanych przez pracowników kategorii A jest dokonywana w rejestrze, który obejmuje następujące dane:
  1)  nazwisko, imiona, nazwisko rodowe, płeć, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców pracownika;
  2)  informację o rodzaju pracy wykonywanej przez pracownika w okresie rejestracyjnym;
  3)  uzyskaną z centralnego rejestru dawek informację o dawce skutecznej (efektywnej), otrzymanej przez pracownika przed zatrudnieniem w warunkach narażenia w jednostce organizacyjnej, z wyodrębnieniem dawek otrzymanych w ostatnich 4 latach kalendarzowych;
  4)  wyniki pomiarów dozymetrycznych stanowiących podstawę oceny dawki skutecznej (efektywnej) w okresie rejestracyjnym, wraz z informacją o podmiocie dokonującym pomiarów i o stosowanych metodach pomiarowych;
  5)  ocenę dawki skutecznej (efektywnej), w tym skutecznej dawki obciążającej, a także, w zależności od rodzaju pracy wykonywanej przez pracownika, dawek równoważnych dla soczewek oczu, skóry oraz dłoni, przedramion, stóp i podudzi, otrzymanych przez pracownika w okresie rejestracyjnym, wraz z informacją o podmiocie dokonującym oceny i o podstawie oceny;
  6)  informację o okolicznościach, w jakich powstało narażenie:
a)    w wyniku wykonywania przez pracownika rutynowych czynności,
b) na skutek przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy,
c) w szczególnych przypadkach, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy,
d) na skutek narażenia wyjątkowego, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy.
2. Okres rejestracyjny obejmuje rok kalendarzowy, z tym że kierownik jednostki organizacyjnej może, w zależności od rodzaju pracy wykonywanej przez pracownika, określić krótszy okres rejestracyjny.
3. Jeżeli narażenia powstały w okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 6 lit. b-d, okresem rejestracyjnym jest okres narażenia.
4. Dawek indywidualnych otrzymanych w okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 6 lit. a i b, nie sumuje się z dawkami indywidualnymi otrzymanymi w okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c i d.

 

§ 3. 1. Rejestr dawek indywidualnych, o którym mowa w § 2, jest prowadzony w formie pisemnej lub elektronicznej księgi rejestrowej, składającej się z kart ewidencyjnych odrębnych dla każdego pracownika.
2. Karty ewidencyjne rejestru dawek indywidualnych obejmują dane określone w § 2 ust. 1.

 

§ 4. Dane do rejestracji dawek indywidualnych oraz dokumenty stanowiące podstawę rejestracji przechowuje się do dnia osiągnięcia przez pracownika wieku 75 lat, jednak nie krócej niż przez okres 30 lat od dnia zakończenia przez niego pracy w warunkach narażenia w danej jednostce organizacyjnej.

 

§ 5. 1. Jeżeli rejestr dawek indywidualnych jest prowadzony w formie elektronicznej księgi rejestrowej, kierownik jednostki organizacyjnej sporządza na informatycznych nośnikach danych kopię zawartych w księdze danych, co najmniej raz na miesiąc według stanu na ostatni dzień miesiąca.
2. Kopię danych, o której mowa w ust. 1, przechowuje się przez okres 5 lat od dnia sporządzenia.

 

§ 6. 1. Przepisy § 2, 3 i 5 stosuje się odpowiednio do rejestracji dawek indywidualnych otrzymywanych przez pracowników kategorii B, jeżeli zezwolenie na prowadzenie działalności związanej z narażeniem zawiera warunek prowadzenia oceny narażenia tych pracowników wykonujących prace określone w zezwoleniu na podstawie pomiarów dawek indywidualnych.
2. Przepisy § 2 ust. 1 pkt 1, 4-6, ust. 2 i 3 oraz § 3-5 stosuje się odpowiednio do rejestracji dawek indywidualnych otrzymywanych przez inne osoby niż pracownicy kategorii A, w sytuacji narażenia:
 1) na skutek przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy;
 2) wyjątkowego, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy.

 

§ 7. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej przekazuje w terminie do dnia 15 kwietnia roku następnego:
  1)  uprawnionemu lekarzowi prowadzącemu dokumentację medyczną pracowników kategorii A dane, o których mowa w § 2 ust. 1,
  2)  do centralnego rejestru dawek dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 5 i 6
- dotyczące roku kalendarzowego poprzedzającego przekazanie.
2. Jeżeli praca w warunkach narażenia ustała przed upływem roku kalendarzowego, przekazanie danych, o którym mowa w ust. 1, następuje niezwłocznie po ustaniu tej pracy.
3. Niezwłocznie po ustaniu narażenia osób wymienionych w § 6 ust. 2 kierownik jednostki organizacyjnej w sytuacji narażenia na skutek przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy, oraz osoba kierująca usuwaniem skutków zdarzenia radiacyjnego lub działaniami interwencyjnymi w sytuacji narażenia wyjątkowego, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, przekazują:
  1)  do centralnego rejestru dawek dane określone w § 2 ust. 1 pkt 1, 5 i 6;
 2) uprawnionemu lekarzowi dane określone w § 2 ust. 1 - w przypadku osób wymienionych w art. 20 ust. 3 ustawy.
4. Dane, o których mowa w ust. 1 i 3, przekazuje się do centralnego rejestru dawek w formie karty zgłoszeniowej.
5. Wzór karty zgłoszeniowej do centralnego rejestru dawek określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

 

§ 8. 1. Centralny rejestr dawek jest prowadzony w formie elektronicznej bazy danych składającej się z ułożonych alfabetycznie elektronicznych kart ewidencyjnych, odrębnych dla każdego pracownika kategorii A oraz osoby, o której mowa w § 6 ust. 2.
2. Wzór karty ewidencyjnej centralnego rejestru dawek określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3. Wprowadzenie danych do centralnego rejestru dawek odbywa się na podstawie kart zgłoszeniowych, o których mowa w § 7 ust. 4.

 

§ 9. Dane w centralnym rejestrze dawek oraz karty zgłoszeniowe przechowuje się do dnia osiągnięcia przez pracownika kategorii A lub osobę, o której mowa w § 6 ust. 2, wieku 75 lat, jednak nie krócej niż przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono ostatni wpis w centralnym rejestrze dawek dotyczący pracownika lub tej osoby.

 

§ 10. 1. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, zwany dalej "Prezesem Agencji", sporządza na informatycznych nośnikach danych kopię zawartych w centralnym rejestrze dawek danych, corocznie według stanu na dzień 31 grudnia.
2. Kopię danych, o której mowa w ust. 1, przechowuje się przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym została sporządzona.

 

§ 11. 1. Z centralnego rejestru dawek Prezes Agencji przekazuje dane o dawkach otrzymanych przez osobę, której dane są zarejestrowane w rejestrze, z uwzględnieniem okoliczności narażenia:
  1)  na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której osoba ta ma być zatrudniona w warunkach narażenia;
  2)  na wniosek osoby, której dane są zarejestrowane w rejestrze.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera:
  1)  nazwę, adres, numer REGON jednostki organizacyjnej, której kierownik występuje z wnioskiem;
  2)  imię i nazwisko, nazwisko rodowe, płeć, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców osoby, której dotyczy wniosek;
  3)  oświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej, że zamierza zatrudnić osobę, której dotyczy wniosek, w kierowanej przez siebie jednostce organizacyjnej, wraz z określeniem rodzaju pracy, którą ta osoba ma wykonywać;
  4)  określenie okresu, jaki ma obejmować informacja o dawkach otrzymanych przez osobę, która ma być zatrudniona w warunkach narażenia;
  5)  datę sporządzenia wniosku;
  6)  pieczęć i podpis kierownika jednostki organizacyjnej.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera:
  1)  nazwisko, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, miejsce zamieszkania osoby występującej z wnioskiem;
  2)  określenie okresu, jaki ma obejmować informacja o dawkach otrzymanych przez osobę występującą z wnioskiem, i jej podpis.
4. Na wniosek osoby, której dane są zarejestrowane w centralnym rejestrze dawek, uzasadniony zamiarem podjęcia pracy w warunkach narażenia poza granicami kraju, Prezes Agencji przekazuje jej w języku angielskim dane o otrzymanych przez nią dawkach indywidualnych.

 

§ 12. 1. W przypadku wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w § 11 ust. 1, Prezes Agencji przekazuje dane o dawkach indywidualnych otrzymanych przez pracowników kategorii A przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, na podstawie informacji uzyskanych od podmiotów, które przed tym dniem prowadziły pomiary dawek indywidualnych oraz ocenę dawek od narażenia wewnętrznego:
  1)  Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi;
  2)  Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie;
  3)  Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie;
  4)  Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie;
  5)  Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach;
  6)  Instytutu Energii Atomowej w Otwocku-Świerku.
2. Podmioty, które prowadziły pomiary dawek indywidualnych oraz ocenę dawek od narażenia wewnętrznego, przekazują Prezesowi Agencji na jego wniosek informacje, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

 

ZAŁĄCZNIKI

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

 

WZÓR

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO CENTRALNEGO REJESTRU DAWEK

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2

 

WZÓR

 

KARTA EWIDENCYJNA CENTRALNEGO REJESTRU DAWEK NR ........

 

 

 
 

Copyright © 2016