Strona główna » Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. (Dz.U. 02.220.1851 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. (Dz.U. 02.220.1851 z późn. zm.)

A+ A-
 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

 

z dnia 3 grudnia 2002 r.

 

w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności.

 

(Dz. U. z dnia 19 grudnia 2002 r.)Na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145) zarządza się, co następuje:§ 1. Rozporządzenie określa:
  1)  dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego, zwanym dalej "narażeniem", konieczne do potwierdzenia przez wnioskodawcę spełnienia warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;
  2)  dokumenty wymagane przy zgłoszeniu wykonywania działalności, o której mowa w pkt 1, konieczne do potwierdzenia przez wnioskodawcę spełnienia warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;
  3)  czynności organu wydającego zezwolenie albo przyjmującego zgłoszenie w przypadku, gdy treść dokumentów jest niewystarczająca dla wykazania, że warunki bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej zostały spełnione.

 

§ 2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
  1)  "zezwoleniu" - rozumie się przez to zezwolenie na wykonywanie działalności związanej z narażeniem;
  2)  "zgłoszeniu" - rozumie się przez to zgłoszenie wykonywania działalności związanej z narażeniem;
  3)  "wnioskodawcy" - rozumie się przez to kierownika jednostki organizacyjnej występującej z wnioskiem o wydanie zezwolenia lub dokonującej zgłoszenia.

 

§ 3.  Składając wniosek o wydanie zezwolenia, wnioskodawca dołącza do wniosku:
  1)  dokument zawierający:
a)    uzasadnienie podjęcia działalności związanej z narażeniem,
b)    określenie komórki jednostki organizacyjnej, która będzie bezpośrednio prowadzić działalność objętą zezwoleniem, wraz z podaniem jej siedziby i adresu,
c)    proponowane limity użytkowe dawek związane z działalnością wskazaną we wniosku,
d)    przewidywany termin rozpoczęcia i okres prowadzenia działalności wskazanej we wniosku;
  2)  dokument zawierający zobowiązanie wnioskodawcy do poinformowania organu wydającego zezwolenie o przewidywanym przekształceniu lub likwidacji jednostki organizacyjnej albo jej komórki bezpośrednio prowadzącej działalność objętą zezwoleniem i uzgodnienia sposobu postępowania z posiadanymi źródłami promieniowania jonizującego, materiałami jądrowymi lub odpadami promieniotwórczymi oraz przeprowadzenia na własny koszt kontroli dozymetrycznej i ewentualnej dezaktywacji miejsca pracy i jego otoczenia po zakończeniu działalności określonej w zezwoleniu;
  3)  dokumenty określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia - jeżeli wniosek dotyczy wykonywania działalności związanej z narażeniem, z wyłączeniem działalności obejmującej obiekty jądrowe, przechowalniki wypalonego paliwa jądrowego, składowiska odpadów promieniotwórczych i składowiska wypalonego paliwa jądrowego;
  4)  dokumenty określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia - jeżeli wniosek dotyczy wykonywania działalności związanej z narażeniem obejmującej obiekty jądrowe, przechowalniki wypalonego paliwa jądrowego, składowiska odpadów promieniotwórczych lub składowiska wypalonego paliwa jądrowego.

 

§ 4. Dokonując zgłoszenia, wnioskodawca przedstawia:
  1)  dokument zawierający:
a)    uzasadnienie podjęcia działalności związanej z narażeniem,
b)    określenie rodzaju i zakresu planowanej działalności związanej z narażeniem, z podaniem maksymalnej aktywności lub stężenia izotopów promieniotwórczych będących przedmiotem działalności objętej zgłoszeniem,
c)    określenie komórki jednostki organizacyjnej, która będzie bezpośrednio prowadzić działalność objętą zgłoszeniem, wraz z podaniem jej siedziby i adresu,
d)    przewidywany termin rozpoczęcia i okres prowadzenia działalności objętej zgłoszeniem;
  2)  dokument zawierający zobowiązanie do poinformowania Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki o przewidywanym przekształceniu lub likwidacji jednostki organizacyjnej albo jej komórki bezpośrednio prowadzącej działalność objętą zgłoszeniem i uzgodnienia sposobu postępowania z posiadanymi źródłami promieniowania jonizującego, materiałami jądrowymi lub odpadami promieniotwórczymi oraz przeprowadzenia na własny koszt kontroli dozymetrycznej i ewentualnej dezaktywacji miejsca pracy i jego otoczenia po zakończeniu działalności określonej w zgłoszeniu.

 

§ 5. Jeżeli treść przedstawionych przez wnioskodawcę dokumentów jest niewystarczająca dla wykazania, że warunki bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej zostały spełnione, organ wydający zezwolenie albo przyjmujący zgłoszenie może:
  1)  przeprowadzić kontrolę spełniania warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej u wnioskodawcy lub
  2)  zażądać wykonania na koszt wnioskodawcy badań lub ekspertyz w celu stwierdzenia spełniania warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

 

§ 6. Do wniosków o wydanie zezwolenia oraz do zgłoszeń złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.1)

 

________
1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1995 r. w sprawie warunków wydawania zezwoleń na działalność związaną z wykorzystywaniem energii atomowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 3, poz. 16), które traci moc z dniem 1 stycznia 2003 r. na podstawie art. 137 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145).

 

ZAŁĄCZNIKI

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

 

DOKUMENTY DOŁĄCZANE DO WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z NARAŻENIEM, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI OBEJMUJĄCEJ OBIEKTY JĄDROWE, PRZECHOWALNIKI WYPALONEGO PALIWA JĄDROWEGO, SKŁADOWISKA ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH I SKŁADOWISKA WYPALONEGO PALIWA JĄDROWEGO

 

1. Dokumenty dołączane do wniosku niezależnie od rodzaju działalności związanej z narażeniem, której dotyczy wniosek:
  1)  informacje charakteryzujące źródła i odpady promieniotwórcze, materiały jądrowe, promieniowanie jonizujące emitowane przez urządzenia zawierające źródła promieniotwórcze lub wytwarzające promieniowanie jonizujące;
  2)  informacje o uprawnieniach osób zatrudnionych na stanowiskach wymagających specjalnych uprawnień oraz uprawnieniach inspektora ochrony radiologicznej;
  3)  określenie rodzaju i zakresu prowadzonej kontroli narażenia pracowników na promieniowanie jonizujące oraz kontroli środowiska pracy i otoczenia jednostki organizacyjnej wraz z informacją dotyczącą posiadanego sprzętu dozymetrycznego i jego wzorcowania;
  4)  program zapewnienia jakości działalności, której dotyczy wniosek.
2. Dokumenty dołączane do wniosku w zależności od rodzaju działalności związanej z narażeniem, której dotyczy wniosek:
  1)  w zakresie działalności polegającej na stosowaniu źródeł promieniotwórczych, materiałów jądrowych, urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub wytwarzających promieniowanie jonizujące w laboratorium lub pracowni, z zastrzeżeniem pkt 10, do wniosku dołącza się:
a)    instrukcję pracy ze źródłami promieniotwórczymi lub materiałami jądrowymi oraz opis techniczny dotyczący budowy, działania i obsługi urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub wytwarzających promieniowanie jonizujące,
b)    instrukcję postępowania z odpadami promieniotwórczymi,
c)    zakładowy plan postępowania awaryjnego,
d)    informację o obiekcie lub pomieszczeniach, w których znajduje się laboratorium lub pracownia, przewidziane do prowadzenia działalności określonej we wniosku,
e)    informację o przechowywaniu źródeł, odpadów promieniotwórczych, materiałów jądrowych oraz urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze, jeżeli przechowywanie ma odbywać się poza laboratorium lub pracownią,
f)    informację o ochronie fizycznej materiałów jądrowych,
g)    informację dotyczącą jednostki organizacyjnej instalującej urządzenia zawierające źródła promieniotwórcze lub wytwarzające promieniowanie jonizujące oraz jednostki przewidzianej do dokonywania konserwacji i kontroli tych urządzeń;
  2)  w zakresie działalności polegającej na zamierzonym podawaniu substancji promieniotwórczych ludziom lub zwierzętom w celu medycznej lub weterynaryjnej diagnostyki, leczenia lub badań naukowych do wniosku dołącza się:
a)    dokumenty wymienione w pkt 1 lit. a-e,
b)    w przypadku zastosowań medycznych - instrukcję postępowania przeznaczoną dla pacjentów, którym podano substancję promieniotwórczą w celu medycznej diagnostyki lub leczenia;
  3)  w zakresie działalności polegającej na stosowaniu źródeł promieniotwórczych, materiałów jądrowych, urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub wytwarzających promieniowanie jonizujące poza laboratorium lub pracownią, z zastrzeżeniem pkt 11, do wniosku dołącza się:
a)    dokumenty wymienione w pkt 1 lit. a-c,
b)    informację o przechowywaniu źródeł, odpadów promieniotwórczych, materiałów jądrowych oraz urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze,
c)    informację o ochronie fizycznej materiałów jądrowych,
d)    informację o transporcie źródeł, odpadów promieniotwórczych, materiałów jądrowych oraz urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze,
e)    w przypadku prowadzonych poza terenem jednostki organizacyjnej prac z zastosowaniem otwartych źródeł promieniotwórczych - zgodę właściciela lub administratora terenu, na którym prowadzone będą prace z tymi źródłami, oraz pozytywną opinię właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w zakresie higieny radiacyjnej;
  4)  w zakresie działalności polegającej na uruchamianiu laboratoriów lub pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, oraz na przechowywaniu materiałów jądrowych, źródeł lub odpadów promieniotwórczych do wniosku dołącza się:
a)    elementy dokumentacji technicznej obiektu lub pomieszczeń, w których będzie prowadzona działalność określona we wniosku, wskazujące na spełnienie warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej,
b)    zakładowy plan postępowania awaryjnego,
c)    informację o pracach, które mają być prowadzone w laboratorium lub pracowni, z podaniem rodzaju i maksymalnej aktywności jednocześnie stosowanych źródeł promieniotwórczych, a w przypadku obiektów i pomieszczeń przewidzianych do przechowywania materiałów jądrowych, źródeł lub odpadów promieniotwórczych - dane dotyczące materiałów, źródeł lub odpadów, które mają być przechowywane,
d)    informację o ochronie fizycznej materiałów jądrowych;
  5)  w zakresie działalności polegającej na wytwarzaniu lub przetwarzaniu materiałów jądrowych, źródeł lub odpadów promieniotwórczych, produkowaniu urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące oraz zamierzonym dodawaniu substancji promieniotwórczych w procesie produkcyjnym wyrobów powszechnego użytku lub artykułów medycznych, z zastrzeżeniem pkt 9, do wniosku dołącza się:
a)    elementy dokumentacji technicznej obiektu lub pomieszczeń, w których będzie prowadzona działalność określona we wniosku oraz w których będą przechowywane materiały jądrowe, źródła i odpady promieniotwórcze lub gotowe urządzenia i wyroby, wskazujące na spełnienie warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej,
b)    opis techniczny dotyczący budowy, działania i obsługi produkowanych urządzeń lub wyrobów,
c)    zakładowy plan postępowania awaryjnego,
d)    informację o ochronie fizycznej materiałów jądrowych;
  6)  w zakresie działalności polegającej na instalowaniu lub obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz uruchamianiu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące do wniosku dołącza się:
a)    opis techniczny dotyczący budowy, działania i obsługi urządzeń będących przedmiotem działalności,
b)    zakładowy plan postępowania awaryjnego,
c)    informację o przechowywaniu źródeł i odpadów promieniotwórczych oraz urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze,
d)    informację o transporcie źródeł i odpadów promieniotwórczych oraz urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze;
  7)  w zakresie działalności polegającej na nabywaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące oraz obrocie materiałami jądrowymi, źródłami promieniotwórczymi, urządzeniami zawierającymi takie źródła, wyrobami powszechnego użytku lub artykułami medycznymi zawierającymi substancje promieniotwórcze, z zastrzeżeniem pkt 9, do wniosku dołącza się:
a)    opis techniczny dotyczący budowy, działania i obsługi nabywanego urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące, wprowadzanego do obrotu urządzenia lub wyrobu zawierającego źródła promieniotwórcze,
b)    zakładowy plan postępowania awaryjnego,
c)    informację o przechowywaniu urządzeń, wyrobów i artykułów będących przedmiotem obrotu,
d)    informację o ochronie fizycznej materiałów jądrowych;
  8)  w zakresie działalności polegającej na transporcie materiałów jądrowych oraz źródeł lub odpadów promieniotwórczych do wniosku dołącza się:
a)    zakładowy plan postępowania awaryjnego,
b)    informację o przechowywaniu podczas transportu przewożonych ładunków,
c)    zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, uprawniające do przewozu materiałów promieniotwórczych, świadectwo kwalifikacji wymaganych od kierowcy przewożącego towary niebezpieczne i zaświadczenie o wyniku przeprowadzonego badania technicznego pojazdu, dopuszczające pojazd do przewozu materiałów promieniotwórczych - wystawione zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,
a w przypadku gdy transport dotyczy materiałów jądrowych lub paliwa jądrowego - dodatkowo:
d)    informację o trasie i harmonogramie transportu paliwa jądrowego oraz materiałów jądrowych zaliczonych do I kategorii na podstawie przepisów dotyczących ochrony fizycznej materiałów jądrowych,
e)    informację o ochronie fizycznej materiałów jądrowych lub paliwa jądrowego,
f)    instrukcję przeładunku paliwa jądrowego podczas transportu oraz informację o sposobie rozmieszczenia ładunku na środku transportowym;
  9)  w zakresie działalności polegającej na produkowaniu lub nabywaniu aparatów rentgenowskich o energii promieniowania do 300 keV do celów medycznych do wniosku dołącza się:
a)    dokumentację techniczną aparatu,
b)    instrukcję obsługi aparatu,
c)    pozytywną opinię Głównego Inspektora Sanitarnego lub jednostki przez niego wskazanej w zakresie higieny radiacyjnej;
  10) w zakresie działalności polegającej na uruchamianiu lub stosowaniu aparatów rentgenowskich o energii promieniowania do 300 keV do celów medycznych oraz weterynaryjnych, w pracowni rentgenowskiej, do wniosku dołącza się:
a)    kopię zezwolenia na nabycie aparatu rentgenowskiego oraz:
–        w przypadku aparatów rentgenowskich do celów medycznych - dokumenty wymienione w pkt 9,
–        w przypadku aparatów rentgenowskich do celów weterynaryjnych - dokumenty wymienione w pkt 9 lit. a i b,
b)    dokumentację projektową pracowni rentgenowskiej,
c)    instrukcję pracy z aparatem rentgenowskim, ustalającą szczegółowe zasady postępowania w zakresie ochrony radiologicznej,
d)    zakładowy plan postępowania awaryjnego;
  11) w zakresie działalności polegającej na uruchamianiu lub stosowaniu aparatów rentgenowskich o energii promieniowania do 300 keV do celów medycznych oraz weterynaryjnych, w terenie, do wniosku dołącza się:
a)    kopię zezwolenia na nabycie aparatu rentgenowskiego oraz:
–        w przypadku aparatów rentgenowskich do celów medycznych - dokumenty wymienione w pkt 9,
–        w przypadku aparatów rentgenowskich do celów weterynaryjnych - dokumenty wymienione w pkt 9 lit. a i b,
b)    instrukcję pracy z aparatem rentgenowskim, ustalającą szczegółowe zasady postępowania w zakresie ochrony radiologicznej,
c)    zakładowy plan postępowania awaryjnego.

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2

 

DOKUMENTY DOŁĄCZANE DO WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z NARAŻENIEM OBEJMUJĄCEJ OBIEKTY JĄDROWE, PRZECHOWALNIKI WYPALONEGO PALIWA JĄDROWEGO, SKŁADOWISKA ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH LUB SKŁADOWISKA WYPALONEGO PALIWA JĄDROWEGO

 

1. W zakresie działalności polegającej na budowie obiektu jądrowego, składowiska odpadów promieniotwórczych, przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego lub składowiska wypalonego paliwa jądrowego do wniosku dołącza się następujące dokumenty:
  1)  raport bezpieczeństwa zawierający szczegółową charakterystykę obiektu jądrowego, przechowalnika lub składowiska oraz analizę bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w warunkach normalnej eksploatacji oraz w warunkach dających się przewidzieć zdarzeń radiacyjnych;
  2)  program zapewnienia jakości wszystkich etapów budowy, obejmujący projektowanie, wykonanie i dostawę elementów konstrukcji i urządzeń ważnych dla bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej obiektu jądrowego, przechowalnika lub składowiska;
  3)  opis zasad ochrony fizycznej obiektu jądrowego, przechowalnika lub składowiska;
  4)  opis zasad zapewnienia jakości w fazie rozruchu i eksploatacji obiektu jądrowego lub eksploatacji przechowalnika.

 

Objaśnienia do ust. 1:
a)    szczegółowa charakterystyka obiektu jądrowego lub przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego, o której mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje:
–        podstawowe parametry oraz rozwiązania techniczne i organizacyjne,
–        opis zabezpieczeń przed uwalnianiem się substancji promieniotwórczych do otoczenia podczas normalnej eksploatacji i w sytuacjach awaryjnych wraz z oceną rodzajów i aktywności tych substancji,
–        opis powiązań funkcjonalnych i technologicznych między urządzeniami na terenie obiektu lub przechowalnika i obiektu lub przechowalnika z otoczeniem,
–        dane o rodzaju i ilości odpadów promieniotwórczych oraz opis sposobu postępowania z nimi,
–        opis zasad postępowania z wypalonym paliwem jądrowym,
–        opis programu kontroli środowiska pracy i otoczenia obiektu lub przechowalnika,
–        opis ochrony fizycznej obiektu lub przechowalnika,
–        opis szczegółowej lokalizacji,
–        dane o gęstości zaludnienia na obszarze otaczającym obiekt lub przechowalnik i o położeniu względem obiektu skupisk ludzkich, traktów komunikacyjnych, obiektów przemysłowych,
–        opis właściwości środowiska naturalnego, mających znaczenie dla bezpiecznej eksploatacji obiektu lub przechowalnika i dla rozprzestrzeniania się substancji promieniotwórczych w środowisku,
–        opis elementów zagospodarowania terenu, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo obiektu lub przechowalnika,
b)    szczegółowa charakterystyka składowiska odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego, o której mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje:
–        dane dotyczące odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego przewidzianych do składowania (rodzaj, objętość, aktywność) oraz przewidywany czas eksploatacji składowiska,
–        podstawowe parametry oraz rozwiązania techniczne i organizacyjne składowiska,
–        opis technologii postępowania z odpadami promieniotwórczymi lub wypalonym paliwem jądrowym w składowisku,
–        opis programu kontroli środowiska pracy i otoczenia składowiska,
–        dokumentację hydrogeologiczną z punktu widzenia stabilności geologicznej składowiska i możliwości rozprzestrzeniania się substancji promieniotwórczych w otoczeniu,
–        opis terenu i elementów jego zagospodarowania istotnych ze względu na bezpieczeństwo składowiska i jego wpływ na otoczenie,
–        opis ochrony fizycznej składowiska,
c)    analiza bezpieczeństwa, o której mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje:
–        ocenę narażenia ludności i środowiska naturalnego podczas eksploatacji obiektu jądrowego, składowiska odpadów promieniotwórczych, przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego lub składowiska wypalonego paliwa jądrowego, włącznie z sytuacjami awaryjnymi, a w przypadku składowisk - ocenę tego narażenia także po ich zamknięciu,
–        uzasadnienie przyjętych zabezpieczeń przed rozprzestrzenianiem się substancji promieniotwórczych do otoczenia podczas normalnej eksploatacji obiektu jądrowego, przechowalnika lub składowiska i w sytuacjach awaryjnych oraz przyjętych warunków i ograniczeń eksploatacyjnych,
–        charakterystyki zdarzeń zewnętrznych, które mogą występować w rejonie lokalizacji obiektu jądrowego, przechowalnika lub składowiska w wyniku zjawisk naturalnych oraz działalności człowieka, wraz z oceną możliwego wpływu tych zdarzeń na obiekt jądrowy, przechowalnik lub składowisko, a także przyjęte w związku z tymi zdarzeniami założenia projektowe,
–        charakterystyki sąsiadujących obiektów przemysłowych, komunikacyjnych i innych mogących obecnie i w przyszłości oddziaływać ujemnie na bezpieczeństwo obiektu jądrowego, przechowalnika lub składowiska,
–        aktualne i przewidywane dane demograficzne, plany zagospodarowania otoczenia,
–        informacje dotyczące przechowywania i transportu świeżego i wypalonego paliwa jądrowego oraz postępowania z odpadami promieniotwórczymi,
–        dane o możliwości wystąpienia oddziaływań zjawisk jądrowych z niejądrowymi, w tym radiobiologicznych z cieplnymi i chemicznymi.
2. W zakresie działalności polegającej na rozruchu lub próbnej eksploatacji obiektu jądrowego do wniosku dołącza się następujące dokumenty:
  1)  raport bezpieczeństwa zawierający dane i informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
  2)  program rozruchu obiektu uwzględniający podział rozruchu na etapy:
a)    przedeksploatacyjne próby urządzeń i układów technologicznych,
b)    załadunek paliwa do rdzenia i rozruch fizyczny reaktora,
c)    rozruch energetyczny i eksploatację próbną obiektu;
  3)  instrukcję eksploatacji obiektu zawierającą podstawowe metody i procedury eksploatacji urządzeń i systemów mających wpływ na bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną;
  4)  opis proponowanych eksploatacyjnych warunków i ograniczeń;
  5)  oświadczenie inwestora obiektu o przeprowadzeniu wymaganych odbiorów, prób i badań technologicznych urządzeń i systemów, mających wpływ na bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną, oraz o gotowości obiektu do rozruchu;
  6)  oświadczenie inwestora obiektu, że dysponuje pracownikami o kwalifikacjach wymaganych dla etapów rozruchu i eksploatacji tego obiektu, wraz z kopiami dokumentów potwierdzających uzyskanie wymaganych uprawnień;
  7)  plany postępowania w obiekcie i poza nim na wypadek zdarzenia radiacyjnego;
  8)  opis zasad organizacji prac remontowych;
  9)  oświadczenie inwestora obiektu o posiadaniu dokumentacji powykonawczej dla urządzeń, systemów i konstrukcji budowlanych;
  10) opis zasad postępowania z odpadami promieniotwórczymi;
  11) opis zasad gospodarki paliwem świeżym i wypalonym;
  12) opis zasad i procedur kontroli narażenia pracowników na promieniowanie jonizujące oraz kontroli środowiska pracy i otoczenia obiektu;
  13) opis zasad i procedur uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska;
  14) wyniki pomiarów radiologicznych w środowisku;
  15) program zapewnienia jakości rozruchu obiektu;
  16) opis ochrony fizycznej obiektu jądrowego.
3. W zakresie działalności polegającej na stałej eksploatacji obiektu jądrowego lub przechowalnika do wniosku dołącza się następujące dokumenty:
  1)  dokumenty wymagane na etapie rozruchu obiektu jądrowego uaktualnione w oparciu o wyniki rozruchu tego obiektu;
  2)  sprawozdanie inwestora obiektu z rozruchu obiektu wraz z protokołem wykonanych badań;
  3)  opis proponowanych eksploatacyjnych warunków i ograniczeń przechowalnika;
  4)  program eksploatacji obiektu lub przechowalnika, w tym konserwacji, okresowych badań, prób i kontroli eksploatacyjnych;
  5)  program kontroli narażenia pracowników na promieniowanie jonizujące oraz kontroli środowiska pracy i środowiska w otoczeniu obiektu lub przechowalnika;
  6)  program zapewnienia jakości eksploatacji;
  7)  opis ochrony fizycznej przechowalnika.
4. W zakresie działalności polegającej na eksploatacji składowiska odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego do wniosku dołącza się następujące dokumenty:
  1)  raport bezpieczeństwa zawierający dane i informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
  2)  program uruchomienia składowiska;
  3)  instrukcję eksploatacji składowiska zawierającą podstawowe metody i procedury eksploatacji urządzeń i systemów mających wpływ na bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną;
  4)  opis proponowanych eksploatacyjnych warunków i ograniczeń;
  5)  oświadczenie inwestora składowiska o przeprowadzeniu wymaganych odbiorów, prób i badań technologicznych urządzeń i systemów, mających wpływ na bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną, oraz o gotowości składowiska do eksploatacji;
  6)  oświadczenie składającego wniosek, że dysponuje pracownikami o kwalifikacjach wymaganych dla etapu eksploatacji składowiska, wraz z kopiami dokumentów potwierdzających uzyskanie wymaganych uprawnień;
  7)  plany postępowania w składowisku i poza nim na wypadek zdarzeń radiacyjnych;
  8)  opis zasad organizacji prac remontowych;
  9)  oświadczenie składającego wniosek o posiadaniu dokumentacji powykonawczej dla urządzeń, systemów i konstrukcji budowlanych;
  10) opis zasad i procedury kontroli narażenia pracowników na promieniowanie jonizujące oraz kontroli środowiska pracy i otoczenia składowiska;
  11) wyniki pomiarów radiologicznych w środowisku;
  12) program zapewnienia jakości eksploatacji składowiska.
5. W zakresie działalności polegającej na zamknięciu składowiska odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego do wniosku dołącza się następujące dokumenty:
  1)  uzasadnienie zamknięcia;
  2)  wykaz odpadów promieniotwórczych w składowisku (rodzaj, objętość, aktywność);
  3)  plan zamknięcia zawierający:
a)    rozwiązania techniczne wypełnienia pustek pomiędzy opakowaniami odpadów, a zależnie od rodzaju składowiska - także przestrzeni pomiędzy budowlami składowiska,
b)    plan przeciwdziałań, jeżeli stwierdzone przemieszczanie się radionuklidów będzie wskazywać, że cele ochrony radiologicznej mogą nie być dotrzymane,
c)    wskazanie okresu kontroli, podczas którego jest prowadzony monitoring wpływu składowiska na otoczenie i jest wykonywana konserwacja zabezpieczeń,
d)    program monitoringu środowiska na terenie składowiska i w jego okolicy,
e)    opis oznakowania lokalizacji składowiska i granic poszczególnych obiektów składowiska oraz trzech stałych kontrolnych punktów odniesienia do krajowej sieci geodezyjnej;
  4)  analizę narażenia na promieniowanie jonizujące pracowników uczestniczących w procesie zamknięcia;
  5)  plany postępowania na wypadek zdarzeń radiacyjnych podczas prowadzenia działań w celu zamknięcia składowiska;
  6)  ocenę narażenia osób zamieszkałych w sąsiedztwie składowiska wykonaną dla czasu zależnego od rodzaju składowanych odpadów;
  7)  program zapewnienia jakości zamknięcia składowiska.
6. W zakresie działalności polegającej na likwidacji obiektu jądrowego, składowiska odpadów promieniotwórczych lub składowiska wypalonego paliwa jądrowego do wniosku dołącza się następujące dokumenty:
  1)  uzasadnienie likwidacji;
  2)  zakres likwidacji;
  3)  program inwentaryzacji aktywności izotopów promieniotwórczych w obiekcie jądrowym lub składowisku;
  4)  program likwidacji, w tym harmonogram prac, techniki, narzędzia i procedury likwidacji oraz postępowanie z usuwanymi z obiektu odpadami promieniotwórczymi;
  5)  analizę narażenia pracowników na promieniowanie jonizujące;
  6)  ocenę oddziaływania obiektu lub składowiska na środowisko podczas procesu likwidacji oraz po jego zakończeniu;
  7)  program pomiarów promieniowania jonizującego i skażeń promieniotwórczych w obiekcie lub składowisku i w jego otoczeniu po zakończeniu procesu likwidacji;
  8)  plany postępowania na wypadek awarii podczas likwidacji obiektu jądrowego i składowiska odpadów promieniotwórczych;
  9)  program zapewnienia jakości likwidacji.
 

 
 

Copyright © 2016