Strona główna » Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 stycznia 2005 r. (Dz.U. 05.20.169)

Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 stycznia 2005 r. (Dz.U. 05.20.169)

A+ A-
 

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 18 stycznia 2005 r.

w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych1)

(Dz. U. z dnia 3 lutego 2005 r.)


Na podstawie art. 87 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 i Nr 173, poz. 1808) zarządza się, co następuje:


§ 1. Rozporządzenie określa:
  1)  krajowy plan postępowania awaryjnego, w tym sposób współdziałania organów i służb biorących udział w likwidacji zdarzeń radiacyjnych i usuwaniu ich skutków;
  2)  wzór zakładowego planu postępowania awaryjnego;
  3)  wzór wojewódzkiego planu postępowania awaryjnego.

§ 2. 1. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, zwany dalej "Prezesem Agencji":
  1)  dokonuje identyfikacji zdarzenia radiacyjnego powodującego zagrożenie publiczne o zasięgu krajowym, zwanego dalej "zdarzeniem", weryfikując pozyskaną informację o zdarzeniu;
  2)  określa przewidywany dalszy przebieg zdarzenia;
 3) ocenia potencjalny rozmiar i zasięg skutków zdarzenia, w tym z punktu widzenia konieczności podjęcia działań interwencyjnych, o których mowa w art. 90 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, zwanej dalej "ustawą";
  4)  przekazuje informację o zdarzeniu ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, aktualizując ją w zależności od dalszego przebiegu zdarzenia.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 4, zawiera następujące dane:
  1)  źródło informacji o zdarzeniu oraz sposób weryfikacji tej informacji;
  2)  dotychczasowy przebieg zdarzenia, w tym dane o osobach poszkodowanych i o stratach materialnych;
  3)  przewidywany dalszy przebieg zdarzenia;
 4) ocenę potencjalnego rozmiaru i zasięgu skutków zdarzenia, w tym z punktu widzenia konieczności podjęcia działań interwencyjnych, o których mowa w art. 90 ustawy;
  5)  dotychczasowe działania podjęte przez kierownika jednostki organizacyjnej, na terenie której zaistniało zdarzenie, właściwych wojewodów i Prezesa Agencji;
  6)  propozycje działań mających na celu likwidację zagrożenia i usunięcie skutków zdarzenia.

§ 3. 1. Prezes Agencji ustala dla:
  1)  stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych - częstotliwość przekazywania do Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki wyników pomiarów skażeń promieniotwórczych;
  2)  placówek prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych - miejsca i częstotliwość pobierania próbek oraz częstotliwość przekazywania do Prezesa Agencji wyników pomiarów zawartości izotopów promieniotwórczych w tych próbkach, a w przypadku placówek specjalistycznych także zakres pomiarów.
2. Prezes Agencji na bieżąco analizuje przebieg zdarzenia i ocenia jego skutki w celu weryfikacji, aktualizacji i przekazywania danych, o których mowa w § 2 ust. 2.

§ 4. 1. Prezes Agencji dokonuje wstępnej oceny zdarzenia i powiadamia o nim Międzynarodową Agencję Energii Atomowej oraz państwa, na obszarze których mogą wystąpić skutki zdarzenia, a w przypadku zmiany oceny zdarzenia dokonuje aktualizacji powiadomienia.
2. Prezes Agencji powiadamia o zdarzeniu oraz o zamiarze wprowadzenia działań mających na celu ograniczenie narażenia ludności Komisję Europejską oraz państwa członkowskie Unii Europejskiej, które mogą być dotknięte skutkami tych działań, z podaniem informacji określających przyczyny ich wprowadzania oraz danych istotnych dla minimalizacji przewidywanych radiologicznych skutków zdarzenia dla tych państw, dokonując odpowiednio do rozwoju sytuacji aktualizacji powiadomienia.
3. Prezes Agencji w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza także treść informacji przekazywanej ludności zgodnie z § 5 ust. 2.
4. Na wniosek Komisji Europejskiej Prezes Agencji powiadamia ją o treści informacji przekazywanej osobom uczestniczącym w usuwaniu skutków zdarzenia radiacyjnego i osobom uczestniczącym w działaniach interwencyjnych, o których mowa w art. 20 ust. 4 ustawy.

§ 5. 1. Dla ludności, która może być dotknięta skutkami zdarzenia radiacyjnego, Prezes Agencji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych opracowuje informację o zdarzeniu oraz o możliwych działaniach, jakie mogą być podjęte w celu likwidacji zagrożenia.
2. Dla ludności, która w wyniku zdarzenia radiacyjnego może otrzymać dawkę promieniowania jonizującego przekraczającą dawkę graniczną dla osób z ogółu ludności, Prezes Agencji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych opracowuje informację, która w zależności od potrzeb zawiera:
  1)  dane dotyczące rodzaju zdarzenia, a jeżeli jest to możliwe, także miejsca i czasu jego powstania oraz opis i dotychczasowy oraz przewidywany przebieg zdarzenia, wraz z określeniem rozmiaru i zasięgu zaistniałych oraz przewidywanych jego skutków;
  2)  wskazanie działań lub zachowań ludności mających na celu uniknięcie skutków zdarzenia, które, w zależności od rodzaju zdarzenia, mogą obejmować zalecenia ograniczenia spożywania niektórych artykułów żywnościowych, proste reguły dotyczące higieny i dekontaminacji ludzi, zalecenia dotyczące pozostania w domu, informacje dotyczące systemu dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem, ustalenia organizacyjne dotyczące ewakuacji;
 3) uprzedzenie o możliwości wprowadzenia działań interwencyjnych, o których mowa w art. 90 ustawy;
  4)  wskazanie organów i służb prowadzących akcję likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia;
  5)  jeżeli czas na to pozwala - podstawowe dane o promieniowaniu jonizującym oraz o skutkach jego oddziaływania na człowieka i środowisko;
  6)  wezwanie do słuchania komunikatów przekazywanych przez radio i telewizję;
  7)  wskazania dotyczące:
a)    postępowania osób odpowiedzialnych za przedszkola, szkoły, szpitale, domy opieki, hotele, zakłady karne i inne jednostki, w których przebywają większe grupy ludzi;
b)    postępowania grup zawodowych mogących odegrać pomocną rolę w sytuacji zagrożenia radiacyjnego.

§ 6. Informację, o której mowa w § 5, niezwłocznie po opracowaniu, minister właściwy do spraw wewnętrznych przekazuje ludności poprzez ogłoszenie w środkach masowego przekazu na obszarze objętym informacją.

§ 7. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, kierując akcją likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia, w tym podczas prowadzenia działań interwencyjnych:
  1)  usprawnia lub ogranicza ruch osób i towarów na terenach objętych skutkami zdarzenia - w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu;
  2)  wprowadza odpowiedni do przebiegu zdarzenia tryb działania jednostek organizacyjnych systemu ochrony zdrowia - w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia;
  3)  koordynuje wykorzystanie pododdziałów i oddziałów sił zbrojnych udostępnianych przez Ministra Obrony Narodowej - w porozumieniu z tym ministrem;
  4)  zapewnia łączność między organami i służbami biorącymi udział w akcji likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia - w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności.
2. W sytuacji gdy istnieje możliwość przekroczenia poziomów interwencyjnych, minister właściwy do spraw wewnętrznych koordynuje działania właściwych służb, które zapewnią po wprowadzeniu działań interwencyjnych, o których mowa w art. 90 ustawy:
  1)  w przypadku ewakuacji, czasowego lub stałego przesiedlenia ludności - zabezpieczenie pozostawionego mienia oraz zapewnienie ewakuowanej lub przesiedlanej ludności:
a)    miejsc zamieszkania,
b)    transportu,
c)    warunków powrotu do miejsc stałego zamieszkania po odwołaniu ewakuacji i czasowego przesiedlenia;
  2)  w przypadku nakazu pozostania w pomieszczeniach zamkniętych - zaopatrzenie ludności w niezbędne artykuły żywnościowe i wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz pomoc medyczną;
  3)  w przypadku podania preparatów ze stabilnym jodem - dystrybucję tych preparatów;
  4)  w przypadku zakazu lub ograniczenia spożywania skażonej żywności i wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - wycofanie ze sprzedaży skażonej żywności i jej zniszczenie, zamknięcie ujęć skażonej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, bezpłatną dystrybucję nieskażonej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wprowadzenie do sprzedaży nieskażonych artykułów żywnościowych;
  5)  w przypadku zakazu lub ograniczenia żywienia zwierząt skażonymi środkami żywienia zwierząt i pojenia skażoną wodą oraz wypasu zwierząt na skażonym terenie - udostępnienie nieskażonych środków żywienia zwierząt i wody oraz nadzór nad przestrzeganiem zakazu wypasu zwierząt na skażonych pastwiskach.
3. W zależności od przebiegu zdarzenia i rozwoju sytuacji radiacyjnej minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Prezesa Agencji, powiadamia wojewodów właściwych dla terenów, na których wystąpiło skażenie, o działaniach niezbędnych do likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia.

§ 8. 1. Prezes Agencji uzgadnia z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz z ministrem właściwym do spraw zagranicznych potrzebę i treść prośby o udzielenie pomocy w likwidacji zagrożenia lub usuwaniu skutków zdarzenia, a po jej uzgodnieniu Prezes Agencji przekazuje prośbę, poprzez punkt kontaktowy, do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Komisji Europejskiej oraz punktów kontaktowych innych państw i organizacji międzynarodowych.
2. Prezes Agencji informuje ministra właściwego do spraw wewnętrznych i ministra właściwego do spraw zagranicznych o przyjęciu prośby o udzielenie pomocy w likwidacji zagrożenia lub usuwaniu skutków zdarzenia zgłoszonej przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej, Komisję Europejską oraz punkty kontaktowe innych państw i organizacji międzynarodowych za pośrednictwem krajowego punktu kontaktowego.

§ 9. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z Prezesem Agencji dokonuje weryfikacji efektywności przeprowadzonych działań niezbędnych do likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia.

§ 10. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, minister właściwy do spraw transportu, minister właściwy do spraw zdrowia, minister właściwy do spraw zagranicznych, minister właściwy do spraw łączności, Minister Obrony Narodowej oraz Prezes Agencji, wykonując zadania wynikające z krajowego planu postępowania awaryjnego wymagające współdziałania pomiędzy nimi, niezwłocznie przekazują sobie informacje i stanowiska konieczne do skutecznego prowadzenia działań niezbędnych do likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia.

§ 11. Ustala się wzór zakładowego planu postępowania awaryjnego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 12. Ustala się wzór wojewódzkiego planu postępowania awaryjnego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 13. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2033 oraz z 2003 r. Nr 38, poz. 333).

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

________
1)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1)     dyrektywy 89/618/Euratom z dnia 27 listopada 1989 r. w sprawie informowania społeczeństwa o przewidzianych środkach ochrony zdrowia i działaniach podejmowanych w razie wystąpienia zdarzenia radiacyjnego (Dz. Urz. WE L 357 z 7.12.1989);
2)     dyrektywy 96/29/Euratom z dnia 13 maja 1996 r. w sprawie podstawowych norm bezpieczeństwa dotyczących ochrony zdrowia przed promieniowaniem jonizującym pracowników i ogółu ludności (Dz. Urz. WE L 159 z 29.06.1996).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WZÓR

ZAKŁADOWY PLAN POSTĘPOWANIA AWARYJNEGO

1. Dane podstawowe:
  1) jednostka organizacyjna (nazwa, adres, numer telefonu,
     numer faksu): ...........................................
     .........................................................
     .........................................................
     ........................................................;
  2) kierownik jednostki organizacyjnej (imię, nazwisko,
     numer telefonu, numer faksu, adres poczty
     elektronicznej): ........................................
     .........................................................
     .........................................................
     ........................................................;
  3) rodzaj działalności związanej z narażeniem i numer
     zezwolenia na prowadzenie tej działalności, wraz z
     określeniem komórki organizacyjnej prowadzącej
     bezpośrednio tę działalność: ............................
     .........................................................
     .........................................................
     ........................................................;
  4) inspektor ochrony radiologicznej jednostki
     organizacyjnej (imię, nazwisko, numer i typ uprawnień
     inspektora ochrony radiologicznej, numer telefonu, numer
     faksu, adres poczty elektronicznej): ....................
     .........................................................
     ........................................................;
  5) numery telefonów i faksów:
     a) Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej
        Agencji Atomistyki ...................................
        .....................................................,
     b) państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego ....,
     c) organu wydającego zezwolenie, jeżeli nie jest nim
        Prezes Państwowej Agencji Atomistyki ani państwowy
        wojewódzki inspektor sanitarny ......................,
     d) najbliższej jednostki Państwowej Straży
        Pożarnej .............................................
        .....................................................,
     e) najbliższej stacji pogotowia ratunkowego .............
        .....................................................,
     f) najbliższej jednostki Policji .......................,
     g) powiatowego (miejskiego) stanowiska kierowania
        Państwowej Straży Pożarnej ...........................
        .....................................................,
     h) wojewódzkiego stanowiska koordynacji ratownictwa
        Państwowej Straży Pożarnej*) .........................
        .....................................................,
     i) Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie
        Wojewódzkim/Wojewódzkiego Centrum Zarządzania
        Kryzysowego .........................................,
     j) wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska .........,
     k) inne (potrzebne według oceny kierownika jednostki
        organizacyjnej) .....................................;
  6) plan jednostki organizacyjnej, zawierający:
     a) rozmieszczenie źródeł zagrożenia radiacyjnego,
     b) drogi ewakuacji i miejsca zbiórki pracowników*),
     c) miejsca dekontaminacji pracowników*),
     d) miejsca przechowywania sprzętu do likwidacji
        zdarzenia (sprzętu awaryjnego)*);
  7) zwięzły opis potencjalnych sytuacji awaryjnych, w tym
     pożaru, oraz procedur awaryjnych dla rutynowych procesów
     technologicznych, zależnych od rodzaju działalności w
     warunkach narażenia1).
2. Postępowanie pracownika stwierdzającego zaistnienie
  zdarzenia radiacyjnego:
  Bezzwłoczne powiadomienie:
  1) kierownika jednostki organizacyjnej:
  ...........................................................;
      (nazwisko i numer telefonu zgodnie z pkt 1 ppkt 2)
  2) inspektora ochrony radiologicznej:
  .......................................................... .
       (nazwisko i numer telefonu zgodnie z pkt 1 ppkt 4)
  W powiadomieniu podać:
  - imię, nazwisko i stanowisko lub funkcję osoby
    stwierdzającej zaistnienie zdarzenia radiacyjnego,
  - numer telefonu, z którego dzwoni osoba powiadamiająca,
  - dokładną lokalizację miejsca zdarzenia,
  - krótki opis zdarzenia.
3. Postępowanie kierownika jednostki organizacyjnej:
  1) jeżeli zachodzi taka potrzeba, niezwłoczne
     powiadomienie:
     a) Państwowej Straży Pożarnej: tel. 998 lub .............
        .....................................................,
            (numer telefonu zgodnie z pkt 1 ppkt 5 lit. d)
     b) pogotowia ratunkowego: tel. 999 lub ..................
        .....................................................,
           (numer telefonu zgodnie z pkt 1 ppkt 5 lit. e)
     c) Policji: tel. 997 lub ................................
        ......................................................
           (numer telefonu zgodnie z pkt 1 ppkt 5 lit. f)
     lub wymienionych służb z wykorzystaniem numeru alarmowego
     112,
     d) Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie
        Wojewódzkim/Wojewódzkiego Centrum Zarządzania
        Kryzysowego .........................................,
                (numer telefonu zgodnie z pkt 1 ppkt 5 lit. i)
     e) wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska ..........
        .....................................................;
            (numer telefonu zgodnie z pkt 1 ppkt 5 lit. j)
  2) zorganizowanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym;
  3) zorganizowanie zabezpieczenia miejsca zdarzenia w celu:
     a) uniemożliwienia przebywania osób postronnych w miejscu
        zdarzenia,
     b) zapobieżenia rozprzestrzenianiu się skażeń
        promieniotwórczych*);
  4) określenie dokładnej lokalizacji zdarzenia (obiektu lub
     instalacji; w przypadku pracowni izotopowych, transportu
     źródeł i odpadów promieniotwórczych lub prac terenowych
     ze źródłami promieniotwórczymi również rodzaju i
     aktywności substancji promieniotwórczych) oraz
     przeprowadzenie wstępnej oceny rodzaju i aktywności
     substancji promieniotwórczych, które przedostały się do
     środowiska;
  5) wyznaczenie strefy wokół miejsca zdarzenia obejmującej
     teren, na którym może występować jakiekolwiek nietrwałe
     (usuwalne) skażenie promieniotwórcze lub moc dawki
     promieniowania jonizującego przekracza poziom 100
     mikrosiwertów na godzinę (µSv/h) (strefa awaryjna)*);
  6) określenie danych osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia
     oraz dokonanie wstępnej oceny rozmiaru skażeń
     promieniotwórczych, w tym skażeń osób;
  7) usunięcie ze strefy awaryjnej osób poszkodowanych oraz
     innych osób niebiorących udziału w postępowaniu
     awaryjnym, oznaczenie granic strefy i uniemożliwienie
     dostępu do niej osób postronnych*), a jeżeli
     przeprowadzenie tych działań przekracza możliwości
     jednostki organizacyjnej, wystąpienie o pomoc do służb
     właściwego wojewody;
  8) powiadomienie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz
     organu wydającego zezwolenie, jeżeli nie jest nim Prezes
     Państwowej Agencji Atomistyki: ..........................
     ........................................................,
          (numery telefonów zgodnie z pkt 1 ppkt 5 lit. a
                           oraz b albo c)
     potwierdzone w ciągu 3 godzin od uzyskania informacji o
     zdarzeniu pisemnie na numer faksu .......................
     ....................................................... .
           (numery faksów zgodnie z pkt 1 ppkt 5 lit. a
                            oraz b albo c)
   W powiadomieniu podać:
     a) dane dotyczące jednostki organizacyjnej (zgodnie z pkt
        1 ppkt 1-4),
     b) opis przebiegu zdarzenia, z podaniem rodzaju obiektu
        lub instalacji (w przypadku pracowni izotopowych,
        transportu źródeł i odpadów promieniotwórczych lub
        prac terenowych ze źródłami promieniotwórczymi również
        rodzaju i aktywności substancji promieniotwórczych,
        których dotyczyło zdarzenie), dokładnej lokalizacji
        zdarzenia, wstępnej oceny rodzaju i aktywności
        substancji promieniotwórczych, które przedostały się
        do środowiska, danych osób poszkodowanych w wyniku
        zdarzenia oraz wstępnej oceny rozmiaru skażeń
        promieniotwórczych, w tym skażeń osób,
     c) informację o dotychczas podjętych działaniach
        zabezpieczających miejsce zdarzenia,
     d) przewidywany dalszy przebieg zdarzenia;
  9) dalsze postępowanie według procedur awaryjnych, o których
     mowa w pkt 1 ppkt 7, lub w uzgodnieniu z Prezesem
     Państwowej Agencji Atomistyki;
 10) zawiadomienie Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie
     Wojewódzkim/Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
     ........................................................,
          (numer telefonu zgodnie z pkt 1 ppkt 5 lit. i)
     wraz z podaniem treści i zasięgu informacji o zdarzeniu,
     która powinna być przekazywana społeczności lokalnej,
     jeżeli rozwój zdarzenia może prowadzić do zagrożenia o
     skutkach sięgających poza teren jednostki organizacyjnej
     (w tym również w sytuacji zdarzenia zaistniałego podczas
     transportu materiałów jądrowych lub źródeł i odpadów
     promieniotwórczych poza terenem jednostki) lub gdy
     zagrożenie publiczne już wystąpiło;
 11) utrzymywanie kontaktu z Prezesem Państwowej Agencji
     Atomistyki, w trakcie całego przebiegu zdarzenia aż do
     odwołania postępowania, w celu:
     a) bieżącego informowania o rozwoju sytuacji i
        przekazywania Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki
        danych potrzebnych do prowadzenia ocen i prognoz
        zagrożenia,
     b) korzystania z zaleceń przekazywanych przez
        specjalistów wskazanych przez Prezesa Państwowej
        Agencji Atomistyki;
 12) zwrócenie się, w razie potrzeby, o pomoc w zakresie
     pomiarów dozymetrycznych do specjalistów skierowanych
     przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (ekipy
     dozymetrycznej) na miejsce zdarzenia, a jeżeli z oceny
     Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki nie wynika
     konieczność wysłania ekipy dozymetrycznej Prezesa
     Państwowej Agencji Atomistyki na miejsce zdarzenia,
     zwrócenie się o pomoc w przeprowadzeniu pomiarów
     dozymetrycznych do właściwego terenowo państwowego
     wojewódzkiego inspektora sanitarnego;
 13) weryfikacja, w porozumieniu z Prezesem Państwowej Agencji
     Atomistyki, efektywności przeprowadzonych działań
     niezbędnych do likwidacji zagrożenia i usuwania skutków
     zdarzenia;
 14) sporządzenie i przesłanie do Prezesa Państwowej Agencji
     Atomistyki oraz organu, który wydał zezwolenie, jeżeli
     nie jest nim Prezes Państwowej Agencji Atomistki, po
     zakończeniu działań mających na celu usunięcie skutków
     zdarzenia i po ustaniu zagrożenia, informacji
     zawierającej:
     a) opis przebiegu zdarzenia, z określeniem jego przyczyn,
     b) ogólną ocenę zagrożenia w wyniku zdarzenia,
     c) opis przebiegu likwidacji zagrożenia i usuwania
        skutków zdarzenia,
     d) listę osób poszkodowanych wraz z określeniem rodzaju
        uszkodzeń ciała i wstępną ocenę dawek pochłoniętych i
        skażeń tych osób,
     e) ocenę skażeń powierzchni roboczych stanowisk pracy i
        środowiska*),
     f) wykaz zastosowanych metod pomiarowych i przyrządów
        dozymetrycznych, sprzętu ochrony indywidualnej i
        sprzętu użytego do likwidacji skutków zdarzenia,
     g) opis procedur zastosowanych w usuwaniu skażeń
        pomieszczeń, terenu i dekontaminacji osób*),
     h) protokół kontroli dozymetrycznej jednostki,
        przeprowadzonej po usunięciu skutków zdarzenia.
4. Ćwiczenia okresowe:
  Ćwiczenia okresowe w celu przeglądu i aktualizacji planu
  postępowania awaryjnego na wypadek zagrożenia radiacyjnego
  odbywają się z częstotliwością .............................
  (nie rzadziej niż raz na dwa lata).

                               ...............................
                                (podpis kierownika jednostki
                                         organizacyjnej)

________
1) Przykładowo: dla pracowni izotopowej klasy II -
  niekontrolowane skażenie powierzchni roboczych; dla prac w
  terenie ze źródłami zamkniętymi - utrata źródła, wypadnięcie
  źródła z pojemnika; dla teleradioterapii z użyciem źródła
  promieniotwórczego lub dla defektoskopii izotopowej -
  zacięcie mechanizmu powrotu źródła do obudowy i podobne; w
  przypadku kilku rodzajów działalności lub kilku scenariuszy
  sytuacji awaryjnych - przypisać poszczególnym sytuacjom i
  procedurom postępowania jednoznaczne symbole lub numery; dla
  obiektów jądrowych - odpowiednia część raportu
  bezpieczeństwa obiektu.
*) Nie dotyczy zdarzeń radiacyjnych związanych z aparatami
  rentgenowskimi i akceleratorami.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZÓR

A. PLAN POSTĘPOWANIA AWARYJNEGO WOJEWÓDZTWA ...................
1. Dane podstawowe:
  1) wojewoda (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer
     faksu, adres poczty elektronicznej) .....................
     .........................................................
     .........................................................
     .........................................................
     ........................................................;
  2) Wydział Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie
     Wojewódzkim/Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
    (adres i numer telefonu, numer faksu) ....................
    ..........................................................
    ..........................................................
    .........................................................;
  3) służby współpracujące w postępowaniu awaryjnym (numery
     telefonów i numery faksów):
     a) wojewódzkie stanowisko koordynacji ratownictwa
        Państwowej Straży Pożarnej ...........................
        .....................................................,
     b) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
        ............................................,
     c) pogotowie ratunkowe .................................,
     d) Komenda Wojewódzka Policji ..........................,
     e) państwowy wojewódzki inspektor sanitarny ............,
     f) wojewódzki inspektor ochrony środowiska .............,
     g) oddział Straży Granicznej (dla województw
        przygranicznych) .....................................
        .....................................................,
     h) Prezes Państwowej Agencji Atomistyki ................,
     i) Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony
        Ludności ............................................,
     j) inne (potrzebne według oceny wojewody) ..............;
  4) przekazany przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki
     wykaz znajdujących się na terenie województwa jednostek
     organizacyjnych kategorii I*) prowadzących działalność z
     materiałami jądrowymi lub źródłami promieniotwórczymi,
     zawierający dane określone w części B;
  5) sposób powiadamiania ludności (zgodnie z pkt 3 ppkt 4) ..
     .........................................................
     .........................................................
     .........................................................
     ....................................................... .
2. Postępowanie przedstawiciela służby, inspekcji lub straży
  podległych wojewodzie, który uzyskał informację o
  zaistnieniu zdarzenia radiacyjnego mogącego spowodować
  zagrożenie publiczne na terenie województwa:
  1) określenie źródła informacji1): .........................
     ....................................................... .
  2) niezwłoczne powiadomienie:
     a) wojewody: ...........................................,
                     (numer telefonu zgodnie z pkt 1 ppkt 1)
     b) Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (jeżeli
        informacja o zdarzeniu nie pochodzi od niego) ........
        ......................................................
            (numer telefonu zgodnie z pkt 1 ppkt 3 lit. h)
     oraz, jeżeli zachodzi taka potrzeba, niezwłoczne
     powiadomienie:
     c) Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej: .....
        ......................................................
            (numer telefonu zgodnie z pkt 1 ppkt 3 lit. b)
     d) pogotowia ratunkowego ................................
        .....................................................,
            (numer telefonu zgodnie z pkt 1 ppkt 3 lit. c)
     e) Komendy Wojewódzkiej Policji .........................
        .................................................... .
            (numer telefonu zgodnie z pkt 1 ppkt 3 lit. d)
     W powiadomieniu podać:
     - imię i nazwisko, miejsce pracy i stanowisko lub funkcję
       osoby powiadamiającej,
     - numer telefonu, z którego dzwoni osoba powiadamiająca,
     - dokładną lokalizację miejsca zdarzenia,
     - krótki opis zdarzenia;
  3) zorganizowanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym;
  4) zorganizowanie zabezpieczenia miejsca zdarzenia w sposób
     uzgodniony z wojewodą lub z Prezesem Państwowej Agencji
     Atomistyki, w celu uniemożliwienia przebywania osób
     postronnych w miejscu zdarzenia.
3. Postępowanie wojewody:
  1) w przypadku zdarzenia zaistniałego w jednostce
     organizacyjnej:
     a) uzyskanie od kierownika jednostki organizacyjnej
        informacji niezbędnych do oceny zagrożenia,
        zawierających w szczególności: określenie dokładnej
        lokalizacji zdarzenia (obiektu lub instalacji; w
        przypadku pracowni izotopowych również rodzaju i
        aktywności substancji promieniotwórczych) oraz wstępną
        ocenę rodzaju i aktywności substancji
        promieniotwórczych, które przedostały się do
        środowiska,
     b) na podstawie informacji uzyskanych zgodnie z lit. a
        podjęcie działań interwencyjnych, w tym wyznaczenie
        strefy wokół miejsca zdarzenia obejmującej teren, na
        którym może występować jakiekolwiek nietrwałe
        (usuwalne) skażenie promieniotwórcze lub moc dawki
        promieniowania przekracza poziom 100 mikrosiwertów na
        godzinę (µSv/h) (strefa awaryjna), a po wykonaniu
        zadań, o których mowa w pkt 8, podjęcie działań
        interwencyjnych, o których mowa w art. 90 ustawy z
        dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z
        2004 r. Nr 161, poz. 1689 i Nr 173, poz. 1808), zwanej
        dalej "ustawą", z zastrzeżeniem lit. c,
     c) w przypadku jednostki kategorii I, o której mowa w pkt
        1 ppkt 4, podjęcie działań interwencyjnych, a w
        szczególności działań, o których mowa w art. 90
        ustawy, przed uzyskaniem informacji, o których mowa w
        lit. a, o ile zaszło zdarzenie określone w zakładowym
        planie postępowania awaryjnego jako wymagające
        podjęcia takich działań,
     d) określenie danych osób poszkodowanych w wyniku
        zdarzenia oraz dokonanie wstępnej oceny rozmiaru
        skażeń poza terenem jednostki organizacyjnej, w tym
        skażeń osób,
     e) powiadomienie ludności w sposób określony w pkt 1 ppkt
        5;
  2) w przypadku zdarzenia radiacyjnego podczas transportu,
     prac w terenie, aktu terrorystycznego, zdarzenia
     spowodowanego przez nieznanego sprawcę, stwierdzenia
     zwiększonego poziomu mocy dawki promieniowania
     jonizującego lub wystąpienia skażeń promieniotwórczych,
     również w przypadku kiedy ich źródło nie jest znane:
     a) określenie, w miarę możliwości, rodzaju i aktywności
        substancji promieniotwórczych, których dotyczyło
        zdarzenie, dokładnej lokalizacji zdarzenia, wstępnej
        oceny rodzaju i aktywności substancji
        promieniotwórczych, które przedostały się do
        środowiska, danych osób poszkodowanych w wyniku
        zdarzenia oraz wstępnej oceny rozmiaru skażeń
        promieniotwórczych, w tym skażeń osób,
     b) wyznaczenie strefy wokół miejsca zdarzenia obejmującej
        teren, na którym może występować jakiekolwiek
        nietrwałe (usuwalne) skażenie promieniotwórcze lub moc
        dawki promieniowania przekraczająca 100 mikrosiwertów
        na godzinę (µSv/h) (strefa awaryjna),
     c) usunięcie ze strefy awaryjnej osób poszkodowanych oraz
        innych niebiorących udziału w postępowaniu awaryjnym i
        zabezpieczenie dostępu do strefy oraz podjęcie
        koniecznych działań interwencyjnych,
     d) określenie przewidywanego dalszego przebiegu
        zdarzenia;
  3) jeżeli źródłem informacji o zdarzeniu nie jest Prezes
     Państwowej Agencji Atomistyki - powiadomienie Prezesa
     Państwowej Agencji Atomistyki ...........................
     ........................................................,
          (numer telefonu zgodnie z pkt 1 ppkt 3 lit. h)
   potwierdzone w ciągu 3 godzin od uzyskania informacji o
   zdarzeniu pisemnie na numer faksu .........................
     ....................................................... .
           (numer faksu zgodnie z pkt 1 ppkt 3 lit. h)
   W powiadomieniu skierowanym do Prezesa Państwowej Agencji
   Atomistyki podać:
     a) województwo i dane personalne wojewody (zgodnie z pkt
        1 ppkt 1), a w przypadku gdy osoba powiadamiająca nie
        jest wojewodą, ale działa z jego upoważnienia,
        dodatkowo: imię, nazwisko i stanowisko tej osoby oraz
        numer telefonu, z którego dzwoni,
     b) opis przebiegu zdarzenia, przy czym w przypadku
        zdarzenia zaistniałego w jednostce organizacyjnej -
        nazwę jednostki oraz informacje na temat działalności
        w warunkach narażenia, podczas prowadzenia której
        wystąpiło zdarzenie (w przypadku transportu źródeł i
        odpadów promieniotwórczych lub prac terenowych ze
        źródłami promieniotwórczymi - dodatkowo rodzaju i
        aktywności substancji promieniotwórczych, których
        dotyczyło zdarzenie), dokładnej lokalizacji zdarzenia,
        wstępnej oceny rodzaju i aktywności substancji
        promieniotwórczych, które przedostały się do
        środowiska, danych osób poszkodowanych w wyniku
        zdarzenia oraz wstępnej oceny rozmiaru skażeń
        promieniotwórczych, w tym skażeń osób,
     c) informację o dotychczas podjętych działaniach
        zabezpieczających miejsce zdarzenia oraz o działaniach
        interwencyjnych,
     d) informację o dotychczasowym udziale osób postronnych
        oraz Państwowej Straży Pożarnej, pogotowia ratunkowego
        i Policji,
     e) przewidywany dalszy przebieg zdarzenia,
     f) treść i zasięg informacji o zdarzeniu przekazanej
        społeczności lokalnej;
  4) opracowanie i przekazanie, za pomocą środków masowego
     przekazu i w inny sposób zwyczajowo przyjęty na danym
     terenie, ludności, która w wyniku zdarzenia radiacyjnego
     może otrzymać dawkę promieniowania jonizującego
     przekraczającą dawkę graniczną dla osób z ogółu ludności,
     informacji zawierającej, w zależności od potrzeb:
     a) dane dotyczące rodzaju zdarzenia, a jeżeli jest to
        możliwe także dotyczące miejsca i czasu jego powstania
        oraz opis i dotychczasowy oraz przewidywany przebieg
        zdarzenia, wraz z określeniem rozmiaru i zasięgu
        zaistniałych oraz przewidywanych jego skutków;
     b) wskazanie działań lub zachowań ludności mających na
        celu uniknięcie skutków zdarzenia, które, w zależności
        od rodzaju zdarzenia, mogą obejmować zalecenia
        ograniczenia spożywania niektórych artykułów
        żywnościowych, proste reguły dotyczące higieny i
        dekontaminacji ludzi, zalecenia dotyczące pozostania w
        domu, informacje dotyczące systemu dystrybucji
        preparatów ze stabilnym jodem, ustalenia organizacyjne
        dotyczące ewakuacji,
     c) uprzedzenie o możliwości wprowadzenia działań
        interwencyjnych, o których mowa w art. 90 ustawy, o
        ile z przebiegu zdarzenia wynika możliwość
        wprowadzenia takich działań,
     d) wskazanie organów i służb prowadzących akcję
        likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia,
     e) jeżeli czas na to pozwala - podstawowe dane o
        promieniowaniu jonizującym oraz o skutkach jego
        oddziaływania na człowieka i środowisko,
     f) wezwanie do słuchania komunikatów przekazywanych przez
        radio i telewizję,
     g) wskazania dotyczące:
        – postępowania osób odpowiedzialnych za przedszkola,
          szkoły, szpitale, domy opieki, hotele, zakłady karne
          i inne jednostki, w których przebywają większe grupy
          ludzi,
        – postępowania grup zawodowych mogących odegrać
          pomocną rolę w sytuacji zagrożenia radiacyjnego,
     oraz przekazywanie ludności uaktualnień tej informacji
     w miarę rozwoju sytuacji;
  5) prowadzenie bieżącej analizy sytuacji oraz bieżąca
     współpraca z Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki, w
     trakcie całego przebiegu zdarzenia aż do odwołania
     postępowania, w celu:
     a) informowania o rozwoju sytuacji i przekazywania danych
        potrzebnych do prowadzenia przez Prezesa Państwowej
        Agencji Atomistyki ocen i prognoz zagrożenia,
     b) uzyskania informacji o wynikach ocen zagrożenia, w
        szczególności o możliwości przekroczenia poziomów
        interwencyjnych, a na wniosek wojewody o wynikach
        pomiarów skażeń promieniotwórczych, wykonanych przez
        stacje wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych
        oraz placówki prowadzące pomiary skażeń
        promieniotwórczych właściwe dla miejsca powstania
        zagrożenia,
     c) korzystania z zaleceń przekazywanych przez
        specjalistów wskazanych przez Prezesa Państwowej
        Agencji Atomistyki, a w razie potrzeby z pomocy w
        zakresie pomiarów dozymetrycznych specjalistów
        skierowanych przez Prezesa Państwowej Agencji
        Atomistyki (ekipy dozymetrycznej) na miejsce
        zdarzenia,
     d) formułowania treści odpowiednich komunikatów dla
        ludności i ich przekazywania;
  6) jeżeli z oceny Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki nie
     wynika konieczność wysłania ekipy dozymetrycznej Prezesa
     PAA na miejsce zdarzenia, zwrócenie się o pomoc w
     przeprowadzeniu pomiarów dozymetrycznych do właściwego
     terenowo państwowego wojewódzkiego inspektora
     sanitarnego;
  7) w przypadku gdy rozwój sytuacji awaryjnej może prowadzić
     do zagrożenia publicznego o skutkach sięgających poza
     teren województwa albo gdy zagrożenie takie już
     wystąpiło, zawiadomienie Krajowego Centrum Koordynacji
     Ratownictwa i Ochrony Ludności ..........................
     ........................................................;
          (numer telefonu zgodnie z pkt 1 ppkt 3 lit. i)
  8) w sytuacji przekazania przez Prezesa Państwowej Agencji
     Atomistyki informacji o możliwości przekroczenia poziomów
     interwencyjnych:
     a) podjęcie działań, które zapewnią po wprowadzeniu
        działań interwencyjnych, o których mowa w art. 90
        ustawy:
        – w przypadku ewakuacji, czasowego lub stałego
          przesiedlenia ludności - zabezpieczenie
          pozostawionego mienia oraz zapewnienie ewakuowanej
          lub przesiedlanej ludności miejsc zamieszkania,
          transportu oraz warunków powrotu do miejsc stałego
          zamieszkania po odwołaniu ewakuacji i czasowego
          przesiedlenia,
        – w przypadku nakazu pozostania w pomieszczeniach
          zamkniętych - zaopatrzenie ludności w niezbędne
          artykuły żywnościowe i wodę przeznaczoną do spożycia
          przez ludzi oraz pomoc medyczną,
        – w przypadku podania preparatów ze stabilnym jodem -
          dystrybucję tych preparatów,
        – w przypadku zakazu lub ograniczenia spożywania
          skażonej żywności i wody przeznaczonej do spożycia
          przez ludzi - wycofanie ze sprzedaży skażonej
          żywności i jej zniszczenie, zamknięcie ujęć skażonej
          wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
          bezpłatną dystrybucję nieskażonej wody przeznaczonej
          do spożycia przez ludzi oraz wprowadzenie do
          sprzedaży nieskażonych artykułów żywnościowych,
        – w przypadku zakazu lub ograniczenia żywienia
          zwierząt skażonymi środkami żywienia zwierząt i
          pojenia skażoną wodą oraz wypasu zwierząt na
          skażonym terenie - udostępnienie nieskażonych
          środków żywienia zwierząt i wody oraz nadzór nad
          przestrzeganiem zakazu wypasu zwierząt na skażonych
          pastwiskach,
     b) wprowadzenie niezbędnych ograniczeń w ruchu osób i
        towarów na terenie województwa, a w przypadku gdy jego
        obszar przylega do granicy państwowej - w porozumieniu
        z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych - również
        w ruchu transgranicznym, z określeniem ich rodzaju,
        daty wprowadzenia, miejsca i przewidywanego czasu
        trwania,
     c) przygotowanie i zapewnienie działania placówek służby
        zdrowia w trybie odpowiednim do rozwoju sytuacji;
  9) weryfikacja, w porozumieniu z Prezesem Agencji,
     efektywności przeprowadzonych działań niezbędnych do
     likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia;
 10) sporządzenie i przesłanie do Prezesa Państwowej Agencji
     Atomistyki, po zakończeniu działań mających na celu
     usunięcie skutków zdarzenia i po ustaniu zagrożenia,
     informacji zawierającej:
     a) opis przebiegu zdarzenia, z określeniem przyczyn oraz
        oceną zdarzenia,
     b) opis sposobu likwidacji zagrożenia i usuwania skutków
        zdarzenia, wraz z danymi osoby kierującej akcją,
     c) listę osób poszkodowanych, wraz z określeniem rodzaju
        uszkodzeń ciała i wstępną oceną dawek pochłoniętych i
        skażeń tych osób,
     d) ocenę dawek skutecznych osób uczestniczących w
        działaniach ratowniczych, wraz z określeniem pomiarów
        stanowiących podstawę oceny,
     e) ocenę skażeń środowiska,
     f) wykaz stosowanych metod pomiarowych i przyrządów
        dozymetrycznych, sprzętu ochrony indywidualnej i
        innego sprzętu użytego do likwidacji skutków
        zdarzenia,
     g) opis procedur stosowanych przy usuwaniu skażeń
        pomieszczeń, terenu i dekontaminacji osób,
     h) protokoły kontroli dozymetrycznych, przeprowadzonych
        po zakończeniu działań podjętych w celu likwidacji
        zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia.
4. Ćwiczenia okresowe:
  Ćwiczenia okresowe w celu przeglądu i aktualizacji planu
  postępowania awaryjnego na wypadek zagrożenia radiacyjnego,
  z uwzględnieniem sposobu informowania ludności, zgodnie z
  procedurą określoną w pkt 1 ppkt 5, odbywają się z
  częstotliwością ...................... (nie rzadziej niż raz
  na trzy lata).

                                      .....................
                                        (podpis wojewody)

B.   WYKAZ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK
     ORGANIZACYJNYCH KATEGORII I ZAWIERA NASTĘPUJĄCE DANE:

  - nazwę i adres jednostki organizacyjnej,
  - rodzaj obiektu lub urządzenia
    (przykładowo: reaktor energetyczny o mocy 3.000 MW),
  - lokalizację na mapie województwa z oznaczeniem strefy
    objętej planowaniem działań interwencyjnych podejmowanych
    z wyprzedzeniem (tj. na podstawie oceny stanu obiektu
    wskazującej na duże prawdopodobieństwo zaistnienia
    zdarzenia radiacyjnego) oraz strefy objętej planowaniem
    działań interwencyjnych podejmowanych bez wyprzedzenia (w
    sytuacji gdy zdarzenie już zaistniało),
  - rodzaj działalności jednostki według zezwolenia Prezesa
    Państwowej Agencji Atomistyki, numer zezwolenia,
  - imię, nazwisko, telefony oraz adres kierownika jednostki
    organizacyjnej,
  - imię, nazwisko, telefony oraz adres inspektora ochrony
    radiologicznej jednostki organizacyjnej,
  - zakładowy plan postępowania awaryjnego,
  - treść informacji wyprzedzającej dla ludności, o której
    mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia
    2004 r. w sprawie informacji wyprzedzającej dla ludności
    na wypadek zdarzenia radiacyjnego (Dz. U. Nr 102, poz.
    1065).

________
1) Wpisać właściwe:
  a) kierownik jednostki organizacyjnej, w której nastąpiło
     zdarzenie powodujące zagrożenie przekraczające teren
     jednostki,
  b) uczestnik lub świadek wypadku podczas transportu źródeł i
     odpadów promieniotwórczych poza terenem jednostki
     organizacyjnej,
  c) Prezes Państwowej Agencji Atomistyki,
  d) inne źródło informacji, np. osoba, która znalazła
     przedmiot, który może być źródłem promieniotwórczym lub
     może zawierać substancję promieniotwórczą.
*) Jednostki kategorii I obejmują:
  - reaktory o mocy cieplnej powyżej 100 megawatów (MW),
  - przechowalniki zawierające wypalone paliwo jądrowe w
    ilości równoważnej rdzeniowi reaktora o mocy
    cieplnej 3.000 MW,
  - obiekty zawierające otwarte źródła promieniotwórcze w
    ilości przekraczającej:
    * w przypadku mieszaniny ciekłych lub gazowych produktów
      rozszczepienia - aktywność 5x104 terabekereli (TBq),
    * w przypadku mieszaniny izotopów jodu - aktywność 104
      TBq,
    * w przypadku mieszaniny gazów szlachetnych - aktywność
      107 TBq,
    * w przypadku innych otwartych źródeł promieniotwórczych -
      10.000-krotnie wartość aktywności A2 określoną w Umowie
      europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu
      drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w
      Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr
      194, poz. 1629).
 

 
 

Copyright © 2016