Strona główna » Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. (Dz.U. 04.280.2771)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. (Dz.U. 04.280.2771)

A+ A-
 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA1)

 

z dnia 1 grudnia 2004 r.

 

w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

 

(Dz. U. z dnia 29 grudnia 2004 r.)Na podstawie art. 222 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:§ 1. Rozporządzenie określa:
  1)  wykaz substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym i sposób ich rejestrowania;
  2)  sposób prowadzenia rejestru prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym;
  3)  sposób prowadzenia rejestru pracowników zatrudnionych przy tych pracach;
  4)  wzory dokumentów dotyczących narażenia pracowników na substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym oraz sposób przechowywania i przekazywania tych dokumentów do podmiotów właściwych do rozpoznawania lub stwierdzania chorób zawodowych;
  5)  szczegółowe warunki ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym;
  6)  warunki i sposób monitorowania stanu zdrowia pracowników narażonych na działanie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

 

§ 2. 1. Ustala się wykaz substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. Przepisy określające postępowanie w związku z występowaniem substancji, preparatów lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym mają także zastosowanie do procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, w których dochodzi do ich uwalniania.

 

§ 3. Pracodawca zatrudniający pracownika w warunkach narażenia na działanie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, zwany dalej "pracodawcą", jest obowiązany wykonywać ich pomiary, a w szczególności stosować metody wczesnego wykrywania narażenia podczas awarii lub w przypadku wystąpienia innych nieprzewidzianych okoliczności.

 

§ 4. 1. Pracodawca prowadzi rejestr prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, zawierający następujące dane:
  1)  wykaz procesów technologicznych i prac, w których substancje, preparaty lub czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym są stosowane, produkowane lub występują jako zanieczyszczenia bądź produkt uboczny oraz wykaz substancji, preparatów, czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym wraz z podaniem ilościowej wielkości produkcji lub stosowania;
  2)  uzasadnienie konieczności stosowania substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, o których mowa w pkt 1;
  3)  wykaz i opis stanowisk pracy, na których występuje narażenie na substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym;
  4)  liczbę pracowników pracujących w narażeniu, w tym liczbę kobiet;
  5)  określenie rodzaju substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym powodujących narażenie, rodzaj kontaktu, wielkość narażenia i czas jego trwania;
  6)  rodzaje podjętych środków i działań ograniczających poziom narażenia.
2. Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr pracowników narażonych na działanie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym i przechowywać go przez okres 40 lat po ustaniu narażenia, a w przypadku likwidacji zakładu pracy - przekazać właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu, z zastrzeżeniem ust. 6.
3. Dane, o których mowa w ust. 1, pracodawca przekazuje właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy niezwłocznie po rozpoczęciu działalności oraz corocznie w terminie do dnia 15 stycznia na druku "Informacji o substancjach, preparatach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym", według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.
4. Centralny rejestr danych o narażeniu na substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym prowadzi, z zastrzeżeniem ust. 7, Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr J. Nofera w Łodzi na podstawie danych przekazanych przez państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych.
5. Dane, o których mowa w ust. 1 i 2, są udostępniane:
  1)  lekarzom sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, których dane dotyczą, oraz przedstawicielom instytucji wykonujących z mocy odrębnych przepisów nadzór nad realizacją zadań z zakresu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników - bez ograniczeń;
  2)  pracownikom - w zakresie informacji, które dotyczą ich osobiście, oraz przedstawicielom pracowników - w zakresie anonimowych informacji zbiorowych.
6. W przypadku jednostek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji rejestr, o którym mowa w ust. 2, pracodawcy przekazują odpowiednio właściwemu komendantowi wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej i właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
7. Rejestry substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, występujących w jednostkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, są prowadzone odpowiednio przez Wojskowy Instytut Medyczny oraz Głównego Inspektora Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

§ 5. 1. Pracodawca jest obowiązany poinformować pracownika o opakowaniu, zbiorniku i instalacji zawierającej substancję, preparat lub czynnik o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, a także o wymaganiach dotyczących oznakowania i znakach ostrzegawczych.
2. Pracodawca, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany przeszkolić pracownika, o którym mowa w ust. 1, w zakresie:
  1)  ryzyka dla zdrowia, jakie wynika z oceny narażenia zawodowego i dodatkowego ryzyka wynikającego z palenia tytoniu oraz środków ostrożności, które powinny być podejmowane w celu ograniczenia narażenia;
  2)  wymagań higienicznych, które powinny być spełnione w celu ograniczenia narażenia;
  3)  konieczności używania środków ochrony indywidualnej, w tym noszenia ubrania ochronnego;
  4)  działań zapobiegających wypadkom oraz koniecznych do podjęcia przez pracowników, w tym pełniących obowiązki ratownicze, podczas wypadków oraz działań ratowniczych.

 

§ 6. 1. Pracodawca jest obowiązany:
  1)  zapewnić udział pracowników lub ich przedstawicieli w projektowaniu i realizacji działań zapobiegających narażeniu na substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym lub ograniczających jego poziom;
  2)  stworzyć warunki do dokonania wyboru rodzaju środków ochrony indywidualnej, zapewniających bezpieczeństwo i zdrowie pracowników;
  3)  umożliwić pracownikom i ich przedstawicielom kontrolę stosowania wymagań określonych w rozporządzeniu i innych przepisach regulujących zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Udział pracowników w uzgodnieniach, o których mowa w ust. 1, nie zwalnia pracodawcy od odpowiedzialności za realizację obowiązków określonych prawem.
3. Pracodawca informuje na bieżąco pracowników i ich przedstawicieli o narażeniu na substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, a w przypadkach narażenia powstałego w wyniku awarii i innych zakłóceń procesu technologicznego lub w wyniku podejmowanych prac remontowych, konserwacyjnych i w innych okolicznościach - o przyczynach powstałego narażenia oraz o środkach zapobiegawczych, jakie już zostały lub które będą podjęte w celu poprawy sytuacji.

 

§ 7. 1. Lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami narażonymi na działanie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym jest obowiązany zapoznać się z warunkami ich pracy i posiadać udokumentowane informacje dotyczące rodzaju i wielkości narażenia.
2. Pracodawca jest obowiązany, na wniosek lekarza, o którym mowa w ust. 1, zlecić prowadzenie biologicznego monitorowania narażenia na substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym oraz zastosowanie innych metod umożliwiających wykrycie wczesnych skutków tego narażenia.
3. Lekarz, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do udzielania informacji:
  1)  każdemu pracownikowi - o wynikach badań i ocenie jego stanu zdrowia oraz o zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej, jakiej powinien się poddać po ustaniu pracy w warunkach narażenia na działanie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym;
  2)  pracodawcy, przedstawicielom pracowników oraz działającej w zakładzie pracy komisji bezpieczeństwa i higieny pracy - o ocenie stanu zdrowia pracowników, dokonanej z uwzględnieniem tajemnicy lekarskiej.

 

§ 8. W przypadku rozpoznania lub podejrzenia u pracownika zmian w stanie zdrowia, o których można przypuszczać, że powstały w wyniku narażenia zawodowego na działanie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, pracodawca, na wniosek lekarza, o którym mowa w § 7 ust. 1, jest obowiązany zlecić przeprowadzenie dodatkowych badań stanu zdrowia innych pracowników narażonych w podobny sposób, dokonać weryfikacji uprzedniej oceny narażenia zawodowego, a w razie potrzeby zastosować odpowiednie dodatkowe środki zapobiegawcze.

 

§ 9. Przepisy § 7 i 8 nie naruszają przepisów dotyczących trybu, zakresu i częstotliwości przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników oraz ich dokumentowania i kontroli.

 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia.3)

 

________
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 września 1996 r. w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 121, poz. 571 oraz z 2003 r. Nr 36, poz. 314), które utraciło moc z dniem 1 maja 2004 r. w związku z wejściem w życie art. 1 pkt 55 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 213, poz. 2081).

 

ZAŁĄCZNIKI

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

 

Wykaz substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

 

Wykaz 1.
Substancje i preparaty
 
 
 
Lp.
 
 
Numer indeksowy1)
 
 
Nazwa substancji2)
 
 
Numer WE3)
 
 
Numer CAS4)
Kategoria rakotwórczości/ mutagenności5) Noty dotyczące klasyfikacji substancji jako rakotwórczej6) Stężenie graniczne (%) substancji w preparacie7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 004-001-00-7 beryl 231-150-7 7440-41-7 Rakotw. Kat. 2   0,1
2 004-002-00-2 związki berylu z wyjątkiem glinokrzemianów berylu i związków wymienionych w innym miejscu wykazu - - Rakotw. Kat. 2   0,1
3 004-003-00-8 tlenek berylu 215-133-1 1304-56-9 Rakotw. Kat. 2   0,1
4 006-038-00-4 sulfalat (PN); dietyloditiokarbaminian 2-chloroallilu 202-388-9 95-06-7 Rakotw. Kat. 2   0,1
5 006-041-00-0 chlorek dimetylokarbamoilu 201-208-6 79-44-7 Rakotw. Kat. 2   0,001
6 006-068-00-8 azometan; diazometan; dimetylodiazen 206-382-7 334-88-3 Rakotw. Kat. 2   0,1
7 007-008-00-3 hydrazyna; diamina 206-114-9 302-01-2 Rakotw. Kat. 2   0,1
8 007-012-00-5
1,1-dimetylohydrazyna;
N,N-dimetylohydrazyna
200-316-0 57-14-7 Rakotw. Kat. 2   0,1
9 007-013-00-0
1,2-dimetylohydrazyna;
N,N'-dimetylohydrazyna
- 540-73-8 Rakotw. Kat. 2   0,01
10 007-014-00-6 sole hydrazyny - - Rakotw. Kat. 2   0,1
11 007-021-00-4 1,2-difenylohydrazyna; hydrazobenzen 204-563-5 122-66-7 Rakotw. Kat. 2   0,1
12 007-022-00-X
bis(3-karboksy-4-hydroksybenzenosulfonian) hydrazyn-1,2-ium;
bis(3-karboksy-4-hydroksybenzenosulfonian) hydrazyny
405-030-1 - Rakotw. Kat. 2   0,1
13 015-106-00-2 heksametylotriamid kwasu fosforowego(V); heksametylofosforotriamid 211-653-8 680-31-9
Rakotw. Kat. 2
Muta. Kat. 2
  0,01/0,19)
14 016-023-00-4 siarczan(VI) dimetylu 201-058-1 77-78-1 Rakotw. Kat. 2   0,01
15 016-027-00-6 siarczan(VI) dietylu 200-589-6 64-67-5
Rakotw. Kat. 2
Muta. Kat. 2
  0,1
16 016-032-00-3
propano-1,3-sulton;
2,2-dioksy-1,2-oksatiolan
214-317-9 1120-71-4 Rakotw. Kat. 2   0,01
17 016-033-00-9 chlorek dimetylosulfamoilu; chlorek dimetylosulfamylu 236-412-4 13360-57-1 Rakotw. Kat. 2   0,1
18 024-001-00-0 tlenek chromu(VI); tritlenek chromu; bezwodnik chromowy 215-607-8 1333-82-0 Rakotw. Kat. 1   0,1
19 024-002-00-6 dichromian(VI) potasu 231-906-6 7778-50-9
Rakotw. Kat. 2
Muta. Kat. 2
  0,18)
20 024-003-00-1 dichromian(VI) amonu 232-143-1 7789-09-5
Rakotw. Kat. 2
Muta. Kat. 2
  0,18)
21 024-004-00-7 dichromian(VI) sodu 234-190-3 10588-01-9
Rakotw. Kat. 2
Muta. Kat. 2
  0,18)
22 024-004-01-4 dichromian(VI) sodu - dihydrat 234-190-3 7789-12-0
Rakotw. Kat. 2
Muta. Kat. 2
  0,18)
23 024-005-00-2
dichlorek ditlenek chromu;
chlorek chromylu;
dichlorek chromylu;
tlenochlorek chromu
239-056-8 14977-61-8
Rakotw. Kat. 2
Muta. Kat. 2
  0,18)
24 024-006-00-8 chromian(VI) potasu 232-140-5 7789-00-6
Rakotw. Kat. 2
Muta. Kat. 2
  0,18)
25 024-007-00-3 chromiany(VI) cynku łącznie z chromianem(VI) cynku-potasu - - Rakotw. Kat. 1   0,1
26 024-008-00-9 chromian(VI) wapnia 237-366-8 13765-19-0 Rakotw. Kat. 2   0,1
27 024-009-00-4 chromian(VI) strontu 232-142-6 7789-06-2 Rakotw. Kat. 2   0,1
28 024-010-00-X chromian(VI) chromu(III) 246-356-2 24613-89-6 Rakotw. Kat. 2   0,1
29 024-017-00-8 związki chromu(VI) z wyjątkiem chromianu(VI) baru i związków wymienionych w innym miejscu wykazu - - Rakotw. Kat. 2   0,1
30 024-018-00-3 chromian(VI) sodu; chromian(VI) disodu 231-889-5 7775-11-3
Rakotw. Kat. 2
Muta. Kat. 2
  0,18)
31 027-004-00-5 dichlorek kobaltu 231-589-4 7646-79-9 Rakotw. Kat. 2   0,01
32 027-005-00-0 siarczan kobaltu; siarczan(VI) kobaltu 233-334-2 10124-43-3 Rakotw. Kat. 2   0,01
33 028-003-00-2 tlenek niklu(II); tlenek niklawy 215-215-7 1313-99-1 Rakotw. Kat. 1   0,1
34 028-004-00-8 tlenek niklu(IV); ditlenek niklu 234-823-3 12035-36-8 Rakotw. Kat. 1   0,1
35 028-005-00-3 tritlenek diniklu 215-217-8 1314-06-3 Rakotw. Kat. 1   0,1
36 028-006-00-9 siarczek niklu(II); siarczek niklawy 240-841-2 16812-54-7 Rakotw. Kat. 1   0,1
37 028-007-00-4 disiarczek triniklu 234-829-6 12035-72-2 Rakotw. Kat. 1   0,1
38 033-003-00-0 tlenek arsenu(III); tritlenek arsenu; arszenik; tlenek arsenawy 215-481-4 1327-53-3 Rakotw. Kat. 1   0,1
39 033-004-00-6 tlenek arsenu(V); pentatlenek arsenu; tlenek arsenowy 215-116-9 1303-28-2 Rakotw. Kat. 1   0,1
40 033-005-00-1 kwas arsenowy(V) i jego sole - - Rakotw. Kat. 1   0,1
41 035-003-00-6 bromian(V) potasu 231-829-8 7758-01-2 Rakotw. Kat. 2   0,1
42 048-002-00-0 tlenek kadmu(II) 215-146-2 1306-19-0 Rakotw. Kat. 2   0,1
43 048-006-00-2 fluorek kadmu(II) 232-222-0 7790-79-6
Rakotw. Kat. 2
Muta. Kat. 2
  0,01/0,19)
44 048-008-00-3 chlorek kadmu(II) 233-296-7 10108-64-2
Rakotw. Kat. 2
Muta. Kat. 2
  0,01/0,19)
45 048-009-00-9 siarczan(VI) kadmu(II) 233-331-6 10124-36-4 Rakotw. Kat. 2   0,1
46 082-011-00-0 wodoroarsenian(V) ołowiu(II) 232-064-2 7784-40-9 Rakotw. Kat. 1   0,110)
47 601-004-01-8
butan (zawierający ł0,1 % butadienu (numer WE 203-450-8)) [1],
izobutan (zawierający ł0,1 % butadienu (numer WE 203-450-8)) [2]
203-448-7 [1]
200-857-2 [2]
106-97-8 [1];
75-28-5 [2]
Rakotw. Kat. 1
Muta. Kat. 2
  0,1
48 601-O13-00-X buta-1,3-dien 203-450-8 106-99-0
Rakotw. Kat. 1
Muta. Kat. 2
  0,1
49 601-020-00-8 benzen 200-753-7 71-43-2 Rakotw. Kat. 1   0,1
50 601-032-00-3 benzo[a]piren; benzo[d,e,f]chryzen 200-028-5 50-32-8
Rakotw. Kat. 2
Muta. Kat. 2
  0,1
51 601-033-00-9 benzo[a]antracen 200-280-6 56-55-3 Rakotw. Kat. 2   0,1
52 601-034-00-4 benzo[b]fluoranten; benzo[e]acefenantrylen 205-911-9 205-99-2 Rakotw. Kat. 2   0,1
53 601-035-00-X benzo[j]fluoranten 205-910-3 205-82-3 Rakotw. Kat. 2   0,1
54 601-036-00-5 benzo[k]fluoranten 205-916-6 207-08-9 Rakotw. Kat. 2   0,1
55 601-041-00-2 dibenzo[a,h]antracen 200-181-8 53-70-3 Rakotw. Kat. 2   0,01
56 601-048-00-0 chryzen 205-923-4 218-01-9 Rakotw. Kat. 2   0,1
57 601-049-00-6 benzo[e]piren 205-892-7 192-97-2 Rakotw. Kat. 2   0,1
58 602-010-00-6 1,2-dibromoetan; dibromek etylenu; bromek etylenu 203-444-5 106-93-4 Rakotw. Kat. 2   0,1
59 602-012-00-7 1,2-dichloroetan; dichlorek etylenu; chlorek etylenu 203-458-1 107-06-2 Rakotw. Kat. 2   0,1
60 602-021-00-6 1,2-dibromo-3-chloropropan 202-479-3 96-12-8
Rakotw. Kat. 2
Muta. Kat. 2
  0,1
61 602-023-00-7 chloroeten; chlorek winylu; chloroetylen 200-831-0 75-01-4 Rakotw. Kat. 1   0,1
62 602-024-00-2 bromoeten; bromek winylu; bromoetylen 209-800-6 593-60-2 Rakotw. Kat. 2   0,1
63 602-027-00-9 trichloroeten; trichloroetylen; tri 201-167-4 79-01-6 Rakotw. Kat. 2   0,1
64 602-037-00-3
chloro(fenylo)metan; (chlorometylo)benzen; chlorek benzylu;
a-chlorotoluen
202-853-6 100-44-7 Rakotw. Kat. 2   0,1
65 602-038-00-9 trichloro(fenylo)metan; (trichlorometylo)benzen; a,a,a-trichlorotoluen; fenylochloroform 202-634-5 98-07-7 Rakotw. Kat. 2   0,1
66 602-064-00-0 1,3-dichloropropan-2-ol; alkohol dichloroizopropylowy 202-491-9 96-23-1 Rakotw. Kat. 2   0,1
67 602-065-00-6 heksachlorobenzen 204-273-9 118-74-1 Rakotw. Kat. 2   0,1
68 602-073-00-X 1,4-dichlorobut-2-en 212-121-8 764-41-0 Rakotw. Kat. 2   0,01
69 602-088-00-1 2,3-dibromopropan-1-ol 202-480-9 96-13-9 Rakotw. Kat. 2   0,1
70 603-023-00-X oksiran; epoksyetan; tlenek etylenu 200-849-9 75-21-8
Rakotw. Kat. 2
Muta. Kat. 2
  0,1
71 603-026-00-6
1-chloro-2,3-epoksypropan;
epichlorohydryna;
tlenek 2-chloropropylenu
203-439-8 106-89-8 Rakotw. Kat. 2   1
72 603-046-00-5 eter bis(chlorometylowy) 208-832-8 542-88-1 Rakotw. Kat. 1   0,001
73 603-055-00-4 1,2-epoksypropan; metylooksiran; tlenek propylenu 200-879-2 75-56-9
Rakotw. Kat. 2
Muta. Kat. 2
  0,1
74 603-060-00-1
1,2:3,4-diepoksybutan; ditlenek butadienu;
2,2'-bioksiran
215-979-1 1464-53-5
Rakotw. Kat. 2
Muta. Kat. 2
  0,1
75 603-063-00-8 2,3-epoksypropan-1-ol; alkohol glicydowy; glicydol 209-128-3 556-52-5 Rakotw. Kat. 2   0,1
76 603-067-00-X
1,2-epoksy-3-fenoksypropan;
eter fenylowo-glicydowy
204-557-2 122-60-1 Rakotw. Kat. 2   0,1
77 603-075-00-3 eter chlorometylowo-metylowy; chloro(metoksy)metan 203-480-1 107-30-2 Rakotw. Kat. 1   0,1
78 603-084-00-2 (epoksyetylo)benzen; fenylooksiran; tlenek styrenu 202-476-7 96-09-3 Rakotw. Kat. 2   0,1
79 603-105-00-5 furan 203-727-3 110-00-9 Rakotw. Kat. 2   0,1
80 603-143-00-2 (R)-2,3-epoksypropan-1-ol 404-660-4 57044-25-4 Rakotw. Kat. 2   0,1
81 603-166-00-8 (R)-1-chloro-2,3-epoksypropan 424-280-2 51594-55-9 Rakotw. Kat. 2   0,1
82 604-028-00-X
4-amino-3-fluorofenol;
4-hydroksy-2-fluoroanilina
402-230-0 399-95-1 Rakotw. Kat. 2   0,1
83 605-020-00-9 5-allilo-1,3-benzodioksol; safrol 202-345-4 94-59-7 Rakotw. Kat. 2   0,1
84 606-031-00-1 propano-3-lakton; oksetan-2-on; ß-propiolakton; 1,3-propiolakton; lakton kwasu 3-hydroksypropionowego 200-340-1 57-57-8 Rakotw. Kat. 2   0,1
85 607-149-00-6
karbaminian etylu; karbamian etylu;
uretan etylu
200-123-1 51-79-6 Rakotw. Kat. 2   0,1
86 607-190-00-X (akryloamido)metoksyoctan metylu (zawierający ł 0,1% akrylamidu) 401-890-7 77402-03-0
Rakotw. Kat. 2
Muta. Kat. 2
  0,1
87 607-210-00-7 akrylamidoglikolan metylu (zawierający ł 0,1% akrylamidu) 403-230-3 77402-05-2
Rakotw. Kat. 2
Muta. Kat. 2
  0,1
88 608-003-00-4
akrylonitryl; cyjanek winylu;
nitryl kwasu akrylowego
203-466-5 107-13-1 Rakotw. Kat. 2   0,1
89 609-002-00-1 2-nitropropan 201-209-1 79-46-9 Rakotw. Kat. 2   0,1
90 609-007-00-9 2,4-dinitrotoluen [1], dinitrotoluen [2], dinitrotoluen techniczny 204-450-0 [1] 246-836-1 [2] 121-14-2 [1] 25321-14-6 [2] Rakotw. Kat. 2   0,1
91 609-037-00-2 5-nitro-1,2-dihydroacenaftylen 210-025-0 602-87-9 Rakotw. Kat. 2   0,1
92 609-038-00-8 2-nitronaftalen 209-474-5 581-89-5 Rakotw. Kat. 2   0,1
93 609-039-00-3 4-nitrobifenyl 202-204-7 92-93-3 Rakotw. Kat. 2   0,1
94 609-040-00-9
nitrofen (PN);
eter 2,4-dichlorofenylowo-4-nitrofenylowy
217-406-0 1836-75-5 Rakotw. Kat. 2   0,1
95 609-047-00-7 2-nitroanizol 202-052-1 91-23-6 Rakotw. Kat. 2   0,1
96 609-049-00-8 2,6-dinitrotoluen 210-106-0 606-20-2 Rakotw. Kat. 2   0,1
97 609-050-00-3 2,3-dinitrotoluen 210-013-5 602-01-7 Rakotw. Kat. 2   0,1
98 609-051-00-9 3,4-dinitrotoluen 210-222-1 610-39-9 Rakotw. Kat. 2   0,1
99 609-052-00-4 3,5-dinitrotoluen 210-566-2 618-85-9 Rakotw. Kat. 2   0,1
100 609-053-00-X hydrazynotrinitrometan 414-850-9 - Rakotw. Kat. 2   0,1
101 609-055-00-0 2,5-dinitrotoluen 210-581-4 619-15-8 Rakotw. Kat. 2   0,1
102 611-001-00-6 azobenzen; difenylodiazen 203-102-5 103-33-3 Rakotw. Kat. 2   0,1
103 611-004-00-2 octan 2-metylo-ONN-azoksymetylu 209-765-7 592-62-1 Rakotw. Kat. 2   0,1
104 611-005-00-8
brąz bezpośredni 95;
(2-hydroksy-5-4'-[6-hydroksy-2-oksydo-3-(2-hydroksy-5-sulfonianofenyloazo)-fenyloazo]bifenyl-4-yloazo-1-karboksylanofenylo)miedzian(II) disodu;
C.I. Direct Brown 95
240-221-1 16071-86-6 Rakotw. Kat. 2   0,1
105 611-006-00-3
4-amino-2',3-dimetyloazobenzen;
(4-amino-3-metylofenylo)(2-tolilo)-diazen; o -aminoazotoluen; AAT
202-591-2 97-56-3 Rakotw. Kat. 2   0,1
106 611-008-00-4
4-aminoazobenzen;
(4-aminofenylo)fenylodiazen;
4-fenyloazoanilina
200-453-6 60-09-3 Rakotw. Kat. 2   0,1
107 611-024-00-1
barwniki azowe na bazie benzydyny;
barwniki 4,4'-diaryloazobifenylowe, z wyjątkiem wymienionych w innym miejscu wykazu
- - Rakotw. Kat. 2   0,1
108 611-025-00-7
czerń bezpośrednia 38;
4-amino-3-[4'-(2,4-diaminofenyloazo)-(1,1'-bifenyl-4-yloazo)]-5-hydroksy-6-fenyloazo-naftaleno-2,7-disulfonian disodu;
C.I. Direct Black 38
217-710-3 1937-37-7 Rakotw. Kat. 2   0,1
109 611-026-00-2
błękit bezpośredni 6; 3,3'-(1,1'-bifenyl-4,4'-diylobisazo)bis-(5-amino-4-hydroksynaftaleno-2,7-disulfonian) tetrasodu;
C.I. Direct Blue 6
220-012-1 2602-46-2 Rakotw. Kat. 2   0,1
110 611-027-00-8
czerwień bezpośrednia 28; 3,3'-(1,1'-bifenylo-4,4'-diylobisazo)bis-(4-aminonaftaleno-1-sulfonian) disodu;
C.I. Direct Red 28
209-358-4 573-58-0 Rakotw. Kat. 2   0,1
111 611-029-00-9
barwniki azowe pochodne
o -dianizydyny; barwniki 4,4'-diaryloazo-3,3'-dimetoksybifenylowe, z wyjątkiem wymienionych w innym miejscu wykazu
- - Rakotw. Kat. 2   0,1
112 611-030-00-4
barwniki pochodne
o -tolidyny; barwniki 4,4'-diaryloazo-3,3'-dimetylobifenylowe, z wyjątkiem wymienionych w innym miejscu wykazu
- - Rakotw. Kat. 2   0,1
113 611-031-00-X
czerwień zasadowa 9; chlorowodorek 4,4'-(4-iminocykloheksa-2,5-dienylidenometyleno)dianiliny;
C.I. Basic Red 9
209-321-2 569-61-9 Rakotw. Kat. 2   0,1
114 611-032-00-5 błękit zawiesinowy 1; 1,4,5,8-tetraaminoantrachinon; C.I. Disperse Blue 1 219-603-7 2475-45-8 Rakotw. Kat. 2   0,1
115 611-057-00-1 6-hydroksy-1-(3-izopropoksypropylo)-4-metylo-2-okso-5-[4-(fenyloazo)fenyloazo]-1,2-dihydropirydyno-3-karbonitryl 400-340-3 85136-74-9 Rakotw. Kat. 2   0,1
116 611-058-00-7 mrówczan 6-[4-hydroksy-3-(2-metoksyfenyloazo)-2-sulfoniano-7-naftyloamino]-1,3,5-triazyno-2,4-diylobis-[(amino-1-metyloetylo)amonium] 402-060-7 108225-03-2 Rakotw. Kat. 2   0,1
117 611-063-00-4 [4'-(8-acetyloamino-3,6-disulfoniano-2-naftyloazo)-4"-(6-benzoiloamino-3-sulfoniano-2-naftyloazo)bifenylo-1,3',3'',1'''-tetraolano-O,O',O'',O''']-miedzian(II) trisodu 413-590-3 - Rakotw. Kat. 2   0,1
118 612-022-00-3 2-naftyloamina 202-080-4 91-59-8 Rakotw. Kat. 1   0,01
119 612-023-00-9
fenylohydrazyna [1], chlorek fenylohydrazynium [2],
chlorowodorek fenylohydrazyny [3], siarczan(VI) fenylohydrazynium (1:2) [4]
202-873-5 [1] 200-444-7 [2] 248-259-0 [3] 257-622-2 [4]
100-63-0 [1] 59-88-1 [2] 27140-08-5 [3]
52033-74-6 [4]
Rakotw. Kat. 2   0,1
120 612-035-00-4 2-metoksyanilina; o -anizydyna 201-963-1 90-04-0 Rakotw. Kat. 2   0.1
121 612-036-00-X 3,3'-dimetoksybenzydyna; o -dianizydyna 204-355-4 119-90-4 Rakotw. Kat. 2   0,1
122 612-037-00-5
sole 3,3'-dimetoksybenzydyny;
sole o -dianizydyny
- - Rakotw. Kat. 2   0,1
123 612-041-00-7
3,3'-dimetylobenzydyna; o -tolidyna;
4,4'-bi-o -toluidyna
204-358-0 119-93-7 Rakotw. Kat. 2   0,1
124 612-042-00-2
benzydyna; bifenylo-4,4'-diamina;
bifenyl-4,4'-ylenodiamina;
4,4'-diaminobifenyl
202-199-1 92-87-5 Rakotw. Kat. 1   0,01
125 612-051-00-1
4,4'-metylenodianilina;
4,4'-diaminodifenylometan
202-974-4 101-77-9 Rakotw. Kat. 2   0,1
126 612-068-00-4 3,3'-dichlorobenzydyna 202-109-0 91-94-1 Rakotw. Kat. 2   0,1
127 612-069-00-X sole 3,3'-dichlorobenzydyny 210-323-0 612-83-9 Rakotw. Kat. 2   0,1
128 612-070-00-5 sole benzydyny 208-519-6 531-85-1 Rakotw. Kat. 1   0,1
129 612-071-00-0 sole 2-naftyloaminy 209-030-0 553-00-4 Rakotw. Kat. 1   0,1
130 612-072-00-6 bifenylo-4-amina 202-177-1 92-67-1 Rakotw. Kat. 1   0,1
131 612-073-00-1 sole bifenylo-4-aminy - - Rakotw. Kat. 1   0,1
132 612-077-00-3 N-nitrozodimetyloamina; dimetylonitrozoamina 200-549-8 62-75-9 Rakotw. Kat. 2   0,001
133 612-078-00-9
2,2'-dichloro-4,4'-metylenodianilina;
4,4'-metylenobis(2-chloroanilina);
MOCA
202-918-9 101-14-4 Rakotw. Kat. 2   0,1
134 612-079-00-4
sole 2,2'-dichloro-4,4-metylenodianiliny;
sole 4,4'-metylenobis(2-chloroaniliny)
- - Rakotw. Kat. 2   0,1
135 612-081-00-5
sole 4,4'-bi-o -toluidyny; sole o -tolidyny;
sole 3,3'-dimetylobenzydyny
210-322-5 612-82-8 Rakotw. Kat. 2   0,1
136 612-083-00-6 1-metylo-3-nitro-1-nitrozoguanidyna 200-730-1 70-25-7 Rakotw. Kat. 2   0,01
137 612-085-00-7
4,4'-metylenobis(2-metyloanilina);
4,4'-metylenobis(o -toluidyna)
212-658-8 838-88-0 Rakotw. Kat. 2   0,1
138 612-090-00-4
2,2'-(nitrozoimino)dietanol;
dietanolonitrozoamina;
N-nitrozodietanoloamina
214-237-4 1116-54-7 Rakotw. Kat. 2   0,1
139 612-091-00-X
o -metyloanilina; o -toluidyna;
o -aminotoluen; 2-toliloamina
202-429-0 95-53-4 Rakotw. Kat. 2   0,1
140 612-098-00-8 N-nitrozodipropyloamina; nitrozodipropyloamina 210-698-0 621-64-7 Rakotw. Kat. 2   0,001
141 612-099-00-3
4-metylo-1,3-fenylenodiamina;
4-metylo-m-fenylenodiamina;
tolueno-2,4-diamina
202-453-1 95-80-7 Rakotw. Kat. 2   0,1
142 612-126-00-9
siarczan(VI) tolueno-2,4-diamonium;
siarczan(VI) 4-metylo-1,3-fenylenodiamonium; siarczan(VI) 4-metylo-m-fenylenodiamonium
265-697-8 65321-67-7 Rakotw. Kat. 2   0,1
143 612-137-00-9 4-chloroanilina 203-401-0 106-47-8 Rakotw. Kat. 2   0,1
144 612-151-00-5 diaminotoluen 246-910-3 25376-45-8 Rakotw. Kat. 2   0,1
145 613-001-00-1 azirydyna; etylenoimina 205-793-9 151-56-4 Rakotw. Kat. 2 Muta. Kat. 2   0,1
146 613-033-00-6 2-metyloazirydyna; propylenoimina 200-878-7 75-55-8 Rakotw. Kat. 2   0,01
147 613-046-00-7
kaptafol (PN);
N-(1,1,2,2-tetrachloroetylosulfanylo)-cykloheks-4-eno-1,2-dikarboksyimid;
N-(1,1,2,2-tetrachloroetylosulfanylo)-1,2,3,6-tetrahydroftalimid
219-363-3 2425-06-1 Rakotw. Kat. 2   0,1
148 613-050-00-9 karbadoks; (3-chinoksalin-2-ylo-metylideno)karbazan metylu 229-879-0 6804-07-5 Rakotw. Kat. 2   0,1
149 615-021-00-6 1,3,5-tris(oksiranylometylo)-1,3,5-triazyno-2,4,6(1H,3H,5H)-trion; TGIC 219-514-3 2451-62-9 Muta. Kat. 2   0,1
150 616-003-00-0
akrylamid; prop-2-enoamid;
amid kwasu akrylowego
201-173-7 79-06-1 Rakotw. Kat. 2 Muta. Kat. 2   0,1
151 616-026-00-6 tioacetamid 200-541-4 62-55-5 Rakotw. Kat. 2   0,1
152 616-057-00-5
mieszanina N-[3-hydroksy-2-(2-metyloakryloiloaminometoksy)propoksymetylo]-2-metyloakrylamidu,
N-[2,3-bis(2-metyloakryloiloaminometoksy)propoksymetylo]-2-metyloakrylamidu, metakrylamidu, 2-metylo-N-(2-metyloakryloiloaminometoksymetylo)akrylamidu i N-(2,3-dihydroksypropoksymetylo)-2-metyloakrylamidu
412-790-8 - Rakotw. Kat. 2   0,1
153 616-091-00-0 1,3,5-tris[(2S i 2R)-2,3-epoksypropylo]-1,3,5-triazyno-2,4,6(1H,3H,5H)-trion 423-400-0 59653-74-6 Muta. Kat. 2   0,1
Złożone substancje węglopochodne
154 648-001-00-0 Destylaty (smoła węglowa), frakcja benzolowa; Olej lekki 283-482-7 84650-02-2 Rakotw. Kat. 2   0,1
155 648-002-00-6
Oleje smołowe, węgiel brunatny;
Olej lekki
302-674-4 94114-40-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA J 0,1
156 648-003-00-1
Przedgon benzolowy (węgiel);
Redestylat oleju lekkiego, niskowrzący
266-023-5 65996-88-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA J 0,1
157 648-004-00-7 Destylaty (smoła węglowa), frakcja benzolowa bogata w BTX; Redestylat oleju lekkiego, niskowrzący 309-984-9 101896-26-8 Rakotw. Kat. 2 NOTA J 0,1
158 648-005-00-2 Węglowodory aromatyczne C6-10 bogate w C8; Redestylat oleju lekkiego, niskowrzący 292-697-5 90989-41-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA J 0,1
159 648-006-00-8
Solwent nafta lekka (węgiel);
Redestylat oleju lekkiego, niskowrzący
287-498-5 85536-17-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA J 0,1
160 648-007-00-3 Solwent nafta (węgiel), frakcja ksylenowo-styrenowa; Redestylat oleju lekkiego, średniowrzący 287-502-5 85536-20-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA J 0,1
161 648-008-00-9 Solwent nafta zawierająca frakcję kumaryno-styrenową (węgiel); Redestylat oleju lekkiego, średniowrzący 287-500-4 85536-19-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA J 0,1
162 648-009-00-4 Frakcja naftowa (węgiel), pozostałości po destylacji; Redestylat oleju lekkiego, wysokowrzący 292-636-2 90641-12-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA J 0,1
163 648-010-00-X Węglowodory aromatyczne C8; Redestylat oleju lekkiego, wysokowrzący 292-694-9 90989-38-1 Rakotw. Kat. 2 NOTA J 0,1
164 648-012-00-0 Węglowodory aromatyczne C8-9, produkt uboczny z polimeryzacji żywic węglowodorowych; Redestylat oleju lekkiego, wysokowrzący 295-281-1 91995-20-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA J 0,1
165 648-013-00-6 Węglowodory aromatyczne C9-12 otrzymane z destylacji benzenu; Redestylat oleju lekkiego, wysokowrzący 295-551-9 92062-36-7 Rakotw. Kat. 2 NOTA J 0,1
166 648-014-00-1 Pozostałości po ekstrakcji (węgiel), alkaliczna frakcja benzolowa ekstrahowana kwasem; Pozostałości po ekstrakcji oleju lekkiego, niskowrzące 295-323-9 91995-61-8 Rakotw. Kat. 2 NOTA J 0,1
167 648-015-00-7 Pozostałości po ekstrakcji (smoła węglowa), alkaliczna frakcja benzolowa ekstrahowana kwasem; Pozostałości po ekstrakcji oleju lekkiego, niskowrzące 309-868-8 101316-63-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA J 0,1
168 648-016-00-2 Pozostałości po ekstrakcji (węgiel), kwaśna frakcja benzolowa; Pozostałości po ekstrakcji oleju lekkiego, niskowrzące 298-725-2 93821-38-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA J 0,1
169 648-017-00-8 Pozostałości po ekstrakcji (węgiel), alkaliczny olej lekki, destylaty odbierane ze szczytu kolumny; Pozostałości po ekstrakcji oleju lekkiego, niskowrzące 292-625-2 90641-02-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA J 0,1
170 648-018-00-3 Pozostałości po ekstrakcji (węgiel), alkaliczny olej lekki ekstrahowany kwasem, frakcja indenowa; Pozostałości po ekstrakcji oleju lekkiego, średniowrzące 309-867-2 101316-62-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA J 0,1
171 648-019-00-9 Pozostałości po ekstrakcji (węgiel), alkaliczny olej lekki, frakcja indenowo-naftowa; Pozostałości po ekstrakcji oleju lekkiego, wysokowrzące 292-626-8 90641-03-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA J 0,1
172 648-020-00-4 Solwent nafta (węgiel); Pozostałości po ekstrakcji oleju lekkiego, wysokowrzące 266-013-0 65996-79-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA J 0,1
173 648-021-00-X Destylaty (smoła węglowa), oleje lekkie, frakcja obojętna; Pozostałości po ekstrakcji oleju lekkiego, wysokowrzące 309-971-8 101794-90-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA J 0,1
174 648-022-00-5 Destylaty (smoła węglowa), oleje lekkie ekstrahowane kwasem; Pozostałości po ekstrakcji oleju lekkiego, wysokowrzące 292-609-5 90640-87-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA J 0,1
175 648-023-00-0 Destylaty (smoła węglowa), oleje lekkie; Olej karbolowy 283-483-2 84650-03-3 Rakotw. Kat. 2 NOTA J 0,1
176 648-024-00-6 Oleje smołowe (węgiel); Olej karbolowy 266-016-7 65996-82-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA J 0,1
177 648-026-00-7 Pozostałości po ekstrakcji (węgiel), alkaliczny olej lekki ekstrahowany kwasem; Pozostałość po ekstrakcji oleju karbolowego 292-624-7 90641-01-3 Rakotw. Kat. 2 NOTA J 0,1
178 648-027-00-2 Pozostałości po ekstrakcji (węgiel), alkaliczny olej smołowy; Pozostałość po ekstrakcji oleju karbolowego 266-021-4 65996-87-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA J 0,1
179 648-028-00-8 Oleje ekstrakcyjne (węgiel), olej lekki; Ekstrakt kwaśny 292-622-6 90640-99-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA J 0,1
180 648-029-00-3
Pirydyna, alkilowe pochodne;
Surowe smoły zasadowe
269-929-9 68391-11-7 Rakotw. Kat. 2 NOTA J 0,1
181 648-030-00-9 Smoły zasadowe (węgiel), frakcja pikolinowa; Destylaty zasadowe 295-548-2 92062-33-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA J 0,1
182 648-031-00-4 Smoły zasadowe (węgiel), frakcja lutydynowa; Destylaty zasadowe 293-766-2 91082-52-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA J 0,1
183 648-032-00-X Oleje ekstrakcyjne (węgiel), smoła zasadowa, frakcja kolidynowa; Destylaty zasadowe 273-077-3 68937-63-3 Rakotw. Kat. 2 NOTA J 0,1
184 648-033-00-5 Smoły zasadowe (węgiel), frakcja kolidynowa; Destylaty zasadowe 295-543-5 92062-28-7 Rakotw. Kat. 2 NOTA J 0,1
185 648-034-00-0 Smoły zasadowe (węgiel), frakcja anilinowa; Destylaty zasadowe 295-541-4 92062-27-8 Rakotw. Kat. 2 NOTA J 0,1
186 648-035-00-6 Smoły zasadowe (węgiel), frakcja toluidynowa; Destylaty zasadowe 293-767-8 91082-53-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA J 0,1
187 648-036-00-1 Destylaty (ropa naftowa) alkenowo-alkinowe otrzymane z pirolizy oleju zmieszane z wysokotemperaturową smołą węglową, frakcja indenowa; Redestylaty 295-292-1 91995-31-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA J 0,1
188 648-037-00-7 Destylaty (węgiel), smoła węglowa - pozostałości olejów pirolitycznych, oleje naftalenowe; Redestylaty 295-295-8 91995-35-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA J 0,1
189 648-038-00-2
Oleje ekstrakcyjne (węgiel), smoła węglowa
- pozostałości olejów pirolitycznych, olej naftalenowy, redestylat; Redestylaty
295-329-1 91995-66-3 Rakotw. Kat. 2 NOTA J 0,1
190 648-039-00-8
Oleje ekstrakcyjne (węgiel), smoła węglowa
- pozostałości olejów pirolitycznych, oleje naftalenowe; Redestylaty
310-170-0 122070-79-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA J 0,1
191 648-040-00-3
Oleje ekstrakcyjne (węgiel), smoła węglowa
- pozostałości olejów pirolitycznych, olej naftalenowy, pozostałości po destylacji; Redestylaty
310-171-6 122070-80-8 Rakotw. Kat. 2 NOTA J 0,1
192 648-041-00-9 Oleje absorbcyjne, frakcja węglowodorów aromatycznych dwupierścieniowych i heterocyklicznych; Redestylat oleju płuczkowego 309-851-5 101316-45-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA M 0,1
193 648-042-00-4 Destylaty wyższe bogate we fluoren (smoła węglowa); Redestylat oleju płuczkowego 284-900-0 84989-11-7 Rakotw. Kat. 2 NOTA M 0,1
194 648-043-00-X Olej kreozotowy wolny od acenaftenu, frakcja acenaftenowa; Redestylat oleju płuczkowego 292-606-9 90640-85-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA M 0,1
195 648-044-00-5 Destylaty (smoła węglowa), oleje ciężkie; Ciężki olej antracenowy 292-607-4 90640-86-1 Rakotw. Kat. 2   0,1
196 648-045-00-0 Destylaty wyższe (smoła węglowa); Ciężki olej antracenowy 266-026-1 65996-91-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA M 0,1
197 648-046-00-6 Olej antracenowy ekstrahowany kwasem; Pozostałość po ekstrakcji oleju antracenowego 295-274-3 91995-14-1 Rakotw. Kat. 2 NOTA M 0,1
198 648-047-00-1
Destylaty (smoła węglowa);
Ciężki olej antracenowy
266-027-7 65996-92-1 Rakotw. Kat. 2 NOTA M 0,1
199 648-048-00-7 Destylaty (smoła węglowa), pak, oleje ciężkie; Ciężki olej antracenowy 295-312-9 91995-51-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA M 0,1
200 648-049-00-2 Destylaty (smoła węglowa), pak; Ciężki olej antracenowy 309-855-7 101316-49-8 Rakotw. Kat. 2 NOTA M 0,1
201 648-050-00-8 Destylaty (smoła węglowa), oleje ciężkie, frakcja pirenowa; Redestylat ciężkiego oleju antracenowego 295-304-5 91995-42-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA M 0,1
202 648-051-00-3 Destylaty (smoła węglowa), pak, frakcja pirenowa; Redestylat ciężkiego oleju antracenowego 295-313-4 91995-52-7 Rakotw. Kat. 2 NOTA M 0,1
203 648-052-00-9 Woski parafinowe (węgiel), wysokotemperaturowa smoła z węgla brunatnego, oczyszczona węglem; Ekstrakt smoły węglowej 308-296-6 97926-76-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA M 0,1
204 648-053-00-4 Woski parafinowe (węgiel), wysokotemperaturowa smoła z węgla brunatnego, oczyszczona gliną; Ekstrakt smoły węglowej 308-297-1 97926-77-7 Rakotw. Kat. 2 NOTA M 0,1
205 648-054-00-X Pak 263-072-4 61789-60-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA M 0,1
206 648-055-00-5 Pak, wysokotemperaturowa smoła węglowa; Pak 266-028-2 65996-93-2 Rakotw. Kat. 2   0,1
207 648-056-00-0 Pak, wysokotemperaturowa smoła węglowa, po obróbce termicznej; Pak 310-162-7 121575-60-8 Rakotw. Kat. 2 NOTA M 0,1
208 648-057-00-6 Pak, wysokotemperaturowa smoła węglowa, pak wtórny; Redestylat paku 302-650-3 94114-13-3 Rakotw. Kat. 2 NOTA M 0,1
209 648-058-00-1 Pozostałości po destylacji paku (smoła węglowa); Redestylat paku 295-507-9 92061-94-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA M 0,1
210 648-059-00-7 Smoła węglowa wysokotemperaturowa, pozostałość po destylacji i z magazynowania; Pozostałości stałe ze smoły węglowej 295-535-1 92062-20-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA M 0,1
211 648-060-00-2 Smoła węglowa, pozostałość po magazynowaniu; Pozostałości stałe ze smoły węglowej 293-764-1 91082-50-7 Rakotw. Kat. 2 NOTA M 0,1
212 648-061-00-8 Smoła węglowa wysokotemperaturowa, pozostałości; Pozostałości stałe ze smoły węglowej 309-726-5 100684-51-3 Rakotw. Kat. 2 NOTA M 0,1
213 648-062-00-3 Smoła węglowa wysokotemperaturowa o dużej zawartości substancji stałych; Pozostałości stałe ze smoły węglowej 273-615-7 68990-61-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA M 0,1
214 648-063-00-9 Odpady stałe po koksowaniu paku smoły węglowej; Pozostałości stałe ze smoły węglowej 295-549-8 92062-34-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA M 0,1
215 648-064-00-4 Pozostałości po ekstrakcji węgla brunatnego; Ekstrakty smoły węglowej 294-285-0 91697-23-3 Rakotw. Kat. 2 NOTA M 0,1
216 648-065-00-X Woski parafinowe (węgiel), wysokotemperaturowa smoła z węgla brunatnego; Ekstrakt smoły węglowej 295-454-1 92045-71-1 Rakotw. Kat. 2 NOTA M 0,1
217 648-066-00-5
Woski parafinowe (węgiel), wysokotemperaturowa smoła z węgla brunatnego uwodorniona;
Ekstrakt smoły węglowej
295-455-7 92045-72-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA M 0,1
218 648-067-00-0 Woski parafinowe (węgiel), wysokotemperaturowa smoła z węgla brunatnego traktowana kwasem krzemowym; Ekstrakt smoły węglowej 308-298-7 97926-78-8 Rakotw. Kat. 2 NOTA M 0,1
219 648-068-00-6 Smoła węglowa niskotemperaturowa, pozostałości po destylacji; Olej smołowy, średniowrzący 309-887-1 101316-85-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA M 0,1
220 648-069-00-1 Pak smoły węglowej niskotemperaturowej; Pozostałość pakowa 292-651-4 90669-57-1 Rakotw. Kat. 2 NOTA M 0,1
221 648-070-00-7 Pak smoły węglowej niskotemperaturowej, utleniony; Pozostałość pakowa, utleniona 292-654-0 90669-59-3 Rakotw. Kat. 2 NOTA M 0,1
222 648-071-00-2 Pak smoły węglowej niskotemperaturowej po obróbce cieplnej; Pozostałość pakowa, utleniona; Pozostałość pakowa po obróbce cieplnej 292-653-5 90669-58-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA M 0,1
223 648-072-00-8 Destylaty (węgiel-ropa naftowa), związki aromatyczne o skondensowanych pierścieniach; Destylaty 269-159-3 68188-48-7 Rakotw. Kat. 2 NOTA M 0,1
224 648-073-00-3 Wielopierścieniowe (policykliczne) węglowodory aromatyczne C20-28, pochodne pirolizy z mieszaniny smoły węglowej i paku polietyleno-polipropylenowego; Produkty pirolizy 309-956-6 101794-74-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA M 0,1
225 648-074-00-9 Wielopierścieniowe (policykliczne) węglowodory aromatyczne C20-28, pochodne pirolizy z mieszaniny smoły węglowej i paku polietylenowego; Produkty pirolizy 309-957-1 101794-75-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA M 0,1
226 648-075-00-4 Wielopierścieniowe (policykliczne) węglowodory aromatyczne C20-28, pochodne pirolizy z mieszaniny smoły węglowej i paku polistyrenowego; Produkty pirolizy 309-958-7 101794-76-7 Rakotw. Kat. 2 NOTA M 0,1
227 648-076-00-X Pak, smoła węglowa - produkty petrochemiczne; Pozostałości pakowe 269-109-0 68187-57-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA M 0,1
228 648-077-00-5 Fenantren, pozostałości po destylacji; Redestylat ciężkiego oleju antracenowego 310-169-5 122070-78-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA M 0,1
229 648-078-00-0 Destylaty wyższe, wolne od fluorenu (smoła węglowa); Redestylat oleju płuczkowego 284-899-7 84989-10-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA M 0,1
230 648-079-00-6 Olej antracenowy 292-602-7 90640-80-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA M 0,1
231 648-080-00-1 Pozostałości po destylacji oleju kreozotowego (smoła węglowa); Redestylat oleju płuczkowego 295-506-3 92061-93-3 Rakotw. Kat. 2 NOTA M 0,1
232 648-081-00-7 Smoła, węgiel; Smoła węglowa 232-361-7 8007-45-2 Rakotw. Kat. 1   0,1
233 648-082-00-2 Smoła węglowa wysokotemperaturowa; Smoła węglowa 266-024-0 65996-89-6 Rakotw. Kat. 1   0,1
234 648-083-00-8 Smoła węglowa niskotemperaturowa; Olej węglowy 266-025-6 65996-90-9 Rakotw. Kat. 1   0,1
235 648-084-00-3 Destylaty (węgiel), olej lekki pochodzenia koksowniczego, frakcja naftalenowa; Olej naftalenowy 285-076-5 85029-51-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
236 648-085-00-9 Destylaty (smoła węglowa), oleje naftalenowe; Olej naftalenowy 283-484-8 84650-04-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
237 648-086-00-4 Destylaty (smoła węglowa), oleje naftalenowe, oleje niskonaftalenowe; Redestylat oleju naftalenowego 284-898-1 84989-09-3 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
238 648-087-00-X Destylaty (smoła węglowa), olej naftalenowy krystalizowany z roztworu macierzystego; Redestylat oleju naftalenowego 295-310-8 91995-49-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
239 648-088-00-5 Pozostałości po ekstrakcji (węgiel), alkaliczny olej naftalenowy; Pozostałość po ekstrakcji oleju naftalenowego 310-166-9 121620-47-1 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
240 648-089-00-0 Pozostałości po ekstrakcji (węgiel), alkaliczny olej naftalenowy, olej niskonaftalenowy; Pozostałość po ekstrakcji oleju naftalenowego 310-167-4 121620-48-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
241 648-090-00-6 Destylaty (smoła węglowa), oleje naftalenowe, wolne od naftalenu ekstrakty alkaliczne; Pozostałość po ekstrakcji oleju naftalenowego 292-612-1 90640-90-7 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
242 648-091-00-1 Pozostałości po ekstrakcji (węgiel), alkaliczny olej naftalenowy, destylaty górne; Pozostałość po ekstrakcji oleju naftalenowego 292-627-3 90641-04-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
243 648-092-00-7 Destylaty (smoła węglowa), oleje naftalenowe, frakcja metylonaftalenowa; Olej metylonaftalenowy 309-985-4 101896-27-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
244 648-093-00-2 Destylaty (smoła węglowa), oleje naftalenowe, frakcja indolowo-metylonaftalenowa; Olej metylonaftalenowy 309-972-3 101794-91-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
245 648-094-00-8 Destylaty (smoła węglowa), oleje naftalenowe, ekstrakty kwaśne; Pozostałość po ekstrakcji oleju metylonaftalenowego 295-309-2 91995-48-1 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
246 648-095-00-3 Pozostałości po ekstrakcji alkalicznej oleju naftalenowego (węgiel), pozostałości po destalacji; Pozostałość po ekstrakcji oleju metylonaftalenowego 292-628-9 90641-05-7 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
247 648-096-00-9 Kwaśne ekstrakty olejowe (węgiel), smoła wolna od zasad; Pozostałość po ekstrakcji oleju metylonaftalenowego 284-901-6 84989-12-8 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
248 648-097-00-4 Destylaty (smoła węglowa), frakcja benzolowa, pozostałości po destylacji; Olej płuczkowy 310-165-3 121620-46-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
249 648-098-00-X Olej kreozotowy, frakcja acenaftenowa; Olej płuczkowy 292-605-3 90640-84-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
250 648-099-00-5 Olej kreozotowy; Olej płuczkowy 263-047-8 61789-28-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
251 648-100-00-9 Olej kreozotowy, destylat wysokowrzący; Olej płuczkowy 274-565-9 70321-79-8 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
252 648-101-00-4 Kreozot; Olej płuczkowy 232-287-5 8001-58-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
253 648-102-00-X Pozostałości po ekstrakcji (węgiel), kwaśny olej kreozotowy; Pozostałość po ekstrakcji oleju płuczkowego 310-189-4 122384-77-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
254 648-103-00-5 Olej antracenowy, pasta antracenowa; Frakcja oleju antracenowego 292-603-2 90640-81-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
255 648-104-00-0 Olej antracenowy, niskoantracenowy; Frakcja oleju antracenowego 292-604-8 90640-82-7 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
256 648-105-00-6 Pozostałości po destylacji oleju antracenowego (smoła węglowa); Frakcja oleju antracenowego 295-505-8 92061-92-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
257 648-106-00-1 Olej antracenowy, pasta antracenowa, frakcja antracenowa; Frakcja oleju antracenowego 295-275-9 91995-15-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
258 648-107-00-7 Olej antracenowy, pasta antracenowa, frakcja karbazolowa; Frakcja oleju antracenowego 295-276-4 91995-16-3 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
259 648-108-00-2 Olej antracenowy, pasta antracenowa, frakcja lekka; Frakcja oleju antracenowego 295-278-5 91995-17-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
260 648-109-00-8 Oleje smołowe niskotemperaturowe, węgiel; Olej smołowy, wysokowrzący 309-889-2 101316-87-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
261 648-110-00-3 Pozostałości po ekstrakcji (węgiel), niskotemperaturowa alkaliczna smoła węglowa 310-191-5 122384-78-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
262 648-111-00-9 Fenole ekstrahowane wodnym roztworem amoniaku; Ekstrakt alkaliczny 284-881-9 84988-93-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
263 648-112-00-4 Destylaty (smoła węglowa), oleje lekkie, ekstrakty alkaliczne; Ekstrakt alkaliczny 292-610-0 90640-88-3 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
264 648-113-00-X Ekstrakty alkaliczne oleju smoły węglowej; Ekstrakt alkaliczny 266-017-2 65996-83-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
265 648-114-00-5 Destylaty (smoła węglowa), oleje naftalenowe, ekstrakty alkaliczne; Ekstrakt alkaliczny 292-611-6 90640-89-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
266 648-115-00-0 Pozostałości po ekstrakcji (węgiel), alkaliczny olej smołowy karbonizowany i traktowany CaO; Fenole surowe 292-629-4 90641-06-8 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
267 648-116-00-6 Smółki kwaśne, węgiel, surówka; Fenole surowe 266-019-3 65996-85-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
268 648-117-00-1 Smółki kwaśne, węgiel brunatny, surówka; Fenole surowe 309-888-7 101316-86-3 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
269 648-118-00-7 Smółki kwaśne, węgiel brunatny, zgazowanie; Fenole surowe 295-536-7 92062-22-1 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
270 648-119-00-2 Fenole surowe, pozostałości po destylacji; Destylaty fenolowe 306-251-5 96690-55-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
271 648-120-00-8 Fenole surowe, frakcja metylofenolowa; Destylaty fenolowe 284-892-9 84989-04-8 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
272 648-121-00-3 Fenole surowe, frakcja polialkilofenolowa; Destylaty fenolowe 284-893-4 84989-05-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
273 648-122-00-9 Fenole surowe, frakcja ksylenolowa; Destylaty fenolowe 284-895-5 84989-06-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
274 648-123-00-4 Fenole surowe, frakcja etylofenolowa; Destylaty fenolowe 284-891-3 84989-03-7 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
275 648-124-00-X Fenole surowe, frakcja 3,5-ksylenolowa; Destylaty fenolowe 284-896-0 84989-07-1 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
276 648-125-00-5 Fenole surowe, pozostałości po destylacji, pierwsza frakcja; Destylaty fenolowe 270-713-1 68477-23-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
277 648-126-00-0 Fenole surowe, krezolowe, pozostałości; Destylaty fenolowe 271-418-0 68555-24-8 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
278 648-127-00-6 Fenole C9-11; Destylaty fenolowe 293-435-2 91079-47-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
279 648-128-00-1 Fenole surowe, krezolowe; Destylaty fenolowe 295-540-9 92062-26-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
280 648-129-00-7 Fenole surowe, węgiel brunatny, frakcja C2-alkilofenolowa; Destylaty fenolowe 302-662-9 94114-29-1 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
281 648-130-00-2 Ekstrakty olejowe (węgiel), oleje naftalenowe; Ekstrakt kwaśny 292-623-1 90641-00-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
282 648-131-00-8 Zasady smołowe, pochodne chinoliny; Destylaty zasadowe 271-020-7 68513-87-1 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
283 648-132-00-3 Zasady smołowe, węgiel, frakcja pochodnych chinoliny; Destylaty zasadowe 274-560-1 70321-67-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
284 648-133-00-9 Zasady smołowe, węgiel, pozostałości po destylacji; Destylaty zasadowe 295-544-0 92062-29-8 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
285 648-134-00-4 Aromatyczne oleje węglowodorowe zmieszane z polietylenem i polipropylenem poddane pirolizie, frakcja oleju lekkiego; Produkty procesów termicznych 309-745-9 100801-63-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
286 648-135-00-X Aromatyczne oleje węglowodorowe zmieszane z polietylenem i poddane pirolizie, frakcja oleju lekkiego; Produkty procesów termicznych 309-748-5 100801-65-8 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
287 648-136-00-5 Aromatyczne oleje węglowodorowe zmieszane z polistyrenem i poddane pirolizie, frakcja oleju lekkiego; Produkty procesów termicznych 309-749-0 100801-66-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
288 648-137-00-0 Pozostałości po ekstrakcji alkalicznej oleju smołowego (węgiel), pozostałości po destylacji naftalenu; Pozostałość po ekstrakcji oleju naftalenowego 277-567-8 73665-18-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
289 648-138-00-6 Olej kreozotowy, destylat niskowrzący; Olej płuczkowy 274-566-4 70321-80-1 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
290 648-139-00-1 Smółki kwaśne, sole sodowe krezoli, roztwory zasadowe; Ekstrakt alkaliczny 272-361-4 68815-21-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
291 648-140-00-7 Ekstrakty olejowe zasad smołowych (węgiel); Ekstrakt kwaśny 266-020-9 65996-86-3 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
292 648-141-00-2 Zasady smołowe, węgiel, surówka; Surowe zasady smołowe 266-018-8 65996-84-1 Rakotw. Kat. 2 NOTA J, NOTA M 0,1
293 648-142-00-8 Pozostałości po ekstrakcji ciekłym rozpuszczalnikiem (węgiel) 302-681-2 94114-46-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA M 0,1
294 648-143-00-3 Ciecze węglowe, roztwory z ekstrakcji ciekłym rozpuszczalnikiem 302-682-8 94114-47-3 Rakotw. Kat. 2 NOTA M 0,1
295 648-144-00-9 Ciecze węglowe po ekstrakcji ciekłym rozpuszczalnikiem 302-683-3 94114-48-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA M 0,1
296 648-145-00-4 Smoła z węgla brunatnego 309-885-0 101316-83-0 Rakotw. Kat. 1   0,1
297 648-146-00-X Smoła z węgla brunatnego, niskotemperaturowa 309-886-6 101316-84-1 Rakotw. Kat. 1   0,1
298 648-147-00-5 Olej lekki pochodzenia koksowniczego (węgiel); Benzol surowy 266-012-5 65996-78-3 Rakotw. Kat. 2 NOTA J 0,1
299 648-148-00-0 Destylaty (węgiel), ekstrakt podstawowy z ekstrakcji ciekłym rozpuszczalnikiem 302-688-0 94114-52-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA J 0,1
300 648-149-00-6 Destylaty (węgiel), hydrokrakowany ekstrakt rozpuszczalnikowy 302-689-6 94114-53-1 Rakotw. Kat. 2 NOTA J 0,1
301 648-150-00-1 Frakcja naftowa (węgiel), hydrokrakowany ekstrakt rozpuszczalnikowy 302-690-1 94114-54-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA J 0,1
302 648-151-00-7 Benzyna, węgiel ekstrahowany rozpuszczalnikowo, frakcja naftowa hydrokrakowana 302-691-7 94114-55-3 Rakotw. Kat. 2 NOTA J 0,1
303 648-152-00-2 Destylaty średnie (węgiel), hydrokrakowany ekstrakt węglowy 302-692-2 94114-56-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA J 0,1
304 648-153-00-8 Destylaty średnie (węgiel), hydrokrakowany ekstrakt węglowy, uwodorniony 302-693-8 94114-57-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA J 0,1
305 648-156-00-4 Olej lekki z procesu półkoksowania (węgiel); Olej świeży 292-635-7 90641-11-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA J 0,1
Złożone substancje ropopochodne
306 649-001-00-3 Ekstrakty rozpuszczalnikowe z lekkich destylatów naftenowych (ropa naftowa) 265-102-1 64742-03-6 Rakotw. Kat. 2   0,1
307 649-002-00-9 Ekstrakty rozpuszczalnikowe z ciężkich destylatów parafinowych (ropa naftowa) 265-103-7 64742-04-7 Rakotw. Kat. 2   0,1
308 649-003-00-4 Ekstrakty rozpuszczalnikowe z lekkich destylatów parafinowych (ropa naftowa) 265-104-2 64742-05-8 Rakotw. Kat. 2   0,1
309 649-004-00-X Ekstrakty rozpuszczalnikowe z ciężkich destylatów naftenowych (ropa naftowa) 265-111-0 64742-11-6 Rakotw. Kat. 2   0,1
310 649-005-00-5 Ekstrakty rozpuszczalnikowe z próżniowej frakcji lekkich olejów gazowych (ropa naftowa) 295-341-7 91995-78-7 Rakotw. Kat. 2   0,1
311 649-006-00-0 Węglowodory C26-55, z dużą zawartością węglowodorów aromatycznych 307-753-7 97722-04-8 Rakotw. Kat. 2   0,1
312 649-008-00-1 Pozostałości z kolumny atmosferycznej (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 265-045-2 64741-45-3 Rakotw. Kat. 2   0,1
313 649-009-00-7 Frakcje próżniowe ciężkie (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 265-058-3 64741-57-7 Rakotw. Kat. 2   0,1
314 649-010-00-2 Destylaty ciężkie z krakingu katalitycznego (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 265-063-0 64741-61-3 Rakotw. Kat. 2   0,1
315 649-011-00-8 Oleje sklarowane z krakingu katalitycznego (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 265-064-6 64741-62-4 Rakotw. Kat. 2   0,1
316 649-012-00-3 Pozostałości z hydrokrakingu (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 265-076-1 64741-75-9 Rakotw. Kat. 2   0,1
317 649-013-00-9 Pozostałości z krakingu termicznego (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 265-081-9 64741-80-6 Rakotw. Kat. 2   0,1
318 649-014-00-4 Destylaty ciężkie z krakingu termicznego (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 265-082-4 64741-81-7 Rakotw. Kat. 2   0,1
319 649-015-00-X Frakcje próżniowe traktowane wodorem (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 265-162-9 64742-59-2 Rakotw. Kat. 2   0,1
320 649-016-00-5 Pozostałości z kolumny atmosferycznej, hydroodsiarczone (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 265-181-2 64742-78-5 Rakotw. Kat. 2   0,1
321 649-017-00-0 Frakcje próżniowe ciężkie, hydroodsiarczone (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 265-189-6 64742-86-5 Rakotw. Kat. 2   0,1
322 649-018-00-6 Pozostałości z olefin (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 265-193-8 64742-90-1 Rakotw. Kat. 2   0,1
323 649-019-00-1 Pozostałości po destylacji atmosferycznej (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 269-777-3 68333-22-2 Rakotw. Kat. 2   0,1
324 649-020-00-7 Oleje sklarowane z krakingu katalitycznego, hydroodsiarczone (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 269-782-0 68333-26-6 Rakotw. Kat. 2   0,1
325 649-021-00-2 Destylaty średnie z krakingu katalitycznego, hydroodsiarczone (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 269-783-6 68333-27-7 Rakotw. Kat. 2   0,1
326 649-022-00-8 Destylaty ciężkie z krakingu katalitycznego, hydroodsiarczone (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 269-784-1 68333-28-8 Rakotw. Kat. 2   0,1
327 649-023-00-3 Olej opałowy, pozostałości po destylacji zachowawczej frakcji próżniowych o wysokiej zawartości siarki; Olej opałowy ciężki 270-674-0 68476-32-4 Rakotw. Kat. 2   0,1
328 649-024-00-9
Olej opałowy, pozostałościowy;
Olej opałowy ciężki
270-675-6 68476-33-5 Rakotw. Kat. 2   0,1
329 649-025-00-4 Pozostałości po destylacji produktów z reformingu katalitycznego (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 270-792-2 68478-13-7 Rakotw. Kat. 2   0,1
330 649-026-00-X Pozostałości po destylacji ciężkiego oleju gazowego z koksowania i frakcji próżniowych z DRW (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 270-796-4 68478-17-1 Rakotw. Kat. 2   0,1
331 649-027-00-5 Pozostałości po destylacji ciężkiego oleju gazowego z koksowania i lekkich frakcji próżniowych z DRW; Olej opałowy ciężki 270-983-0 68512-61-8 Rakotw. Kat. 2   0,1
332 649-028-00-0 Pozostałości (ropa naftowa), lekki olej próżniowy; Olej opałowy ciężki 270-984-6 68512-62-9 Rakotw. Kat. 2   0,1
333 649-029-00-6 Pozostałości, lekki kraking parowy (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 271-013-9 68513-69-9 Rakotw. Kat. 2   0,1
334 649-030-00-1 Olej opałowy nr 6; Olej opałowy ciężki 271-384-7 68553-00-4 Rakotw. Kat. 2   0,1
335 649-031-00-7 Pozostałości po usunięciu lekkich składników, o niskiej zawartości siarki (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 271-763-7 68607-30-7 Rakotw. Kat. 2   0,1
336 649-032-00-2 Oleje gazowe ciężkie z kolumny atmosferycznej (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 272-184-2 68783-08-4 Rakotw. Kat. 2   0,1
337 649-033-00-8 Pozostałości z płuczek z koksowania o dużej zawartości skondensowanych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 272-187-9 68783-13-1 Rakotw. Kat. 2   0,1
338 649-034-00-3 Destylaty (ropa naftowa), naftowa pozostałość próżniowa; Olej opałowy ciężki 273-263-4 68955-27-1 Rakotw. Kat. 2   0,1
339 649-035-00-9 Pozostałości, kraking parowy, żywice (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 273-272-3 68955-36-2 Rakotw. Kat. 2   0,1
340 649-036-00-4 Destylaty średnie próżniowe (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 274-683-0 70592-76-6 Rakotw. Kat. 2   0,1
341 649-037-00-X Destylaty lekkie próżniowe (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 274-684-6 70592-77-7 Rakotw. Kat. 2   0,1
342 649-038-00-5 Destylaty próżniowe (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 274-685-1 70592-78-8 Rakotw. Kat. 2   0,1
343 649-039-00-0 Frakcje próżniowe ciężkie pochodzące z koksowania, hydroodsiarczone (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 285-555-9 85117-03-9 Rakotw. Kat. 2   0,1
344 649-040-00-6 Pozostałości z destylacji (ropa naftowa), kraking parowy, destylaty; Olej opałowy ciężki 292-657-7 90669-75-3 Rakotw. Kat. 2   0,1
345 649-041-00-1 Pozostałości lekkie próżniowe (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 292-658-2 90669-76-4 Rakotw. Kat. 2   0,1
346 649-042-00-7 Olej opałowy ciężki, zasiarczony; Olej opałowy ciężki 295-396-7 92045-14-2 Rakotw. Kat. 2   0,1
347 649-043-00-2 Pozostałości z krakingu katalitycznego; Olej opałowy ciężki 295-511-0 92061-97-7 Rakotw. Kat. 2   0,1
348 649-044-00-8 Destylaty średnie z krakingu katalitycznego, degradowane termicznie (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 295-990-6 92201-59-7 Rakotw. Kat. 2   0,1
349 649-045-00-3 Oleje pozostałościowe (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 298-754-0 93821-66-0 Rakotw. Kat. 2   0,1
350 649-046-00-9 Pozostałości poddawane krakingowi parowemu, obrabiane termicznie; Olej opałowy ciężki 308-733-0 98219-64-8 Rakotw. Kat. 2   0,1
351 649-047-00-4 Destylaty średnie o szerokim zakresie wrzenia, hydroodsiarczone (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 309-863-0 101316-57-8 Rakotw. Kat. 2   0,1
352 649-048-00-X Pozostałości z frakcjonowania na reformingu katalitycznym (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 265-069-3 64741-67-9 Rakotw. Kat. 2   0,1
353 649-049-00-5 Ropa naftowa; Olej skalny 232-298-5 8002-05-9 Rakotw. Kat. 2   0,1
354 649-050-00-0 Destylaty lekkie parafinowe (ropa naftowa); Nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy 265-051-5 64741-50-0 Rakotw. Kat. 1   0,1
355 649-051-00-6 Destylaty ciężkie parafinowe (ropa naftowa); Nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy 265-052-0 64741-51-1 Rakotw. Kat. 1   0,1
356 649-052-00-1 Destylaty lekkie naftenowe (ropa naftowa); Nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy 265-053-6 64741-52-2 Rakotw. Kat. 1   0,1
357 649-053-00-7 Destylaty ciężkie naftenowe (ropa naftowa); Nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy 265-054-1 64741-53-3 Rakotw. Kat. 1   0,1
358 649-054-00-2 Destylaty ciężkie naftenowe rafinowane kwasem (ropa naftowa); Nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy 265-117-3 64742-18-3 Rakotw. Kat. 1   0,1
359 649-055-00-8 Destylaty lekkie naftenowe rafinowane kwasem (ropa naftowa); Nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy 265-118-9 64742-19-4 Rakotw. Kat. 1   0,1
360 649-056-00-3 Destylaty ciężkie parafinowe rafinowane kwasem (ropa naftowa); Nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy 265-119-4 64742-20-7 Rakotw. Kat. 1   0,1
361 649-057-00-9 Destylaty lekkie parafinowe rafinowane kwasem (ropa naftowa); Nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy 265-121-5 64742-21-8 Rakotw. Kat. 1   0,1
362 649-058-00-4 Destylaty ciężkie parafinowe zobojętniane chemicznie (ropa naftowa); Nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy 265-127-8 64742-27-4 Rakotw. Kat. 1   0,1
363 649-059-00-X Destylaty lekkie parafinowe zobojętniane chemicznie (ropa naftowa); Nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy 265-128-3 64742-28-5 Rakotw. Kat. 1   0,1
364 649-060-00-5 Destylaty ciężkie naftenowe zobojętniane chemicznie (ropa naftowa); Nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy 265-135-1 64742-34-3 Rakotw. Kat. 1   0,1
365 649-061-00-0 Destylaty lekkie naftenowe zobojętniane chemicznie (ropa naftowa); Nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy 265-136-7 64742-35-4 Rakotw. Kat. 1   0,1
366 649-062-00-6 Gazy ze szczytu depropanizera na krakingu katalitycznym, bogate w węglowodory C3, wolne od kwasów (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 270-755-0 68477-73-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
367 649-063-00-1 Gazy z krakingu katalitycznego (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 270-756-6 68477-74-7 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
368 649-064-00-7 Gazy z krakingu katalitycznego, bogate w węglowodory C1-5 (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 270-757-1 68477-75-8 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
369 649-065-00-2 Gazy z węzła stabilizacyjnego ciężkiej benzyny z katalizowanej polimeryzacji, bogate w węglowodory C2-4 (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 270-758-7 68477-76-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
370 649-066-00-8 Gazy z reformingu katalitycznego, bogate w węglowodory C1-C4(ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 270-760-8 68477-79-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
371 649-067-00-3 Gazy (ropa naftowa), wsad na alkilację, mieszanina węglowodorów nasyconych i nienasyconych C3-5; Gaz z ropy naftowej 270-765-5 68477-83-8 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
372 649-068-00-9 Gazy bogate w węglowodory C4 (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 270-767-6 68477-85-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
373 649-069-00-4 Gazy ze szczytu deetanizera (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 270-768-1 68477-86-1 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
374 649-070-00-X Gazy ze szczytu deizobutanizera (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 270-769-7 68477-87-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
375 649-071-00-5 Gazy (ropa naftowa), gaz suchy z depropanizera bogaty w propen (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 270-772-3 68477-90-7 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
376 649-072-00-0 Gazy ze szczytu depropanizera (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 270-773-9 68477-91-8 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
377 649-073-00-6 Gazy ze szczytu depropanizera na instalacji odzysku gazu (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 270-777-0 68477-94-1 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
378 649-074-00-1 Gazy (ropa naftowa), wsad na instalację Girbotol; Gaz z ropy naftowej 270-778-6 68477-95-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
379 649-075-00-7 Gazy (ropa naftowa), frakcja naftowa poddana izomeryzacji, bogata w węglowodory C4, wolna od siarkowodoru; Gaz z ropy naftowej 270-782-8 68477-99-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
380 649-076-00-2 Gazy odlotowe z oleju sklarowanego z krakingu katalitycznego i z pozostałości próżniowej z krakingu termicznego, wsad na refluks (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 270-802-5 68478-21-7 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
381 649-077-00-8 Gazy odlotowe ze stabilizacji benzyny krakingowej (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 270-803-0 68478-22-8 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
382 649-078-00-3 Gazy odlotowe z procesów katalitycznych: krakingu, reformingu i hydroodsiarczaniu (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 270-804-6 68478-24-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
383 649-079-00-9 Gazy odlotowe ze stabilizacji frakcji naftowej z reformingu katalitycznego (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 270-806-7 68478-26-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
384 649-080-00-4 Gazy odlotowe z różnych instalacji, nasycone, bogate w węglowodory C4 (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 270-813-5 68478-32-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
385 649-081-00-X Gazy odlotowe z instalacji odzysku gazów nasyconych, bogate w węglowodory C1-2 (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 270-814-0 68478-33-1 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
386 649-082-00-5 Gazy odlotowe z krakingu termicznego pozostałości próżniowej (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 270-815-6 68478-34-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
387 649-083-00-0 Węglowodory z destylacji ropy naftowej, bogate w węglowodory C3-4; Gaz z ropy naftowej 270-990-9 68512-91-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
388 649-084-00-6 Gazy po deheksanizacji benzyny z destylacji zachowawczej (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 271-000-8 68513-15-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
389 649-085-00-1 Gazy po depentanizacji produktów hydrokrakingu, bogate w węglowodory (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 271-001-3 68513-16-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
390 649-086-00-7 Gazy po stabilizacji benzyny lekkiej (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 271-002-9 68513-17-7 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
391 649-087-00-2 Pozostałości z rozdzielania gazów po alkilacji, bogate w węglowodory C4 (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 271-010-2 68513-66-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
392 649-088-00-8 Węglowodory C1-4; Gaz z ropy naftowej 271-032-2 68514-31-8 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
393 649-089-00-3 Węglowodory C1-4, odsiarczone; Gaz z ropy naftowej 271-038-5 68514-36-3 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
394 649-090-00-9 Węglowodory C1-3; Gaz z ropy naftowej 271-259-7 68527-16-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
395 649-091-00-4 Węglowodory C1-4, frakcja z debutanizera; Gaz z ropy naftowej 271-261-8 68527-19-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
396 649-092-00-X
Gazy mokre C1-5 (ropa naftowa);
Gaz z ropy naftowej
271-624-0 68602-83-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
397 649-093-00-5 Węglowodory C2-4; Gaz z ropy naftowej 271-734-9 68606-25-7 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
398 649-094-00-0 Węglowodory C3; Gaz z ropy naftowej 271-735-4 68606-26-8 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
399 649-095-00-6 Gazy (ropa naftowa), wsad na alkilację; Gaz z ropy naftowej 271-737-5 68606-27-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
400 649-096-00-1 Gazy z dna depropanizera (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 271-742-2 68606-34-8 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
401 649-097-00-7 Mieszanina gazów rafineryjnych (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 272-183-7 68783-07-3 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
402 649-098-00-2 Gazy z procesów krakingu katalitycznego (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 272-203-4 68783-64-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
403 649-099-00-8 Gazy (ropa naftowa), węglowodory C2-4, odsiarczone; Gaz z ropy naftowej 272-205-5 68783-65-3 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
404 649-100-00-1 Gazy z destylacji frakcyjnej ropy naftowej (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 272-871-7 68918-99-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
405 649-101-00-7 Gazy po deheksanizacji (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 272-872-2 68919-00-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
406 649-102-00-2 Gazy po stabilizacji benzyny lekkiej (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 272-878-5 68919-05-1 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
407 649-103-00-8 Gazy po odsiarczeniu frakcji naftowej ze strippera (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 272-879-0 68919-06-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
408 649-104-00-3 Gazy z katalitycznego reformowania benzyny (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 272-882-7 68919-09-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
409 649-105-00-9 Gazy pochodzące z rozdzielania produktów krakingu katalitycznego (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 272-893-7 68919-20-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
410 649-106-00-4 Gazy po stabilizacji surowej benzyny (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 272-883-2 68919-10-8 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
411 649-107-00-X Gazy z debutanizera na krakingu katalitycznym (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 273-169-3 68952-76-1 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
412 649-108-00-5 Gazy odlotowe ze stabilizacji benzyny krakingowej (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 273-170-9 68952-77-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
413 649-109-00-0 Gazy odlotowe, destylaty z krakingu termicznego, z adsorberów oleju gazowego i ciężkiej benzyny (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 273-175-6 68952-81-8 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
414 649-110-00-6 Gazy odlotowe, z węzła stabilizacji krakingu termicznego i z procesu koksowania (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 273-176-1 68952-82-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
415 649-111-00-1 Gazy (ropa naftowa), lekka frakcja z krakingu, koncentrat butadienowy; Gaz z ropy naftowej 273-265-5 68955-28-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
416 649-112-00-7 Gazy ze stabilizacji benzyny z reformingu katalitycznego (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 273-270-2 68955-34-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
417 649-113-00-2 Węglowodory C4; Gaz z ropy naftowej 289-339-5 87741-01-3 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
418 649-114-00-8 Alkany C1-4, bogate w C3; Gaz z ropy naftowej 292-456-4 90622-55-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
419 649-115-00-3
Gazy z krakingu parowego bogate w węglowodory C3 (ropa naftowa);
Gaz z ropy naftowej
295-404-9 92045-22-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
420 649-116-00-9 Węglowodory C4, destylaty z krakingu z parą wodną; Gaz z ropy naftowej 295-405-4 92045-23-3 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
421 649-117-00-4 Gazy z ropy naftowej, frakcja węglowodorów C4, skroplona, odsiarczona; Gaz z ropy naftowej 295-463-0 92045-80-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
422 649-118-00-X Węglowodory C4 wolne od buta-1,3-dienu i izobutanu; Gaz z ropy naftowej 306-004-1 95465-89-7 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
423 649-119-00-5 Rafinaty (ropa naftowa), frakcja węglowodorów C4 z krakingu parowego ekstrahowana octanem amonu i miedzi(I), złożona z węglowodorów C3-5, wolna od butadienu; Gaz z ropy naftowej 307-769-4 97722-19-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
424 649-120-00-0 Gazy z węzła aminowania (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 270-746-1 68477-65-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
425 649-121-00-6 Gazy z instalacji benzenu, z hydroodsiarczania (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 270-747-7 68477-66-7 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
426 649-122-00-1 Gazy recyrkulacyjne z instalacji benzenu, bogate w wodór (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 270-748-2 68477-67-8 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
427 649-123-00-7 Gazy, mieszanki olejów, bogate w wodór i azot (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 270-749-8 68477-68-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
428 649-124-00-2 Gazy ze stabilizacji ciężkiej benzyny z reformingu katalitycznego (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 270-759-2 68477-77-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
429 649-125-00-8 Gazy recyrkulacyjne z reformingu katalitycznego węglowodorów C6-8 (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 270-761-3 68477-80-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
430 649-126-00-3 Gazy z reformingu katalitycznego węglowodorów C6-8 (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 270-762-9 68477-81-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
431 649-127-00-9 Gazy recyrkulacyjne z reformingu katalitycznego węglowodorów C6-8, bogate w wodór (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 270-763-4 68477-82-7 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
432 649-128-00-4 Gazy (ropa naftowa), węglowodory C2, strumień zawracany; Gaz rafineryjny 270-766-0 68477-84-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
433 649-129-00-X Gazy suche, kwaśne, z instalacji sprężania gazów (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 270-774-4 68477-92-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
434 649-130-00-5 Gazy z destylacji gazów reabsorbcyjnych na instalacji sprężania gazów (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 270-776-5 68477-93-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
435 649-131-00-0 Gazy (ropa naftowa) wodór z absorbcji; Gaz rafineryjny 270-779-1 68477-96-3 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
436 649-132-00-6 Gazy z procesów schładzania, bogate w wodór (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 270-780-7 68477-97-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
437 649-133-00-1 Gazy recyrkulacyjne z procesu obróbki wodorem mieszaniny olejów, bogate w wodór i azot (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 270-781-2 68477-98-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
438 649-134-00-7 Gazy recyrkulacyjne bogate w wodór (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 270-783-3 68478-00-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
439 649-135-00-2 Gazy wypełniające reaktor na reformingu, bogate w wodór (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 270-784-9 68478-01-3 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
440 649-136-00-8 Gazy reaktorowe z hydroreformingu (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 270-785-4 68478-02-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
441 649-137-00-3 Gazy reaktorowe z hydroreformingu, bogate w wodór i metan (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 270-787-5 68478-03-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
442 649-138-00-9 Gazy reformingowe z procesów wodorowych, bogate w wodór (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 270-788-0 68478-04-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
443 649-139-00-4 Gazy z destylacji produktów krakingu termicznego (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 270-789-6 68478-05-7 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
444 649-140-00-X Gazy odlotowe z rozdzielania na krakingu katalicznym, węzeł absorbcji (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 270-805-1 68478-25-1 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
445 649-141-00-5 Gazy odlotowe z separatora na reformingu katalitycznym ciężkiej benzyny (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 270-807-2 68478-27-3 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
446 649-142-00-0 Gazy odlotowe ze stabilizacji ciężkiej benzyny z reformingu katalitycznego (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 270-808-8 68478-28-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
447 649-143-00-6 Gazy odlotowe z rozdzielania destylatów krakingowych poddawanych obróbce wodorem (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 270-809-3 68478-29-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
448 649-144-00-1 Gazy odlotowe z procesu hydroodsiarczania surowej benzyny (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 270-810-9 68478-30-8 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
449 649-145-00-7 Gazy ze stabilizacji surowej benzyny ciężkiej z reformingu katalitycznego (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 270-999-8 68513-14-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
450 649-146-00-2 Gazy z wysokociśnieniowej obróbki odcieku z reaktora reformingu (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 271-003-4 68513-18-8 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
451 649-147-00-8 Gazy z niskociśnieniowej obróbki odcieku z reaktora na reformingu (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 271-005-5 68513-19-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
452 649-148-00-3 Gazy z destylacji gazów rafineryjnych (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 271-258-1 68527-15-1 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
453 649-149-00-9 Gazy z depentanizera na instalacji uwodornienia benzenu (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 271-623-5 68602-82-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
454 649-150-00-4 Gazy z układu podwójnej absorbcji i destylacji frakcyjnej produktów z krakingu katalitycznego w fazie fluidalnej (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 271-625-6 68602-84-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
455 649-151-00-X Produkty ropy naftowej, gazy rafineryjne; Gaz rafineryjny 271-750-6 68607-11-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
456 649-152-00-5 Gazy z separatora niskociśnieniowego na hydrokrakingu (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 272-182-1 68783-06-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
457 649-153-00-0 Gazy rafineryjne (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 272-338-9 68814-67-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
458 649-154-00-6 Gazy z separatora na platformingu (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 272-343-6 68814-90-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
459 649-155-00-1 Gazy z depentanizera na węźle stabilizacji kwaśnej frakcji naftowej, hydroodsiarczonej (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 272-775-5 68911-58-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
460 649-156-00-7 Gazy z procesu separacji hydroodsiarczanej kwaśnej frakcji naftowej (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 272-776-0 68911-59-1 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
461 649-157-00-2 Gazy z procesu odsiarczania "unifining" (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 272-873-8 68919-01-7 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
462 649-158-00-8 Gazy z rozdzielania produktów fluidalnego krakingu katalitycznego (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 272-874-3 68919-02-8 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
463 649-159-00-3 Gazy z przemywania gazów z fluidalnego krakingu katalitycznego, układ podwójnej absorbcji (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 272-875-9 68919-03-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
464 649-160-00-9 Gazy z procesu odsiarczania ciężkich destylatów metodą hydrotreatingu, (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 272-876-4 68919-04-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
465 649-161-00-4 Gazy z układu stabilizacji na platformingu, frakcja o niskim końcu destylacji (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 272-880-6 68919-07-3 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
466 649-162-00-X Gazy z przedkolumny destylacji ropy naftowej (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 272-881-1 68919-08-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
467 649-163-00-5 Gazy ze stripingu (przedmuchu) smoły (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 272-884-8 68919-11-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
468 649-164-00-0 Gazy z rozdzielania na instalacji "unifining" (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 272-885-3 68919-12-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
469 649-165-00-6 Gazy odlotowe z separatora procesu hydroodsiarczania frakcji naftowej (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 273-173-5 68952-79-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
470 649-166-00-1 Gazy odlotowe z procesu hydroodsiarczania surowej benzyny (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 273-174-0 68952-80-7 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
471 649-167-00-7 Gazy z absorbera gąbczastego z rozdzielania produktów z fluidalnego krakingu katalitycznego i z odsiarczania oleju gazowego (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 273-269-7 68955-33-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
472 649-168-00-2 Gazy z destylacji ropy naftowej i krakingu katalitycznego (ropa naftowa); Gaz rafieryjny 273-563-5 68989-88-8 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
473 649-169-00-8 Gazy z procesu odsiarczania oleju gazowego z dietanoloaminą (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 295-397-2 92045-15-3 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
474 649-170-00-3 Gazy z wymywania hydroodsiarczonego oleju gazowego (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 295-398-8 92045-16-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
475 649-171-00-9 Gazy z hydroodsiarczania oleju gazowego z przedmuchu (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 295-399-3 92045-17-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
476 649-172-00-4 Gazy z przemywania odcieku z reakcji uwodornienia (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 295-400-7 92045-18-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
477 649-173-00-X Gazy (ropa naftowa), wysokociśnieniowy kraking ciężkiej benzyny z parą wodną ; Gaz rafineryjny 295-401-2 92045-19-7 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
478 649-174-00-5 Gazy (ropa naftowa), pozostałość z visbreakingu; Gaz rafineryjny 295-402-8 92045-20-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
479 649-175-00-0 Szlam olejowy oczyszczony kwasem (ropa naftowa); Szlam olejowy 300-225-7 93924-31-3 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
480 649-176-00-6 Szlam olejowy oczyszczony ziemią bielącą (ropa naftowa); Szlam olejowy 300-226-2 93924-32-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
481 649-177-00-1 Gazy (ropa naftowa), węglowodory C3-4; Gaz z ropy naftowej 268-629-5 68131-75-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
482 649-178-00-7 Gaz odlotowy z procesów destylacji produktów krakingu katalitycznego i adsorbera ze stabilizacji ciężkiej benzyny krakingowej (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 269-617-2 68307-98-2 Rakotw. Kat 2 NOTA K 0,1
483 649-179-00-2 Gazy odlotowe z węzła stabilizacji ciężkiej benzyny z katalitycznej polimeryzacji (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 269-618-8 68307-99-3 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
484 649-180-00-8 Gazy odlotowe z węzła stabilizacyjnego katalitycznie reformowanej frakcji naftowej, wolne od siarkowodoru (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 269-619-3 68308-00-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
485 649-181-00-3 Gazy odlotowe z destylatów krakingu termicznego poddanych katalitycznym procesom wodorowym (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 269-620-9 68308-01-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
486 649-182-00-9 Gazy odlotowe z hydroodsiarczania surowych destylatów, wolne od siarkowodoru (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 269-630-3 68308-10-1 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
487 649-183-00-4 Gazy odlotowe z układu absorbcji oleju gazowego na krakingu katalitycznym (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 269-623-5 68308-03-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
488 649-184-00-X Gazy odlotowe z instalacji odzysku gazów (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 269-624-0 68308-04-3 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
489 649-185-00-5 Gazy odlotowe z deeatanizera na instalacji odzysku gazów (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 269-625-6 68308-05-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
490 649-186-00-0 Gazy odlotowe (ropa naftowa), destylaty hydroodsiarczone i hydroodsiarczona frakcja ciężkiej benzyny wolne od zanieczyszczeń kwaśnych; Gaz z ropy naftowej 269-626-1 68308-06-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
491 649-187-00-6 Gazy odlotowe ze stripingu hydroodsiarczonego próżniowego oleju gazowego, wolne od siarkowodoru (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 269-627-7 68308-07-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
492 649-188-00-1 Gazy odlotowe za stabilizacji surowej benzyny lekkiej, wolne od siarkowodoru (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 269-629-8 68308-09-8 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
493 649-189-00-7 Gazy odlotowe z przygotowania propanowo-propylenowego wsadu na alkilację, z deetanizera (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 269-631-9 68308-11-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
494 649-190-00-2 Gazy odlotowe z hydroodsiarczania próżniowego oleju gazowego, wolne od siarkowodoru (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 269-632-4 68308-12-3 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
495 649-191-00-8 Gazy z destylacji produktów krakingu katalitycznego (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 270-071-2 68409-99-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
496 649-193-00-9 Alkany C1-2; Gaz z ropy naftowej 270-651-5 68475-57-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
497 649-194-00-4 Alkany C2-3; Gaz z ropy naftowej 270-652-0 68475-58-1 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
498 649-195-00-X Alkany C3-4; Gaz z ropy naftowej 270-653-6 68475-59-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
499 649-196-00-5 Alkany C4-5; Gaz z ropy naftowej 270-654-1 68475-60-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
500 649-197-00-0 Gazy opałowe; Gaz z ropy naftowej 270-667-2 68476-26-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
501 649-198-00-6 Gazy opałowe z destylacji ropy naftowej; Gaz z ropy naftowej 270-670-9 68476-29-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
502 649-199-00-1 Węglowodory C3-4; Gaz z ropy naftowej 270-681-9 68476-40-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
503 649-200-00-5 Węglowodory C4-5; Gaz z ropy naftowej 270-682-4 68476-42-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
504 649-201-00-0 Węglowodory C2-4, bogate w C3; Gaz z ropy naftowej 270-689-2 68476-49-3 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
505 649-202-00-6 Gazy z ropy naftowej, skroplone; Gaz z ropy naftowej 270-704-2 68476-85-7 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
506 649-203-00-1 Gazy z ropy naftowej, skroplone, odsiarczone; Gaz z ropy naftowej 270-705-8 68476-86-8 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
507 649-204-00-7 Gazy (ropa naftowa), węglowodory C3-4, bogate w izobutan; Gaz z ropy naftowej 270-724-1 68477-33-8 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
508 649-205-00-2 Destylaty (ropa naftowa), węglowodory C3-6, bogate w piperylen; Gaz z ropy naftowej 270-726-2 68477-35-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
509 649-206-00-8 Gazy z rozdzielania butanów (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 270-750-3 68477-69-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
510 649-207-00-3 Gazy (ropa naftowa), węglowodory C2-3; Gaz z ropy naftowej 270-751-9 68477-70-3 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
511 649-208-00-9 Gazy z dołu kolumny depropanizera na krakingu katalitycznym, bogate w węglowodory C4, wolne od kwasów (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 270-752-4 68477-71-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
512 649-209-00-4 Gazy z dołu kolumny debutanizera na krakingu katalitycznym, bogate w węglowodory C3-5 (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 270-754-5 68477-72-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
513 649-210-00-X Gazy odlotowe ze stabilizacji benzyny z procesu izomeryzacji (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 269-628-2 68308-08-7 Rakotw. Kat. 2 NOTA K 0,1
514 649-211-00-5 Szlam olejowy oczyszczony węglem aktywnym (ropa naftowa); Szlam olejowy 308-126-0 97862-76-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
515 649-212-00-0 Destylaty średnie odsiarczone (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany 265-088-7 64741-86-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA N 0,1
516 649-213-00-6 Oleje gazowe z rafinacji rozpuszczalnikowej (ropa naftowa); Olej gazowy -niespecyfikowany 265-092-9 64741-90-8 Rakotw. Kat. 2 NOTA N 0,1
517 649-214-00-1 Destylaty średnie rafinowane rozpuszczalnikami (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany 265-093-4 64741-91-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA N 0,1
518 649-215-00-7 Oleje gazowe rafinowane kwasem (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany 265-112-6 64742-12-7 Rakotw. Kat. 2 NOTA N 0,1
519 649-216-00-2 Destylaty średnie rafinowane kwasem (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany 265-113-1 64742-13-8 Rakotw. Kat. 2 NOTA N 0,1
520 649-217-00-8 Destylaty lekkie rafinowane kwasem (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany 265-114-7 64742-14-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA N 0,1
521 649-218-00-3 Oleje gazowe zobojętniane chemicznie (ropa naftowa); Olej gazowy -niespecyfikowany 265-129-9 64742-29-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA N 0,1
522 649-219-00-9 Destylaty średnie zobojętniane chemicznie (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany 265-130-4 64742-30-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA N 0,1
523 649-220-00-4 Destylaty średnie oczyszczone ziemią bielącą (ropa naftowa); Olej gazowy -niespecyfikowany 265-139-3 64742-38-7 Rakotw. Kat. 2 NOTA N 0,1
524 649-221-00-X Destylaty średnie obrabiane wodorem (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany 265-148-2 64742-46-7 Rakotw. Kat. 2 NOTA N 0,1
525 649-222-00-5 Oleje napędowe hydroodsiarczone (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany 265-182-8 64742-79-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA N 0,1
526 649-223-00-0 Destylaty średnie hydroodsiarczone (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany 265-183-3 64742-80-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA N 0,1
527 649-228-00-8 Destylaty wysokowrzące z rozdzielania pozostałości na reformingu katalitycznym (ropa naftowa); Olej gazowy -niespecyfikowany 270-719-4 68477-29-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA N 0,1
528 649-229-00-3 Destylaty średniowrzące z rozdzielania pozostałości na reformingu katalitycznym; Olej gazowy - niespecyfikowany 270-721-5 68477-30-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA N 0,1
529 649-230-00-9 Destalaty niskowrzące z rozdzielania pozostałości na reformingu katalitycznym (ropa naftowa); Olej gazowy -niespecyfikowany 270-722-0 68477-31-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA N 0,1
530 649-231-00-4 Destylaty średnie, wysokorafinowane (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany 292-615-8 90640-93-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA N 0,1
531 649-232-00-X Destylaty z reformingu katalicznego o dużej zawartości związków aromatycznych (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany 295-294-2 91995-34-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA N 0,1
532 649-233-00-5 Oleje gazowe parafinowe; Olej gazowy -niespecyfikowany 300-227-8 93924-33-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA N 0,1
533 649-234-00-0 Frakcja naftowa ciężka oczyszczona rozpuszczalnikiem, hydroodsiarczona (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany 307-035-3 97488-96-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA N 0,1
534 649-235-00-6 Węglowodory C16-20, destylaty średnie obrabiane wodorem (hydrotreating), destylaty lekkie; Olej gazowy - niespecyfikowany 307-659-6 97675-85-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA N 0,1
535 649-236-00-1 Węglowodory parafinowe C12-20 obrabiane wodorem, destylaty lekkie; Olej gazowy - niespecyfikowany 307-660-1 97675-86-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA N 0,1
536 649-237-00-7 Węglowodory lekkie naftenowe C11-17 z ekstrakcji rozpuszczalnikowej; Olej gazowy - niespecyfikowany 307-757-9 97722-08-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA N 0,1
537 649-238-00-2 Oleje gazowe z obróbki wodorowej (hydrotreating); Olej gazowy - niespecyfikowany 308-128-1 97862-78-7 Rakotw. Kat. 2 NOTA N 0,1
538 649-239-00-8 Destylaty lekkie parafinowe oczyszczone węglem aktywnym (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany 309-667-5 100683-97-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA N 0,1
539 649-240-00-3 Destylaty średnie parafinowe oczyszczone węglem aktywnym (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany 309-668-0 100683-98-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA N 0,1
540 649-241-00-9 Destylaty średnie parafinowe oczyszczone ziemią bielącą (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany 309-669-6 100683-99-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA N 0,1
541 649-242-00-4 Alkany C12-26, liniowe i rozgałęzione 292-454-3 90622-53-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA N 0,1
542 649-243-00-X Środki smarowe; Smary 278-011-7 74869-21-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA N 0,1
543 649-244-00-5 Gacz parafinowy (ropa naftowa) 265-165-5 64742-61-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA N 0,1
544 649-245-00-0 Gacz parafinowy rafinowany kwasem (ropa naftowa); Gacz parafinowy 292-659-8 90669-77-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA N 0,1
545 649-246-00-6 Gacz parafinowy oczyszczony ziemią bielącą (ropa naftowa); Gacz parafinowy 292-660-3 90669-78-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA N 0,1
546 649-247-00-1 Gacz parafinowy obrabiany wodorem (ropa naftowa); Gacz parafinowy 295-523-6 92062-09-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA N 0,1
547 649-248-00-7 Gacz parafinowy o niskiej temperaturze topnienia (ropa naftowa); Gacz parafinowy 295-524-1 92062-10-7 Rakotw. Kat. 2 NOTA N 0,1
548 649-249-00-2 Gacz parafinowy o niskiej temperaturze topnienia, obrabiany wodorem (ropa naftowa); Gacz parafinowy 295-525-7 92062-11-8 Rakotw. Kat. 2 NOTA N 0,1
549 649-250-00-8 Gacz parafinowy o niskiej temperaturze topnienia, oczyszczony węglem aktywnym (ropa naftowa); Gacz parafinowy 308-155-9 97863-04-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA N 0,1
550 649-251-00-3 Gacz parafinowy o niskiej temperaturze topnienia, oczyszczony ziemią bielącą (ropa naftowa); Gacz parafinowy 308-156-4 97863-05-3 Rakotw Kat. 2 NOTA N 0,1
551 649-252-00-9 Gacz parafinowy o niskiej temperaturze topnienia, rafinowany kwasem krzemowym (ropa naftowa); Gacz parafinowy 308-158-5 97863-06-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA N 0,1
552 649-253-00-4 Gacz parafinowy oczyszczony węglem aktywnym (ropa naftowa); Gacz parafinowy 309-723-9 100684-49-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA N 0,1
553 649-254-00-X Petrolatum; Wazelina 232-373-2 8009-03-8 Rakotw. Kat. 2 NOTA N 0,1
554 649-255-00-5 Wazelina utleniona (ropa naftowa); Wazelina 265-206-7 64743-01-7 Rakotw. Kat. 2 NOTA N 0,1
555 649-256-00-0 Wazelina oczyszczona tlenkiem glinu (ropa naftowa); Wazelina 285-098-5 85029-74-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA N 0,1
556 649-257-00-6 Wazelina obrabiana wodorem (ropa naftowa); Wazelina 295-459-9 92045-77-7 Rakotw. Kat. 2 NOTA N 0,1
557 649-258-00-1 Wazelina oczyszczona węglem aktywnym (ropa naftowa); Wazelina 308-149-6 97862-97-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA N 0,1
558 649-259-00-7 Wazelina rafinowana kwasem krzemowym (ropa naftowa); Wazelina 308-150-1 97862-98-1 Rakotw. Kat. 2 NOTA N 0,1
559 649-260-00-2 Wazelina oczyszczona ziemią bielącą (ropa naftowa); Wazelina 309-706-6 100684-33-1 Rakotw. Kat. 2 NOTA N 0,1
560 649-261-00-8 Gazolina z gazu ziemnego; Niskowrząca frakcja benzynowa 232-349-1 8006-61-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
561 649-262-00-3 Eter naftowy; Niskowrząca frakcja benzynowa 232-443-2 8030-30-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
562 649-263-00-9 Ligroina; Niskowrząca frakcja benzynowa 232-453-7 8032-32-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
563 649-264-00-4 Benzyna; surowa benzyna ciężka (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja benzynowa 265-041-0 64741-41-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
564 649-265-00-X Benzyna (ropa naftowa), pełny zakres destylacji pierwotnej; Niskowrząca frakcja benzynowa 265-042-6 64741-42-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
565 649-266-00-5 Benzyna lekka z destylacji pierwotnej (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja benzynowa 265-046-8 64741-46-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
566 649-267-00-0 Benzyna rozpuszczalnikowa (solwent nafta), lekka alifatyczna (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja benzynowa 265-192-2 64742-89-8 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
567 649-268-00-6 Destylaty lekkie z destylacji pierwotnej (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja benzynowa 270-077-5 68410-05-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
568 649-269-00-1 Benzyna z odzysku par; Niskowrząca frakcja benzynowa 271-025-4 68514-15-8 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
569 649-270-00-7 Benzyna z węzłów stabilizacji destylacji zachowawczej; Niskowrząca frakcja benzynowa 271-727-0 68606-11-1 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
570 649-271-00-2 Benzyna nieodsiarczona (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja benzynowa 272-186-3 68783-12-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
571 649-272-00-8 Destylaty ze stabilizacji benzyny lekkiej (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja benzynowa 272-931-2 68921-08-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
572 649-273-00-3 Benzyna (ropa naftowa), surowa benzyna ciężka, o dużej zawartości węglowodorów aromatycznych; Niskowrząca frakcja benzynowa 309-945-6 101631-20-3 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
573 649-274-00-9 Benzyna (ropa naftowa), szeroki alkilat; Niskowrząca modyfikowana frakcja benzynowa 265-066-7 64741-64-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
574 649-275-00-4 Benzyna (ropa naftowa), alkilat ciężki; Niskowrząca modyfikowana frakcja benzynowa 265-067-2 64741-65-7 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
575 649-276-00-X Benzyna (ropa naftowa), alkilat lekki; Niskowrząca modyfikowana frakcja benzynowa 265-068-8 64741-66-8 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
576 649-277-00-5 Benzyna po izomeryzacji (ropa naftowa); Niskowrząca modyfikowana frakcja benzynowa 265-073-5 64741-70-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
577 649-278-00-0 Benzyna lekka, rafinowana rozpuszczalnikiem (ropa naftowa); Niskowrząca modyfikowana frakcja benzynowa 265-086-6 64741-84-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
578 649-279-00-6 Benzyna ciężka, rafinowana rozpuszczalnikiem (ropa naftowa); Niskowrząca modyfikowana frakcja benzynowa 265-095-5 64741-92-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
579 649-280-00-1 Rafinaty z przeciwprądowej ekstrakcji produktów reformingu katalitycznego wodnym roztworem glikolu etylenowego; Niskowrząca modyfikowana frakcja benzynowa 270-088-5 68410-71-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
580 649-281-00-7 Rafinaty z reformingu katalitycznego; separator instalacji Lurgi; Niskowrząca modyfikowana frakcja benzynowa 270-349-3 68425-35-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
581 649-282-00-2 Benzyna (ropa naftowa), szeroki alkilat o dużej zawartości butanu; Niskowrząca modyfikowana frakcja benzynowa 271-267-0 68527-27-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
582 649-283-00-8 Destylaty (ropa naftowa), rafinaty z destylatów lekkich pochodzących z instalacji olefin; Niskowrząca modyfikowana frakcja benzynowa 295-315-5 91995-53-8 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
583 649-284-00-3 Benzyna z alkilacji butanów, bogata w izooktan (ropa naftowa); Niskowrząca modyfikowana frakcja benzynowa 295-430-0 92045-49-3 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
584 649-285-00-9 Węglowodory z destylacji lekkiej benzyny poddanej obróbce wodorem i rafinowanej rozpuszczalnikiem; Niskowrząca modyfikowana frakcja benzynowa 295-436-3 92045-55-1 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
585 649-286-00-4 Benzyna z procesu izomeryzacji zawierająca węglowodory C6(ropa naftowa); Niskowrząca modyfikowana frakcja benzynowa 295-440-5 92045-58-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
586 649-287-00-X Węglowodory C6-7 rafinowane rozpuszczalnikiem, pochodzące z instalacji uwodornienia benzenu; Niskowrząca modyfikowana frakcja benzynowa 295-446-8 92045-64-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
587 649-288-00-5 Węglowodory rafinowane rozpuszczalnikiem z destylatów lekkich frakcji naftowej traktowanej wodorem, bogate w węglowodory C6; Niskowrząca modyfikowana frakcja benzynowa 309-871-4 101316-67-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
588 649-289-00-0 Benzyna (ropa naftowa), benzyna krakingowa ciężka; Niskowrząca benzyna z krakingu katalitycznego 265-055-7 64741-54-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
589 649-290-00-6 Benzyna (ropa naftowa), benzyna krakingowa lekka; Niskowrząca benzyna z krakingu katalitycznego 265-056-2 64741-55-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
590 649-291-00-1 Węglowodory C3-11, destylaty z krakingu katalitycznego; Niskowrząca benzyna z krakingu katalitycznego 270-686-6 68476-46-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
591 649-292-00-7 Benzyna (ropa naftowa), destylaty lekkie z krakingu katalitycznego; Niskowrząca benzyna z krakingu katalitycznego 272-185-8 68783-09-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
592 649-293-00-2 Destylaty węglowodorów aromatycznych lekkich (ropa naftowa), uwodornione pochodne z pirolizy benzyny; Niskowrząca benzyna z krakingu katalitycznego 295-311-3 91995-50-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
593 649-294-00-8 Benzyna ciężka krakingowa, odsiarczona (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna z krakingu katalitycznego 295-431-6 92045-50-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
594 649-295-00-3 Benzyna lekka krakingowa, odsiarczona (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna z krakingu katalitycznego 295-441-0 92045-59-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
595 649-296-00-9 Węglowodory C8-12 z krakingu katalitycznego, zobojętniane chemicznie (ługowane); Niskowrząca benzyna z krakingu katalitycznego 295-794-0 92128-94-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
596 649-297-00-4 Węglowodory C8-12, destylaty z krakingu katalitycznego; Niskowrząca benzyna z krakingu katalitycznego 309-974-4 101794-97-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
597 649-298-00-X Węglowodory C8-12 z krakingu katalitycznego, zobojętniane chemicznie, odsiarczone; Niskowrząca benzyna z krakingu katalitycznego 309-987-5 101896-28-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
598 649-299-00-5 Benzyna lekka z reformingu katalitycznego (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna z reformingu katalitycznego 265-065-1 64741-63-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
599 649-300-00-9 Benzyna ciężka z reformingu katalitycznego (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna z reformingu katalitycznego 265-070-9 64741-68-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
600 649-301-00-4 Destylaty z depentanizera na reformingu katalitycznym (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna z reformingu katalitycznego 270-660-4 68475-79-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
601 649-302-00-X Węglowodory C2-6, katalitycznie reformowane węglowodory C6-8; Niskowrząca benzyna z reformingu katalitycznego 270-687-1 68476-47-1 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
602 649-303-00-5 Pozostałości po reformingu katalitycznym węglowodorów C6-8(ropa naftowa); Niskowrząca benzyna z reformingu katalitycznego 270-794-3 68478-15-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
603 649-304-00-0 Benzyna lekka z reformingu katalitycznego, wolna od węglowodorów aromatycznych (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna z reformingu katalitycznego 270-993-5 68513-03-1 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
604 649-305-00-6 Destylaty (ropa naftowa), reformat z reformingu katalitycznego; Niskowrząca benzyna z reformingu katalitycznego 271-008-1 68513-63-3 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
605 649-306-00-1 Produkty z ropy naftowej, reformaty z procesu Hydrofining-Powerforming; Niskowrząca benzyna z reformingu katalitycznego 271-058-4 68514-79-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
606 649-307-00-7 Benzyna (ropa naftowa), wszystkie frakcje z reformingu; Niskowrząca benzyna z reformingu katalitycznego 272-895-8 68919-37-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
607 649-308-00-2 Benzyna z reformingu katalitycznego (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna z reformingu katalitycznego 273-271-8 68955-35-1 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
608 649-309-00-8 Destylaty lekkie z reformingu katalitycznego traktowane wodorem, frakcja węglowodorów aromatycznych C8-12 (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna z reformingu katalitycznego 285-509-8 85116-58-1 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
609 649-310-00-3 Węglowodory aromatyczne C8, pochodne z reformingu katalitycznego; Niskowrząca frakcja naftowa z reformingu katalitycznego 295-279-0 91995-18-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
610 649-311-00-9 Węglowodory aromatyczne C7-12, bogate w C8; Niskowrząca benzyna z reformingu katalitycznego 297-401-8 93571-75-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
611 649-312-00-4 Gazolina zawierająca węglowodory C5-11, wysokooktanowa, stabilizowana; Niskowrząca benzyna z reformingu katalitycznego 297-458-9 93572-29-3 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
612 649-313-00-X Węglowodory C7-12, frakcja ciężka z reformingu bogata w węglowodory aromatyczne C>9; Niskowrząca benzyna z reformingu katalitycznego 297-465-7 93572-35-1 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
613 649-314-00-5 Węglowodory C5-11, frakcja lekka z reformingu bogata w węglowodory niearomatyczne; Niskowrząca benzyna z reformingu katalitycznego 297-466-2 93572-36-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
614 649-315-00-0 Szlam olejowy oczyszczony kwasem krzemowym (ropa naftowa); Szlam olejowy 308-127-6 97862-77-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
615 649-316-00-6 Benzyna lekka z krakingu termicznego (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna z krakingu termicznego 265-075-6 64741-74-8 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
616 649-317-00-1 Benzyna ciężka z krakingu termicznego (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna z krakingu termicznego 265-085-0 64741-83-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
617 649-318-00-7 Destylaty (ropa naftowa), węglowodory aromatyczne, ciężkie; Niskowrząca benzyna z krakingu termicznego 267-563-4 67891-79-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
618 649-319-00-2 Destylaty (ropa naftowa), węglowodory aromatyczne, lekkie; Niskowrząca benzyna z krakingu termicznego 267-565-5 67891-80-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
619 649-320-00-8 Destylaty (ropa naftowa), rafinowana benzyna z pirolizy, komponent do benzyn; Niskowrząca benzyna z krakingu termicznego 270-344-6 68425-29-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
620 649-321-00-3 Węglowodory aromatyczne C6-8, rafinowana benzyna z pirolizy; Niskowrząca benzyna z krakingu termicznego 270-658-3 68475-70-7 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
621 649-322-00-9 Destylaty benzyny i oleju gazowego z krakingu termicznego (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna z krakingu termicznego 271-631-9 68603-00-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
622 649-323-00-4 Destylaty benzyny i oleju gazowego z krakingu termicznego zawierające dimery C5 (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna z krakingu termicznego 271-632-4 68603-01-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
623 649-324-00-X Produkty z destylacji ekstrakcyjnej benzyny i oleju gazowego z krakingu termicznego (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna z krakingu termicznego 271-634-5 68603-03-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
624 649-325-00-5 Destylaty lekkie z krakingu termicznego, węglowodory aromatyczne z kolumny debutanizera; Niskowrząca benzyna z krakingu termicznego 273-266-0 68955-29-3 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
625 649-326-00-0 Benzyna lekka z krakingu termicznego, odsiarczona (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna z krakingu termicznego 295-447-3 92045-65-3 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
626 649-327-00-6 Benzyna ciężka obrabiana wodorem (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem 265-150-3 64742-48-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
627 649-328-00-1 Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem 265-151-9 64742-49-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
628 649-329-00-7 Benzyna lekka hydroodsiarczona (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem 265-178-6 64742-73-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
629 649-330-00-2 Benzyna ciężka hydroodsiarczona (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem 265-185-4 64742-82-1 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
630 649-331-00-8 Destylaty średnie obrabiane wodorem (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem 270-092-7 68410-96-8 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
631 649-332-00-3 Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem 270-093-2 68410-97-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
632 649-333-00-9 Destylaty ciężkie obrabiane wodorem, produkty ze szczytu deizoheksanizera (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem 270-094-8 68410-98-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
633 649-334-00-4 Solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory aromatyczne lekkie obrabiane wodorem; Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem 270-988-8 68512-78-7 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
634 649-335-00-X Benzyna lekka z krakingu termicznego, hydroodsiarczona (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem 285-511-9 85116-60-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
635 649-336-00-5 Benzyna lekka obrabiana wodorem, zawierająca cykloalkany (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem 285-512-4 85116-61-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
636 649-337-00-0 Benzyna (ropa naftowa), uwodornione produkty ciężkie z olefin; Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem 295-432-1 92045-51-7 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
637 649-338-00-6 Benzyna hydroodsiarczona, w pełnym zakresie destylacji (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem 295-433-7 92045-52-8 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
638 649-339-00-1 Benzyna (ropa naftowa), uwodornione produkty lekkie z olefin; Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem 295-438-4 92045-57-3 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
639 649-340-00-7 Węglowodory C4-12, uwodornione produkty z olefin; Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem 295-443-1 92045-61-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
640 649-341-00-2 Solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory lekkie naftenowe obrabiane wodorem; Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem 295-529-9 92062-15-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
641 649-342-00-8 Benzyna (ropa naftowa), uwodornione produkty lekkie z olefin; Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem 296-942-7 93165-55-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
642 649-343-00-3 Węglowodory C6-11 obrabiane wodorem, odaromatyzowane; Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem 297-852-0 93763-33-8 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
643 649-344-00-9 Węglowodory C9-12 obrabiane wodorem, odaromatyzowane; Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem 297-853-6 93763-34-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
644 649-345-00-4 Rozpuszczalnik Stoddarda; Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 232-489-3 8052-41-3 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
645 649-346-00-X Kondensaty gazu ziemnego (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 265-047-3 64741-47-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
646 649-347-00-5 Gaz ziemny (ropa naftowa), mieszanina skroplonych gazów; Niskowrząca benzyna -niespecyfikowana 265-048-9 64741-48-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
647 649-348-00-0 Benzyna lekka z hydrokrakingu (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 265-071-4 64741-69-1 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
648 649-349-00-6 Benzyna ciężka z hydrokrakingu (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 265-079-8 64741-78-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
649 649-350-00-1 Benzyna odsiarczona (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 265-089-2 64741-87-3 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
650 649-351-00-7 Benzyna rafinowana kwasem (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna -niespecyfikowana 265-115-2 64742-15-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
651 649-352-00-2 Benzyna ciężka neutralizowana chemicznie (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna -niespecyfikowana 265-122-0 64742-22-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
652 649-353-00-8 Benzyna lekka zobojętniana chemicznie (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna -niespecyfikowana 265-123-6 64742-23-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
653 649-354-00-3 Benzyna katalitycznie odparafinowana (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 265-170-2 64742-66-1 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
654 649-355-00-9 Benzyna lekka z olefin (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 265-187-5 64742-83-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
655 649-356-00-4 Solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory lekkie aromatyczne; Niskowrząca benzyna -niespecyfikowana 265-199-0 64742-95-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
656 649-357-00-X Węglowodory aromatyczne C6-10, rafinowane kwasem, zobojętniane; Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 268-618-5 68131-49-7 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
657 649-358-00-5 Destylaty (ropa naftowa), węglowodory C3-5 bogate w 2-metylolbut-2-en; Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 270-725-7 68477-34-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
658 649-359-00-0 Destylaty z produktów polimeryzacji olefin z krakingu parowego, frakcja węglowodorów C5-12 (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna niespecyfikowana 270-735-1 68477-50-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
659 649-360-00-6 Destylaty z krakingu parowego frakcja węglowodorów C5-12 (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 270-736-7 68477-53-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
660 649-361-00-1 Destylaty z olefin, frakcja węglowodorów C5-10 zmieszana z frakcją lekką C5 (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna -niespecyfikowana 270-738-8 68477-55-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
661 649-362-00-7 Ekstrakty węglowodorów C4-6 otrzymane w wyniku rafinacji zimnym kwasem (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna -niespecyfikowana 270-741-4 68477-61-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
662 649-363-00-2 Destylaty ze szczytu kolumny depentanizera (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 270-771-8 68477-89-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
663 649-364-00-8 Pozostałości z dołu kolumny do rozdzielania butanu (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 270-791-7 68478-12-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
664 649-365-00-3 Oleje pozostałościowe (ropa naftowa), kolumna deizobutanizera; Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 270-795-9 68478-16-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
665 649-366-00-9 Benzyna w pełnym zakresie wrzenia z koksowania fluidalnego (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 270-991-4 68513-02-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
666 649-367-00-4 Benzyna (ropa naftowa), średnie aromaty z krakingu parowego; Niskowrząca benzyna -niespecyfikowana 271-138-9 68516-20-1 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
667 649-368-00-X Benzyna oczyszczana ziemią bielącą w pełnym zakresie wrzenia z destylacji zachowawczej (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 271-262-3 68527-21-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
668 649-369-00-5 Benzyna lekka surowa, oczyszczana ziemią bielącą (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 271-263-9 68527-22-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
669 649-370-00-0 Benzyna lekka z krakingu parowego o dużej zawartości związków aromatycznych (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 271-264-4 68527-23-1 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
670 649-371-00-6 Benzyna lekka z krakingu parowego odbenzenowana (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 271-266-5 68527-26-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
671 649-372-00-1 Benzyna zawierająca węglowodory aromatyczne (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 271-635-0 68603-08-7 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
672 649-373-00-7 Benzyna popirolityczna, frakcja z dna debutanizera; Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 271-726-5 68606-10-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
673 649-374-00-2 Benzyna lekka odsiarczona (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 272-206-0 68783-66-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
674 649-375-00-8 Kondensaty gazu ziemnego; Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 272-896-3 68919-39-1 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
675 649-376-00-3 Destylaty z rozdzielania frakcji naftowej z procesu "Unifining" (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 272-932-8 68921-09-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
676 649-377-00-9 Benzyna lekka z reformingu katalitycznego, wolna od węglowodorów aromatycznych; Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 285-510-3 85116-59-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
677 649-378-00-4 Benzyna; Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 289-220-8 86290-81-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
678 649-379-00-X Węglowodory aromatyczne C7-8, produkty dealkilacji, pozostałości po destylacji; Niskowrząca benzyna - niaspecyfikowana 292-698-0 90989-42-7 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
679 649-380-00-5 Węglowodory lekkie C4-6 z depentanizera z frakcji aromatycznej przed uwodornieniem; Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 295-298-4 91995-38-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
680 649-381-00-0 Destylaty wygrzewanej frakcji naftowej bogate w węglowodory C5(ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 295-302-4 91995-41-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
681 649-382-00-6 Ekstrakty rozpuszczalnikowe benzyny lekkiej katalitycznie reformowanej (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 295-331-2 91995-68-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
682 649-383-00-1 Benzyna lekka hydroodsiarczona i odaromatyzowana (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 295-434-2 92045-53-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
683 649-384-00-7 Benzyna lekka, bogata w węglowodory C5, odsiarczona (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 295-442-6 92045-60-8 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
684 649-385-00-2 Węglowodory C8-11 z benzyny krakingowej, frakcja toluenowa; Niskowrząca benzyna -niespecyfikowana 295-444-7 92045-62-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
685 649-386-00-8 Węglowodory C4-11 z benzyny krakingowej, wolne od węglowodorów aromatycznych; Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 295-445-2 92045-63-1 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
686 649-387-00-3 Benzyna lekka z krakingu parowego, po procesie wygrzewania (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 296-028-8 92201-97-3 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
687 649-388-00-9 Destylaty bogate w węglowodory C6 (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 296-903-4 93165-19-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
688 649-389-00-4 Benzyna z pirolizy, uwodorniona; Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 302-639-3 94114-03-1 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
689 649-390-00-X Destylaty lekkie, frakcja węglowodorów C8-12 (ropa naftowa), kraking parowy, polimeryzacja; Niskowrząca benzyna -niespecyfikowana 305-750-5 95009-23-7 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
690 649-391-00-5 Ekstrakty ciężkich rozpuszczalników naftowych rafinowane ziemią bielącą (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 308-261-5 97926-43-7 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
691 649-392-00-0 Benzyna lekka z krakingu parowego odbenzenowana, po obróbce termicznej (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna -niespecyfikowana 308-713-1 98219-46-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
692 649-393-00-6 Benzyna lekka z krakingu parowego po obróbce termicznej (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 308-714-7 98219-47-7 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
693 649-394-00-1 Destylaty (ropa naftowa), węglowodory C7-9 bogate w C8, hydroodsiarczone, odaromatyzowane; Niskowrząca benzyna -niespecyfikowana 309-862-5 101316-56-7 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
694 649-395-00-7 Węglowodory C6-8, uwodornione i odaromatyzowane sorbcyjnie, rafinacja toluenowa; Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 309-870-9 101316-66-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
695 649-396-00-2 Benzyna z koksowania o szerokim zakresie wrzenia, hydroodsiarczona (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 309-879-8 101316-76-1 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
696 649-397-00-8 Benzyna lekka odsiarczona (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 309-976-5 101795-01-1 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
697 649-398-00-3 Węglowodory C3-6 bogate w C5, z krakingu benzyny z parą wodną; Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 310-012-0 102110-14-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
698 649-399-00-9 Węglowodory bogate w C5, zawierające dicyklopentadien; Niskowrząca benzyna -niespecyfikowana 310-013-6 102110-15-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
699 649-400-00-2 Pozostałości lekkie z krakingu parowego, zawierające głównie węglowodory aromatyczne (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 310-057-6 102110-55-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
700 649-401-00-8 Węglowodory Cł5, bogate w C5-8; Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 270-690-8 68476-50-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
701 649-402-00-3 Węglowodory bogate w C5; Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 270-695-5 68476-55-1 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
702 649-403-00-9 Węglowodory aromatyczne C8-10; Redestylaty oleju lekkiego, wysokowrzące -niespecyfikowane 292-695-4 90989-39-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA P 0,1
703 649-435-00-3 Destylaty lekkie z krakingu katalitycznego (ropa naftowa); Olej gazowy z krakowania 265-060-4 64741-59-9 Rakotw. Kat. 2   0,1
704 649-436-00-9 Destylaty średnie z krakingu katalitycznego (ropa naftowa); Olej gazowy z krakowania 265-062-5 64741-60-2 Rakotw. Kat. 2   0,1
705 649-438-00-X Destylaty lekkie z krakingu termicznego (ropa naftowa); Olej gazowy z krakowania 265-084-5 64741-82-8 Rakotw. Kat. 2   0,1
706 649-439-00-5 Destylaty lekkie hydroodsiarczone z krakingu termicznego (ropa naftowa); Olej gazowy z krakowania 269-781-5 68333-25-5 Rakotw. Kat. 2   0,1
707 649-440-00-0 Destylaty (ropa naftowa), piroliza benzyny lekkiej; Olej gazowy z krakowania 270-662-5 68475-80-9 Rakotw. Kat. 2   0,1
708 649-441-00-6 Destylaty z krakowania z parą wodną (ropa naftowa); Olej gazowy z krakowania 270-727-8 68477-38-3 Rakotw. Kat. 2   0,1
709 649-442-00-1 Oleje napędowe z pirolizy (ropa naftowa); Olej gazowy z krakowania 271-260-2 68527-18-4 Rakotw. Kat. 2   0,1
710 649-443-00-7 Destylaty średnie z krakingu termicznego, hydroodsiarczone; Olej gazowy z krakowania 285-505-6 85116-53-6 Rakotw. Kat. 2   0,1
711 649-444-00-2 Oleje napędowe z krakingu termicznego, hydroodsiarczone (ropa naftowa); Olej gazowy z krakowania 295-411-7 92045-29-9 Rakotw. Kat. 2   0,1
712 649-445-00-8 Pozostałości z uwodornienia benzyny z krakingu z parą wodną (ropa naftowa); Olej gazowy z krakowania 295-514-7 92062-00-5 Rakotw. Kat. 2   0,1
713 649-446-00-3 Pozostałości z destylacji benzyny z krakingu z parą wodną (ropa naftowa); Olej gazowy z krakowania 295-517-3 92062-04-9 Rakotw. Kat. 2   0,1
714 649-447-00-9 Destylaty lekkie z krakingu katalitycznego, degradowane termicznie (ropa naftowa); Olej gazowy z krakowania 295-991-1 92201-60-0 Rakotw. Kat. 2   0,1
715 649-448-00-4 Pozostałości z obróbki termicznej frakcji benzynowej z krakingu parowego (ropa naftowa); Olej gazowy z krakowania 297-905-8 93763-85-0 Rakotw. Kat. 2   0,1
716 649-450-00-5 Oleje napędowe (ropa naftowa), frakcja lekka próżniowa z krakingu termicznego, hydroodsiarczona; Olej gazowy z krakowania 308-278-8 97926-59-5 Rakotw. Kat. 2   0,1
717 649-451-00-0 Destylaty średnie hydroodsiarczone, z procesu koksowania (ropa naftowa); Olej gazowy z krakowania 309-865-1 101316-59-0 Rakotw. Kat. 2   0,1
718 649-452-00-6 Destylaty ciężkie z krakingu z parą wodną (ropa naftowa); Olej gazowy z krakowania 309-939-3 101631-14-5 Rakotw. Kat. 2   0,1
719 649-453-00-1 Destylaty ciężkie z hydrokrakingu (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 265-077-7 64741-76-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
720 649-454-00-7 Destylaty ciężkie parafinowe, rafinowane rozpuszczalnikiem (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 265-090-8 64741-88-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
721 649-455-00-2 Destylaty lekkie parafinowe, rafinowane rozpuszczalnikiem (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 265-091-3 64741-89-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
722 649-456-00-8 Pozostałości olejowe odasfaltowane rozpuszczalnikowo (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 265-096-0 64741-95-3 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
723 649-457-00-3 Destylaty ciężkie naftenowe, rafinowane rozpuszczalnikiem (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 265-097-6 64741-96-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
724 649-458-00-9 Destylaty lekkie naftenowe, rafinowane rozpuszczalnikiem (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 265-098-1 64741-97-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
725 649-459-00-4 Pozostałości olejowe rafinowane rozpuszczalnikiem (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 265-101-6 64742-01-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
726 649-460-00-X Destylaty ciężkie parafinowe, oczyszczone ziemią bielącą (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 265-137-2 64742-36-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
727 649-461-00-5 Destylaty lekkie parafinowe, oczyszczone ziemia bielącą (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 265-138-8 64742-37-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
728 649-462-00-0 Pozostałości olejowe oczyszczone gliną (ropa naftowa); Olej bazowy -niespecyfikowany 265-143-5 64742-41-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
729 649-463-00-6 Destylaty ciężkie naftenowe, oczyszczone ziemią bielącą (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 265-146-1 64742-44-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
730 649-464-00-1 Destylaty lekkie naftenowe, poddane obróbce ziemią bielącą (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 265-147-7 64742-45-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
731 649-465-00-7 Destylaty ciężkie naftenowe, poddane obróbce wodorem (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 265-155-0 64742-52-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
732 649-466-00-2 Destylaty lekkie naftenowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa); Olej bazowy -niespecyfikowany 265-156-6 64742-53-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
733 649-467-00-8 Destylaty ciężkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa); Olej bazowy -niespecyfikowany 265-157-1 64742-54-7 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
734 649-468-00-3 Destylaty lekkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa); Olej bazowy -niespecyfikowany 265-158-7 64742-55-8 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
735 649-469-00-9 Destylaty lekkie parafinowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa); Olej bazowy -niespecyfikowany 265-159-2 64742-56-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
736 649-470-00-4 Pozostałości olejowe obrabiane wodorem (ropa naftowa); Olej bazowy -niespecyfikowany 265-160-8 64742-57-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
737 649-471-00-X Pozostałości olejowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 265-166-0 64742-62-7 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
738 649-472-00-5 Destylaty ciężkie naftenowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa); Olej bazowy -niespecyfikowany 265-167-6 64742-63-8 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
739 649-473-00-0 Destylaty lekkie naftenowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa); Olej bazowy -niespecyfikowany 265-168-1 64742-64-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
740 649-474-00-6 Destylaty ciężkie parafinowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa); Olej bazowy -niespecyfikowany 265-169-7 64742-65-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
741 649-475-00-1 Oleje naftenowe ciężkie, odparafinowane katalitycznie (ropa naftowa); Olej bazowy -niespecyfikowany 265-172-3 64742-68-3 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
742 649-476-00-7 Oleje naftenowe lekkie, odparafinowane katalitycznie (ropa naftowa); Olej bazowy -niespecyfikowany 265-173-9 64742-69-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
743 649-477-00-2 Oleje parafinowe ciężkie, odparafinowane katalitycznie (ropa naftowa); Olej bazowy -niespecyfikowany 265-174-4 64742-70-7 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
744 649-478-00-8 Oleje parafinowe lekkie, odparafinowane katalitycznie (ropa naftowa); Olej bazowy -niespecyfikowany 265-176-5 64742-71-8 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
745 649-479-00-3
Oleje naftenowe ciężkie z odparafinowania czynnikami kompleksującymi (ropa naftowa);
Olej bazowy - niespecyfikowany
265-179-1 64742-75-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
746 649-480-00-9
Oleje naftenowe lekkie z odparafinowania czynnikami kompleksującymi (ropa naftowa);
Olej bazowy - niespecyfikowany
265-180-7 64742-76-3 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
747 649-481-00-4 Oleje smarowe (ropa naftowa), hydrorafinowane węglowodory C20-50, obojętny olej bazowy o dużej lepkości; Olej bazowy - niespecyfikowany 276-736-3 72623-85-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
748 649-482-00-X Oleje smarowe (ropa naftowa), hydrorafinowane węglowodory C15-30, obojętny olej bazowy; Olej bazowy -niespecyfikowany 276-737-9 72623-86-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
749 649-483-00-5 Oleje smarowe (ropa naftowa), hydrorafinowane węglowodory C20-50, obojętny olej bazowy; Olej bazowy -niespecyfikowany 276-738-4 72623-87-1 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
750 649-484-00-0 Oleje smarowe; Olej bazowy - niespecyfikowany 278-012-2 74869-22-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
751 649-485-00-6
Destylaty parafinowe ciężkie z odparafinowania czynnikami kompleksującymi (ropa naftowa);
Olej bazowy - niespecyfikowany
292-613-7 90640-91-8 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
752 649-486-00-1 Destylaty parafinowe lekkie z odparafinowania czynnikami kompleksującymi (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 292-614-2 90640-92-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
753 649-487-00-7 Destylaty parafinowe ciężkie z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa); Olej bazowy -niespecyfikowany 292-616-3 90640-94-1 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
754 649-488-00-2 Węglowodory ciężkie parafinowe C20-50 z odparafinowania rozpuszczalnikowego, hydrorafinowane; Olej bazowy - niespecyfikowany 292-617-9 90640-95-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
755 649-489-00-8 Destylaty lekkie parafinowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego, rafinowane ziemią bielącą (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 292-618-4 90640-96-3 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
756 649-490-00-3 Destylaty lekkie parafinowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego, hydrorafinowane (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 292-620-5 90640-97-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
757 649-491-00-9 Pozostałości olejowe po hydrorafinacji z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa); Olej bazowy -niespecyfikowany 292-656-1 90669-74-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
758 649-492-00-4 Pozostałości olejowe odparafinowane katalitycznie (ropa naftowa); Olej bazowy -niespecyfikowany 294-843-3 91770-57-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
759 649-493-00-X Destylaty ciężkie parafinowe, odparafinowane, hydrorafinowane (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 295-300-3 91995-39-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
760 649-494-00-5 Destylaty lekkie parafinowe, odparafinowane, hydrorafinowane (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 295-301-9 91995-40-3 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
761 649-495-00-0 Destylaty z hydrokrakingu, rafinowane rozpuszczalnikiem, odparafinowane (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 295-306-6 91995-45-8 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
762 649-496-00-6 Destylaty lekkie naftenowe, rafinowane rozpuszczalnikiem, hydrorafinowane; Olej bazowy - niespecyfikowany 295-316-0 91995-54-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
763 649-497-00-1 Oleje smarowe (ropa naftowa), węglowodory C17-35 ekstrahowane rozpuszczalnikiem, odparafinowane, hydrorafinowane; Olej bazowy - niespecyfikowany 295-423-2 92045-42-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
764 649-498-00-7 Oleje smarowe (ropa naftowa), odparafinowana rozpuszczalnikowo frakcja z hydrokrakingu nie zawierająca związków aromatycznych; Olej bazowy - niespecyfikowany 295-424-8 92045-43-7 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
765 649-499-00-2 Oleje pozostałościowe z obróbki kwasem produktów z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 295-499-7 92061-86-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
766 649-500-00-6 Oleje parafinowe ciężkie rafinowane rozpuszczalnikiem, deparafinaty (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 295-810-6 92129-09-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
767 649-501-00-1 Oleje smarowe parafinowe (ropa naftowa), oleje bazowe; Olej bazowy -niespecyfikowany 297-474-6 93572-43-1 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
768 649-502-00-7 Węglowodory parafinowe z hydrokrakingu, odparafinowane rozpuszczalnikowo pozostałości po destylacji; Olej bazowy -niespecyfikowany 297-857-8 93763-38-3 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
769 649-503-00-2 Węglowodory C20-50, uwodornione pozostałości olejowe z destylacji próżniowej; Olej bazowy - niespecyfikowany 300-257-1 93924-61-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
770 649-504-00-8 Destylaty ciężkie rafinowane rozpuszczalnikiem, uwodornione (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 305-588-5 94733-08-1 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
771 649-505-00-3 Destylaty lekkie z hydrokrakingu, rafinowane rozpuszczalnikiem (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 305-589-0 94733-09-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
772 649-506-00-9 Oleje smarowe (ropa naftowa), węglowodory C18-40, destylat bazowy z hydrokrakingu odparafinowany rozpuszczalnkowo; Olej bazowy - niespecyfikowany 305-594-8 94733-15-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
773 649-507-00-4 Oleje smarowe (ropa naftowa), węglowodory C18-40, rafinat bazowy odparafinowany rozpuszczalnikowo uwodorniony; Olej bazowy - niespecyfikowany 305-595-3 94733-16-1 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
774 649-508-00-X Węglowodory C13-30, bogate w węglowodory aromatyczne, destylat naftenowy ekstrahowany rozpuszczalnikiem; Olej bazowy - niespecyfikowany 305-971-7 95371-04-3 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
775 649-509-00-5 Węglowodory C16-32, bogate w węglowodory aromatyczne, destylat naftenowy ekstrahowany rozpuszczalnikiem; Olej bazowy - niespecyfikowany 305-972-2 95371-05-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
776 649-510-00-0 Węglowodory C37-88, odparafinowane, odasfaltowane i hydrorafinowane pozostałości z destylacji próżniowej; Olej bazowy - niespecyfikowany 305-974-3 95371-07-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
777 649-511-00-6 Węglowodory C37-65, odasfaltowane i hydrorafinowane pozostałości z destylacji próżniowej; Olej bazowy - niespecyfikowany 305-975-9 95371-08-7 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
778 649-512-00-1 Destylaty lekkie z hydrokrakingu, rafinowane rozpuszczalnikiem (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 307-010-7 97488-73-8 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
779 649-513-00-7 Destylaty ciężkie uwodornione, rafinowane rozpuszczalnikiem (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 307-011-2 97488-74-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
780 649-514-00-2 Oleje smarowe (ropa naftowa), węglowodory C18-27 z hydrokrakingu, odparafinowane rozpuszczalnikiem (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 307-034-8 97488-95-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
781 649-515-00-8 Węglowodory C17-30, pozostałość po destylacji atmosferycznej odasfaltowana rozpuszczalnikowo i hydrorafinowana, destylaty lekkie; Olej bazowy - niespecyfikowany 307-661-7 97675-87-1 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
782 649-516-00-3 Węglowodory C17-40, pozostałość po destylacji odasfaltowana rozpuszczalnikowo i hydrorafinowana, destylaty lekkie próżniowe; Olej bazowy -niespecyfikowany 307-755-8 97722-06-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
783 649-517-00-9 Węglowodory C13-27, frakcja lekka naftenowa ekstrahowana rozpuszczalnikiem; Olej bazowy - niespecyfikowany 307-758-4 97722-09-3 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
784 649-518-00-4 Węglowodory C14-29, frakcja lekka naftenowa ekstrahowana rozpuszczalnikiem; Olej bazowy - niespecyfikowany 307-760-5 97722-10-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
785 649-519-00-X Węglowodory C27-42, odaromatyzowane; Olej bazowy - niespecyfikowany 308-131-8 97862-81-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
786 649-520-00-5 Węglowodory C17-30, destylaty lekkie hydrorafinowane; Olej bazowy - niespecyfikowany 308-132-3 97862-82-3 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
787 649-521-00-0 Węglowodory naftenowe C27-45 z destylacji próżniowej; Olej bazowy - niespecyfikowany 308-133-9 97862-83-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
788 649-522-00-6 Węglowodory C27-45, odaromatyzowane; Olej bazowy - niespecyfikowany 308-287-7 97926-68-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
789 649-523-00-1 Węglowodory C20-58, hydrorafinowane; Olej bazowy - niespecyfikowany 308-289-8 97926-70-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
790 649-524-00-7 Węglowodory naftenowe C27-42; Olej bazowy - niespecyfikowany 308-290-3 97926-71-1 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
791 649-525-00-2 Pozostałości olejowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego, rafinowane węglem aktywnym (ropa naftowa); Olej bazowy -niespecyfikowany 309-710-8 100684-37-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
792 649-526-00-8 Pozostałości olejowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego, rafinowane ziemią bielącą (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 309-711-3 100684-38-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
793 649-527-00-3 Oleje smarowe (ropa naftowa), węglowodory >C25, ekstrahowane rozpuszczalnikowo odasfaltowane, odparafinowane, uwodornione; Olej bazowy - niespecyfikowany 309-874-0 101316-69-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
794 649-528-00-9 Oleje smarowe (ropa naftowa), węglowodory C17-32, ekstrahowane rozpuszczalnikowo, odparafinowane, uwodornione; Olej bazowy - niespecyfikowany 309-875-6 101316-70-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
795 649-529-00-4 Oleje smarowe (ropa naftowa), węglowodory C20-35, ekstrahowane rozpuszczalnikowo, odparafinowane, uwodornione; Olej bazowy - niespecyfikowany 309-876-1 101316-71-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
796 649-530-00-X Oleje smarowe (ropa naftowa), węglowodory C24-50, ekstrahowane rozpuszczalnikowo, odparafinowane, uwodornione; Olej bazowy - niespecyfikowany 309-877-7 101316-72-7 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
797 649-531-00-5 Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów ciężkich naftenowych o dużej zawartości węglowodorów aromatycznych (ropa naftowa); Ekstrakt aromatyczny (po obróbce) 272-175-3 68783-00-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
798 649-532-00-0 Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów ciężkich parafinowych, rafinowane rozpuszczalnikiem; Ekstrakt aromatyczny (po obróbce) 272-180-0 68783-04-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
799 649-533-00-6 Ekstrakty destylatów ciężkich parafinowych, odasfaltowane rozpuszczalnikowo (ropa naftowa); Ekstrakt aromatyczny (po obróbce) 272-342-0 68814-89-1 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
800 649-534-00-1 Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów ciężkich naftenowych, traktowane wodorem (ropa naftowa); Ekstrakt aromatyczny (po obróbce) 292-631-5 90641-07-9 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
801 649-535-00-7 Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów ciężkich parafinowych, poddane obróbce wodorem (ropa naftowa); Ekstrakt aromatyczny (po obróbce) 292-632-0 90641-08-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
802 649-536-00-2 Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów lekkich parafinowych, poddane obróbce wodorem (ropa naftowa); Ekstrakt aromatyczny (po obróbce) 292-633-6 90641-09-1 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
803 649-537-00-8 Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów średnich parafinowych poddane obróbce wodorem (ropa naftowa); Ekstrakt aromatyczny (po obróbce) 295-335-4 91995-73-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
804 649-538-00-3 Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów lekkich naftenowych, hydroodsiarczone (ropa naftowa); Ekstrakt aromatyczny (po obróbce) 295-338-0 91995-75-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
805 649-539-00-9 Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów lekkich parafinowych, rafinowane kwasem (ropa naftowa); Ekstrakt aromatyczny (po obróbce) 295-339-6 91995-76-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
806 649-540-00-4 Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów lekkich parafinowych, hydroodsiarczone (ropa naftowa); Ekstrakt aromatyczny (po obróbce) 295-340-1 91995-77-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
807 649-541-00-X Ekstrakty rozpuszczalnikowe lekkiego oleju napędowego, poddane obróbce wodorem (ropa naftowa); Ekstrakt aromatyczny (po obróbce) 295-342-2 91995-79-8 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
808 649-542-00-5 Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów ciężkich parafinowych, oczyszczane ziemią bielącą (ropa naftowa); Ekstrakt aromatyczny (po obróbce) 296-437-1 92704-08-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
809 649-543-00-0 Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów ciężkich naftenowych, hydroodsiarczone (ropa naftowa); Ekstrakt aromatyczny (po obróbce) 297-827-4 93763-10-1 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
810 649-544-00-6 Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów ciężkich parafinowych, odparafinowanych rozpuszczalnikowo, hydroodsiarczone (ropa naftowa); Ekstrakt aromatyczny (po obróbce) 297-829-5 93763-11-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
811 649-545-00-1 Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów lekkich parafinowych, oczyszczone węglem aktywnym (ropa naftowa); Ekstrakt aromatyczny (po obróbce) 309-672-2 100684-02-4 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
812 649-546-00-7 Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów lekkich parafinowych, rafinowane ziemią bielącą (ropa naftowa); Ekstrakt aromatyczny (po obróbce) 309-673-8 100684-03-5 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
813 649-547-00-2 Ekstrakty rozpuszczalnikowe lekkiego oleju napędowego, oczyszczone węglem aktywnym (ropa naftowa); Ekstrakt aromatyczny (po obróbce) 309-674-3 100684-04-6 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
814 649-548-00-8 Ekstrakty rozpuszczalnikowe lekkiego oleju napędowego, oczyszczone ziemią bielącą (ropa naftowa); Ekstrakt aromatyczny (po obróbce) 309-675-9 100684-05-7 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
815 649-549-00-3 Szlam olejowy (ropa naftowa) 265-171-8 64742-67-2 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
816 649-550-00-9 Szlam olejowy poddany obróbce wodorem (ropa naftowa); Szlam olejowy 295-394-6 92045-12-0 Rakotw. Kat. 2 NOTA L 0,1
Różne substancje
817 650-012-00-0 erionit - 12510-42-8 Rakotw. Kat. 1   0,1
818 650-013-00-6 azbest - 12001-28-4 Rakotw. Kat. 1   0,1
819 650-017-00-8 ogniotrwałe włókna ceramiczne, do specjalnych celów, z wyjątkiem wymienionych w innym miejscu wykazu [syntetyczne włókna ceramiczne (krzemianowe) bez określonej orientacji z zawartością tlenków alkalicznych i metali ziem alkalicznych (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) mniejszą lub równą 18% wag.]     Rakotw. Kat. 2 NOTA R 0,1
 
Objaśnienia do wykazu 1 - substancji i preparatów o działaniu rakotwórczym lub mutagennym:

 

Niniejszy wykaz substancji rakotwórczych nie stanowi wykazu zamkniętego. W przypadku substancji chemicznych nieumieszczonych w wykazie substancji niebezpiecznych określonym w odrębnych przepisach, za substancję rakotwórczą lub mutagenną uznaje się każdą substancję spełniającą określone w odrębnych przepisach kryteria pozwalające na zaliczenie jej do substancji rakotwórczych kat. 1 albo kat. 2 lub mutagennych kat. 1 albo kat. 2. Preparat zawierający 0,1% lub więcej takiej substancji uznaje się odpowiednio za rakotwórczy lub mutagenny.

 

1)  Numer indeksowy
Substancje chemiczne zostały uporządkowane wg wzrastających numerów indeksowych, gdzie numer indeksowy jest numerem identyfikującym substancję przypisanym jej w wykazie substancji niebezpiecznych, określonym w odrębnych przepisach.

 

2)  Nazwa substancji
Nazwy substancji są zgodne z nazwami zastosowanymi w wykazie substancji niebezpiecznych. Jeżeli było to możliwe, nazwa chemiczna figurująca w wykazie jest tłumaczeniem nazwy figurującej w EINECS, Elincs lub w publikacji "No-longer polymers", dostosowanym do wymogów języka polskiego wg zaleceń Komisji Nomenklaturowej Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Substancje niefigurujące w tych spisach mają nazwy chemiczne zgodne z terminologią międzynarodową (ISO lub IUPAC), a w przypadku pestycydów nazwy zwyczajowe zgodne z Polskimi Normami, co zostało zaznaczone w nawiasie.
W niektórych przypadkach zastosowano dodatkowo synonimy, w tym nazwy zwyczajowe substancji. Synonimy tej samej substancji są oddzielane średnikami. Niektóre zapisy odnoszą się do grup substancji.
Przy niektórych nazwach substancji występuje odniesienie do zanieczyszczeń, np. substancja o numerze indeksowym 607-190-00-X posiada następujący zapis: "(akryloamido)metoksyoctan metylu (zawierający ł 0,1 % akrylamidu)".

 

3)  Numer WE
Numer WE jest to numer identyfikacyjny substancji szczegółowo zdefiniowany w przepisach ustawy. Jest jednym z trzech numerów wymienionych poniżej:
-  numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS),
-  numer przypisany substancji w Europejskiej Liście Substancji Notyfikowanych (Elincs),
-  numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "Nolonger polymers".

 

4)  Numer CAS
Numer CAS oznacza numer przypisany substancji przez Chemical Abstract Service (CAS), pomagający w identyfikacji substancji.
UWAGA: Numer EINECS obejmuje formę bezwodną, jak i uwodnioną, które posiadają zwykle odrębne numery CAS. We wszystkich przypadkach zamieszczony jest jedynie numer CAS dla formy bezwodnej. Numery EINECS, Elincs, CAS i numery wymienione w publikacji "No-longer polymers" zwykle nie są zamieszczone w tych przypadkach, gdy numer indeksowy obejmuje więcej niż cztery indywidualne substancje.

 

5)  Kategoria rakotwórczości/mutagenności
Szczegółowe kryteria klasyfikacji substancji jako rakotwórczej kat. 1 albo 2 lub mutagennej kat. 1 albo 2 określają odrębne przepisy.

 

6)  Noty dotyczące klasyfikacji substancji jako rakotwórczej

 

Nota J
Nota J ma zastosowanie tylko do pewnych złożonych węglo- i ropopochodnych. Substancji oznaczonej notą J nie klasyfikuje się jako rakotwórczej, jeżeli można wykazać, że zawiera mniej niż 0,1 % wagowy benzenu (nr WE 200-753-7).

 

Nota K
Nota K ma zastosowanie tylko do pewnych złożonych ropopochodnych. Substancji oznaczonej notą K nie klasyfikuje się jako rakotwórczej, jeżeli można wykazać, że zawiera mniej niż 0,1 % wagowy buta-1,3-dienu (nr WE 203-450-8).

 

Nota L
Nota L ma zastosowanie tylko do pewnych złożonych ropopochodnych. Substancji oznaczonej notą L nie klasyfikuje się jako rakotwórczej, jeżeli można wykazać, że zawiera mniej niż 3 % ekstraktu DMSO, zgodnie z pomiarem metodą określoną w IP 346.

 

Nota M
Nota M ma zastosowanie tylko do pewnych złożonych węglopochodnych. Substancji oznaczonej notą M nie klasyfikuje się jako rakotwórczej, jeżeli można wykazać, że zawiera mniej niż 0,005 % wagowy benzo[a]pirenu (nr WE 200-028-5).

 

Nota N
Nota N ma zastosowanie tylko do pewnych złożonych ropopochodnych. Substancji oznaczonej notą N nie klasyfikuje się jako rakotwórczej, jeżeli znany jest pełny proces rafinacji i można wykazać, że substancja, z której została otrzymana, nie jest rakotwórcza.

 

Nota P
Nota P ma zastosowanie tylko do pewnych złożonych ropopochodnych. Substancji oznaczonej notą P nie klasyfikuje się jako rakotwórczej, jeżeli można wykazać, że zawiera mniej niż 0,1 % wagowy benzenu (nr WE 200-753-7).

 

Nota R
Substancji oznaczonej notą R nie klasyfikuje się jako rakotwórczej, jeżeli ważona średnia geometryczna długość włókien minus dwa błędy standardowe jest większa niż 6 µm.

 

7)  Stężenie graniczne substancji w preparacie
Jeżeli substancja rakotwórcza lub mutagenna występuje w preparacie w stężeniu równym lub większym od podanego stężenia granicznego, preparat klasyfikuje się odpowiednio jako rakotwórczy lub mutagenny.
8)  Wymienione stężenie oznacza procent wagowy anionu chromianowego rozpuszczonego w wodzie, obliczony w odniesieniu do całkowitej masy preparatu.
9)  Dla działania rakotwórczego obowiązuje stężenie graniczne 0,01 %, natomiast dla działania mutagennego 0,1 %.
10) Wymienione stężenie oznacza procent wagowy metalu obliczony w odniesieniu do masy preparatu.

 

Indeksy alfabetyczne do wykazu 1 

 

Alfabetyczny indeks substancji chemicznych (bez złożonych węglo- i ropopochodnych) umieszczonych w wykazie substancji rakotwórczych wraz z numerem indeksowym i numerem pozycji w tym wykazie
 
Nazwa substancji Numer indeksowy Poz. w wykazie
1 2 3
AAT 611-006-00-3 105
[4'-(8-acetyloamino-3,6-disulfoniano-2-naftyloazo)-4"-(6-benzoiloamino-3-sulfoniano-2-naftyloazo)-bifenylo-1,3',3'',1'''-tetraolano-O,O',O'', O''']miedzian(II) trisodu 611-063-00-4 117
akrylamid 616-003-00-0 150
 akrylamidoglikolan metylu (zawierający ł 0,1% akrylamidu) 607-210-00-7 87
 (akryloamido)metoksyoctan metylu (zawierający ł 0,1% akrylamidu) 607-190-00-X 86
akrylonitryl 608-003-00-4 88
alkohol dichloroizopropylowy 602-064-00-0 66
alkohol glicydowy 603-063-00-8 75
5-allilo-1,3-benzodioksol 605-020-00-9 83
amid kwasu akrylowego 616-003-00-0 150
4-aminoazobenzen 611-008-00-4 106
o-aminoazotoluen 611-006-00-3 105
4-amino-3-[4'-(2,4-diaminofenyloazo)(1,1'-bifenyl-4-yloazo)]-5-hydroksy-6-fenyloazonaftaleno-2,7-disulfonian disodu 611-025-00-7 108
4-amino-2',3-dimetyloazobenzen 611-006-00-3 105
(4-aminofenylo)fenylodiazen 611-008-00-4 106
4-amino-3-fluorofenol 604-028-00-X 82
(4-amino-3-metylofenylo)(2-tolilo)diazen 611-006-00-3 105
o-aminotoluen 612-091-00-X 139
o-anizydyna 612-035-00-4 120
arszenik 033-003-00-0 38
azbest 650-013-00-6 818
azirydyna 613-001-00-1 145
azobenzen 611-001-00-6 102
azometan 006-068-00-8 6
barwniki azowe na bazie benzydyny, z wyjątkiem wymienionych w innym miejscu wykazu 611-024-00-1 107
barwniki azowe pochodne o-dianizydyny, z wyjątkiem wymienionych w innym miejscu wykazu 611-029-00-9 111
barwniki 4,4'-diaryloazobifenylowe, z wyjątkiem wymienionych w innym miejscu wykazu 611-024-00-1 107
barwniki 4,4'-diaryloazo-3,3'-dimetoksybifenylowe, z wyjątkiem wymienionych w innym miejscu wykazu 611-029-00-9 111
barwniki 4,4'-diaryloazo-3,3'-dimetylobifenylowe, z wyjątkiem wymienionych w innym miejscu wykazu 611-030-00-4 112
barwniki pochodne o-tolidyny, z wyjątkiem wymienionych w innym miejscu wykazu 611-030-00-4 112
benzen 601-020-00-8 49
benzo[e]acefenantrylen 601-034-00-4 52
benzo[a]antracen 601-033-00-9 51
benzo[d,e,f]chryzen 601-032-00-3 50
benzo[b]fluoranten 601-034-00-4 52
benzo[j]fluoranten 601-035-00-X 53
benzo[k]fluoranten 601-036-00-5 54
benzo[a]piren 601-032-00-3 50
benzo[e]piren 601-049-00-6 57
benzydyna 612-042-00-2 124
benzydyny sole 612-070-00-5 128
beryl 004-001-00-7 1
berylu związki z wyjątkiem glinokrzemianów berylu i związków wymienionych w innym miejscu wykazu 004-002-00-2 2
bezwodnik chromowy 024-001-00-0 18
3,3'-(1,1'-bifenyl-4,4'-diylobisazo)bis(5-amino-4-hydroksynaftaleno-2,7-disulfonian) tetrasodu 611-026-00-2 109
bifenylo-4-amina 612-072-00-6 130
bifenylo-4-aminy sole 612-073-00-1 131
bifenylo-4,4'-diamina 612-042-00-2 124
3,3'-(1,1'-bifenylo-4,4'-diylobisazo)bis(4-aminonaftaleno-1-sulfonian) disodu 611-027-00-8 110
bifenyl-4,4'-ylenodiamina 612-042-00-2 124
2,2'-bioksiran 603-060-00-1 74
bis(3-karboksy-4-hydroksybenzenosulfonian) hydrazyn-1,2-ium 007-022-00-X 12
bis(3-karboksy-4-hydroksybenzenosulfonian) hydrazyny 007-022-00-X 12
4,4'-bi-o-toluidyna 612-041-00-7 123
4,4'-bi-o-toluidyny sole 612-081-00-5 135
błękit bezpośredni 6 611-026-00-2 109
błękit zawiesinowy 1 611-032-00-5 114
brąz bezpośredni 95 611-005-00-8 104
bromek etylenu 602-010-00-6 58
bromek winylu 602-024-00-2 62
bromian(V) potasu 035-003-00-6 41
bromoeten 602-024-00-2 62
bromoetylen 602-024-00-2 62
buta-1,3-dien 601-013-00-X 48
 butan (zawierający ł0,1% butadienu (numer WE 203-450-8)) 601-004-01-8 47
C.I. Basic Red 9 611-031-00-X 113
C.I. Direct Black 38 611-025-00-7 108
C.I. Direct Blue 6 611-026-00-2 109
C.I. Direct Brown 95 611-005-00-8 104
C.I. Direct Red 28 611-027-00-8 110
C.I. Disperse Blue 1 611-032-00-5 114
(3-chinoksalin-2-ylometylideno)karbazan metylu 613-050-00-9 148
chlorek benzylu 602-037-00-3 64
chlorek chromylu 024-005-00-2 23
chlorek dimetylokarbamoilu 006-041-00-0 5
chlorek dimetylosulfamoilu 016-033-00-9 17
chlorek dimetylosulfamylu 016-033-00-9 17
chlorek etylenu 602-012-00-7 59
chlorek fenylohydrazynium 612-023-00-9 119
chlorek kadmu(II) 048-008-00-3 44
chlorek winylu 602-023-00-7 61
4-chloroanilina 612-137-00-9 143
1-chloro-2,3-epoksypropan 603-026-00-6 71
(R)-1-chloro-2,3-epoksypropan 603-166-00-8 81
chloroeten 602-023-00-7 61
chloroetylen 602-023-00-7 61
chloro(fenylo)metan 602-037-00-3 64
chloro(metoksy)metan 603-075-00-3 77
(chlorometylo)benzen 602-037-00-3 64
 a-chlorotoluen 602-037-00-3 64
chlorowodorek fenylohydrazyny 612-023-00-9 119
chlorowodorek 4,4'-(4-iminocykloheksa-2,5-dienylidenometyleno)dianiliny 611-031-00-X 113
chromian(VI) chromu(III) 024-010-00-X 28
chromian(VI) disodu 024-018-00-3 30
chromian(VI) potasu 024-006-00-8 24
chromian(VI) sodu 024-018-00-3 30
chromian(VI) strontu 024-009-00-4 27
chromian(VI) wapnia 024-008-00-9 26
chromiany(VI) cynku łącznie z chromianem(VI) cynku-potasu 024-007-00-3 25
chromu(VI) związki z wyjątkiem chromianu(VI) baru i związków wymienionych w innym miejscu wykazu 024-017-00-8 29
chryzen 601-048-00-0 56
cyjanek winylu 608-003-00-4 88
czerń bezpośrednia 38 611-025-00-7 108
czerwień bezpośrednia 28 611-027-00-8 110
czerwień zasadowa 9 611-031-00-X 113
diamina 007-008-00-3 7
4,4'-diaminobifenyl 612-042-00-2 124
4,4'-diaminodifenylometan 612-051-00-1 125
diaminotoluen 612-151-00-5 144
o-dianizydyna 612-036-00-X 121
diazometan 006-068-00-8 6
dibenzo[a,h]antracen 601-041-00-2 55
dibromek etylenu 602-010-00-6 58
1,2-dibromo-3-chloropropan 602-021-00-6 60
1,2-dibromoetan 602-010-00-6 58
2,3-dibromopropan-1-ol 602-088-00-1 69
dichlorek chromylu 024-005-00-2 23
dichlorek ditlenek chromu 024-005-00-2 23
dichlorek etylenu 602-012-00-7 59
dichlorek kobaltu 027-004-00-5 31
3,3'-dichlorobenzydyna 612-068-00-4 126
3,3'-dichlorobenzydyny sole 612-069-00-X 127
1,4-dichlorobut-2-en 602-073-00-X 68
1,2-dichloroetan 602-012-00-7 59
2,2'-dichloro-4,4'-metylenodianilina 612-078-00-9 133
2,2'-dichloro-4,4-metylenodianiliny sole 612-079-00-4 134
1,3-dichloropropan-2-ol 602-064-00-0 66
dichromian(VI) amonu 024-003-00-1 20
dichromian(VI) potasu 024-002-00-6 19
dichromian(VI) sodu 024-004-00-7 21
dichromian(VI) sodu - dihydrat 024-004-01-4 22
1,2:3,4-diepoksybutan 603-060-00-1 74
dietanolonitrozoamina 612-090-00-4 138
dietyloditiokarbaminian 2-chloroallilu 006-038-00-4 4
difenylodiazen 611-001-00-6 102
1,2-difenylohydrazyna 007-021-00-4 11
3,3'-dimetoksybenzydyna 612-036-00-X 121
3,3'-dimetylobenzydyna 612-041-00-7 123
3,3'-dimetylobenzydyny sole 612-081-00-5 135
dimetylodiazen 006-068-00-8 6
1,1-dimetylohydrazyna 007-012-00-5 8
1,2-dimetylohydrazyna 007-013-00-0 9
N,N-dimetylohydrazyna 007-012-00-5 8
N,N'-dimetylohydrazyna 007-013-00-0 9
dimetylonitrozoamina 612-077-00-3 132
dinitrotoluen 609-007-00-9 90
dinitrotoluen techniczny 609-007-00-9 90
2,3-dinitrotoluen 609-050-00-3 97
2,4-dinitrotoluen 609-007-00-9 90
2,5-dinitrotoluen 609-055-00-0 101
2,6-dinitrotoluen 609-049-00-8 96
3,4-dinitrotoluen 609-051-00-9 98
3,5-dinitrotoluen 609-052-00-4 99
2,2-dioksy-1,2-oksatiolan 016-032-00-3 16
disiarczek triniklu 028-007-00-4 37
ditlenek butadienu 603-060-00-1 74
ditlenek niklu 028-004-00-8 34
epichlorohydryna 603-026-00-6 71
epoksyetan 603-023-00-X 70
(epoksyetylo)benzen 603-084-00-2 78
1,2-epoksy-3-fenoksypropan 603-067-00-X 76
1,2-epoksypropan 603-055-00-4 73
2,3-epoksypropan-1-ol 603-063-00-8 75
(R)-2,3-epoksypropan-1-ol 603-143-00-2 80
erionit 650-012-00-0 817
eter bis(chlorometylowy) 603-046-00-5 72
eter chlorometylowo-metylowy 603-075-00-3 77
eter 2,4-dichlorofenylowo-4-nitrofenylowy 609-040-00-9 94
eter fenylowo-glicydowy 603-067-00-X 76
etylenoimina 613-001-00-1 145
4-fenyloazoanilina 611-008-00-4 106
fenylochloroform 602-038-00-9 65
fenylohydrazyna 612-023-00-9 119
fenylooksiran 603-084-00-2 78
fluorek kadmu(II) 048-006-00-2 43
furan 603-105-00-5 79
glicydol 603-063-00-8 75
heksachlorobenzen 602-065-00-6 67
heksametylofosforotriamid 015-106-00-2 13
heksametylotriamid kwasu fosforowego(V) 015-106-00-2 13
hydrazobenzen 007-021-00-4 11
hydrazyna 007-008-00-3 7
hydrazynotrinitrometan 609-053-00-X 100
hydrazyny sole 007-014-00-6 10
4-hydroksy-2-fluoroanilina 604-028-00-X 82
(2-hydroksy-5-4'-[6-hydroksy-2-oksydo-3-(2-hydroksy-5-sulfonianofenyloazo)fenyloazo]-bifenyl-4-yloazo-1 -karboksylanofenylo)miedzian(II) disodu 611-005-00-8 104
6-hydroksy-1-(3-izopropoksypropylo)-4-metylo-2-okso-5-[4-(fenyloazo)fenyloazo]-1,2-dihydropirydyno-3-karbonitryl 611-057-00-1 115
 izobutan (zawierający ł0,1% butadienu (numer WE 203-450-8)) 601-004-01-8 47
kaptafol (PN) 613-046-00-7 147
karbadoks 613-050-00-9 148
karbamian etylu 607-149-00-6 85
karbaminian etylu 607-149-00-6 85
kwas arsenowy(V) i jego sole 033-005-00-1 40
lakton kwasu 3-hydroksypropionowego 606-031-00-1 84
2-metoksyanilina 612-035-00-4 120
4,4'-metylenobis(2-chloroanilina) 612-078-00-9 133
4,4'-metylenobis(2-chloroaniliny) sole 612-079-00-4 134
4,4'-metylenobis(2-metyloanilina) 612-085-00-7 137
4,4'-metylenobis(o-toluidyna) 612-085-00-7 137
4,4'-metylenodianilina 612-051-00-1 125
o-metyloanilina 612-091-00-X 139
2-metyloazirydyna 613-033-00-6 146
4-metylo-1,3-fenylenodiamina 612-099-00-3 141
4-metylo-m-fenylenodiamina 612-099-00-3 141
1-metylo-3-nitro-1-nitrozoguanidyna 612-083-00-6 136
metylooksiran 603-055-00-4 73
mieszanina N-[3-hydroksy-2-(2-metyloakryloiloaminometoksy)propoksymetylo]-2-metyloakrylamidu, N-[2,3-bis(2-metyloakryloiloaminometoksy)propoksymetylo]-2-metyloakrylamidu, metakrylamidu, 2-metylo-N-(2-metyloakryloiloaminometoksymetylo)akrylamidu i N-(2,3-dihydroksypropoksymetylo)-2-metyloakrylamidu 616-057-00-5 152
MOCA 612-078-00-9 133
mrówczan 6-[4-hydroksy-3-(2-metoksyfenyloazo)-2-sulfoniano-7-naftyloamino]-1,3,5-triazyno-2,4-diylobis[(amino-1-metyloetylo)amonium] 611-058-00-7 116
2-naftyloamina 612-022-00-3 118
2-naftyloaminy sole 612-071-00-0 129
2-nitroanizol 609-047-00-7 95
4-nitrobifenyl 609-039-00-3 93
5-nitro-1,2-dihydroacenaftylen 609-037-00-2 91
nitrofen (PN) 609-040-00-9 94
2-nitronaftalen 609-038-00-8 92
2-nitropropan 609-002-00-1 89
N-nitrozodietanoloamina 612-090-00-4 138
N-nitrozodimetyloamina 612-077-00-3 132
nitrozodipropyloamina 612-098-00-8 140
N-nitrozodipropyloamina 612-098-00-8 140
2,2'-(nitrozoimino)dietanol 612-090-00-4 138
nitryl kwasu akrylowego 608-003-00-4 88
octan 2-metylo-ONN-azoksymetylu 611-004-00-2 103
ogniotrwałe włókna ceramiczne, do specjalnych celów, z wyjątkiem wymienionych w innym miejscu wykazu [syntetyczne włókna ceramiczne (krzemianowe) bez określonej orientacji z zawartością tlenków alkalicznych i metali ziem alkalicznych (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) mniejszą lub równą 18% wag.] 650-017-00-8 819
oksetan-2-on 606-031-00-1 84
oksiran 603-023-00-X 70
pentatlenek arsenu 033-004-00-6 39
propano-3-lakton 606-031-00-1 84
propano-1,3-sulton 016-032-00-3 16
prop-2-enoamid 616-003-00-0 150
1,3-propiolakton 606-031-00-1 84
 b-propiolakton 606-031-00-1 84
propylenoimina 613-033-00-6 146
safrol 605-020-00-9 83
siarczan(VI) dietylu 016-027-00-6 15
siarczan(VI) dimetylu 016-023-00-4 14
siarczan(VI) fenylohydrazynium (1:2) 612-023-00-9 119
siarczan(VI) kadmu(II) 048-009-00-9 45
siarczan kobaltu 027-005-00-0 32
siarczan(VI) kobaltu 027-005-00-0 32
siarczan(VI) 4-metylo-1,3-fenylenodiamonium 612-126-00-9 142
siarczan(VI) 4-metylo-m-fenylenodiamonium 612-126-00-9 142
siarczan(VI) tolueno-2,4-diamonium 612-126-00-9 142
siarczek niklawy 028-006-00-9 36
siarczek niklu(II) 028-006-00-9 36
sole benzydyny 612-070-00-5 128
sole bifenylo-4-aminy 612-073-00-1 131
sole 4,4'-bi-o-toluidyny 612-081-00-5 135
sole o-dianizydyny 612-037-00-5 122
sole 3,3'-dichlorobenzydyny 612-069-00-X 127
sole 2,2'-dichloro-4,4-metylenodianiliny 612-079-00-4 134
sole 3,3'-dimetoksybenzydyny 612-037-00-5 122
sole 3,3'-dimetylobenzydyny 612-081-00-5 135
sole hydrazyny 007-014-00-6 10
sole kwasu arsenowego(V) 033-005-00-1 40
sole 4,4'-metylenobis(2-chloroaniliny) 612-079-00-4 134
sole 2-naftyloaminy 612-071-00-0 129
sole o-tolidyny 612-081-00-5 135
sulfalat (PN) 006-038-00-4 4
1,4,5,8-tetraaminoantrachinon 611-032-00-5 114
N-(1,1,2,2-tetrachloroetylosulfanylo)cykloheks-4-eno-1,2-dikarboksyimid 613-046-00-7 147
N-(1,1,2,2-tetrachloroetylosulfanylo)-1,2,3,6-tetrahydroftalimid 613-046-00-7 147
TGIC 615-021-00-6 149
tioacetamid 616-026-00-6 151
tlenek arsenawy 033-003-00-0 38
tlenek arsenowy 033-004-00-6 39
tlenek arsenu(III) 033-003-00-0 38
tlenek arsenu(V) 033-004-00-6 39
tlenek berylu 004-003-00-8 3
tlenek 2-chloropropylenu 603-026-00-6 71
tlenek chromu(VI) 024-001-00-0 18
tlenek etylenu 603-023-00-X 70
tlenek kadmu(II) 048-002-00-0 42
tlenek niklawy 028-003-00-2 33
tlenek niklu(II) 028-003-00-2 33
tlenek niklu(IV) 028-004-00-8 34
tlenek propylenu 603-055-00-4 73
tlenek styrenu 603-084-00-2 78
tlenochlorek chromu 024-005-00-2 23
o-tolidyna 612-041-00-7 123
o-tolidyny sole 612-081-00-5 135
2-toliloamina 612-091-00-X 139
tolueno-2,4-diamina 612-099-00-3 141
o-toluidyna 612-091-00-X 139
tri 602-027-00-9 63
trichloroeten 602-027-00-9 63
trichloroetylen 602-027-00-9 63
trichloro(fenylo)metan 602-038-00-9 65
(trichlorometylo)benzen 602-038-00-9 65
 a,a,a-trichlorotoluen 602-038-00-9 65
1,3,5-tris[(2S i 2R)-2,3-epoksypropylo]-1,3,5-triazyno-2,4,6(1H,3H,5H)-trion 616-091-00-0 153
1,3,5-tris(oksiranylometylo)-1,3,5-triazyno-2,4,6(1H,3H,5H)-trion 615-021-00-6 149
tritlenek arsenu 033-003-00-0 38
tritlenek chromu 024-001-00-0 18
tritlenek diniklu 028-005-00-3 35
uretan etylu 607-149-00-6 85
wodoroarsenian(V) ołowiu(II) 082-011-00-0 46
związki berylu z wyjątkiem glinokrzemianów berylu i związków wymienionych w innym miejscu wykazu 004-002-00-2 2
związki chromu(VI) z wyjątkiem chromianu(VI) baru i związków wymienionych w innym miejscu wykazu 024-017-00-8 29
 
Alfabetyczny indeks złożonych węglopochodnych umieszczonych w wykazie substancji rakotwórczych wraz z numerem indeksowym i numerem pozycji w tym wykazie
 
Nazwa substancji Numer indeksowy Poz. w wykazie
1 2 3
Aromatyczne oleje węglowodorowe zmieszane z polietylenem i poddane pirolizie, frakcja oleju lekkiego; Produkty procesów termicznych 648-135-00-X 286
Aromatyczne oleje węglowodorowe zmieszane z polietylenem i polipropylenem poddane pirolizie, frakcja oleju lekkiego; Produkty procesów termicznych 648-134-00-4 285
Aromatyczne oleje węglowodorowe zmieszane z polistyrenem i poddane pirolizie, frakcja oleju lekkiego; Produkty procesów termicznych 648-136-00-5 287
Benzyna, węgiel ekstrahowany rozpuszczalnikowo, frakcja naftowa hydrokrakowana 648-151-00-7 302
Ciecze węglowe po ekstrakcji ciekłym rozpuszczalnikiem 648-144-00-9 295
Ciecze węglowe, roztwory z ekstrakcji ciekłym rozpuszczalnikiem 648-143-00-3 294
Destylaty (ropa naftowa) alkenowo-alkinowe otrzymane z pirolizy oleju zmieszane z wysokotemperaturową smołą węglową, frakcja indenowa; Redestylaty 648-036-00-1 187
Destylaty (smoła węglowa), frakcja benzolowa bogata w BTX; Redestylat oleju lekkiego, niskowrzący 648-004-00-7 157
Destylaty (smoła węglowa), frakcja benzolowa, pozostałości po destylacji; Olej płuczkowy 648-097-00-4 248
Destylaty (smoła węglowa), frakcja benzolowa; Olej lekki 648-001-00-0 154
Destylaty (smoła węglowa), olej naftalenowy krystalizowany z roztworu macierzystego; Redestylat oleju naftalenowego 648-087-00-X 238
Destylaty (smoła węglowa), oleje ciężkie, frakcja pirenowa; Redestylat ciężkiego oleju antracenowego 648-050-00-8 201
Destylaty (smoła węglowa), oleje ciężkie; Ciężki olej antracenowy 648-044-00-5 195
Destylaty (smoła węglowa), oleje lekkie ekstrahowane kwasem; Pozostałości po ekstrakcji oleju lekkiego, wysokowrzące 648-022-00-5 174
Destylaty (smoła węglowa), oleje lekkie, ekstrakty alkaliczne; Ekstrakt alkaliczny 648-112-00-4 263
Destylaty (smoła węglowa), oleje lekkie, frakcja obojętna; Pozostałości po ekstrakcji oleju lekkiego, wysokowrzące 648-021-00-X 173
Destylaty (smoła węglowa), oleje lekkie; Olej karbolowy 648-023-00-0 175
Destylaty (smoła węglowa), oleje naftalenowe, ekstrakty alkaliczne; Ekstrakt alkaliczny 648-114-00-5 265
Destylaty (smoła węglowa), oleje naftalenowe, ekstrakty kwaśne; Pozostałość po ekstrakcji oleju metylonaftalenowego 648-094-00-8 245
Destylaty (smoła węglowa), oleje naftalenowe, frakcja indolowo-metylonaftalenowa; Olej metylonaftalenowy 648-093-00-2 244
Destylaty (smoła węglowa), oleje naftalenowe, frakcja metylonaftalenowa; Olej metylonaftalenowy 648-092-00-7 243
Destylaty (smoła węglowa), oleje naftalenowe, oleje niskonaftalenowe; Redestylat oleju naftalenowego 648-086-00-4 237
Destylaty (smoła węglowa), oleje naftalenowe, wolne od naftalenu ekstrakty alkaliczne; Pozostałość po ekstrakcji oleju naftalenowego 648-090-00-6 241
Destylaty (smoła węglowa), oleje naftalenowe; Olej naftalenowy 648-085-00-9 236
Destylaty (smoła węglowa), pak, frakcja pirenowa; Redestylat ciężkiego oleju antracenowego 648-051-00-3 202
Destylaty (smoła węglowa), pak, oleje ciężkie; Ciężki olej antracenowy 648-048-00-7 199
Destylaty (smoła węglowa), pak; Ciężki olej antracenowy 648-049-00-2 200
Destylaty (smoła węglowa); Ciężki olej antracenowy 648-047-00-1 198
Destylaty (węgiel), ekstrakt podstawowy z ekstrakcji ciekłym rozpuszczalnikiem 648-148-00-0 299
Destylaty (węgiel), hydrokrakowany ekstrakt rozpuszczalnikowy 648-149-00-6 300
Destylaty (węgiel), olej lekki pochodzenia koksowniczego, frakcja naftalenowa; Olej naftalenowy 648-084-00-3 235
Destylaty (węgiel), smoła węglowa - pozostałości olejów pirolitycznych, oleje naftalenowe; Redestylaty 648-037-00-7 188
Destylaty (węgiel-ropa naftowa), związki aromatyczne o skondensowanych pierścieniach; Destylaty 648-072-00-8 223
Destylaty średnie (węgiel), hydrokrakowany ekstrakt węglowy 648-152-00-2 303
Destylaty średnie (węgiel), hydrokrakowany ekstrakt węglowy, uwodorniony 648-153-00-8 304
Destylaty wyższe (smoła węglowa); Ciężki olej antracenowy 648-045-00-0 196
Destylaty wyższe bogate we fluoren (smoła węglowa); Redestylat oleju płuczkowego 648-042-00-4 193
Destylaty wyższe, wolne od fluorenu (smoła węglowa); Redestylat oleju płuczkowego 648-078-00-0 229
Ekstrakty alkaliczne oleju smoły węglowej; Ekstrakt alkaliczny 648-113-00-X 264
Ekstrakty olejowe (węgiel), oleje naftalenowe; Ekstrakt kwaśny 648-130-00-2 281
Ekstrakty olejowe zasad smołowych (węgiel); Ekstrakt kwaśny 648-140-00-7 291
Fenantren, pozostałości po destylacji; Redestylat ciężkiego oleju antracenowego 648-077-00-5 228
Fenole C9-11; Destylaty fenolowe 648-127-00-6 278
Fenole ekstrahowane wodnym roztworem amoniaku; Ekstrakt alkaliczny 648-111-00-9 262
Fenole surowe, frakcja 3,5-ksylenolowa; Destylaty fenolowe 648-124-00-X 275
Fenole surowe, frakcja etylofenolowa; Destylaty fenolowe 648-123-00-4 274
Fenole surowe, frakcja ksylenolowa; Destylaty fenolowe 648-122-00-9 273
Fenole surowe, frakcja metylofenolowa; Destylaty fenolowe 648-120-00-8 271
Fenole surowe, frakcja polialkilofenolowa; Destylaty fenolowe 648-121-00-3 272
Fenole surowe, krezolowe, pozostałości; Destylaty fenolowe 648-126-00-0 277
Fenole surowe, krezolowe; Destylaty fenolowe 648-128-00-1 279
Fenole surowe, pozostałości po destylacji, pierwsza frakcja; Destylaty fenolowe 648-125-00-5 276
Fenole surowe, pozostałości po destylacji; Destylaty fenolowe 648-119-00-2 270
Fenole surowe, węgiel brunatny, frakcja C2-alkilofenolowa; Destylaty fenolowe 648-129-00-7 280
Frakcja naftowa (węgiel), hydrokrakowany ekstrakt rozpuszczalnikowy 648-150-00-1 301
Frakcja naftowa (węgiel), pozostałości po destylacji; Redestylat oleju lekkiego, wysokowrzący 648-009-00-4 162
Kreozot; Olej płuczkowy 648-101-00-4 252
Kwaśne ekstrakty olejowe (węgiel), smoła wolna od zasad; Pozostałość po ekstrakcji oleju metylonaftalenowego 648-096-00-9 247
Odpady stałe po koksowaniu paku smoły węglowej; Pozostałości stałe ze smoły węglowej 648-063-00-9 214
Olej antracenowy 648-079-00-6 230
Olej antracenowy ekstrahowany kwasem; Pozostałość po ekstrakcji oleju antracenowego 648-046-00-6 197
Olej antracenowy, niskoantracenowy; Frakcja oleju antracenowego 648-104-00-0 255
Olej antracenowy, pasta antracenowa, frakcja antracenowa; Frakcja oleju antracenowego 648-106-00-1 257
Olej antracenowy, pasta antracenowa, frakcja karbazolowa; Frakcja oleju antracenowego 648-107-00-7 258
Olej antracenowy, pasta antracenowa, frakcja lekka; Frakcja oleju antracenowego 648-108-00-2 259
Olej antracenowy, pasta antracenowa; Frakcja oleju antracenowego 648-103-00-5 254
Olej kreozotowy wolny od acenaftenu, frakcja acenaftenowa; Redestylat oleju płuczkowego 648-043-00-X 194
Olej kreozotowy, destylat niskowrzący; Olej płuczkowy 648-138-00-6 289
Olej kreozotowy, destylat wysokowrzący; Olej płuczkowy 648-100-00-9 251
Olej kreozotowy, frakcja acenaftenowa; Olej płuczkowy 648-098-00-X 249
Olej kreozotowy; Olej płuczkowy 648-099-00-5 250
Olej lekki pochodzenia koksowniczego (węgiel); Benzol surowy 648-147-00-5 298
Olej lekki z procesu półkoksowania (węgiel); Olej świeży 648-156-00-4 305
Oleje absorbcyjne, frakcja węglowodorów aromatycznych dwupierścieniowych i heterocyklicznych; Redestylat oleju płuczkowego 648-041-00-9 192
Oleje ekstrakcyjne (węgiel), olej lekki; Ekstrakt kwaśny 648-028-00-8 179
Oleje ekstrakcyjne (węgiel), smoła węglowa - pozostałości olejów pirolitycznych, olej naftalenowy, pozostałości po destylacji; Redestylaty 648-040-00-3 191
Oleje ekstrakcyjne (węgiel), smoła węglowa - pozostałości olejów pirolitycznych, olej naftalenowy, redestylat; Redestylaty 648-038-00-2 189
Oleje ekstrakcyjne (węgiel), smoła węglowa - pozostałości olejów pirolitycznych, oleje naftalenowe; Redestylaty 648-039-00-8 190
Oleje ekstrakcyjne (węgiel), smoła zasadowa, frakcja kolidynowa; Destylaty zasadowe 648-032-00-X 183
Oleje smołowe (węgiel); Olej karbolowy 648-024-00-6 176
Oleje smołowe niskotemperaturowe, węgiel; Olej smołowy, wysokowrzący 648-109-00-8 260
Oleje smołowe, węgiel brunatny; Olej lekki 648-002-00-6 155
Pak 648-054-00-X 205
Pak smoły węglowej niskotemperaturowej po obróbce cieplnej; Pozostałość pakowa, utleniona; Pozostałość pakowa po obróbce cieplnej 648-071-00-2 222
Pak smoły węglowej niskotemperaturowej, utleniony; Pozostałość pakowa, utleniona 648-070-00-7 221
Pak smoły węglowej niskotemperaturowej; Pozostałość pakowa 648-069-00-1 220
Pak, smoła węglowa - produkty petrochemiczne; Pozostałości pakowe 648-076-00-X 227
Pak, wysokotemperaturowa smoła węglowa, pak wtórny; Redestylat paku 648-057-00-6 208
Pak, wysokotemperaturowa smoła węglowa, po obróbce termicznej; Pak 648-056-00-0 207
Pak, wysokotemperaturowa smoła węglowa; Pak 648-055-00-5 206
Pirydyna, alkilowe pochodne; Surowe smoły zasadowe 648-029-00-3 180
Pozostałości po destylacji oleju antracenowego (smoła węglowa); Frakcja oleju antracenowego 648-105-00-6 256
Pozostałości po destylacji oleju kreozotowego (smoła węglowa); Redestylat oleju płuczkowego 648-080-00-1 231
Pozostałości po destylacji paku (smoła węglowa); Redestylat paku 648-058-00-1 209
Pozostałości po ekstrakcji (smoła węglowa), alkaliczna frakcja benzolowa ekstrahowana kwasem; Pozostałości po ekstrakcji oleju lekkiego, niskowrzące 648-015-00-7 167
Pozostałości po ekstrakcji (węgiel), alkaliczna frakcja benzolowa ekstrahowana kwasem; Pozostałości po ekstrakcji oleju lekkiego, niskowrzące 648-014-00-1 166
Pozostałości po ekstrakcji (węgiel), alkaliczny olej lekki ekstrahowany kwasem, frakcja indenowa; Pozostałości po ekstrakcji oleju lekkiego, średniowrzące 648-018-00-3 170
Pozostałości po ekstrakcji (węgiel), alkaliczny olej lekki ekstrahowany kwasem; Pozostałość po ekstrakcji oleju karbolowego 648-026-00-7 177
Pozostałości po ekstrakcji (węgiel), alkaliczny olej lekki, destylaty odbierane ze szczytu kolumny; Pozostałości po ekstrakcji oleju lekkiego, niskowrzące 648-017-00-8 169
Pozostałości po ekstrakcji (węgiel), alkaliczny olej lekki, frakcja indenowo-naftowa; Pozostałości po ekstrakcji oleju lekkiego, wysokowrzące 648-019-00-9 171
Pozostałości po ekstrakcji (węgiel), alkaliczny olej naftalenowy, destylaty górne; Pozostałość po ekstrakcji oleju naftalenowego 648-091-00-1 242
Pozostałości po ekstrakcji (węgiel), alkaliczny olej naftalenowy, olej niskonaftalenowy; Pozostałość po ekstrakcji oleju naftalenowego 648-089-00-0 240
Pozostałości po ekstrakcji (węgiel), alkaliczny olej naftalenowy; Pozostałość po ekstrakcji oleju naftalenowego 648-088-00-5 239
Pozostałości po ekstrakcji (węgiel), alkaliczny olej smołowy karbonizowany i traktowany CaO; Fenole surowe 648-115-00-0 266
Pozostałości po ekstrakcji (węgiel), alkaliczny olej smołowy; Pozostałość po ekstrakcji oleju karbolowego 648-027-00-2 178
Pozostałości po ekstrakcji (węgiel), kwaśna frakcja benzolowa; Pozostałości po ekstrakcji oleju lekkiego, niskowrzące 648-016-00-2 168
Pozostałości po ekstrakcji (węgiel), kwaśny olej kreozotowy; Pozostałość po ekstrakcji oleju płuczkowego 648-102-00-X 253
Pozostałości po ekstrakcji (węgiel), niskotemperaturowa alkaliczna smoła węglowa 648-110-00-3 261
Pozostałości po ekstrakcji alkalicznej oleju naftalenowego (węgiel), pozostałości po destalacji; Pozostałość po ekstrakcji oleju metylonaftalenowego 648-095-00-3 246
Pozostałości po ekstrakcji alkalicznej oleju smołowego (węgiel), pozostałości po destylacji naftalenu; Pozostałość po ekstrakcji oleju naftalenowego 648-137-00-0 288
Pozostałości po ekstrakcji ciekłym rozpuszczalnikiem (węgiel) 648-142-00-8 293
Pozostałości po ekstrakcji węgla brunatnego; Ekstrakty smoły węglowej 648-064-00-4 215
Przedgon benzolowy (węgiel);
Redestylat oleju lekkiego, niskowrzący
648-003-00-1 156
Smoła węglowa niskotemperaturowa, pozostałości po destylacji; Olej smołowy, średniowrzący 648-068-00-6 219
Smoła węglowa niskotemperaturowa; Olej węglowy 648-083-00-8 234
Smoła węglowa wysokotemperaturowa o dużej zawartości substancji stałych; Pozostałości stałe ze smoły węglowej 648-062-00-3 213
Smoła węglowa wysokotemperaturowa, pozostałości; Pozostałości stałe ze smoły węglowej 648-061-00-8 212
Smoła węglowa wysokotemperaturowa, pozostałość po destylacji i z magazynowania; Pozostałości stałe ze smoły węglowej 648-059-00-7 210
Smoła węglowa wysokotemperaturowa; Smoła węglowa 648-082-00-2 233
Smoła węglowa, pozostałość po magazynowaniu; Pozostałości stałe ze smoły węglowej 648-060-00-2 211
Smoła z węgla brunatnego 648-145-00-4 296
Smoła z węgla brunatnego, niskotemperaturowa 648-146-00-X 297
Smoła, węgiel; Smoła węglowa 648-081-00-7 232
Smoły zasadowe (węgiel), frakcja anilinowa; Destylaty zasadowe 648-034-00-0 185
Smoły zasadowe (węgiel), frakcja kolidynowa; Destylaty zasadowe 648-033-00-5 184
Smoły zasadowe (węgiel), frakcja lutydynowa; Destylaty zasadowe 648-031-00-4 182
Smoły zasadowe (węgiel), frakcja pikolinowa; Destylaty zasadowe 648-030-00-9 181
Smoły zasadowe (węgiel), frakcja toluidynowa; Destylaty zasadowe 648-035-00-6 186
Smółki kwaśne, sole sodowe krezoli, roztwory zasadowe; Ekstrakt alkaliczny 648-139-00-1 290
Smółki kwaśne, węgiel brunatny, surówka; Fenole surowe 648-117-00-1 268
Smółki kwaśne, węgiel brunatny, zgazowanie; Fenole surowe 648-118-00-7 269
Smółki kwaśne, węgiel, surówka; Fenole surowe 648-116-00-6 267
Solwent nafta (węgiel), frakcja ksylenowo-styrenowa; Redestylat oleju lekkiego, średniowrzący 648-007-00-3 160
Solwent nafta (węgiel); Pozostałości po ekstrakcji oleju lekkiego, wysokowrzące 648-020-00-4 172
Solwent nafta lekka (węgiel); Redestylat oleju lekkiego, niskowrzący 648-006-00-8 159
Solwent nafta zawierająca frakcję kumaryno-styrenową (węgiel); Redestylat oleju lekkiego, średniowrzący 648-008-00-9 161
Węglowodory aromatyczne C6-10 bogate w C8; Redestylat oleju lekkiego, niskowrzący 648-005-00-2 158
Węglowodory aromatyczne C8; Redestylat oleju lekkiego, wysokowrzący 648-010-00-X 163
Węglowodory aromatyczne C8-9, produkt uboczny z polimeryzacji żywic węglowodorowych; Redestylat oleju lekkiego, wysokowrzący 648-012-00-0 164
Węglowodory aromatyczne C9-12 otrzymane z destylacji benzenu; Redestylat oleju lekkiego, wysokowrzący 648-013-00-6 165
Wielopierścieniowe (policykliczne) węglowodory aromatyczne C20-28, pochodne pirolizy z mieszaniny smoły węglowej i paku polietyleno-polipropylenowego; Produkty pirolizy 648-073-00-3 224
Wielopierścieniowe (policykliczne) węglowodory aromatyczne C20-28, pochodne pirolizy z mieszaniny smoły węglowej i paku polietylenowego; Produkty pirolizy 648-074-00-9 225
Wielopierścieniowe (policykliczne) węglowodory aromatyczne C20-28, pochodne pirolizy z mieszaniny smoły węglowej i paku polistyrenowego; Produkty pirolizy 648-075-00-4 226
Woski parafinowe (węgiel), wysokotemperaturowa smoła z węgla brunatnego traktowana kwasem krzemowym; Ekstrakt smoły węglowej 648-067-00-0 218
Woski parafinowe (węgiel), wysokotemperaturowa smoła z węgla brunatnego uwodorniona; Ekstrakt smoły węglowej 648-066-00-5 217
Woski parafinowe (węgiel), wysokotemperaturowa smoła z węgla brunatnego, oczyszczona gliną; Ekstrakt smoły węglowej 648-053-00-4 204
Woski parafinowe (węgiel), wysokotemperaturowa smoła z węgla brunatnego, oczyszczona węglem; Ekstrakt smoły węglowej 648-052-00-9 203
Woski parafinowe (węgiel), wysokotemperaturowa smoła z węgla brunatnego; Ekstrakt smoły węglowej 648-065-00-X 216
Zasady smołowe, pochodne chinoliny; Destylaty zasadowe 648-131-00-8 282
Zasady smołowe, węgiel, frakcja pochodnych chinoliny; Destylaty zasadowe 648-132-00-3 283
Zasady smołowe, węgiel, pozostałości po destylacji; Destylaty zasadowe 648-133-00-9 284
Zasady smołowe, węgiel, surówka; Surowe zasady smołowe 648-141-00-2 292
 
Alfabetyczny indeks złożonych ropopochodnych umieszczonych w wykazie substancji rakotwórczych wraz z numerem indeksowym i numerem pozycji w tym wykazie
 
Nazwa substancji Numer indeksowy Poz. w wykazie
1 2 3
Alkany C1-2; Gaz z ropy naftowej 649-193-00-9 496
Alkany C12-26, liniowe i rozgałęzione 649-242-00-4 541
Alkany C1-4, bogate w C3; Gaz z ropy naftowej 649-114-00-8 418
Alkany C2-3; Gaz z ropy naftowej 649-194-00-4 497
Alkany C3-4; Gaz z ropy naftowej 649-195-00-X 498
Alkany C4-5; Gaz z ropy naftowej 649-196-00-5 499
Benzyna (ropa naftowa), alkilat ciężki; Niskowrząca modyfikowana frakcja benzynowa 649-275-00-4 574
Benzyna (ropa naftowa), alkilat lekki; Niskowrząca modyfikowana frakcja benzynowa 649-276-00-X 575
Benzyna (ropa naftowa), benzyna krakingowa ciężka; Niskowrząca benzyna z krakingu katalitycznego 649-289-00-0 588
Benzyna (ropa naftowa), benzyna krakingowa lekka; Niskowrząca benzyna z krakingu katalitycznego 649-290-00-6 589
Benzyna (ropa naftowa), destylaty lekkie z krakingu katalitycznego; Niskowrząca benzyna z krakingu katalitycznego 649-292-00-7 591
Benzyna (ropa naftowa), pełny zakres destylacji pierwotnej; Niskowrząca frakcja benzynowa 649-265-00-X 564
Benzyna (ropa naftowa), surowa benzyna ciężka, o dużej zawartości węglowodorów aromatycznych; Niskowrząca frakcja benzynowa 649-273-00-3 572
Benzyna (ropa naftowa), szeroki alkilat o dużej zawartości butanu; Niskowrząca modyfikowana frakcja benzynowa 649-282-00-2 581
Benzyna (ropa naftowa), szeroki alkilat; Niskowrząca modyfikowana frakcja benzynowa 649-274-00-9 573
Benzyna (ropa naftowa), średnie aromaty z krakingu parowego; Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 649-367-00-4 666
Benzyna (ropa naftowa), uwodornione produkty ciężkie z olefin; Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem 649-337-00-0 636
Benzyna (ropa naftowa), uwodornione produkty lekkie z olefin; Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem 649-339-00-1 638
Benzyna (ropa naftowa), uwodornione produkty lekkie z olefin; Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem 649-342-00-8 641
Benzyna (ropa naftowa), wszystkie frakcje z reformingu; Niskowrząca benzyna z reformingu katalitycznego 649-307-00-7 606
Benzyna ciężka hydroodsiarczona (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem 649-330-00-2 629
Benzyna ciężka krakingowa, odsiarczona (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna z krakingu katalitycznego 649-294-00-8 593
Benzyna ciężka neutralizowana chemicznie (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 649-352-00-2 651
Benzyna ciężka obrabiana wodorem (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem 649-327-00-6 626
Benzyna ciężka z hydrokrakingu (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 649-349-00-6 648
Benzyna ciężka z krakingu termicznego (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna z krakingu termicznego 649-317-00-1 616
Benzyna ciężka z reformingu katalitycznego (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna z reformingu katalitycznego 649-300-00-9 599
Benzyna ciężka, rafinowana rozpuszczalnikiem (ropa naftowa); Niskowrząca modyfikowana frakcja benzynowa 649-279-00-6 578
Benzyna hydroodsiarczona, w pełnym zakresie destylacji (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem 649-338-00-6 637
Benzyna katalitycznie odparafinowana (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 649-354-00-3 653
Benzyna lekka hydroodsiarczona (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem 649-329-00-7 628
Benzyna lekka hydroodsiarczona i odaromatyzowana (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 649-383-00-1 682
Benzyna lekka krakingowa, odsiarczona (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna z krakingu katalitycznego 649-295-00-3 594
Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem 649-328-00-1 627
Benzyna lekka obrabiana wodorem, zawierająca cykloalkany (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem 649-336-00-5 635
Benzyna lekka odsiarczona (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 649-374-00-2 673
Benzyna lekka odsiarczona (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 649-397-00-8 696
Benzyna lekka surowa, oczyszczana ziemią bielącą (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 649-369-00-5 668
Benzyna lekka z destylacji pierwotnej (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja benzynowa 649-266-00-5 565
Benzyna lekka z hydrokrakingu (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 649-348-00-0 647
Benzyna lekka z krakingu parowego o dużej zawartości związków aromatycznych (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 649-370-00-0 669
Benzyna lekka z krakingu parowego odbenzenowana (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 649-371-00-6 670
Benzyna lekka z krakingu parowego odbenzenowana, po obróbce termicznej (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 649-392-00-0 691
Benzyna lekka z krakingu parowego po obróbce termicznej (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 649-393-00-6 692
Benzyna lekka z krakingu parowego, po procesie wygrzewania (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna -niespecyfikowana 649-387-00-3 686
Benzyna lekka z krakingu termicznego (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna z krakingu termicznego 649-316-00-6 615
Benzyna lekka z krakingu termicznego, hydroodsiarczona (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem 649-335-00-X 634
Benzyna lekka z krakingu termicznego, odsiarczona (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna z krakingu termicznego 649-326-00-0 625
Benzyna lekka z olefin (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 649-355-00-9 654
Benzyna lekka z reformingu katalitycznego (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna z reformingu katalitycznego 649-299-00-5 598
Benzyna lekka z reformingu katalitycznego, wolna od węglowodorów aromatycznych (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna z reformingu katalitycznego 649-304-00-0 603
Benzyna lekka z reformingu katalitycznego, wolna od węglowodorów aromatycznych; Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 649-377-00-9 676
Benzyna lekka zobojętniana chemicznie (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 649-353-00-8 652
Benzyna lekka, bogata w węglowodory C5, odsiarczona (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 649-384-00-7 683
Benzyna lekka, rafinowana rozpuszczalnikiem (ropa naftowa); Niskowrząca modyfikowana frakcja benzynowa 649-278-00-0 577
Benzyna nieodsiarczona (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja benzynowa 649-271-00-2 570
Benzyna oczyszczana ziemią bielącą w pełnym zakresie wrzenia z destylacji zachowawczej (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 649-368-00-X 667
Benzyna odsiarczona (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 649-350-00-1 649
Benzyna po izomeryzacji (ropa naftowa); Niskowrząca modyfikowana frakcja benzynowa 649-277-00-5 576
Benzyna popirolityczna, frakcja z dna debutanizera; Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 649-373-00-7 672
Benzyna rafinowana kwasem (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 649-351-00-7 650
Benzyna rozpuszczalnikowa (solwent nafta), lekka alifatyczna (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja benzynowa 649-267-00-0 566
Benzyna w pełnym zakresie wrzenia z koksowania fluidalnego (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna -niespecyfikowana 649-366-00-9 665
Benzyna z alkilacji butanów, bogata w izooktan (ropa naftowa); Niskowrząca modyfikowana frakcja benzynowa 649-284-00-3 583
Benzyna z koksowania o szerokim zakresie wrzenia, hydroodsiarczona (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 649-396-00-2 695
Benzyna z odzysku par; Niskowrząca frakcja benzynowa 649-269-00-1 568
Benzyna z pirolizy, uwodorniona; Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 649-389-00-4 688
Benzyna z procesu izomeryzacji zawierająca węglowodory C6 (ropa naftowa); Niskowrząca modyfikowana frakcja benzynowa 649-286-00-4 585
Benzyna z reformingu katalitycznego (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna z reformingu katalitycznego 649-308-00-2 607
Benzyna z węzłów stabilizacji destylacji zachowawczej; Niskowrząca frakcja benzynowa 649-270-00-7 569
Benzyna zawierająca węglowodory aromatyczne (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 649-372-00-1 671
Benzyna; Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 649-378-00-4 677
Benzyna; surowa benzyna ciężka (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja benzynowa 649-264-00-4 563
Destalaty niskowrzące z rozdzielania pozostałości na reformingu katalitycznym (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany 649-230-00-9 529
Destylaty (ropa naftowa), naftowa pozostałość próżniowa; Olej opałowy ciężki 649-034-00-3 338
Destylaty (ropa naftowa), piroliza benzyny lekkiej; Olej gazowy z krakowania 649-440-00-0 707
Destylaty (ropa naftowa), rafinaty z destylatów lekkich pochodzących z instalacji olefin; Niskowrząca modyfikowana frakcja benzynowa 649-283-00-8 582
Destylaty (ropa naftowa), rafinowana benzyna z pirolizy, komponent do benzyn; Niskowrząca benzyna z krakingu termicznego 649-320-00-8 619
Destylaty (ropa naftowa), reformat z reformingu katalitycznego; Niskowrząca benzyna z reformingu katalitycznego 649-305-00-6 604
Destylaty (ropa naftowa), węglowodory aromatyczne, ciężkie; Niskowrząca benzyna z krakingu termicznego 649-318-00-7 617
Destylaty (ropa naftowa), węglowodory aromatyczne, lekkie; Niskowrząca benzyna z krakingu termicznego 649-319-00-2 618
Destylaty (ropa naftowa), węglowodory C3-5 bogate w 2-metylolbut-2-en; Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 649-358-00-5 657
Destylaty (ropa naftowa), węglowodory C3-6, bogate w piperylen; Gaz z ropy naftowej 649-205-00-2 508
Destylaty (ropa naftowa), węglowodory C7-9 bogate w C8, hydroodsiarczone, odaromatyzowane; Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 649-394-00-1 693
Destylaty benzyny i oleju gazowego z krakingu termicznego (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna z krakingu termicznego 649-322-00-9 621
Destylaty benzyny i oleju gazowego z krakingu termicznego zawierające dimery C5 (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna z krakingu termicznego 649-323-00-4 622
Destylaty bogate w węglowodory C6 (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 649-388-00-9 687
Destylaty ciężkie naftenowe (ropa naftowa); Nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy 649-053-00-7 357
Destylaty ciężkie naftenowe rafinowane kwasem (ropa naftowa); Nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy 649-054-00-2 358
Destylaty ciężkie naftenowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa); Olej bazowy -niespecyfikowany 649-472-00-5 738
Destylaty ciężkie naftenowe zobojętniane chemicznie (ropa naftowa); Nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy 649-060-00-5 364
Destylaty ciężkie naftenowe, oczyszczone ziemią bielącą (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 649-463-00-6 729
Destylaty ciężkie naftenowe, poddane obróbce wodorem (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 649-465-00-7 731
Destylaty ciężkie naftenowe, rafinowane rozpuszczalnikiem (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 649-457-00-3 723
Destylaty ciężkie obrabiane wodorem, produkty ze szczytu deizoheksanizera (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem 649-333-00-9 632
Destylaty ciężkie parafinowe (ropa naftowa); Nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy 649-051-00-6 355
Destylaty ciężkie parafinowe rafinowane kwasem (ropa naftowa); Nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy 649-056-00-3 360
Destylaty ciężkie parafinowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa); Olej bazowy -niespecyfikowany 649-474-00-6 740
Destylaty ciężkie parafinowe zobojętniane chemicznie (ropa naftowa); Nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy 649-058-00-4 362
Destylaty ciężkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 649-467-00-8 733
Destylaty ciężkie parafinowe, oczyszczone ziemią bielącą (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 649-460-00-X 726
Destylaty ciężkie parafinowe, odparafinowane, hydrorafinowane (ropa naftowa); Olej bazowy -niespecyfikowany 649-493-00-X 759
Destylaty ciężkie parafinowe, rafinowane rozpuszczalnikiem (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 649-454-00-7 720
Destylaty ciężkie rafinowane rozpuszczalnikiem, uwodornione (ropa naftowa); Olej bazowy -niespecyfikowany 649-504-00-8 770
Destylaty ciężkie uwodornione, rafinowane rozpuszczalnikiem (ropa naftowa); Olej bazowy -niespecyfikowany 649-513-00-7 779
Destylaty ciężkie z hydrokrakingu (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 649-453-00-1 719
Destylaty ciężkie z krakingu katalitycznego (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 649-010-00-2 314
Destylaty ciężkie z krakingu katalitycznego, hydroodsiarczone (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 649-022-00-8 326
Destylaty ciężkie z krakingu termicznego (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 649-014-00-4 318
Destylaty ciężkie z krakingu z parą wodną (ropa naftowa); Olej gazowy z krakowania 649-452-00-6 718
Destylaty lekkie hydroodsiarczone z krakingu termicznego (ropa naftowa); Olej gazowy z krakowania 649-439-00-5 706
Destylaty lekkie naftenowe (ropa naftowa); Nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy 649-052-00-1 356
Destylaty lekkie naftenowe rafinowane kwasem (ropa naftowa); Nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy 649-055-00-8 359
Destylaty lekkie naftenowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa); Olej bazowy -niespecyfikowany 649-473-00-0 739
Destylaty lekkie naftenowe zobojętniane chemicznie (ropa naftowa); Nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy 649-061-00-0 365
Destylaty lekkie naftenowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 649-466-00-2 732
Destylaty lekkie naftenowe, poddane obróbce ziemią bielącą (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 649-464-00-1 730
Destylaty lekkie naftenowe, rafinowane rozpuszczalnikiem (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 649-458-00-9 724
Destylaty lekkie naftenowe, rafinowane rozpuszczalnikiem, hydrorafinowane; Olej bazowy -niespecyfikowany 649-496-00-6 762
Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem 649-332-00-3 631
Destylaty lekkie parafinowe (ropa naftowa); Nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy 649-050-00-0 354
Destylaty lekkie parafinowe oczyszczone węglem aktywnym (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany 649-239-00-8 538
Destylaty lekkie parafinowe rafinowane kwasem (ropa naftowa); Nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy 649-057-00-9 361
Destylaty lekkie parafinowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa); Olej bazowy -niespecyfikowany 649-469-00-9 735
Destylaty lekkie parafinowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego, hydrorafinowane (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 649-490-00-3 756
Destylaty lekkie parafinowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego, rafinowane ziemią bielącą (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 649-489-00-8 755
Destylaty lekkie parafinowe zobojętniane chemicznie (ropa naftowa); Nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy 649-059-00-X 363
Destylaty lekkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 649-468-00-3 734
Destylaty lekkie parafinowe, oczyszczone ziemia bielącą (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 649-461-00-5 727
Destylaty lekkie parafinowe, odparafinowane, hydrorafinowane (ropa naftowa); Olej bazowy -niespecyfikowany 649-494-00-5 760
Destylaty lekkie parafinowe, rafinowane rozpuszczalnikiem (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 649-455-00-2 721
Destylaty lekkie próżniowe (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 649-037-00-X 341
Destylaty lekkie rafinowane kwasem (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany 649-217-00-8 520
Destylaty lekkie z destylacji pierwotnej (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja benzynowa 649-268-00-6 567
Destylaty lekkie z hydrokrakingu, rafinowane rozpuszczalnikiem (ropa naftowa); Olej bazowy -niespecyfikowany 649-505-00-3 771
Destylaty lekkie z hydrokrakingu, rafinowane rozpuszczalnikiem (ropa naftowa); Olej bazowy -niespecyfikowany 649-512-00-1 778
Destylaty lekkie z krakingu katalitycznego (ropa naftowa); Olej gazowy z krakowania 649-435-00-3 703
Destylaty lekkie z krakingu katalitycznego, degradowane termicznie (ropa naftowa); Olej gazowy z krakowania 649-447-00-9 714
Destylaty lekkie z krakingu termicznego (ropa naftowa); Olej gazowy z krakowania 649-438-00-X 705
Destylaty lekkie z krakingu termicznego, węglowodory aromatyczne z kolumny debutanizera; Niskowrząca benzyna z krakingu termicznego 649-325-00-5 624
Destylaty lekkie z reformingu katalitycznego traktowane wodorem, frakcja węglowodorów aromatycznych C8-12 (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna z reformingu katalitycznego 649-309-00-8 608
Destylaty lekkie, frakcja węglowodorów C8-12 (ropa naftowa), kraking parowy, polimeryzacja; Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 649-390-00-X 689
Destylaty parafinowe ciężkie z odparafinowania czynnikami kompleksującymi (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 649-485-00-6 751
Destylaty parafinowe ciężkie z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa); Olej bazowy -niespecyfikowany 649-487-00-7 753
Destylaty parafinowe lekkie z odparafinowania czynnikami kompleksującymi (ropa naftowa); Olej bazowy -niespecyfikowany 649-486-00-1 752
Destylaty próżniowe (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 649-038-00-5 342
Destylaty średnie hydroodsiarczone (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany 649-223-00-0 526
Destylaty średnie hydroodsiarczone, z procesu koksowania (ropa naftowa); Olej gazowy z krakowania 649-451-00-0 717
Destylaty średnie o szerokim zakresie wrzenia, hydroodsiarczone (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 649-047-00-4 351
Destylaty średnie obrabiane wodorem (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem 649-331-00-8 630
Destylaty średnie obrabiane wodorem (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany 649-221-00-X 524
Destylaty średnie oczyszczone ziemią bielącą (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany 649-220-00-4 523
Destylaty średnie odsiarczone (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany 649-212-00-0 515
Destylaty średnie parafinowe oczyszczone węglem aktywnym (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany 649-240-00-3 539
Destylaty średnie parafinowe oczyszczone ziemią bielącą (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany 649-241-00-9 540
Destylaty średnie próżniowe (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 649-036-00-4 340
Destylaty średnie rafinowane kwasem (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany 649-216-00-2 519
Destylaty średnie rafinowane rozpuszczalnikami (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany 649-214-00-1 517
Destylaty średnie z krakingu katalitycznego (ropa naftowa); Olej gazowy z krakowania 649-436-00-9 704
Destylaty średnie z krakingu katalitycznego, degradowane termicznie (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 649-044-00-8 348
Destylaty średnie z krakingu katalitycznego, hydroodsiarczone (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 649-021-00-2 325
Destylaty średnie z krakingu termicznego, hydroodsiarczone; Olej gazowy z krakowania 649-443-00-7 710
Destylaty średnie zobojętniane chemicznie (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany 649-219-00-9 522
Destylaty średnie, wysokorafinowane (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany 649-231-00-4 530
Destylaty średniowrzące z rozdzielania pozostałości na reformingu katalitycznym; Olej gazowy - niespecyfikowany 649-229-00-3 528
Destylaty węglowodorów aromatycznych lekkich (ropa naftowa), uwodornione pochodne z pirolizy benzyny; Niskowrząca benzyna z krakingu katalitycznego 649-293-00-2 592
Destylaty wygrzewanej frakcji naftowej bogate w węglowodory C5 (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna -niespecyfikowana 649-381-00-0 680
Destylaty wysokowrzące z rozdzielania pozostałości na reformingu katalitycznym (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany 649-228-00-8 527
Destylaty z depentanizera na reformingu katalitycznym (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna z reformingu katalitycznego 649-301-00-4 600
Destylaty z hydrokrakingu, rafinowane rozpuszczalnikiem, odparafinowane (ropa naftowa); Olej bazowy -niespecyfikowany 649-495-00-0 761
Destylaty z krakingu parowego frakcja węglowodorów C5-12 (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 649-360-00-6 659
Destylaty z krakowania z parą wodną (ropa naftowa); Olej gazowy z krakowania 649-441-00-6 708
Destylaty z olefin, frakcja węglowodorów C5-10 zmieszana z frakcją lekką C5 (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 649-361-00-1 660
Destylaty z produktów polimeryzacji olefin z krakingu parowego, frakcja węglowodorów C5-12 (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 649-359-00-0 658
Destylaty z reformingu katalicznego o dużej zawartości związków aromatycznych (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany 649-232-00-X 531
Destylaty z rozdzielania frakcji naftowej z procesu "Unifining" (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna -niespecyfikowana 649-376-00-3 675
Destylaty ze stabilizacji benzyny lekkiej (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja benzynowa 649-272-00-8 571
Destylaty ze szczytu kolumny depentanizera (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 649-363-00-2 662
Ekstrakty ciężkich rozpuszczalników naftowych rafinowane ziemią bielącą (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 649-391-00-5 690
Ekstrakty destylatów ciężkich parafinowych, odasfaltowane rozpuszczalnikowo (ropa naftowa); Ekstrakt aromatyczny (po obróbce) 649-533-00-6 799
Ekstrakty rozpuszczalnikowe z próżniowej frakcji lekkich olejów gazowych (ropa naftowa) 649-005-00-5 310
Ekstrakty rozpuszczalnikowe benzyny lekkiej katalitycznie reformowanej (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 649-382-00-6 681
Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów ciężkich naftenowych o dużej zawartości węglowodorów aromatycznych (ropa naftowa); Ekstrakt aromatyczny (po obróbce) 649-531-00-5 797
Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów ciężkich naftenowych, hydroodsiarczone (ropa naftowa); Ekstrakt aromatyczny (po obróbce) 649-543-00-0 809
Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów ciężkich naftenowych, traktowane wodorem (ropa naftowa); Ekstrakt aromatyczny (po obróbce) 649-534-00-1 800
Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów ciężkich parafinowych, oczyszczane ziemią bielącą (ropa naftowa); Ekstrakt aromatyczny (po obróbce) 649-542-00-5 808
Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów ciężkich parafinowych, odparafinowanych rozpuszczalnikowo, hydroodsiarczone (ropa naftowa); Ekstrakt aromatyczny (po obróbce) 649-544-00-6 810
Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów ciężkich parafinowych, poddane obróbce wodorem (ropa naftowa); Ekstrakt aromatyczny (po obróbce) 649-535-00-7 801
Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów ciężkich parafinowych, rafinowane rozpuszczalnikiem; Ekstrakt aromatyczny (po obróbce) 649-532-00-0 798
Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów lekkich naftenowych, hydroodsiarczone (ropa naftowa); Ekstrakt aromatyczny (po obróbce) 649-538-00-3 804
Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów lekkich parafinowych, hydroodsiarczone (ropa naftowa); Ekstrakt aromatyczny (po obróbce) 649-540-00-4 806
Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów lekkich parafinowych, oczyszczone węglem aktywnym (ropa naftowa); Ekstrakt aromatyczny (po obróbce) 649-545-00-1 811
Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów lekkich parafinowych, poddane obróbce wodorem (ropa naftowa); Ekstrakt aromatyczny (po obróbce) 649-536-00-2 802
Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów lekkich parafinowych, rafinowane kwasem (ropa naftowa); Ekstrakt aromatyczny (po obróbce) 649-539-00-9 805
Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów lekkich parafinowych, rafinowane ziemią bielącą (ropa naftowa); Ekstrakt aromatyczny (po obróbce) 649-546-00-7 812
Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów średnich parafinowych poddane obróbce wodorem (ropa naftowa); Ekstrakt aromatyczny (po obróbce) 649-537-00-8 803
Ekstrakty rozpuszczalnikowe lekkiego oleju napędowego, oczyszczone węglem aktywnym (ropa naftowa); Ekstrakt aromatyczny (po obróbce) 649-547-00-2 813
Ekstrakty rozpuszczalnikowe lekkiego oleju napędowego, oczyszczone ziemią bielącą (ropa naftowa); Ekstrakt aromatyczny (po obróbce) 649-548-00-8 814
Ekstrakty rozpuszczalnikowe lekkiego oleju napędowego, poddane obróbce wodorem (ropa naftowa); Ekstrakt aromatyczny (po obróbce) 649-541-00-X 807
Ekstrakty rozpuszczalnikowe z ciężkich destylatów naftenowych (ropa naftowa) 649-004-00-X 309
Ekstrakty rozpuszczalnikowe z ciężkich destylatów parafinowych (ropa naftowa) 649-002-00-9 307
Ekstrakty rozpuszczalnikowe z lekkich destylatów naftenowych (ropa naftowa) 649-001-00-3 306
Ekstrakty rozpuszczalnikowe z lekkich destylatów parafinowych (ropa naftowa) 649-003-00-4 308
Ekstrakty węglowodorów C4-6 otrzymane w wyniku rafinacji zimnym kwasem (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 649-362-00-7 661
Eter naftowy; Niskowrząca frakcja benzynowa 649-262-00-3 561
Frakcja naftowa ciężka oczyszczona rozpuszczalnikiem, hydroodsiarczona (ropa naftowa); Olej gazowy -niespecyfikowany 649-234-00-0 533
Frakcje próżniowe ciężkie (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 649-009-00-7 313
Frakcje próżniowe ciężkie pochodzące z koksowania, hydroodsiarczone (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 649-039-00-0 343
Frakcje próżniowe ciężkie, hydroodsiarczone (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 649-017-00-0 321
Frakcje próżniowe traktowane wodorem (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 649-015-00-X 319
Gacz parafinowy (ropa naftowa) 649-244-00-5 543
Gacz parafinowy o niskiej temperaturze topnienia (ropa naftowa); Gacz parafinowy 649-248-00-7 547
Gacz parafinowy o niskiej temperaturze topnienia, obrabiany wodorem (ropa naftowa); Gacz parafinowy 649-249-00-2 548
Gacz parafinowy o niskiej temperaturze topnienia, oczyszczony węglem aktywnym (ropa naftowa); Gacz parafinowy 649-250-00-8 549
Gacz parafinowy o niskiej temperaturze topnienia, oczyszczony ziemią bielącą (ropa naftowa); Gacz parafinowy 649-251-00-3 550
Gacz parafinowy o niskiej temperaturze topnienia, rafinowany kwasem krzemowym (ropa naftowa); Gacz parafinowy 649-252-00-9 551
Gacz parafinowy obrabiany wodorem (ropa naftowa); Gacz parafinowy 649-247-00-1 546
Gacz parafinowy oczyszczony węglem aktywnym (ropa naftowa); Gacz parafinowy 649-253-00-4 552
Gacz parafinowy oczyszczony ziemią bielącą (ropa naftowa); Gacz parafinowy 649-246-00-6 545
Gacz parafinowy rafinowany kwasem (ropa naftowa); Gacz parafinowy 649-245-00-0 544
Gaz odlotowy z procesów destylacji produktów krakingu katalitycznego i adsorbera ze stabilizacji ciężkiej benzyny krakingowej (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 649-178-00-7 482
Gaz ziemny (ropa naftowa), mieszanina skroplonych gazów; Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 649-347-00-5 646
Gazolina z gazu ziemnego; Niskowrząca frakcja benzynowa 649-261-00-8 560
Gazolina zawierająca węglowodory C5-11, wysokooktanowa, stabilizowana; Niskowrząca benzyna z reformingu katalitycznego 649-312-00-4 611
Gazy (ropa naftowa) wodór z absorbcji; Gaz rafineryjny 649-131-00-0 435
Gazy (ropa naftowa), frakcja naftowa poddana izomeryzacji, bogata w węglowodory C4, wolna od siarkowodoru; Gaz z ropy naftowej 649-075-00-7 379
Gazy (ropa naftowa), gaz suchy z depropanizera bogaty w propen (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 649-071-00-5 375
Gazy (ropa naftowa), lekka frakcja z krakingu, koncentrat butadienowy; Gaz z ropy naftowej 649-111-00-1 415
Gazy (ropa naftowa), pozostałość z visbreakingu; Gaz rafineryjny 649-174-00-5 478
Gazy (ropa naftowa), węglowodory C2, strumień zawracany; Gaz rafineryjny 649-128-00-4 432
Gazy (ropa naftowa), węglowodory C2-3; Gaz z ropy naftowej 649-207-00-3 510
Gazy (ropa naftowa), węglowodory C2-4, odsiarczone; Gaz z ropy naftowej 649-099-00-8 403
Gazy (ropa naftowa), węglowodory C3-4, bogate w izobutan; Gaz z ropy naftowej 649-204-00-7 507
Gazy (ropa naftowa), węglowodory C3-4; Gaz z ropy naftowej 649-177-00-1 481
Gazy (ropa naftowa), wsad na alkilację, mieszanina węglowodorów nasyconych i nienasyconych C3-5; Gaz z ropy naftowej 649-067-00-3 371
Gazy (ropa naftowa), wsad na alkilację; Gaz z ropy naftowej 649-095-00-6 399
Gazy (ropa naftowa), wsad na instalację Girbotol; Gaz z ropy naftowej 649-074-00-1 378
Gazy (ropa naftowa), wysokociśnieniowy kraking ciężkiej benzyny z parą wodną; Gaz rafineryjny 649-173-00-X 477
Gazy bogate w węglowodory C4 (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 649-068-00-9 372
Gazy mokre C1-5 (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 649-092-00-X 396
Gazy odlotowe (ropa naftowa), destylaty hydroodsiarczone i hydroodsiarczona frakcja ciężkiej benzyny wolne od zanieczyszczeń kwaśnych; Gaz z ropy naftowej 649-186-00-0 490
Gazy odlotowe z deeatanizera na instalacji odzysku gazów (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 649-185-00-5 489
Gazy odlotowe z destylatów krakingu termicznego poddanych katalitycznym procesom wodorowym (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 649-181-00-3 485
Gazy odlotowe z hydroodsiarczania próżniowego oleju gazowego, wolne od siarkowodoru (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 649-190-00-2 494
Gazy odlotowe z hydroodsiarczania surowych destylatów, wolne od siarkowodoru (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 649-182-00-9 486
Gazy odlotowe z instalacji odzysku gazów (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 649-184-00-X 488
Gazy odlotowe z instalacji odzysku gazów nasyconych, bogate w węglowodory C1-2 (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 649-081-00-X 385
Gazy odlotowe z krakingu termicznego pozostałości próżniowej (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 649-082-00-5 386
Gazy odlotowe z oleju sklarowanego z krakingu katalitycznego i z pozostałości próżniowej z krakingu termicznego, wsad na refluks (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 649-076-00-2 380
Gazy odlotowe z procesów katalitycznych: krakingu, reformingu i hydroodsiarczaniu (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 649-078-00-3 382
Gazy odlotowe z procesu hydroodsiarczania surowej benzyny (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 649-144-00-1 448
Gazy odlotowe z procesu hydroodsiarczania surowej benzyny (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 649-166-00-1 470
Gazy odlotowe z przygotowania propanowo-propylenowego wsadu na alkilację, z deetanizera (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 649-189-00-7 493
Gazy odlotowe z rozdzielania destylatów krakingowych poddawanych obróbce wodorem (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 649-143-00-6 447
Gazy odlotowe z rozdzielania na krakingu katalicznym, węzeł absorbcji (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 649-140-00-X 444
Gazy odlotowe z różnych instalacji, nasycone, bogate w węglowodory C4 (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 649-080-00-4 384
Gazy odlotowe z separatora na reformingu katalitycznym ciężkiej benzyny (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 649-141-00-5 445
Gazy odlotowe z separatora procesu hydroodsiarczania frakcji naftowej (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 649-165-00-6 469
Gazy odlotowe z układu absorbcji oleju gazowego na krakingu katalitycznym (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 649-183-00-4 487
Gazy odlotowe z węzła stabilizacji ciężkiej benzyny z katalitycznej polimeryzacji (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 649-179-00-2 483
Gazy odlotowe z węzła stabilizacyjnego katalitycznie reformowanej frakcji naftowej, wolne od siarkowodoru (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 649-180-00-8 484
Gazy odlotowe za stabilizacji surowej benzyny lekkiej, wolne od siarkowodoru (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 649-188-00-1 492
Gazy odlotowe ze stabilizacji benzyny krakingowej (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 649-077-00-8 381
Gazy odlotowe ze stabilizacji benzyny krakingowej (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 649-108-00-5 412
Gazy odlotowe ze stabilizacji benzyny z procesu izomeryzacji (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 649-210-00-X 513
Gazy odlotowe ze stabilizacji ciężkiej benzyny z reformingu katalitycznego (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 649-142-00-0 446
Gazy odlotowe ze stabilizacji frakcji naftowej z reformingu katalitycznego (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 649-079-00-9 383
Gazy odlotowe ze stripingu hydroodsiarczonego próżniowego oleju gazowego, wolne od siarkowodoru (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 649-187-00-6 491
Gazy odlotowe, destylaty z krakingu termicznego, z adsorberów oleju gazowego i ciężkiej benzyny (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 649-109-00-0 413
Gazy odlotowe, z węzła stabilizacji krakingu termicznego i z procesu koksowania (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 649-110-00-6 414
Gazy opałowe z destylacji ropy naftowej; Gaz z ropy naftowej 649-198-00-6 501
Gazy opałowe; Gaz z ropy naftowej 649-197-00-0 500
Gazy po deheksanizacji (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 649-101-00-7 405
Gazy po deheksanizacji benzyny z destylacji zachowawczej (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 649-084-00-6 388
Gazy po depentanizacji produktów hydrokrakingu, bogate w węglowodory (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 649-085-00-1 389
Gazy po odsiarczeniu frakcji naftowej ze strippera (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 649-103-00-8 407
Gazy po stabilizacji benzyny lekkiej (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 649-086-00-7 390
Gazy po stabilizacji benzyny lekkiej (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 649-102-00-2 406
Gazy po stabilizacji surowej benzyny (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 649-106-00-4 410
Gazy pochodzące z rozdzielania produktów krakingu katalitycznego (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 649-105-00-9 409
Gazy rafineryjne (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 649-153-00-0 457
Gazy reaktorowe z hydroreformingu (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 649-136-00-8 440
Gazy reaktorowe z hydroreformingu, bogate w wodór i metan (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 649-137-00-3 441
Gazy recyrkulacyjne bogate w wodór (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 649-134-00-7 438
Gazy recyrkulacyjne z instalacji benzenu, bogate w wodór (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 649-122-00-1 426
Gazy recyrkulacyjne z procesu obróbki wodorem mieszaniny olejów, bogate w wodór i azot (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 649-133-00-1 437
Gazy recyrkulacyjne z reformingu katalitycznego węglowodorów C6-8 (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 649-125-00-8 429
Gazy recyrkulacyjne z reformingu katalitycznego węglowodorów C6-8, bogate w wodór (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 649-127-00-9 431
Gazy reformingowe z procesów wodorowych, bogate w wodór (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 649-138-00-9 442
Gazy suche, kwaśne, z instalacji sprężania gazów (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 649-129-00-X 433
Gazy wypełniające reaktor na reformingu, bogate w wodór (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 649-135-00-2 439
Gazy z absorbera gąbczastego z rozdzielania produktów z fluidalnego krakingu katalitycznego i z odsiarczania oleju gazowego (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 649-167-00-7 471
Gazy z debutanizera na krakingu katalitycznym (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 649-107-00-X 411
Gazy z depentanizera na instalacji uwodornienia benzenu (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 649-149-00-9 453
Gazy z depentanizera na węźle stabilizacji kwaśnej frakcji naftowej, hydroodsiarczonej (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 649-155-00-1 459
Gazy z destylacji frakcyjnej ropy naftowej (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 649-100-00-1 404
Gazy z destylacji gazów rafineryjnych (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 649-148-00-3 452
Gazy z destylacji gazów reabsorbcyjnych na instalacji sprężania gazów (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 649-130-00-5 434
Gazy z destylacji produktów krakingu katalitycznego (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 649-191-00-8 495
Gazy z destylacji produktów krakingu termicznego (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 649-139-00-4 443
Gazy z destylacji ropy naftowej i krakingu katalitycznego (ropa naftowa); Gaz rafieryjny 649-168-00-2 472
Gazy z dna depropanizera (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 649-096-00-1 400
Gazy z dołu kolumny debutanizera na krakingu katalitycznym, bogate w węglowodory C3-5 (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 649-209-00-4 512
Gazy z dołu kolumny depropanizera na krakingu katalitycznym, bogate w węglowodory C4, wolne od kwasów (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 649-208-00-9 511
Gazy z hydroodsiarczania oleju gazowego z przedmuchu (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 649-171-00-9 475
Gazy z instalacji benzenu, z hydroodsiarczania (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 649-121-00-6 425
Gazy z katalitycznego reformowania benzyny (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 649-104-00-3 408
Gazy z krakingu katalitycznego (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 649-063-00-1 367
Gazy z krakingu katalitycznego, bogate w węglowodory C1-5 (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 649-064-00-7 368
Gazy z krakingu parowego bogate w węglowodory C3 (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 649-115-00-3 419
Gazy z niskociśnieniowej obróbki odcieku z reaktora na reformingu (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 649-147-00-8 451
Gazy z procesów krakingu katalitycznego (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 649-098-00-2 402
Gazy z procesów schładzania, bogate w wodór (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 649-132-00-6 436
Gazy z procesu odsiarczania "unifining" (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 649-157-00-2 461
Gazy z procesu odsiarczania ciężkich destylatów metodą hydrotreatingu, (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 649-160-00-9 464
Gazy z procesu odsiarczania oleju gazowego z dietanoloaminą (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 649-169-00-8 473
Gazy z procesu separacji hydroodsiarczanej kwaśnej frakcji naftowej (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 649-156-00-7 460
Gazy z przedkolumny destylacji ropy naftowej (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 649-162-00-X 466
Gazy z przemywania gazów z fluidalnego krakingu katalitycznego, układ podwójnej absorbcji (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 649-159-00-3 463
Gazy z przemywania odcieku z reakcji uwodornienia (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 649-172-00-4 476
Gazy z reformingu katalitycznego węglowodorów C6-8 (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 649-126-00-3 430
Gazy z reformingu katalitycznego, bogate w węglowodory C1-C4 (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 649-066-00-8 370
Gazy z ropy naftowej, frakcja węglowodorów C4, skroplona, odsiarczona; Gaz z ropy naftowej 649-117-00-4 421
Gazy z ropy naftowej, skroplone, odsiarczone; Gaz z ropy naftowej 649-203-00-1 506
Gazy z ropy naftowej, skroplone; Gaz z ropy naftowej 649-202-00-6 505
Gazy z rozdzielania butanów (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 649-206-00-8 509
Gazy z rozdzielania na instalacji "unifining" (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 649-164-00-0 468
Gazy z rozdzielania produktów fluidalnego krakingu katalitycznego (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 649-158-00-8 462
Gazy z separatora na platformingu (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 649-154-00-6 458
Gazy z separatora niskociśnieniowego na hydrokrakingu (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 649-152-00-5 456
Gazy z układu podwójnej absorbcji i destylacji frakcyjnej produktów z krakingu katalitycznego w fazie fluidalnej (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 649-150-00-4 454
Gazy z układu stabilizacji na platformingu, frakcja o niskim końcu destylacji (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 649-161-00-4 465
Gazy z węzła aminowania (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 649-120-00-0 424
Gazy z węzła stabilizacyjnego ciężkiej benzyny z katalizowanej polimeryzacji, bogate w węglowodory C2-4 (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 649-065-00-2 369
Gazy z wymywania hydroodsiarczonego oleju gazowego (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 649-170-00-3 474
Gazy z wysokociśnieniowej obróbki odcieku z reaktora reformingu (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 649-146-00-2 450
Gazy ze stabilizacji benzyny z reformingu katalitycznego (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 649-112-00-7 416
Gazy ze stabilizacji ciężkiej benzyny z reformingu katalitycznego (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 649-124-00-2 428
Gazy ze stabilizacji surowej benzyny ciężkiej z reformingu katalitycznego (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 649-145-00-7 449
Gazy ze stripingu (przedmuchu) smoły (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 649-163-00-5 467
Gazy ze szczytu deetanizera (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 649-069-00-4 373
Gazy ze szczytu deizobutanizera (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 649-070-00-X 374
Gazy ze szczytu depropanizera (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 649-072-00-0 376
Gazy ze szczytu depropanizera na instalacji odzysku gazu (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 649-073-00-6 377
Gazy ze szczytu depropanizera na krakingu katalitycznym, bogate w węglowodory C3, wolne od kwasów (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 649-062-00-6 366
Gazy, mieszanki olejów, bogate w wodór i azot (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 649-123-00-7 427
Kondensaty gazu ziemnego (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 649-346-00-X 645
Kondensaty gazu ziemnego; Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 649-375-00-8 674
Ligroina; Niskowrząca frakcja benzynowa 649-263-00-9 562
Mieszanina gazów rafineryjnych (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 649-097-00-7 401
Olej opałowy ciężki, zasiarczony; Olej opałowy ciężki 649-042-00-7 346
Olej opałowy nr 6; Olej opałowy ciężki 649-030-00-1 334
Olej opałowy, pozostałości po destylacji zachowawczej frakcji próżniowych o wysokiej zawartości siarki; Olej opałowy ciężki 649-023-00-3 327
Olej opałowy, pozostałościowy; Olej opałowy ciężki 649-024-00-9 328
Oleje gazowe ciężkie z kolumny atmosferycznej (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 649-032-00-2 336
Oleje gazowe parafinowe; Olej gazowy - niespecyfikowany 649-233-00-5 532
Oleje gazowe rafinowane kwasem (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany 649-215-00-7 518
Oleje gazowe z obróbki wodorowej (hydrotreating); Olej gazowy - niespecyfikowany 649-238-00-2 537
Oleje gazowe z rafinacji rozpuszczalnikowej (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany 649-213-00-6 516
Oleje gazowe zobojętniane chemicznie (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany 649-218-00-3 521
Oleje naftenowe ciężkie z odparafinowania czynnikami kompleksującymi (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 649-479-00-3 745
Oleje naftenowe ciężkie, odparafinowane katalitycznie (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 649-475-00-1 741
Oleje naftenowe lekkie z odparafinowania czynnikami kompleksującymi (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 649-480-00-9 746
Oleje naftenowe lekkie, odparafinowane katalitycznie (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 649-476-00-7 742
Oleje napędowe (ropa naftowa), frakcja lekka próżniowa z krakingu termicznego, hydroodsiarczona; Olej gazowy z krakowania 649-450-00-5 716
Oleje napędowe hydroodsiarczone (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany 649-222-00-5 525
Oleje napędowe z krakingu termicznego, hydroodsiarczone (ropa naftowa); Olej gazowy z krakowania 649-444-00-2 711
Oleje napędowe z pirolizy (ropa naftowa); Olej gazowy z krakowania 649-442-00-1 709
Oleje parafinowe ciężkie rafinowane rozpuszczalnikiem, deparafinaty (ropa naftowa); Olej bazowy -niespecyfikowany 649-500-00-6 766
Oleje parafinowe ciężkie, odparafinowane katalitycznie (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 649-477-00-2 743
Oleje parafinowe lekkie, odparafinowane katalitycznie (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 649-478-00-8 744
Oleje pozostałościowe (ropa naftowa), kolumna deizobutanizera; Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 649-365-00-3 664
Oleje pozostałościowe (ropa naftowa);
Olej opałowy ciężki
649-045-00-3 349
Oleje pozostałościowe z obróbki kwasem produktów z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 649-499-00-2 765
Oleje sklarowane z krakingu katalitycznego (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 649-011-00-8 315
Oleje sklarowane z krakingu katalitycznego, hydroodsiarczone (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 649-020-00-7 324
Oleje smarowe (ropa naftowa), hydrorafinowane węglowodory C15-30, obojętny olej bazowy; Olej bazowy -niespecyfikowany 649-482-00-X 748
Oleje smarowe (ropa naftowa), hydrorafinowane węglowodory C20-50, obojętny olej bazowy o dużej lepkości; Olej bazowy - niespecyfikowany 649-481-00-4 747
Oleje smarowe (ropa naftowa), hydrorafinowane węglowodory C20-50, obojętny olej bazowy; Olej bazowy -niespecyfikowany 649-483-00-5 749
Oleje smarowe (ropa naftowa), odparafinowana rozpuszczalnikowo frakcja z hydrokrakingu nie zawierająca związków aromatycznych; Olej bazowy - niespecyfikowany 649-498-00-7 764
Oleje smarowe (ropa naftowa), węglowodory >C25, ekstrahowane rozpuszczalnikowo, odasfaltowane, odparafinowane, uwodornione; Olej bazowy - niespecyfikowany 649-527-00-3 793
Oleje smarowe (ropa naftowa), węglowodory C17-32, ekstrahowane rozpuszczalnikowo, odparafinowane, uwodornione; Olej bazowy - niespecyfikowany 649-528-00-9 794
Oleje smarowe (ropa naftowa), węglowodory C17-35 ekstrahowane rozpuszczalnikiem, odparafinowane, hydrorafinowane; Olej bazowy - niespecyfikowany 649-497-00-1 763
Oleje smarowe (ropa naftowa), węglowodory C18-27 z hydrokrakingu, odparafinowane rozpuszczalnikiem (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 649-514-00-2 780
Oleje smarowe (ropa naftowa), węglowodory C18-40, destylat bazowy z hydrokrakingu odparafinowany rozpuszczalnkowo; Olej bazowy - niespecyfikowany 649-506-00-9 772
Oleje smarowe (ropa naftowa), węglowodory C18-40, rafinat bazowy odparafinowany rozpuszczalnikowo, uwodorniony; Olej bazowy - niespecyfikowany 649-507-00-4 773
Oleje smarowe (ropa naftowa), węglowodory C20-35, ekstrahowane rozpuszczalnikowo, odparafinowane, uwodornione; Olej bazowy - niespecyfikowany 649-529-00-4 795
Oleje smarowe (ropa naftowa), węglowodory C24-50, ekstrahowane rozpuszczalnikowo, odparafinowane, uwodornione; Olej bazowy - niespecyfikowany 649-530-00-X 796
Oleje smarowe parafinowe (ropa naftowa), oleje bazowe; Olej bazowy - niespecyfikowany 649-501-00-1 767
Oleje smarowe; Olej bazowy - niespecyfikowany 649-484-00-0 750
Petrolatum; Wazelina 649-254-00-X 553
Pozostałości (ropa naftowa), lekki olej próżniowy; Olej opałowy ciężki 649-028-00-0 332
Pozostałości lekkie próżniowe (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 649-041-00-1 345
Pozostałości lekkie z krakingu parowego, zawierające głównie węglowodory aromatyczne (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 649-400-00-2 699
Pozostałości olejowe obrabiane wodorem (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 649-470-00-4 736
Pozostałości olejowe oczyszczone gliną (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 649-462-00-0 728
Pozostałości olejowe odasfaltowane rozpuszczalnikowo (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 649-456-00-8 722
Pozostałości olejowe odparafinowane katalitycznie (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 649-492-00-4 758
Pozostałości olejowe po hydrorafinacji z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 649-491-00-9 757
Pozostałości olejowe rafinowane rozpuszczalnikiem (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 649-459-00-4 725
Pozostałości olejowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa); Olej bazowy -niespecyfikowany 649-471-00-X 737
Pozostałości olejowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego, rafinowane węglem aktywnym (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 649-525-00-2 791
Pozostałości olejowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego, rafinowane ziemią bielącą (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany 649-526-00-8 792
Pozostałości po destylacji atmosferycznej (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 649-019-00-1 323
Pozostałości po destylacji ciężkiego oleju gazowego z koksowania i frakcji próżniowych z DRW (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 649-026-00-X 330
Pozostałości po destylacji ciężkiego oleju gazowego z koksowania i lekkich frakcji próżniowych z DRW; Olej opałowy ciężki 649-027-00-5 331
Pozostałości po destylacji produktów z reformingu katalitycznego (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 649-025-00-4 329
Pozostałości po reformingu katalitycznym węglowodorów C6-8 (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna z reformingu katalitycznego 649-303-00-5 602
Pozostałości po usunięciu lekkich składników, o niskiej zawartości siarki (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 649-031-00-7 335
Pozostałości poddawane krakingowi parowemu, obrabiane termicznie; Olej opałowy ciężki 649-046-00-9 350
Pozostałości z destylacji (ropa naftowa), kraking parowy, destylaty; Olej opałowy ciężki 649-040-00-6 344
Pozostałości z destylacji benzyny z krakingu z parą wodną (ropa naftowa); Olej gazowy z krakowania 649-446-00-3 713
Pozostałości z dołu kolumny do rozdzielania butanu (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 649-364-00-8 663
Pozostałości z frakcjonowania na reformingu katalitycznym (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 649-048-00-X 352
Pozostałości z hydrokrakingu (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 649-012-00-3 316
Pozostałości z kolumny atmosferycznej (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 649-008-00-1 312
Pozostałości z kolumny atmosferycznej, hydroodsiarczone (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 649-016-00-5 320
Pozostałości z krakingu katalitycznego; Olej opałowy ciężki 649-043-00-2 347
Pozostałości z krakingu termicznego (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 649-013-00-9 317
Pozostałości z obróbki termicznej frakcji benzynowej z krakingu parowego (ropa naftowa); Olej gazowy z krakowania 649-448-00-4 715
Pozostałości z olefin (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 649-018-00-6 322
Pozostałości z płuczek z koksowania o dużej zawartości skondensowanych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 649-033-00-8 337
Pozostałości z rozdzielania gazów po alkilacji, bogate w węglowodory C4 (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 649-087-00-2 391
Pozostałości z uwodornienia benzyny z krakingu z parą wodną (ropa naftowa); Olej gazowy z krakowania 649-445-00-8 712
Pozostałości, kraking parowy, żywice (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 649-035-00-9 339
Pozostałości, lekki kraking parowy (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki 649-029-00-6 333
Produkty ropy naftowej, gazy rafineryjne; Gaz rafineryjny 649-151-00-X 455
Produkty z destylacji ekstrakcyjnej benzyny i oleju gazowego z krakingu termicznego (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna z krakingu termicznego 649-324-00-X 623
Produkty z ropy naftowej, reformaty z procesu Hydrofining-Powerforming; Niskowrząca benzyna z reformingu katalitycznego 649-306-00-1 605
Rafinaty (ropa naftowa), frakcja węglowodorów C4 z krakingu parowego ekstrahowana octanem amonu i miedzi(I), złożona z węglowodorów
C3-5, wolna od butadienu; Gaz z ropy naftowej
649-119-00-5 423
Rafinaty z przeciwprądowej ekstrakcji produktów reformingu katalitycznego wodnym roztworem glikolu etylenowego; Niskowrząca modyfikowana frakcja benzynowa 649-280-00-1 579
Rafinaty z reformingu katalitycznego; separator instalacji Lurgi; Niskowrząca modyfikowana frakcja benzynowa 649-281-00-7 580
Ropa naftowa; Olej skalny 649-049-00-5 353
Rozpuszczalnik Stoddarda; Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 649-345-00-4 644
Solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory aromatyczne lekkie obrabiane wodorem; Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem 649-334-00-4 633
Solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory lekkie aromatyczne; Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 649-356-00-4 655
Solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory lekkie naftenowe obrabiane wodorem; Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem 649-341-00-2 640
Szlam olejowy (ropa naftowa) 649-549-00-3 815
Szlam olejowy oczyszczony kwasem (ropa naftowa); Szlam olejowy 649-175-00-0 479
Szlam olejowy oczyszczony kwasem krzemowym (ropa naftowa); Szlam olejowy 649-315-00-0 614
Szlam olejowy oczyszczony węglem aktywnym (ropa naftowa); Szlam olejowy 649-211-00-5 514
Szlam olejowy oczyszczony ziemią bielącą (ropa naftowa); Szlam olejowy 649-176-00-6 480
Szlam olejowy poddany obróbce wodorem (ropa naftowa); Szlam olejowy 649-550-00-9 816
Środki smarowe; Smary 649-243-00-X 542
Wazelina obrabiana wodorem (ropa naftowa); Wazelina 649-257-00-6 556
Wazelina oczyszczona tlenkiem glinu (ropa naftowa); Wazelina 649-256-00-0 555
Wazelina oczyszczona węglem aktywnym (ropa naftowa); Wazelina 649-258-00-1 557
Wazelina oczyszczona ziemią bielącą (ropa naftowa); Wazelina 649-260-00-2 559
Wazelina rafinowana kwasem krzemowym (ropa naftowa); Wazelina 649-259-00-7 558
Wazelina utleniona (ropa naftowa); Wazelina 649-255-00-5 554
Węglowodory aromatyczne C6-10, rafinowane kwasem, zobojętniane; Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 649-357-00-X 656
Węglowodory aromatyczne C6-8, rafinowana benzyna z pirolizy; Niskowrząca benzyna z krakingu termicznego 649-321-00-3 620
Węglowodory aromatyczne C7-12, bogate w C8; Niskowrząca benzyna z reformingu katalitycznego 649-311-00-9 610
Węglowodory aromatyczne C7-8, produkty dealkilacji, pozostałości po destylacji; Niskowrząca benzyna - niaspecyfikowana 649-379-00-X 678
Węglowodory aromatyczne C8, pochodne z reformingu katalitycznego; Niskowrząca frakcja naftowa z reformingu katalitycznego 649-310-00-3 609
Węglowodory aromatyczne C8-10; Redestylaty oleju lekkiego, wysokowrzące - niespecyfikowane 649-403-00-9 702
Węglowodory bogate w C5, zawierające dicyklopentadien; Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 649-399-00-9 698
Węglowodory bogate w C5; Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 649-402-00-3 701
 Węglowodory Cł5, bogate w C5-6; Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 649-401-00-8 700
Węglowodory C1-3; Gaz z ropy naftowej 649-090-00-9 394
Węglowodory C13-27, frakcja lekka naftenowa ekstrahowana rozpuszczalnikiem; Olej bazowy - niespecyfikowany 649-517-00-9 783
Węglowodory C13-30, bogate w węglowodory aromatyczne, destylat naftenowy ekstrahowany rozpuszczalnikiem; Olej bazowy - niespecyfikowany 649-508-00-X 774
Węglowodory C1-4, frakcja z debutanizera; Gaz z ropy naftowej 649-091-00-4 395
Węglowodory C1-4, odsiarczone; Gaz z ropy naftowej 649-089-00-3 393
Węglowodory C1-4; Gaz z ropy naftowej 649-088-00-8 392
Węglowodory C14-29, frakcja lekka naftenowa ekstrahowana rozpuszczalnikiem; Olej bazowy - niespecyfikowany 649-518-00-4 784
Węglowodory C16-20, destylaty średnie obrabiane wodorem (hydrotreating), destylaty lekkie; Olej gazowy -niespecyfikowany 649-235-00-6 534
Węglowodory C16-32, bogate w węglowodory aromatyczne, destylat naftenowy ekstrahowany rozpuszczalnikiem; Olej bazowy - niespecyfikowany 649-509-00-5 775
Węglowodory C17-30, destylaty lekkie hydrorafinowane; Olej bazowy - niespecyfikowany 649-520-00-5 786
Węglowodory C17-30, pozostałość po destylacji atmosferycznej odasfaltowana rozpuszczalnikowo i hydrorafinowana, destylaty lekkie; Olej bazowy - niespecyfikowany 649-515-00-8 781
Węglowodory C17-40, pozostałość po destylacji odasfaltowana rozpuszczalnikowo i hydrorafinowana, destylaty lekkie próżniowe; Olej bazowy - niespecyfikowany 649-516-00-3 782
Węglowodory C20-50, uwodornione pozostałości olejowe z destylacji próżniowej; Olej bazowy - niespecyfikowany 649-503-00-2 769
Węglowodory C20-58, hydrorafinowane; Olej bazowy - niespecyfikowany 649-523-00-1 789
Węglowodory C2-4, bogate w C3; Gaz z ropy naftowej 649-201-00-0 504
Węglowodory C2-4; Gaz z ropy naftowej 649-093-00-5 397
Węglowodory C2-6, katalitycznie reformowane węglowodory C6-8; Niskowrząca benzyna z reformingu katalitycznego 649-302-00-X 601
Węglowodory C26-55, z dużą zawartością węglowodorów aromatycznych 649-006-00-0 311
Węglowodory C27-42, odaromatyzowane; Olej bazowy - niespecyfikowany 649-519-00-X 785
Węglowodory C27-45, odaromatyzowane; Olej bazowy - niespecyfikowany 649-522-00-6 788
Węglowodory C3; Gaz z ropy naftowej 649-094-00-0 398
Węglowodory C3-11, destylaty z krakingu katalitycznego; Niskowrząca benzyna z krakingu katalitycznego 649-291-00-1 590
Węglowodory C3-4; Gaz z ropy naftowej 649-199-00-1 502
Węglowodory C3-6 bogate w C5, z krakingu benzyny z parą wodną; Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 649-398-00-3 697
Węglowodory C37-65, odasfaltowane i hydrorafinowane pozostałości z destylacji próżniowej; Olej bazowy -niespecyfikowany 649-511-00-6 777
Węglowodory C37-68, odparafinowane, odasfaltowane i hydrorafinowane pozostałości z destylacji próżniowej; Olej bazowy - niespecyfikowany 649-510-00-0 776
Węglowodory C4 wolne od buta-1,3-dienu i izobutanu; Gaz z ropy naftowej 649-118-00-X 422
Węglowodory C4, destylaty z krakingu z parą wodną; Gaz z ropy naftowej 649-116-00-9 420
Węglowodory C4; Gaz z ropy naftowej 649-113-00-2 417
Węglowodory C4-11 z benzyny krakingowej, wolne od węglowodorów aromatycznych; Niskowrząca benzyna -niespecyfikowana 649-386-00-8 685
Węglowodory C4-12, uwodornione produkty z olefin; Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem 649-340-00-7 639
Węglowodory C4-5; Gaz z ropy naftowej 649-200-00-5 503
Węglowodory C5-11, frakcja lekka z reformingu bogata w węglowodory niearomatyczne; Niskowrząca benzyna z reformingu katalitycznego 649-314-00-5 613
Węglowodory C6-11 obrabiane wodorem, odaromatyzowane; Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem 649-343-00-3 642
Węglowodory C6-7 rafinowane rozpuszczalnikiem, pochodzące z instalacji uwodornienia benzenu; Niskowrząca modyfikowana frakcja benzynowa 649-287-00-X 586
Węglowodory C6-8, uwodornione i odaromatyzowane sorbcyjnie, rafinacja toluenowa; Niskowrząca benzyna -niespecyfikowana 649-395-00-7 694
Węglowodory C7-12, frakcja ciężka z reformingu bogata w węglowodory aromatyczne C>9; Niskowrząca benzyna z reformingu katalitycznego 649-313-00-X 612
Węglowodory C8-11 z benzyny krakingowej, frakcja toluenowa; Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 649-385-00-2 684
Węglowodory C8-12 z krakingu katalitycznego, zobojętniane chemicznie (ługowane); Niskowrząca benzyna z krakingu katalitycznego 649-296-00-9 595
Węglowodory C8-12 z krakingu katalitycznego, zobojętniane chemicznie, odsiarczone; Niskowrząca benzyna z krakingu katalitycznego 649-298-00-X 597
Węglowodory C8-12, destylaty z krakingu katalitycznego; Niskowrząca benzyna z krakingu katalitycznego 649-297-00-4 596
Węglowodory C9-12 obrabiane wodorem, odaromatyzowane; Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem 649-344-00-9 643
Węglowodory ciężkie parafinowe C20-50
z odparafinowania rozpuszczalnikowego, hydrorafinowane; Olej bazowy - niespecyfikowany
649-488-00-2 754
Węglowodory lekkie C4-6 z depentanizera z frakcji aromatycznej przed uwodornieniem; Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana 649-380-00-5 679
Węglowodory lekkie naftenowe C11-17 z ekstrakcji rozpuszczalnikowej; Olej gazowy - niespecyfikowany 649-237-00-7 536
Węglowodory naftenowe C27-42; Olej bazowy - niespecyfikowany 649-524-00-7 790
Węglowodory naftenowe C27-45 z destylacji próżniowej; Olej bazowy - niespecyfikowany 649-521-00-0 787
Węglowodory parafinowe C12-20 obrabiane wodorem, destylaty lekkie; Olej gazowy - niespecyfikowany 649-236-00-1 535
Węglowodory parafinowe z hydrokrakingu, odparafinowane rozpuszczalnikowo pozostałości po destylacji; Olej bazowy - niespecyfikowany 649-502-00-7 768
Węglowodory rafinowane rozpuszczalnikiem z destylatów lekkich frakcji naftowej traktowanej wodorem, bogate w węglowodory C6; Niskowrząca modyfikowana frakcja benzynowa 649-288-00-5 587
Węglowodory z destylacji lekkiej benzyny poddanej obróbce wodorem i rafinowanej rozpuszczalnikiem; Niskowrząca modyfikowana frakcja benzynowa 649-285-00-9 584
Węglowodory z destylacji ropy naftowej, bogate w węglowodory C3-4; Gaz z ropy naftowej 649-083-00-0 387
 
Wykaz 2.
Czynniki fizyczne
  1.  Promieniowanie jonizujące

 

Wykaz 3.
Czynniki biologiczne
  1.  Wirus zapalenia wątroby typu B
  2.  Wirus zapalenia wątroby typu C

 

Wykaz 4.
Procesy technologiczne, w których dochodzi do uwalniania substancji, preparatów lub
czynników rakotwórczych lub mutagennych
  1.  Produkcja auraminy
  2.  Procesy technologiczne związane z narażeniem na działanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, obecnych w sadzy węglowej, smołach węglowych i pakach węglowych
  3.  Procesy technologiczne związane z narażeniem na działanie pyłów, dymów i aerozoli tworzących się podczas rafinacji niklu i jego związków
  4.  Produkcja alkoholu izopropylowego metodą mocnych kwasów
  5.  Prace związane z narażeniem na pył drewna twardego (dąb i buk)

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2

 

WZÓR

 

INFORMACJA O SUBSTANCJACH, PREPARATACH, CZYNNIKACH LUB PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH O DZIAŁANIU RAKOTWÓRCZYM LUB MUTAGENNYM

 

A. DANE IDENTYFIKACYJNE
1. Nazwa pracodawcy:
  ............................................................
2. NIP: ...................................
3. Adres (numer kodu pocztowego, miejscowość, ulica): .........
  Województwo: .................       Gmina: ................
  Telefon: .....................       Fax: ..................
4. Dział Gospodarki wg PKD: ...................................

 

B. SUBSTANCJE, PREPARATY, CZYNNIKI O DZIAŁANIU RAKOTWÓRCZYM LUB
  MUTAGENNYM STOSOWANE LUB UWALNIANE W RÓŻNYCH PROCESACH
  WYSTĘPUJĄCE NA STANOWISKACH PRACY

 

I. Chemiczne substancje rakotwórcze lub mutagenne kat. 1 lub
  kat. 2
 
Lp. Nazwa substancji lub preparatu Liczba osób narażonych
    kobiety mężczyźni
1 2 3 4
       
 
II. Promieniowanie jonizujące
 
Lp. Rodzaj promieniowania Liczba osób narażonych
    kobiety mężczyźni
1 2 3 4
       
 
III. Biologiczne czynniki rakotwórcze
 
Lp. Nazwa czynnika Liczba osób narażonych
    kobiety mężczyźni
1 2 3 4
       
 
IV. Procesy technologiczne, w których dochodzi do uwalniania
substancji, preparatów lub czynników o działaniu rakotwórczym
lub mutagennym.
 
Lp. Nazwa procesu produkcyjnego Liczba osób i narażonych
    kobiety mężczyźni
1 2 3 4
       
 
  Uzasadnienie konieczności stosowania substancji, preparatów
lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym:
 
 
 
 
 
C. INFORMACJE O STANOWISKACH PRACY

 

Wykaz stanowisk pracy, na których występuje narażenie na
substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o
działaniu rakotwórczym lub mutagennym:
  1. .......................... 2. ..........................
  3. .......................... 4. ..........................
  5. .......................... 6. ..........................
Wykaz stanowisk pracy, na których występuje narażenie na
substancje, preparaty lub czynniki o działaniu rakotwórczym lub
mutagennym w wyniku procesów technologicznych lub wykonywanych
prac:
  1. .......................... 2. ..........................
  3. .......................... 4. ..........................
  5. .......................... 6. ..........................
Dla każdego stanowiska pracy należy wypełnić część szczegółową

 

D. ŚRODKI PROFILAKTYCZNE

 

1. Czy pracodawca zorganizował system informacyjny służący
  informowaniu pracowników o zagrożeniach ich zdrowia i
  bezpieczeństwa w wyniku narażenia na działanie substancji,
  preparatów, czynników lub procesów technologicznych o
  działaniu rakotwórczym lub mutagennym odpowiednio do
  sytuacji, czy narażenie to wystąpiło, występuje w bieżącej
  działalności lub może wystąpić.
              [ ] tak                 [ ] nie
  informacja o zagrożeniach przekazywana jest w formie:
[ ] instrukcji ustnej [ ] instrukcji pisemnej [ ] materiałów
                                                szkoleniowych
2. Czy stosowano niżej podane środki profilaktyczne?
  - ograniczenie liczby pracowników mających kontakt z
    substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami
    technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
    do najmniejszej możliwej liczby
          [ ] tak                     [ ] nie

 

  - stosowanie zabezpieczeń i środków technicznych dla
    zapobieżenia lub ograniczenia do minimum przedostawania
    się substancji, preparatów lub czynników o działaniu
    rakotwórczym lub mutagennym do środowiska pracy
          [ ] tak                     [ ] nie

 

  - odprowadzanie substancji, preparatów lub czynników o
    działaniu rakotwórczym lub mutagennym do układów
    neutralizujących bezpośrednio z miejsc ich powstawania
          [ ] tak                     [ ] nie

 

  - stosowanie miejscowej lub ogólnej wentylacji
          [ ] tak                     [ ] nie

 

  - stosowanie stałej kontroli stężeń lub natężeń
    umożliwiających wczesne wykrycie wzrostu poziomu narażenia
    w następstwie nieprzewidzianych zdarzeń i awarii
          [ ] tak                     [ ] nie

 

  - stosowanie środków ochrony indywidualnej
          [ ] tak                     [ ] nie

 

  - wyznaczenie obszarów zagrożenia i zaopatrzenie ich w znaki
    ostrzegawcze i informacyjne, dotyczące bezpieczeństwa
    pracy
          [ ] tak                     [ ] nie

 

  - sporządzenie instrukcji postępowania na wypadek awarii lub
    innych zakłóceń procesów technologicznych o działaniu
    rakotwórczym lub mutagennym
          [ ] tak                     [ ] nie

 

  - zapewnienie bezpiecznego gromadzenia, przetrzymywania i
    niszczenia odpadów zawierających substancje, preparaty lub
    czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
          [ ] tak                     [ ] nie

 

  - zmniejszenie ilości substancji, preparatów lub czynników o
    działaniu rakotwórczym lub mutagennym stosowanych w
    procesach produkcyjnych
          [ ] tak                     [ ] nie

 

  - wprowadzenie biologicznego monitorowania narażenia
          [ ] tak                     [ ] nie

 

  - przeprowadzenie lekarskich badań profilaktycznych
    pracowników
          [ ] tak                     [ ] nie

 

  - oszacowanie wielkości ryzyka zawodowego związanego z
    narażeniem na substancje, preparaty, czynniki lub procesy
    technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
          [ ] tak                     [ ] nie
          jeśli oszacowano, należy podać wielkość tego ryzyka
          dla każdego czynnika

 

    - nazwa substancji, preparatu lub czynnika:
      ...........................................

 

    - wielkość ryzyka: [ ] małe    [ ] średnie    [ ] duże

 

                    CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

 

A. DANE CHARAKTERYZUJĄCE STANOWISKO PRACY
  Nazwa stanowiska pracy:                         ............
  Liczba stanowisk pracy danego typu:             ............
  Lokalizacja stanowiska w zakładzie pracy:       ............

 

  ............................................................
  Rodzaj produkcji, usług lub innej działalności: ............
  ............................................................
  Liczba osób narażonych na wszystkich zmianach roboczych na
  stanowisku pracy
  mężczyzn .............
  kobiet ............... w tym kobiet w wieku do 45 lat ......
  Substancje, preparaty lub czynniki o działaniu rakotwórczym
  lub mutagennym występujące na stanowiskach pracy; przy
  procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub
  mutagennym podać nazwy zidentyfikowanych substancji lub
  czynników
     1. .............. 2. ................
     3. .............. 4. ................
     5. .............. 6. ................
  Dla każdej substancji chemicznej lub preparatu o działaniu
  rakotwórczym lub mutagennym należy wypełnić charakterystykę
  według wzoru B.
  W przypadku narażenia na promieniowanie jonizujące należy
  wypełnić charakterystykę według wzoru C.
  W przypadku narażenia na czynniki biologiczne wykazujące
  działanie rakotwórcze należy wypełnić charakterystykę według
  wzoru D.

 

   B. CHARAKTERYSTYKA NARAŻENIA NA SUBSTANCJE LUB PREPARATY
           O DZIAŁANIU RAKOTWÓRCZYM LUB MUTAGENNYM

 

Nazwa substancji lub preparatu o działaniu rakotwórczym lub
mutagennym (w przypadku preparatów należy podać nazwy
substancji o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
zawartych w tym preparacie) ...................................
Ocena narażenia
 1) rodzaj narażenia
    inhalacyjne [ ]    kontakt ze skórą [ ]
 2) średni czas narażenia       ......... godz./zmianę roboczą
                                ......... dni/rok
 3) czy przeprowadzono pomiary stężeń w powietrzu
        [ ] tak        [ ] nie
 4) rodzaj metody analitycznej     .................
    - nr Polskiej Normy            .................
    - źródło metody, jeżeli stosuje się metodę nie objętą
      Polską Normą ............................
 5) poziom narażenia na substancje o działaniu rakotwórczym
    lub mutagennym
    najniższe stwierdzone średnie stężenie ważone czasem
    8-godzinnego narażenia ....... mg/m3
    granice przedziału ufności ......................
    najwyższe stwierdzone średnie stężenie ważone czasem
    8-godzinnego narażenia .... mg/m3
    granice przedziału ufności .......................
 6) poziom narażenia na azbest, inne naturalne włókna
    mineralne, sztuczne włókna mineralne (MMMF), pyły drewna
    twardego.
    najniższe stwierdzone średnie stężenie ważone czasem
    8-godzinnego narażenia .......... mg/m3 i ..........
    włókien/cm3
    granice przedziału ufności
       od ..... mg/m3         do ..... mg/m3
       od ..... włókien/cm3   do ..... włókien/cm3
    najwyższe stwierdzone średnie stężenie ważone czasem
    8-godzinnego narażenia .......... mg/m3 i ..........
    włókien/cm3
    granice przedziału ufności
       od ..... mg/m3         do ..... mg/m3
       od ..... włókien/cm3   do ..... włókien/cm3
 7) ilość substancji (preparatu) o działaniu rakotwórczym lub
    mutagennym ....... kg/rok zużywanej/ego w procesie
    technologicznym lub przy innych pracach o działaniu
    rakotwórczym lub mutagennym
    W przypadku trudności w precyzyjnym ustaleniu ilości
    substancji (preparatu) należy podać wartość szacunkową

 

   C. CHARAKTERYSTYKA NARAŻENIA NA PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE

 

 

               IZOTOPOWE ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA

 

C1. IZOTOPOWE ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA (zgodnie z kartami
   ewidencyjnymi źródeł)
 
nazwa izotopu   Aktywność [Bq]   na dzień   typ źródła (otwarte/zamknięte)
             
             
 
C2. URZĄDZENIA EMITUJĄCE PROMIENIOWANIE
 
nazwa urządzenia   typ urządzenia   typ promieniowania
         
         
 
C3. WZMOŻONE PROMIENIOWANIE NATURALNE
 
nazwa izotopu   stężenie promieniotwórcze
    [Bq/kg]   [Bq/m3]
         
         
 
   D. CHARAKTERYSTYKA NARAŻENIA NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE
      WYKAZUJĄCE DZIAŁANIE RAKOTWÓRCZE

 

Nazwa biologicznego czynnika rakotwórczego
...............................................................
Ocena narażenia
 1) rodzaj narażenia
    inhalacyjne [ ] kontakt ze skórą [ ] inne (opisać)........
    ..........................................................
 2) średni czas narażenia      .......... godz./zmianę roboczą
                             .......... dni/rok
 3) czy przeprowadzono pomiary stężeń w powietrzu
      [ ] tak           [ ] nie
      jeśli przeprowadzono pomiary, należy wpisać wyniki:
      ........................................................
      ........................................................
      ........................................................
 

 
 

Copyright © 2016