Strona główna » Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. (Dz.U. 96.69.332 z późn. zm)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. (Dz.U. 96.69.332 z późn. zm)

A+ A-
 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 30 maja 1996 r.

w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

(Dz. U. z dnia 25 czerwca 1996 r.)


Na podstawie art. 179 § 4 i art. 229 § 8 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:


§ 1. 1. Rozporządzenie określa:
  1)  zakres wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, o których mowa w art. 229 § 1, 2 i 5 Kodeksu pracy, zwanych dalej "badaniami profilaktycznymi", tryb ich przeprowadzania oraz sposób dokumentowania i kontroli tych badań,
  2)  częstotliwość wykonywania badań okresowych,
  3)  zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, o której mowa w art. 229 § 6 zdanie drugie Kodeksu pracy, niezbędnej z uwagi na warunki pracy,
  4)  tryb wydawania i przechowywania orzeczeń lekarskich:
a)    o utracie przez pracownika zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy (art. 43 pkt 2 Kodeksu pracy),
b)    o konieczności przeniesienia pracownika do innej pracy ze względu na stwierdzenie szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na zdrowie pracownika (art. 55 § 1 Kodeksu pracy),
c)    stwierdzających, że ze względu na stan ciąży kobieta nie powinna wykonywać pracy dotychczasowej (art. 179 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy),
d)    stwierdzających, że dana praca zagraża zdrowiu młodocianego (art. 201 § 2 Kodeksu pracy),
e)    o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku (art. 229 § 4 Kodeksu pracy),
f)    stwierdzających u pracownika objawy wskazujące na powstawanie choroby zawodowej (art. 230 § 1 Kodeksu pracy),
g)    stwierdzających niezdolność do wykonywania dotychczasowej pracy u pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy lub u którego stwierdzono chorobę zawodową, lecz nie zaliczono go do żadnej z grup inwalidów (art. 231 Kodeksu pracy),
  5)  dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać lekarze przeprowadzający badania profilaktyczne oraz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, niezbędną z uwagi na warunki pracy.
2. Rozporządzenie określa ponadto tryb wydawania zaświadczeń i świadectw do celów przewidzianych w art. 92 § 1, art. 1295 pkt 2, art. 177 § 1 i 3, art. 178 § 1, art. 180 § 3 i 4, art. 185 Kodeksu pracy oraz w przepisach o urlopach wychowawczych.

§ 2. 1. Zakres i częstotliwość badań profilaktycznych określają wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, zwane dalej "wskazówkami metodycznymi", stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. Lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne może poszerzyć jego zakres o dodatkowe specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, a także wyznaczyć krótszy termin następnego badania, niż to określono we wskazówkach metodycznych, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub pracownika.
3. Specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, o których mowa w ust. 2, stanowią część badania profilaktycznego.
4. Lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne powinien korzystać z zaleceń dotyczących postępowania lekarskiego w stosunku do pracowników poddanych określonym narażeniom, upowszechnianych przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy.
5. Badanie profilaktyczne kończy się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym:
  1)  brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy lub
  2)  przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy.

§ 3. 1. W sprawach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4, lekarz orzeka na podstawie wyników przeprowadzonego badania lekarskiego oraz oceny zagrożeń dla zdrowia i życia pracownika, występujących na stanowisku pracy.
2. Oceny zagrożeń, o których mowa w ust. 1, lekarz dokonuje na podstawie przekazywanej przez pracodawcę informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, w tym również o aktualnych wynikach badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących na stanowiskach pracy. Wskazane jest, aby lekarz uzupełnił informacje pracodawcy o spostrzeżenia z przeprowadzonych wizytacji stanowisk pracy.
3. Lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne dokonuje w dokumentacji medycznej pracownika opisu badania oraz wpisu treści orzeczenia.
4. Orzeczenia lekarskie są wydawane w formie zaświadczeń:
  1)  według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, jeżeli orzeczenie dotyczy przypadków wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. a) i e),
  2)  według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia, jeżeli orzeczenie dotyczy przypadków wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. b)-d), f) i g).
5. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 4, lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne przekazuje pracownikowi i pracodawcy.

§ 4. 1. Badanie profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.
2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:
  1)  określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane,
  2)  w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy - określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona; w tym przypadku pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy, w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu,
  3)  w przypadku pracowników - określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony,
  4)  informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy, o których mowa w pkt 2 i 3, czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.

§ 5. 1. Pracownik lub pracodawca, który nie godzi się z treścią wydanego zaświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 4, może wystąpić, w ciągu 7 dni od dnia wydania zaświadczenia, za pośrednictwem lekarza, który wydał to zaświadczenie, z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania.
2. Badanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy właściwym ze względu na miejsce świadczenia pracy lub siedzibę jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony pracownik, a jeżeli kwestionowane zaświadczenie zostało wydane przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy - w najbliższej jednostce badawczo-rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy. Badania pracowników zatrudnionych w Przedsiębiorstwie Państwowym "Polskie Koleje Państwowe" przeprowadzane są w Centrum Naukowym Medycyny Kolejowej.
3. Ilekroć w przepisach rozporządzenia jest mowa o wojewódzkim ośrodku medycyny pracy, należy przez to rozumieć także inną jednostkę, która realizuje zadania takiego ośrodka, a ilekroć jest mowa o jednostce badawczo-rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy, należy przez to rozumieć także Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej, w odniesieniu do zadań realizowanych przez kolejową służbę zdrowia.
4. Badanie, o którym mowa w ust. 1, powinno być przeprowadzone w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Ustalone na jego podstawie orzeczenie lekarskie jest ostateczne. Orzeczenie to jest podstawą do wydania przez lekarza przeprowadzającego ponowne badanie zaświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 4.

§ 6. Zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy, obejmuje:
  1)  w przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 4 lit. b), c), f) i g) - przeprowadzenie badań lekarskich poza terminami wynikającymi z częstotliwości wykonywania badań okresowych i orzekanie o możliwości wykonywania dotychczasowej pracy; skierowanie na przeprowadzenie badania wydaje pracodawca po zgłoszeniu przez pracownika niemożności wykonywania dotychczasowej pracy,
  2)  w razie wystąpienia przypadku choroby zawodowej - wykonanie u pracowników, zatrudnionych na stanowiskach pracy stwarzających podobne zagrożenie, badań celowanych lub testów ekspozycyjnych, ukierunkowanych na wczesną diagnostykę ewentualnych zmian chorobowych u tych pracowników,
  3)  w razie gdy pracownicy wykonują pracę w warunkach występowania przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia:
a)    wprowadzenie monitorowania stanu zdrowia tych pracowników,
b)    szkolenie pracowników w zakresie ochrony przed zagrożeniami i możliwościami ograniczenia ryzyka zawodowego, jakie wiążą się z pracą wykonywaną w tych warunkach,
  4)  uczestniczenie lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, powołanej w trybie określonym w art. 23712 Kodeksu pracy.

§ 7. 1. Badania profilaktyczne oraz profilaktyczną opiekę zdrowotną niezbędną z uwagi na warunki pracy wykonują, z zastrzeżeniem ust. 2-5, lekarze, którzy:
  1)  posiadają specjalizację w dziedzinie: medycyny pracy, medycyny przemysłowej, medycyny morskiej i tropikalnej, medycyny kolejowej, medycyny lotniczej lub higieny pracy,
  2)  byli zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 6 lat przed dniem wejścia w życie rozporządzenia jako:
a)    rejonowi lekarze przemysłowi,
b)    lekarze poradni medycyny pracy lub poradni dla młodocianych, działających w przemysłowych publicznych zakładach opieki zdrowotnej,
c)    rejonowi lub zakładowi lekarze kolejowej służby zdrowia,
d)    lekarze rejonowi w zakładach opieki zdrowotnej dla szkół wyższych lub jednostek badawczo-rozwojowych, jeżeli sprawowali profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami wykonującymi pracę na stanowiskach pracy, na których stwierdzono występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, wymienionych we wskazówkach metodycznych, o których mowa w § 2 ust. 1,
e)    lekarze zakładowi w publicznych zakładach opieki zdrowotnej - wyłącznie w odniesieniu do pracowników tych zakładów,
f)    lekarze w poradniach rehabilitacyjnych dla inwalidów - wyłącznie w stosunku do pracowników zatrudnionych w spółdzielczości inwalidzkiej,
  3)  pełnili służbę lub byli zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 3 lat jako lekarze w jednostkach wojskowych lub zakładach opieki zdrowotnej tworzonych i utrzymywanych przez Ministra Obrony Narodowej lub Ministra Spraw Wewnętrznych - wyłącznie w stosunku do pracowników objętych ich opieką w tych resortach.
2. Lekarze określeni w ust. 1 pkt 2 lit. a)-d) są obowiązani ukończyć w terminie trzech lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia kurs doskonalący, organizowany przez jednostkę badawczo-rozwojową w dziedzinie medycyny pracy lub ośrodek wyznaczony przez tę jednostkę.
3. Badania profilaktyczne pracowników narażonych na działanie promieniowania jonizującego mogą przeprowadzać lekarze, o których mowa w ust. 1, po zaliczeniu odpowiedniego przeszkolenia w jednostce badawczo-rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy.
4. Badania profilaktyczne pracowników wykonujących pracę w warunkach tropikalnych, morskich i podwodnych oraz pracowników wyjeżdżających do pracy lub powracających z pracy w warunkach tropikalnych mogą przeprowadzać lekarze, o których mowa w ust. 1, po zaliczeniu odpowiedniego przeszkolenia i Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej lub w ośrodku wyznaczonym przez ten Instytut.
5. Badania profilaktyczne pracowników wykonujących pracę na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego mogą przeprowadzać lekarze, o których mowa w ust. 1, po zaliczeniu odpowiedniego przeszkolenia w Centrum Naukowym Medycyny Kolejowej.
6. Badania profilaktyczne mogą wykonywać również lekarze specjalizujący się w medycynie pracy lub medycynie kolejowej, po zaliczeniu kursu podstawowego przewidzianego w programie tych specjalizacji, jednak tylko w okresie szkolenia specjalizacyjnego, określonego w odrębnych przepisach, i w miejscu odbywania stażu specjalizacyjnego.
7. Badania profilaktyczne pracowników, u których na stanowisku pracy nie stwierdzono występowania czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, wymienionych we wskazówkach metodycznych, o których mowa w § 2 ust. 1, mogą przeprowadzać również lekarze posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny ogólnej lub medycyny rodzinnej.

§ 8. 1. Lekarz spełniający dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, określone w § 7, który zamierza wykonywać badania profilaktyczne, zgłasza do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, wniosek o dokonanie wpisu do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne, prowadzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia. Nie dotyczy to lekarzy, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 3. Lekarz wpisany do rejestru lekarzy otrzymuje zaświadczenie potwierdzające dokonanie wpisu, według wzoru określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
2. Lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne posługuje się pieczęcią o wzorze określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
3. Jeżeli badania profilaktyczne mają być przeprowadzane przez lekarza zarejestrowanego, w trybie określonym w ust. 1, w innym województwie, lekarz ten jest zobowiązany złożyć informację o miejscu wykonywania tych badań we właściwym terytorialnie wojewódzkim ośrodku medycyny pracy.
4. Wojewódzki ośrodek medycyny pracy udostępnia rejestr organom Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zainteresowanym pracodawcom.

§ 9. 1. Lekarze przeprowadzający badania profilaktyczne prowadzą dokumentację medyczną, która obejmuje:
  1)  kartę badania profilaktycznego,
  2)  rejestr wydanych zaświadczeń.
2. Karta badania profilaktycznego powinna zawierać:
  1)  identyfikator jednostki wykonującej badanie profilaktyczne (nazwa, adres, numer identyfikacyjny REGON) oraz lekarza udzielającego świadczeń (imię i nazwisko oraz symbole cyfrowe i literowe umieszczone na pieczęci, o której mowa w § 8 ust. 2), a w przypadku lekarza prywatnie praktykującego - imię i nazwisko lekarza, adres, numer identyfikacyjny REGON oraz symbole cyfrowe i literowe umieszczone na pieczęci, o której mowa w § 8 ust. 2,
  2)  dane identyfikacyjne osoby objętej badaniami (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania),
  3)  dane identyfikacyjne miejsca pracy osoby objętej badaniami (nazwa, adres, numer identyfikacyjny REGON),
  4)  dane o przebiegu zatrudnienia osoby badanej,
  5)  ocenę zagrożeń dla zdrowia pracownika lub stwierdzenie ich braku, wynikającą z informacji pracodawcy o występowaniu czynników szkodliwych lub uciążliwych na stanowisku pracy zajmowanym przez osobę badaną,
  6)  dane z wywiadu lekarskiego i badania przedmiotowego,
  7)  wyniki badań diagnostycznych i (lub) konsultacyjnych,
  8)  uzasadnienie poszerzenia zakresu lub skrócenia częstotliwości wykonania badania profilaktycznego w stosunku do ustaleń zawartych we wskazówkach metodycznych,
  9)  treść orzeczenia.
3. Wzór rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia.
4. Do przechowywania dokumentacji badań profilaktycznych stosuje się odpowiednio ogólnie obowiązujące przepisy o dokumentacji medycznej.

§ 10. 1. Kontrola badań profilaktycznych polega na ocenie prawidłowości:
  1)  trybu, zakresu i częstotliwości tych badań,
  2)  wydawania i dokumentowania orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.
2. Kontrolę wykonuje wojewódzki ośrodek medycyny pracy właściwy terytorialnie ze względu na miejsce wykonywania badań, a w przypadku gdy badanie wykonuje lekarz zatrudniony w tym ośrodku - jednostka badawczo-rozwojowa w dziedzinie medycyny pracy. W przypadku badań profilaktycznych pracowników Przedsiębiorstwa Państwowego "Polskie Koleje Państwowe", przeprowadzanych przez rejonowych lub zakładowych lekarzy kolejowej służby zdrowia, kontrolę wykonuje Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej.
3. Kontrola zakresu badań profilaktycznych oraz dokumentacji medycznej tych badań może być wykonywana jedynie przez lekarzy.
4. Osoby przeprowadzające kontrolę przedstawiają poczynione spostrzeżenia lekarzowi, którego czynności były przedmiotem kontroli, a jeżeli badania profilaktyczne wykonywane były w zakładzie opieki zdrowotnej - również kierownikowi tego zakładu, a ocenę i wnioski - kierownikowi jednostki przeprowadzającej kontrolę, o której mowa w ust. 2.
5. Jeżeli w wyniku kontroli stwierdzono istotne uchybienia dotyczące trybu, zakresu i częstotliwości przeprowadzania badań profilaktycznych lub wydawania i dokumentowania orzeczeń lekarskich, wykonywanie tych badań bez wymaganych kwalifikacji bądź z pominięciem wpisu do rejestru, o którym mowa w § 8 ust. 1, kierownik jednostki przeprowadzającej kontrolę występuje do właściwej terytorialnie okręgowej rady lekarskiej lub okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej o wszczęcie odpowiedniego postępowania.

§ 11. 1. Do celów przewidzianych w art. 92 § 1 Kodeksu pracy zaświadczenia lekarskie wydawane są w trybie i według wzoru określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy (Dz. U. Nr 63, poz. 302).
2. Do celów przewidzianych w pozostałych przepisach, o których mowa w § 1 ust. 2, zaświadczenia i świadectwa wydawane są przez lekarzy według wzoru Mz/L-1. Z wydanego osobie zainteresowanej zaświadczenia lub świadectwa nie sporządza się kopii, chyba że pracownik jest zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy. Przepis § 9 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 12. Lekarze, którzy uzyskali uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych na podstawie dotychczasowych przepisów, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia składają wnioski o dokonanie wpisu do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne, o którym mowa w § 8 ust. 1.

§ 13. Rozporządzenie nie narusza przepisów dotyczących badań lekarskich osób przyjmowanych do pracy i pracowników:
  1)  zatrudnionych na polskich statkach morskich,
  2)  dla których w myśl obowiązujących przepisów uzyskanie odpowiedniego orzeczenia lekarskiego jest warunkiem nabycia lub posiadania uprawnień do wykonywania określonego zawodu lub czynności bądź jest niezbędne ze względów sanitarno-epidemiologicznych,
  3)  skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 14. W okresie do dnia 31 grudnia 1998 r. dopuszcza się wykonywanie badań profilaktycznych pracowników Przedsiębiorstwa Państwowego "Polskie Koleje Państwowe" przez lekarzy zatrudnionych w kolejowej służbie zdrowia, którzy odbyli w okresie do dnia 31 grudnia 1996 r. odpowiednie przeszkolenie w Centrum Naukowym Medycyny Kolejowej.

§ 15. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 grudnia 1974 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników (Dz. U. Nr 48, poz. 296, z 1988 r. Nr 18, poz. 127, z 1992 r. Nr 62, poz. 313 i z 1996 r. Nr 7, poz. 45), z wyjątkiem § 15a, który traci moc z dniem 31 grudnia 1996 r.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK nr 1

WSKAZÓWKI METODYCZNE W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH PRACOWNIKÓW

Słowniczek pojęć i objaśnienie użytych skrótów
R1     - czynnik o udowodnionym działaniu rakotwórczym
R2     - czynnik o wysoce prawdopodobnym działaniu rakotwórczym
O      - konieczność przedłużonej obserwacji poza okres pracy zawodowej
A      - czynnik o wysokim ryzyku działania alergizującego
K      - czynnik zaburzający rozrodczość (o działaniu genotoksycznym lub teratogennym)
TE     - test ekspozycyjny
Użyte określenia:
1)  badanie lekarskie otolaryngologiczne, dermatologiczne, okulistyczne, neurologiczne - oznacza, że badanie powinien przeprowadzić lekarz danej specjalności,
2)  zdjęcie rtg klatki piersiowej - oznacza zdjęcia pełnowymiarowe, przy czym zdjęcie rtg klatki piersiowej u narażonych na pyły zwłókniające ocenia się zgodnie z Międzynarodową klasyfikacją pylic, wprowadzoną przez Międzynarodową Organizację Pracy (Genewa, 1980 r.),
3)  badania spirometryczne - badanie obejmujące co najmniej pomiar pojemności życiowej (FVC lub VC), natężonej pierwszosekundowej objętości wydechowej (FEV1) i jej wskaźnika odsetkowego (FEV1 %VC).
Dla niektórych substancji wskazano możliwość wykonania testów ekspozycyjnych, które mogą stanowić bardzo ważne narzędzie monitorowania stanu zdrowia osób narażonych. Ograniczone możliwości wykonywania takich testów powodują, że są one - poza przypadkiem narażenia na ołów - badaniem fakultatywnym.
 
Lp. Czynnik szkodliwy lub uciążliwy Badania wstępne Badania okresowe Częstotliwość badań Ostatnie badanie okresowe Narządy (układy) krytyczne Uwagi
    lekarskie pomocnicze lekarskie pomocnicze   lekarskie pomocnicze    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I Czynniki fizyczne                  
1 Hałas
ogólne; otolaryngo-
logiczne
audiometryczne tonalne w zakresie 125-8000 Hz (przewodnictwo powietrzne i kostne); inne w zależności od wskazań
ogólne; otolaryngo-
logiczne
audiometryczne tonalne w zakresie 125-8000 Hz (przewodnictwo powietrzne i kostne)
ogólne co 4 lata; otolaryngo-
logiczne i audiometryczne przez pierwsze 3 lata pracy w hałasie - co rok, następnie co 3 lata
ogólne; otolaryngo-
logiczne
audiometryczne tonalne w zakresie 125-8000 Hz (przewodnictwo powietrzne i kostne) narząd słuchu
1. W razie ujawnienia w okresowym badaniu audiometrycznym ubytków słuchu charakteryzujących się znaczną dynamiką rozwoju, częstotliwość badań audiometrycznych należy zwiększyć, skracając przerwę między kolejnymi testami do 1 roku lub 6 miesięcy.
2. W razie narażenia na hałas impulsowy albo na hałas, którego równoważny poziom dźwięku przekracza stale lub często 110 dB (A), badanie audiometryczne należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz w roku
2 Ultradźwięki małej częstotliwości
ogólne; otolaryngo-
logiczne
audiometryczne tonalne w zakresie 125-8000 Hz (przewodnictwo powietrzne i kostne)
ogólne; w zależności od wskazań - otolaryngo-
logiczne
audiometryczne tonalne w zakresie 125-8000 Hz (przewodnictwo powietrzne i kostne) co 2 lata
ogólne; otolaryngo-
logiczne
audiometryczne tonalne w zakresie 125-8000 Hz (przewodnictwo powietrzne i kostne) narząd słuchu  
3 Drgania mechaniczne (wibracja) przekazywane na kończyny górne ogólne, ze zwróceniem uwagi na układy: naczyniowy, nerwowy i kostny w zakresie kończyn górnych
próba oziębiania z termometrią skórną i próbą uciskową; ocena czucia wibracji metodą palestezjometry-
czną; zdjęcia rtg rąk i stawów łokciowych
ogólne, ze zwróceniem uwagi na układy: naczyniowy, nerwowy i kostny w zakresie kończyn górnych
próba oziębiania z termometrią skórną i próbą uciskową; ocena czucia wibracji metodą palestezjometry-
czną; w zależności od wskazań  zdjęcia rtg rąk i stawów łokciowych
pierwsze badanie okresowe po roku pracy, następne co 3 lata ogólne, ze zwróceniem uwagi na układy: naczyniowy, nerwowy i kostny w zakresie kończyn górnych
próba oziębiania z termometrią skórną i próbą uciskową; ocena uczucia wibracji metodą palestezjometry-
czną
obwodowy układ naczyniowy, nerwowy i kostny w zakresie kończyn górnych Gdy okres pracy w narażeniu na drgania mechaniczne przekazywane na kończyny górne, trwa krócej niż 5 lat i ostatnie badanie okresowe nie ujawniło zmian wskazujących na rozwój choroby wibracyjnej - nie ma potrzeby powtórnego wykonywania zdjęć rtg kości rąk i stawów łokciowych
4 Drgania mechaniczne przekazywane na całe ciało (wibracja ogólna) ogólne; neurologiczne w zależności od wskazań - zdjęcia rtg kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego ogólne; w zależności od wskazań - neurologiczne w zależności od wskazań - zdjęcia rtg kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego co 4 lata ogólne; neurologiczne w zależności od wskazań - zdjęcia rtg kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego kręgosłup; układ nerwowy W przypadku skarg na zawroty głowy - badane błędnika
5 Promieniowanie jonizujące ogólne; ze zwróceniem uwagi na skórę; okulistyczne z oceną soczewek morfologia krwi z rozmazem; płytki krwi ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę; okulistyczne z oceną soczewek morfologia krwi z rozmazem; płytki krwi; retikulocyty co 3 lata ogólne, ze zwróceniem uwagi na stan skóry; okulistyczne z oceną soczewek morfologia krwi z rozmazem; płytki krwi; retikulocyty układ krwiotwórczy; soczewki; skóra; gonady
R1, O, K
Zagrożenie rozwoju embrionalnego we wczesnym okresie ciąży.
W razie przekroczenia dopuszczalnej dawki promieniowania obowiązuje kontrola stanu zdrowia. Ujawnienie utrzymującej się granulocytopenii wymaga przeprowadzenia badań czynnościowych układu białokrwinkowego i badania szpiku kostnego
6 Promieniowanie i pola elektromagnetyczne ogólne; neurologiczne; okulistyczne z oceną soczewek EKG; w zależności od wskazań - EEG ogólne; neurologiczne; okulistyczne z oceną soczewek EKG; w zależności od wskazań - EEG co 4 lata ogólne; neurologiczne; okulistyczne z oceną soczewek EKG; w zależności od wskazań - EEG układ nerwowy; układ bodźcotwórczy serca; soczewki; układ hormonalny
K
Kobiety w ciąży nie powinny być zatrudniane w narażeniu na pole e-m o natężeniach przekraczających dopuszczalne wartości dla środowiska ogólnego
7 Promieniowanie nadfioletowe ogólne; dermatologiczne; okulistyczne, ze zwróceniem uwagi na stan spojówek, rogówek i soczewek w zależności od wskazań ogólne; okulistyczne, ze zwróceniem uwagi na stan spojówek, rogówek i soczewek; w zależności od wskazań - dermatologiczne w zależności od wskazań co 3 lata; dodatkowo - patrz uwagi ogólne; okulistyczne, ze zwróceniem uwagi na stan spojówek, rogówek i soczewek; w zależności od wskazań - dermatologiczne w zależności od wskazań narząd wzroku; skóra
R1, O
U osób powyżej 50 roku życia, narażonych na UV powyżej 10 lat, badania okresowe powinny być przeprowadzane co 2 lata
8 Promieniowanie podczerwone ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę; okulistyczne, ze zwróceniem uwagi na stan spojówek, rogówek, siatkówek i soczewek w zależności od wskazań ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę; okulistyczne, ze zwróceniem uwagi na stan spojówek, rogówek, siatkówek i soczewek w zależności od wskazań co 4 lata; powyżej 50 roku życia - co 2 lata ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę; okulistyczne, ze zwróceniem uwagi na stan spojówek, rogówek, siatkówek i soczewek w zależności od wskazań narząd wzroku; skóra  
9 Promieniowanie laserowe ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę; okulistyczne w zależności od wskazań ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę; okulistyczne w zależności od wskazań co 3 lata ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę; okulistyczne w zależności od wskazań narząd wzroku; skóra;  
10 Zagrożenie związane z obsługą monitorów ekranowych ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę, układ ruchu w obrębie kończyn górnych i kręgosłupa szyjnego; okulistyczne w zależności od wskazań ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ ruchu w obrębie kończyn górnych i kręgosłupa szyjnego; okulistyczne; w zależności od wskazań - dermatologiczne w zależności od wskazań co 4 lata
ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ ruchu w obrębie kończyn górnych i kręgosłupa szyjnego; okulistyczne; w zależności od wskazań - dermatologi-
czne
w zależności od wskazań
tkanki około-
stawowe w obrębie kończyn górnych; skóra, zwłaszcza twarzy (trądzik różowaty)
W przypadku ujawnienia odchyleń ze strony układu ruchu w zakresie kończyn górnych wskazana konsultacja ortopedyczna
11
Oświetlenie:
a) niedostateczne,
ogólne w zależności od wskazań ogólne w zależności od wskazań co 3 lata ogólne w zależności od wskazań narząd wzroku W ramach badań okresowych, włącznie z ostatnim, u osób po 50 roku życia wskazana nyktometria lub adaptometria
  b) nadmierne ogólne; okulistyczne jak wyżej ogólne; okulistyczne jak wyżej jak wyżej ogólne; okulistyczne jak wyżej    
12 Mikroklimat gorący ogólne EKG ogólne EKG co 3 lata; powyżej 45 roku życia - co 2 lata ogólne EKG układ krążenia Badania profilaktyczne osób zatrudnionych w klimacie tropikalnym są uregulowane odrębnymi przepisami
13 Mikroklimat zimny ogólne; w zależności od wskazań - dermatologiczne w zależności od wskazań - EKG ogólne; w zależności od wskazań - dermatologiczne w zależności od wskazań - EKG co 3 lata ogólne; dermatologiczne w zależności od wskazań skóra; obwodowy układ naczyniowy Należy rozważyć możliwość wykonywania pracy w warunkach mikroklimatu zimnego u osób ze stanami zapalnymi w układzie ruchu i układzie oddechowym oraz z chorobą niedokrwienną serca
14 Zwiększone lub obniżone ciśnienie atmosferyczne
ogólne; otolaryngolo-
giczne; neurologiczne; stomatologiczne
EKG
ogólne; otolaryngolo-
giczne, neurologiczne; stomatologiczne
EKG co 3 lata
ogólne; otolaryngo-
logiczne; neurologiczne
EKG układ krążenia; ośrodkowy układ nerwowy; narząd słuchu Badania profilaktyczne nurków i personelu latającego są uregulowane odrębnymi przepisami
 
II Pył przemysłowy                  
1 Pyły nieorganiczne (zawierające powyżej 10% wolnej krzemionki) ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria ogólne co 2 lata; pierwsze zdjęcie klatki piersiowej po 4 latach pracy, następnie co 2 lata; dodatkowo - patrz uwagi ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria w miarę możliwości - badanie gazów krwi układ oddechowy
R2,O
Przy zawartości SiO2 powyżej 50% - po 4 latach narażenia badania okresowe co rok. U narażonych na ziemię okrzemkową i krzemionkową badania okresowe co rok, łącznie ze zdjęciem rtg klatki piersiowej
2 Pyły nieorganiczne zawierające poniżej 10% wolnej krzemionki ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria ogólne co 4 lata; pierwsze zdjęcie rtg klatki piersiowej po 8 latach pracy, następne co 4 lata ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria; w miarę możliwości - badanie gazów krwi układ oddechowy R2,O
3 Pyły kopalń węgla kamiennego ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria ogólne co 4 lata; pierwsze zdjęcie klatki piersiowej po 8 latach pracy, następne co 4 lata ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria; w miarę możliwości - badanie gazów krwi układ oddechowy
R2,O
W razie stwierdzenia w obrazie rtg płuc zmian nieregularnych typu s.t.u - badania okresowe co 2 lata
4 Pyły grafitu ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria ogólne co 4 lata; pierwsze zdjęcie klatki piersiowej po 8 latach pracy, następne co 4 lata ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria; w miarę możliwości - badanie gazów krwi układ oddechowy R2,O
5 Pyły nieorganiczne zawierające włókna azbestu ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy; w zależności od wskazań - laryngologiczne zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy; w zależności od wskazań - laryngologiczne zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria; w miarę możliwości - badanie gazów krwi w spoczynku i po wysiłku pierwsze badanie okresowe po 4 latach pracy, następne co 2 lata; po 10 latach pracy - co rok
ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy; w zależności od wskazań - laryngolo-
giczne
zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria; w miarę możliwości - badanie gazów krwi w spoczynku i po wysiłku układ oddechowy R1,O
6 Pył talku zawierający włókna azbestu ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria pierwsze badanie okresowe po 4 latach pracy, następne co 2 lata; po 15 latach pracy - co rok ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria; w miarę możliwości - badanie gazów krwi układ oddechowy R1,O
7 Pył zawierający metale twarde (np. wolfram, kobalt) ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy i skórę zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy; w zależności od wskazań - dermatologiczne zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria pierwsze badanie okresowe po roku pracy, następne co 2-4 lata; zdjęcie rtg klatki piersiowej co 4 lata ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy; w zależności od wskazań - klatki piersiowej co 4 lata zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria; w miarę możliwości - badanie gazów krwi układ oddechowy; skóra
A, O
W przypadku narażenia na kobalt patrz cz. III pkt 28
8 Pył zawierający tworzywa sztuczne, w tym sztuczne włókna mineralne ogólne, ze zwróceniem uwagi na wywiad w kierunku alergii, układ oddechowy, skórę i błony śluzowe zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria ogólne; w zależności od wskazań - laryngologiczne, dermatologiczne zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria co 4 lata; po 15 latach pracy - co rok
ogólne; w zależności od wskazań - laryngolo
giczne, dermatolo-
giczne
zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria układ oddechowy; skóra i błony śluzowe A,O
9 Pył organiczny pochodzenia roślinnego i zwierzęcego ogólne, ze zwróceniem uwagi na wywiad w kierunku alergii, układ oddechowy i skórę zdjęcie rtg klatki piersiowej, spirometria ogólne; w zależności od wskazań - laryngologiczne, dermatologiczne spirometria; w zależności od wskazań - testy skórne pierwsze badanie po roku pracy, następne co 4 lata
ogólne; w zależności od wskazań - laryngolo-
giczne, dermatolo-
giczne
zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria układ oddechowy; skóra
R1 - pyły drewna twardego
A
Wskazane korzystanie przy badaniach okresowych ze specjalnych kwestionariuszy dotyczących: byssinozy, przewlekłego zapalenia oskrzeli i astmy oskrzelowej
 
III Czynniki toksyczne                  
1 Związki akrylowe                  
  a) akrylonitryl ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ nerwowy, skórę i błony śluzowe w zależności od wskazań ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ nerwowy, skórę i błony śluzowe w zależności od wskazań co 2-4 lata ogólne; neurologiczne w zależności od wskazań układ nerwowy; skóra; błony śluzowe R2,O,A
  b) akrylany ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ nerwowy, wątrobę, skórę, błony śluzowe badania czynności wątroby; stężenie kreatyniny w surowicy; badanie ogólne moczu ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ nerwowy, wątrobę, skórę, błony śluzowe badania czynności wątroby; stężenie kreatyniny w surowicy; badanie ogólne moczu jak wyżej jak wyżej badania czynności wątroby, stężenie kreatyniny w surowicy; badanie ogólne moczu układ nerwowy; wątroba; skóra; błony śluzowe jak wyżej
2 Aldehydy                  
  a) akrylowy ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, skórę i spojówki spirometria ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, skórę i spojówki spirometria co 2-4 lata ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, skórę i spojówki spirometria układ oddechowy; skóra; spojówki A
  b) mrówkowy (formaldehyd) jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej R2,O,A
3 Amoniak ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy i spojówki spirometria ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy i spojówki spirometria co 2-4 lata ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy i spojówki spirometria układ oddechowy; spojówki; rogówki  
4 Arsen i jego związki ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę i skórę; w zależności od wskazań - neurologiczne morfologia krwi z rozmazem; badania czynności wątroby; EKG; badanie ogólne moczu ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę i wątrobę; w zależności od wskazań - neurologiczne morfologia krwi z rozmazem; badanie ogólne moczu; badanie czynności wątroby; EKG co 2-4 lata ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę i skórę; w zależności od wskazań - neurologiczne morfologia krwi z rozmazem; badanie ogólne moczu; badania czynności wątroby; zdjęcie rtg klatki piersiowej; EKG; w zależności od wskazań - badanie przewodnictwa nerwów obwodowych
układ oddechowy; skóra; wątroba; nerki; układ krwiotwór-
czy; obwodowy układ nerwowy; obwodowy układ naczyniowy
R1,O
Po 10 latach narażenia - zdjęcie rtg klatki piersiowej
  w tym - arsenowodór ogólne morfologia krwi ogólne morfologia krwi co 2-4 lata ogólne morfologia krwi
układ czerwono-
krwinkowy
 
5 Azotu tlenki ogólne ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy i spojówki spirometria; zdjęcie rtg klatki piersiowej ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy i spojówki spirometria co 2-4 lata ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy i spojówki spirometria; zdjęcie rtg klatki piersiowej układ oddechowy; spojówki  
6 Bar i jego związki ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy spirometria; zdjęcie rtg klatki piersiowej ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy spirometria co 4 lata; pierwsze zdjęcie rtg klatki piersiowej po 8 latach pracy ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria; w zależności od wskazań - badanie gazów krwi płuca  
7 Benzen ogólne; w zależności od wskazań - neurologiczne morfologia krwi z rozmazem; płytki krwi ogólne; w zależności od wskazań - neurologiczne morfologia krwi z rozmazem; płytki krwi pierwsze badanie po 6 miesiącach pracy, następne co rok ogólne; w zależności od wskazań - neurologiczne morfologia krwi z rozmazem; płytki krwi
układ krwio-
twórczy; układ nerwowy
R1,O,K
TE: oznaczanie zawartości fenolu w moczu
8 Benzo(a)piren ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy i skórę morfologia krwi z rozmazem; badanie ogólne moczu; zdjęcie rtg klatki piersiowej ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy i skórę morfologia krwi z rozmazem; badanie ogólne moczu; zdjęcie rtg klatki piersiowej co 1-2 lata ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy i skórę morfologia krwi z rozmazem; badanie ogólne moczu; zdjęcie rtg klatki piersiowej układ oddechowy; skóra; pęcherz moczowy R2
9 Beryl i jego związki ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, skórę i spojówki zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria; badania czynności wątroby ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, skórę, powieki i spojówki zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria; badania czynności wątroby co 3-4 lata ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, skórę, powieki i spojówki zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria; badania czynności wątroby; w zależności od wskazań - badanie gazów krwi układ oddechowy; wątroba R1,O
10 Brom i jego związki ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, skórę i spojówki spirometria ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, skórę i spojówki spirometria co 2-4 lata ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, skórę i spojówki spirometria układ oddechowy; skóra; spojówki A
11 Chlor, chlorowodór i tlenki ołowiu ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, skórę i spojówki; w zależności od wskazań - laryngologiczne spirometria ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, skórę i spojówki; w zależności od wskazań - laryngologiczne spirometria co 2-4 lata
ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, skórę i spojówki; w zależności od wskazań - laryngolo-
giczne
spirometria układ oddechowy; skóra; spojówki  
12 Chrom i chromiany ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy i skórę; w zależności od wskazań - laryngologiczne, dermatologiczne zdjęcie rtg klatki piersiowej ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy i skórę; w zależności od wskazań - laryngologiczne, dermatologiczne w zależności od wskazań - zdjęcie rtg klatki piersiowej co 3-4 lata; po 10 latach pracy - co 2 lata
ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy i skórę; laryngolo-
giczne i dermatolo-
giczne
zdjęcie rtg klatki piersiowej układ oddechowy; skóra R1,O,A
13 Czterochlorek węgla ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę, układ nerwowy badania czynności wątroby; HBsAg; stężenie kreatyniny w surowicy; badanie ogólne moczu ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę, układ nerwowy badania czynności wątroby; stężenie kreatyniny w surowicy; badanie ogólne moczu; w zależności od wskazań - HBsAg co 1-2 lata ogólne; neurologiczne badania czynności wątroby; stężenie kreatyniny w surowicy; badanie ogólne moczu wątroba; nerki; ośrodkowy układ nerwowy  
14 Czterochloroetylen (PER) ogólne; neurologiczne badania czynności wątroby; w zależności od wskazań - EKG, EEG ogólne; w zależności od wskazań - neurologiczne badania czynności wątroby; w zależności od wskazań - EKG, EEG co 2-4 lata ogólne; neurologiczne badania czynności wątroby; w zależności od wskazań - EKG, EEG układ nerwowy; wątroba R2
15 Czteroetylek ołowiu ogólne; neurologiczne w zależności od wskazań ogólne; neurologiczne oznaczenie poziomu ołowiu we krwi; w zależności od wskazań - EEG i badanie psychologiczne co rok ogólne; neurologiczne oznaczenie poziomu ołowiu we krwi; w zależności od wskazań - EEG i badania psychologiczne ośrodkowy układ nerwowy Wymieniony zakres badań profilaktycznych nie dotyczy kierowców samochodowych i pracowników stacji obsługi paliw
16 Dwumetyloformamid ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę badania czynności wątroby; badanie ogólne moczu; stężenie kreatyniny w surowicy ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę badania czynności wątroby; badanie ogólne moczu; stężenie kreatyniny w surowicy co 2-4 lata ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę badania czynności wątroby; badanie ogólne moczu; stężenie kreatyniny w surowicy wątroba; nerki A
17 Epichlorhydryna ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy i skórę badanie ogólne moczu; stężenie kreatyniny w surowicy; badania czynności wątroby; spirometria ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy i skórę badanie ogólne moczu; stężenie kreatyniny w surowicy; badania czynności wątroby; spirometria co 2-4 lata ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy i skórę badanie ogólne moczu; stężenie kreatyniny w surowicy; badania czynności wątroby, spirometria układ oddechowy; skóra; wątroba; nerki R2,O,A,K
18 Fenol i polifenole ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ nerwowy i skórę badania czynności wątroby; badanie ogólne moczu; stężenie kreatyniny w surowicy ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ nerwowy i skórę badania czynności wątroby; badanie ogólne moczu; stężenie kreatyniny w surowicy co 2-4 lata ogólne; neurologiczne badania czynności wątroby; badanie ogólne moczu; stężenie kreatyniny w surowicy układ nerwowy; wątroba; nerki; skóra
O
TE: oznaczanie zawartości fenolu w moczu
19 Fluor i fluorki ogólne, ze zwróceniem uwagi na stan uzębienia spirometria; zdjęcie rtg kości jednego podudzia ogólne, ze zwróceniem uwagi na stan uzębienia; laryngologiczne spirometria; fosfataza alkaliczna co 2-4 lata ogólne, ze zwróceniem uwagi na stan uzębienia; laryngologiczne spirometria; zdjęcie rtg kości podudzia lub miednicy, z uwzględnieniem uwagi w kolumnie 11; po 10 latach pracy - zdjęcie rtg kręgosłupa lędźwiowego, fosfataza alkaliczna układ oddechowy; układ kostny
Zdjęcie rtg kości co 6 lat, naprzemiennie: jednego podudzia lub miednicy.
TE: oznaczanie zawartości fluorków w moczu
20 Fosfor biały (żółty) ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, skórę, błony śluzowe, wątrobę i układ kostny spirometria; badania czynności wątroby; badanie ogólne moczu; oznaczanie wapnia i fosforu w surowicy krwi ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, skórę, błony śluzowe, wątrobę i układ kostny spirometria; badania czynności wątroby; badanie ogólne moczu; oznaczanie wapnia i fosforu w surowicy krwi co 1-2 lata ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, skórę, błony śluzowe, wątrobę i układ kostny spirometria; badania czynności wątroby; badanie ogólne moczu; oznaczanie wapnia i fosforu w surowicy krwi skóra; błony śluzowe; układ oddechowy; układ kostny; wątroba; nerki  
21 Fosforu związki chlorowe ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy i spojówki spirometria ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy i spojówki spirometria co 2-4 lata ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy i spojówki spirometria układ oddechowy; spojówki  
22 Ftalowy bezwodnik ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy i skórę spirometria; zdjęcie rtg klatki piersiowej ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy i skórę spirometria; w zależności od wskazań - zdjęcie rtg klatki piersiowej pierwsze badanie po 6 miesiącach pracy, następne co 2-4 lata ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy i skórę zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria układ oddechowy; skóra A
23 Furfurol ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, skórę i spojówki w zależności od wskazań ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, skórę i spojówki w zależności od wskazań co 2-4 lata ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, skórę i spojówki w zależności od wskazań układ oddechowy; skóra; spojówki  
24 Glinu tlenek ogólne spirometria; zdjęcie rtg klatki piersiowej ogólne spirometria; zdjęcie rtg klatki piersiowej co 2-4 lata ogólne spirometria; zdjęcie rtg klatki piersiowej układ oddechowy A
25 Izocyjanianowe związki ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, skórę i spojówki spirometria; zdjęcie rtg klatki piersiowej ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy; skórę i spojówki spirometria; w zależności od wskazań - zdjęcie rtg klatki piersiowej pierwsze badanie po 6 miesiącach pracy, następne 1-2 razy w roku ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, skórę i spojówki zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria układ oddechowy; skóra; spojówki A
26 Kadm i jego związki ogólne; w zależności od wskazań - laryngologiczne zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria; morfologia krwi; badanie ogólne moczu; stężenie kreatyniny w surowicy; badania czynności wątroby ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy i nerki; w zależności od wskazań - laryngologiczne zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria; morfologia krwi; badanie ogólne moczu; stężenie kreatyniny w surowicy; badania czynności wątroby co 3-4 lata
ogólne; w zależności od wskazań - laryngolo-
giczne
zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria; morfologia krwi; badanie ogólne moczu; stężenie kreatyniny w surowicy; badania czynności wątroby nerki; układ oddechowy; wątroba
R1,O
W miarę możliwości oznaczenie stężenia beta2, mikroglobuliny w moczu.
TE: oznaczanie zawartości kadmu w moczu
27 Ketony                  
  a) aceton ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, skórę i spojówki spirometria ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, skórę i spojówki spirometria co 2-4 lata ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, skórę i spojówki spirometria układ oddechowy; skóra; spojówki  
  b) metyloetyloketon, metyloizobutyloketon ogólne; w zależności od wskazań - neurologiczne w zależności od wskazań ogólne; w zależności od wskazań - neurologiczne w zależności od wskazań - badanie przewodnictwa nerwów obwodowych jak wyżej ogólne; w zależności od wskazań - neurologiczne w zależności od wskazań - badanie przewodnictwa nerwów obwodowych obwodowy układ nerwowy  
  c) diaceton, tlenek mezytylu ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę badania czynności wątroby; stężenie kreatyniny w surowicy; badanie ogólne moczu ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę badania czynności wątroby; stężenie kreatyniny w surowicy; badanie ogólne moczu jak wyżej ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę badania czynności wątroby; stężenie kreatyniny w surowicy; badanie ogólne moczu wątroba; nerki  
28 Kobalt ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ krążenia, oddechowy i skórę EKG; spirometria; zdjęcie rtg klatki piersiowej ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ krążenia, oddechowy i skórę EKG; spirometria; w zależności od wskazań - zdjęcie rtg klatki piersiowej co 2-4 lata ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ krążenia, oddechowy i skórę EKG; spirometria; w zależności od wskazań - zdjęcie rtg klatki piersiowej mięsień sercowy; układ oddechowy; skóra A
29 Ksylen ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ nerwowy morfologia krwi z rozmazem; płytki krwi ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ nerwowy morfologia krwi z rozmazem; płytki krwi co 2-4 lata ogólne; w zależności od wskazań - neurologiczne morfologia krwi z rozmazem; płytki krwi
układ krwio-
twórczy; układ nerwowy
TE: oznaczanie zawartości metylohipurowego w moczu
 
30 Mangan i jego związki ogólne; neurologiczne badanie ogólne moczu; badania czynności wątroby ogólne; neurologiczne badanie ogólne moczu; badania czynności wątroby co 2-4 lata ogólne; neurologiczne badanie ogólne moczu; badania czynności wątroby układ nerwowy; wątroba; nerki K
31 Nafta i jej produkty                  
  a) benzyna ekstrakcyjna, nafta ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę morfologia krwi z rozmazem; płytki krwi ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę morfologia krwi z rozmazem, płytki krwi co 2-4 lata ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę morfologia krwi z rozmazem; płytki krwi
układ krwio-
twórczy; skóra
 
  b) mieszaniny zawierające wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, np. pak, smoła, asfalty jak wyżej morfologia krwi z rozmazem; płytki krwi; badanie ogólne moczu; zdjęcie rtg klatki piersiowej jak wyżej morfologia krwi z rozmazem; płytki krwi; badanie ogólne moczu; w zależności od wskazań - zdjęcie rtg klatki piersiowej co 1-2 lata jak wyżej morfologia krwi z rozmazem; płytki krwi; badanie ogólne moczu; zdjęcie rtg klatki piersiowej
skóra; układ krwio-
twórczy, pęcherz moczowy; układ oddechowy
R1, O
32 Naftalen i pochodne (naftol, dekalina, tetralina) ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę morfologia krwi; badania czynności wątroby; badanie ogólne moczu; stężenie kreatyniny w surowicy ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę morfologia krwi; badania czynności wątroby; badanie ogólne moczu; stężenie kreatyniny w surowicy co 2-4 lata ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę morfologia krwi; badania czynności wątroby; badanie ogólne moczu; stężenie kreatyniny w surowicy wątroba; nerki; krwinki czerwone A
33 Nikiel i jego związki ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę i układ oddechowy spirometria; w zależności od wskazań - zdjęcie rtg klatki piersiowej ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę i układ oddechowy spirometria; w zależności od wskazań - zdjęcie rtg klatki piersiowej co 2 lata ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę i układ oddechowy spirometria; w zależności od wskazań - zdjęcie rtg klatki piersiowej skóra; układ oddechowy R1, O, A
34 Nitrogliceryna i nitroglikol ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ krążenia i nerwowy EKG ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ krążenia i nerwowy EKG co 1-2 lata ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ krążenia i układ nerwowy EKG układ nerwowy; układ krążenia  
35 Ołów i jego związki ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ nerwowy morfologia krwi; badanie ogólne moczu; stężenie kreatyniny w surowicy ogólne; w zależności od wskazań - neurologiczne
stężenia: ołowiu we krwi, cynkoproto-
porfiryny w erytrocytach, kwasu deltaaminolewuli-
nowego w moczu; morfologia krwi; badanie ogólne moczu; stężenie kreatyniny w surowicy
ustala lekarz zgodnie ze szczegółowymi zaleceniami jednostek badawczo-rozwojowych w dziedzinie medycyny pracy ogólne; w zależności od wskazań - neurologiczne
stężenia: ołowiu we krwi, cynkoproto-
porfiryny w erytrocytach, kwasu deltaamino-
lewulinowego w moczu; morfologia krwi; badanie ogólne moczu; stężenie kreatyniny w surowicy
układ krwio-
twórczy; układ nerwowy; nerki
K
36 Pestycydy                 Wymienione poniżej nazwy chemiczne występują jako składniki wielu preparatów handlowych o różnych nazwach w zależności od producenta
  1. Hamujące aktywność cholinesterazy                  
  a) związki fosforoorganiczne, np. paration, malation, mefosfolan ogólne; w zależności od wskazań - neurologiczne aktywność cholinesterazy krwinkowej ogólne; w zależności od wskazań - neurologiczne w zależności od wskazań 1 raz w roku ogólne; w zależności od wskazań - neurologiczne w zależności od wskazań
w układzie enzyma-
tycznym; inhibitor cholin-
esterazy krwinkowej
TE: u osób narażonych sezonowo należy oznaczać aktywność cholinesterazy krwinkowej przed i po każdym okresie oprysków
  b) karbaminiany, np. aldikarb, karbaryl jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej
 
2. Węglowodory chlorowane:
- związki dwuchlorodwufenyloetanu, np. metoksychlor, metiochlor
- chlorowane cyklodieny, np. aldrin, dieldrin
- związki chlorowane benzenu, np. lindan, cykloheksanon
ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ nerwowy, wątrobę i skórę morfologia krwi; badania czynności wątroby ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ nerwowy, wątrobę i skórę morfologia krwi; badania czynności wątroby 1 raz w roku ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ nerwowy, wątrobę i skórę morfologia krwi; badania czynności wątroby układ nerwowy; wątroba; skóra Morfologię krwi wykonywać tylko u narażonych na chlorowane związki benzenu
  3. Związki kwasu dwuchlorofenoksyoctowego, np. dichlorprop, mekoprop ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ nerwowy, wątrobę i skórę badania czynności wątroby; poziom cukru we krwi; badanie ogólne moczu; stężenie kreatyniny w surowicy ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ nerwowy, wątrobę i skórę badania czynności wątroby; poziom cukru we krwi; badanie ogólne moczu; stężenie kreatyniny w surowicy 1 raz w roku ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ nerwowy, wątrobę i skórę; w zależności od wskazań - neurologiczne badania czynności wątroby; poziom cukru we krwi; badanie ogólne moczu; stężenie kreatyniny w surowicy układ nerwowy; wątroba; skóra, nerki
A
Mogą działać miotoksycznie
 
4. Pestycydy dwutiokarbaminia-
nowe, np. maneb, zineb, etylenotiomocznik (ETU) i propylenotio-
mocznik (PTU), np. chloroksuron, linuron
ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ nerwowy, wątrobę, tarczycę i skórę badania czynności wątroby; badanie EKG; w zależności od wskazań - badania czynności tarczycy ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ nerwowy, wątrobę, tarczycę i skórę badania czynności wątroby; badanie EKG; badania czynności tarczycy 1 raz w roku ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ nerwowy, wątrobę, tarczycę i skórę badania czynności wątroby; badanie EKG; badania czynności tarczycy układ nerwowy; serce - układ bodźcoprzewodzący; wątroba; tarczyca; skóra A
  5. Związki dwupirydylowe, np. parakwat, dikwat ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy spirometria; zdjęcie rtg klatki piersiowej ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy spirometria; w zależności od wskazań - zdjęcie rtg klatki piersiowej 1 raz w roku ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy spirometria; w zależności od wskazań - zdjęcie rtg klatki piersiowej płuca  
 
6. Dwunitroalkilo-
fenole, np. dinoseb, dinokap
ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę; w zależności od wskazań - okulistyczne morfologia krwi; stężenie kreatyniny w surowicy; badania czynności wątroby; badanie ogólne moczu ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę; badanie okulistyczne morfologia krwi; stężenie kreatyniny w surowicy; badania czynności wątroby; stężenie methemoglobiny we krwi; badanie ogólne moczu 1 raz w roku, badanie okulistyczne co 4 lata ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę; w zależności od wskazań - okulistyczne morfologia krwi; stężenie kreatyniny w surowicy; badania czynności wątroby wątroba; nerki; krwinki czerwone  
  7. Piretroidy, np. aletryna, cypermetryna, dekametryna, permetryna ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ nerwowy i skórę w zależności od wskazań ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ nerwowy i skórę w zależności od wskazań 1 raz w roku ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ nerwowy i skórę w zależności od wskazań układ nerwowy; skóra A
37 Pirydyna ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę, skórę, spojówki i układ nerwowy badania czynności wątroby ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę, skórę, spojówki i układ nerwowy badania czynności wątroby co 4 lata ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę, skórę, spojówki i układ nerwowy badania czynności wątroby; w zależności od wskazań - badanie przewodnictwa nerwów obwodowych wątroba; skóra; spojówki; układ nerwowy  
38 Rtęć                  
  a) metaliczna i jej związki nieorganiczne ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ nerwowy i stan psychiczny badanie ogólne moczu; stężenie kreatyniny w surowicy ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ nerwowy i stan psychiczny badanie ogólne moczu; stężenie kreatyniny w surowicy; w zależności od wskazań - EEG i badanie psychologiczne co 1-2 lata ogólne; neurologiczne badanie ogólne moczu; stężenie kreatyniny w surowicy; w zależności od wskazań - EEG i badanie psychologiczne układ nerwowy; nerki
K
TE: oznaczenie zawartości rtęci w moczu
  b) związki organiczne ogólne; neurologiczne badanie ogólne moczu; stężenie kreatyniny w surowicy; badania czynności wątroby ogólne, w zależności od wskazań - neurologiczne; okulistyczne badanie ogólne moczu; stężenie kreatyniny w surowicy; badania czynności wątroby; w zależności od wskazań - EEG, badanie psychologiczne, badanie pola widzenia 1 raz w roku
ogólne; neurolo-
giczne; okulistyczne
badanie ogólne moczu; stężenie kreatyniny w surowicy; badania czynności wątroby; w zależności od wskazań - EEG, badanie psychologiczne, badanie pola widzenia układ nerwowy; nerki; wątroba; nerw wzrokowy jak wyżej
39 Siarkowodór ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, spojówki, układ nerwowy i sprawność powonienia spirometria; zdjęcie rtg klatki piersiowej ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, spojówki, układ nerwowy i sprawność powonienia; w zależności od wskazań - okulistyczne spirometria; w zależności od wskazań - zdjęcie rtg klatki piersiowej co 2-4 lata ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy i nerwowy spirometria; zdjęcie rtg klatki piersiowej układ oddechowy; układ nerwowy; rogówki; spojówki  
40 Siarki tlenki ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy spirometria; zdjęcie rtg klatki piersiowej ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy spirometria; w zależności od wskazań - zdjęcie rtg klatki piersiowej co 2-4 lata ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy spirometria; zdjęcie rtg klatki piersiowej układ oddechowy R1, O - mgły kwasu siarkowego
41 Terpentyna ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę i nerki badanie ogólne moczu; stężenie kreatyniny w surowicy ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę i nerki badanie ogólne moczu; stężenie kreatyniny w surowicy co 2-3 lata ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę i nerki badanie ogólne moczu; stężenie kreatyniny w surowicy skóra; nerki A
42 Toluen ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ nerwowy morfologia krwi z rozmazem; płytki krwi ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ nerwowy morfologia krwi z rozmazem; płytki krwi co 2-4 lata ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ nerwowy morfologia krwi z rozmazem; płytki krwi
układ krwio-
twórczy; układ nerwowy
TE: oznaczanie zawartości kwasu hipurowego w moczu
43 Trójchloroetylen (TRI) ogólne; neurologiczne badania czynności wątroby; EKG; w zależności od wskazań - EEG ogólne; neurologiczne badania czynności wątroby; EKG; w zależności od wskazań - EEG co 2-4 lata ogólne; neurologiczne badania czynności wątroby; EKG; w zależności od wskazań - EEG
układ nerwowy; wątroba; serce - układ bodźco-
przewodzący
R2
TE: oznaczanie zawartości kwasu trójchlorooctowego w moczu
44 Wanadu pięciotlenek ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy i skórę spirometria; zdjęcie rtg klatki piersiowej ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy i skórę spirometria; w zależności od skazań - zdjęcie rtg klatki piersiowej co 2-4 lata ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy i skórę spirometria; w zależności od wskazań - zdjęcie rtg klatki piersiowej układ oddechowy; skóra A
45 Węgla dwusiarczek ogólne; neurologiczne poziom cholesterolu i trójglicerydów we krwi; poziom cukru we krwi; EKG ogólne; neurologiczne; okulistyczne poziom cholesterolu i trójglicerydów we krwi; poziom cukru we krwi; EKG; w zależności od wskazań - EEG, badanie przewodnictwa nerwów obwodowych, badanie psychologiczne co 2-3 lata
ogólne; neurologicz-
ne; okulistyczne; w zależności od wskazań - psychiatry-
czne
poziom cholesterolu i trójglicerydów we krwi; EKG; w zależności od wskazań - EEG, badanie przewodnictwa nerwów obwodowych, badanie psychologiczne układ nerwowy; układ krążenia
K
Wskazane pierwsze badanie psychologiczne i psychiatryczne po 5 latach pracy
46 Węgla tlenek ogólne EKG ogólne; w zależności od wskazań - neurologiczne EKG co 2-4 lata ogólne; neurologiczne EKG układ nerwowy; układ krążenia  
47 Węglowodorów alifatycznych związki nitrowe i aminowe                  
 
a) związki aminowe (metyloamina, dwumetyloamina, dwuetylenoamina) i dwuaminowe (etylenodwuamina, tetrametyleno-
dwuamina)
ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, nerwowy, skórę i spojówki w zależności od wskazań ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, nerwowy, skórę i spojówki w zależności od wskazań co 2-4 lata ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, nerwowy, skórę i spojówki w zależności od wskazań układ oddechowy; układ nerwowy; skóra; błony śluzowe A
  b) związki nitrowe (nitroetan, nitropropan) ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę i błony śluzowe badania czynności wątroby ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę i błony śluzowe badania czynności wątroby co 2-4 lata ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę i błony śluzowe badania czynności wątroby wątroba; błony śluzowe  
48 Węglowodorów aromatycznych związki nitrowe i aminowe:                  
  a) związki nitrowe, np. nitrotolueny, nitrobenzeny ogólne morfologia krwi z rozmazem; badania czynności wątroby ogólne morfologia krwi z rozmazem; badania czynności wątroby; w zależności od wskazań - badanie zawartości methemoglobiny we krwi 1-2 razy w roku ogólne morfologia krwi z rozmazem; badania czynności wątroby krwinki czerwone; wątroba A
  b) związki aminowe, np. anilina, benzydyna, betanaftyloamina ogólne morfologia krwi z rozmazem; badanie ogólne moczu; badania czynności wątroby ogólne morfologia krwi z rozmazem; badanie ogólne moczu; badania czynności wątroby pierwsze badanie po 3-6 miesiącach pracy, następne 1-2 razy w roku ogólne morfologia krwi z rozmazem; badanie ogólne moczu; badania czynności wątroby krwinki czerwone; wątroba; pęcherz moczowy
R1, O, A
W przypadku narażenia na anilinę, w zależności od wskazań - badanie zawartości methemoglobiny we krwi
49 Winylobenzen (styren) ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, wątrobę, skórę i układu nerwowy morfologia krwi z rozmazem; badania czynności wątroby ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, wątrobę, skórę i układ nerwowy; w zależności od wskazań - neurologiczne, dermatologiczne morfologia krwi z rozmazem; badania czynności wątroby co 2-4 lata
ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, wątrobę, skórę i układ nerwowy; w zależności od wskazań - neurologicz-
ne, dermatolo-
giczne
morfologia krwi z rozmazem; badania czynności wątroby
skóra, układ oddechowy; układ nerwowy; układ krwio-
twórczy; wątroba
R2, O, K - tlenek styrenu
TE: oznaczanie zawartości kwasu migdałowego w moczu
50 Winylu chlorek ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę i skórę badania czynności wątroby; HBsAg; próba oziębiania rąk; zdjęcie rtg rąk ogólne; w zależności od wskazań - dermatologiczne badania czynności wątroby; próba oziębiania rąk co 1-2 lata
ogólne; w zależności od wskazań - dermatolo-
giczne
badania czynności wątroby; próba oziębiania rąk; zdjęcie rtg rąk obwodowy układ naczyniowy; wątroba; skóra; kości palców
R2, O, K
USG wątroby po 10 latach pracy, następne w zależności od wskazań.
W przypadku dodatniej próby oziębiania w badaniu okresowym - zdjęcie rtg rąk
51 Żywice epoksydowe ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy i skórę spirometria ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy; w zależności od wskazań - dermatologiczne spirometria co 3-4 lata
ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy; w zależności od wskazań - dermatolo-
giczne
spirometria skóra; układ oddechowy A
52 Mieszaniny rozpuszczalników organicznych ogólne; neurologiczne morfologia   krwi z rozmazem; płytki krwi; badania czynności wątroby; w zależności od wskazań - EEG ogólne; neurologiczne morfologia krwi z rozmazem; płytki krwi; badania czynności wątroby co 2-4 lata ogólne; neurologiczne morfologia krwi z rozmazem; płytki krwi; badania czynności wątroby, w zależności od wskazań - EEG układ nerwowy; układ krwiotwórczy; wątroba Rozszerzenie zakresu badań lekarskich i pomocniczych, w tym psychologicznych powinno wynikać ze specyfiki działania na organizm poszczególnych składników mieszaniny rozpuszczalników
53 Cytostatyki ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę i skórę morfologia krwi z rozmazem, badania czynności wątroby; badanie ogólne moczu ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę i skórę morfologia krwi z rozmazem; badania czynności wątroby; badanie ogólne moczu co 2-4 lata ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę i skórę morfologia krwi z rozmazem; badania czynności wątroby; badanie ogólne moczu
wątroba; układ krwio-
twórczy
R1 lub R2, K
 
IV Czynniki biologiczne                  
1 Wirus zapalenia wątroby - typ B (HBV) ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę HBsAg; bilirubina; ALAT w surowicy ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę HBsAg*; bilirubina; ALAT w surowicy co 2-4 lata ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę HBsAg*, bilirubina; ALAT w surowicy wątroba
R1 - po udokumentowanym zachorowaniu na wirusowe zapalenie wątroby typu B
HBsAg - pracownicy służby zdrowia zatrudnieni w kontakcie z krwią
* - tylko pracownicy nie szczepieni
2 Wirus zapalenia wątroby - typ C (HCV) ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę przeciwciała anty-HCV, bilirubina; ALAT w surowicy ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę bilirubina; ALAT w surowicy co 2-4 lata ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę bilirubina; ALAT w surowicy wątroba
R1 - po udokumentowanym zachorowaniu na wirusowe zapalenie wątroby typu C.
Pracownicy służby zdrowia zatrudnieni w kontakcie z krwią
3 Ludzki wirus niedoboru odporności nabytej (HIV) ogólne przeciwciała anty-HIV ogólne przeciwciała anty-HIV co 2 lata ogólne przeciwciała anty-HIV* układ odpornościowy
Pracownicy służby zdrowia zatrudnieni w kontakcie z krwią.
* - badanie serologiczne tylko za zgodą badanych
4 Pałeczki Brucella abortus bovis ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę, śledzionę, układ ruchu, układ nerwowy, narząd słuchu badania czynności wątroby; badanie audiometryczne ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę, śledzionę, układ ruchu, układ nerwowy, narząd słuchu badania czynności wątroby; badanie audiometryczne; w zależności od wskazań odczyn Wrighta co 3-5 lat ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę, śledzionę, układ ruchu, układ nerwowy, narząd słuchu badania czynności wątroby; badanie audiometryczne wątroba; śledziona; układ ruchu; układ nerwowy; narząd słuchu Służba weterynaryjna i zootechniczna. Pracownicy obsługi bydła, zakładów mięsnych i produkcji pasz biologicznych
5 Promieniowce termofilne, grzyby pleśniowe i inne pleśniowce o działaniu uczulającym ogólne spirometria; zdjęcie rtg klatki piersiowej ogólne spirometria; w zależności od wskazań - zdjęcie rtg klatki piersiowej co 2-3 lata ogólne spirometria; zdjęcie rtg klatki piersiowej układ oddechowy A
6 Inne szkodliwe czynniki biologiczne:                  
  a) prątek gruźlicy ogólne w zależności od wskazań ogólne w zależności od wskazań co 2-3 lata ogólne w zależności od wskazań układ oddechowy Zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia gruźlicy narządowej
  b) wirus kleszczowego zapalenia mózgu jak wyżej jak wyżej ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ nerwowy jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej ośrodkowy układ nerwowy Wyniki badań i rozpoznanie powinny być konsultowane w klinice chorób zakaźnych akademii medycznej
  c) Chlamydia psittaci jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej układ oddechowy jak wyżej
  d) Toxoplasma gondii jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej układ nerwowy; narząd wzroku; układ chłonny jak wyżej
  e) Borrelia burgdorferi jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej skóra; stawy; układ nerwowy; mięsień sercowy jak wyżej
V Inne czynniki                  
1 Niekorzystne czynniki psychospołeczne                  
  a) zagrożenia wynikające ze stałego dużego dopływu informacji i gotowości do odpowiedzi ogólne, ze zwróceniem uwagi na stan psychiczny poziom cholesterolu; EKG ogólne, ze zwróceniem uwagi na stan psychiczny poziom cholesterolu; EKG co 2-4 lata ogólne poziom cholesterolu; EKG układ krążenia; ośrodkowy układ nerwowy
Wskazane jest korzystanie przez lekarza z konsultacji psychologicznej w przypadku oceny, że wykonywanie pracy może powodować narażenie życia własnego lub innych.
Zakres badań i ich interpretacja przez psychologa powinna być zależna od oceny krytycznej funkcji psychologicznej decydującej o wykonywaniu pracy
  b) zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej
  c) zagrożenia wynikające z narażenia życia jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej
  d) zagrożenia wynikające z monotonii pracy ogólne w zależności od wskazań jak wyżej w zależności od wskazań jak wyżej jak wyżej w zależności od wskazań ośrodkowy układ nerwowy  
2 Prace wymagające pełnej sprawności psychoruchowej ogólne; okulistyczne; neurologiczne testy sprawności psychoruchowej ogólne; w zależności od wskazań - okulistyczne, neurologiczne w zależności od wskazań - testy sprawności psychoruchowej co 3-4 lata; powyżej 50 roku życia - co 2 lata ogólne w zależności od wskazań    
3 Praca na wysokości                  
  a) do 3 m
ogólne; w zależności od wskazań - neurologiczne, okulistyczne, otolaryngolo-
giczne
w zależności od wskazań
ogólne; w zależności od wskazań - neurologiczne, okulistyczne, otolaryngologi-
czne
w zależności od wskazań co 3-5 lat ogólne w zależności od wskazań    
  b) powyżej 3 m
ogólne; neurologiczne; okulistyczne; otolaryngolo-
giczne z oceną błędników
w zależności od wskazań
ogólne; neurologiczne; okulistyczne; otolaryngologi-
czne
w zależności od wskazań co 2-3 lata; powyżej 50 roku życia - co rok ogólne w zależności od wskazań   Wady wzroku wymagające stałego noszenia szkieł korekcyjnych stanowią przeciwwskazanie do zatrudnienia (nie dotyczy soczewek kontaktowych)
4 Praca zmianowa ogólne w zależności od wskazań ogólne w zależności od wskazań co 3-5 lat ogólne w zależności od wskazań    
5 Praca fizyczna z wydatkiem energetycznym na pracę powyżej 1500 kcal/8 godzin lub 3 kcal/min dla mężczyzn i powyżej 1000 kcal/8 godz. lub ponad 2 kcal/min dla kobiet ogólne, ze zwróceniem uwagi na układy: ruchu, krążenia i oddechowy EKG; w zależności od wskazań - spirometria; zalecana próba wysiłkowa: VO2max ogólne, ze zwróceniem uwagi na układy: ruchowy, krążenia i oddechowy EKG; w zależności od wskazań - spirometria; zalecana próba wysiłkowa: VO2max co 5 lat; powyżej 45 roku życia - co 3 lata ogólne EKG    
6 Praca w wymuszonej pozycji ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ ruchu w zależności od wskazań ogólne; w zależności od wskazań - neurologiczne, ortopedyczne w zależności od wskazań co 3-5 lat
ogólne; w zależności od wskazań - neurologicz-
ne, ortopedyczne
w zależności od wskazań układ ruchu  
7 Praca wymagająca ruchów monotypowych kończyn ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ ruchu i obwodowy układ nerwowy w zależności od wskazań ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ ruchu i obwodowy układ nerwowy w zależności od wskazań ogólne w zależności od wskazań układ ruchu; obwodowy układ nerwowy    
8 Praca wymagająca stałego i długotrwałego wysiłku głosowego ogólne; laryngologiczne; w zależności od wskazań laryngologa - badanie foniatryczne w zależności od wskazań ogólne; laryngologiczne; w zależności od wskazań laryngologa - badanie foniatryczne w zależności od wskazań co 5 lat ogólne; laryngologiczne; w zależności od wskazań laryngologa - badanie foniatryczne w zależności od wskazań narząd głosu  
VI Praca bez określonego czynnika narażenia ogólne w zależności od wskazań ogólne w zależności od wskazań co 5 lat ogólne w zależności od wskazań    
 

ZAŁĄCZNIK nr 2

pieczęć zakładu opieki zdrowotnej
lub
lekarza prywatnie praktykującego,
przeprowadzającego badanie profilaktyczne
(numer identyfikacyjny REGON)

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

  W wyniku badania lekarskiego i oceny narażeń występujących
na stanowisku pracy, stosownie do przepisów art. 43 pkt 2 oraz
art. 229 § 4 Kodeksu pracy, orzeka się, że:
Pan(i) ........................................................
                         (imię i nazwisko)
urodzony(a) dnia ........... miesiąca .......... roku .........
zamieszkały(a) w ..............................................
zatrudniony(a)/przyjmowany(a) do pracy*
w .............................................................
(nazwa i adres zakładu pracy/pracodawcy)
...............................................................
na stanowisku/na stanowisko
...............................................................
1) wobec braku przeciwwskazań zdrowotnych - zdolny(a) do
wykonywania pracy na ww. stanowisku*
                                       Data następnego badania
                                       okresowego ............
2) wobec przeciwwskazań zdrowotnych - niezdolny(a) do
podjęcia/wykonywania pracy na ww. stanowisku*,
3) wobec przeciwwskazań zdrowotnych utracił(a) zdolność do
wykonywania dotychczasowej pracy* z dniem
...............................................................
_______________
* Niepotrzebne skreślić.
                                         (pieczęć i podpis
                                   lekarza przeprowadzającego
                                   badanie profilaktyczne)

................., dnia ........ r.

Pouczenie:

Osoba zainteresowana i pracodawca otrzymujący zaświadczenie
lekarskie - w przypadku zastrzeżeń co do treści tego
zaświadczenia - może wystąpić, w ciągu 7 dni od daty otrzymania
zaświadczenia, z wnioskiem o ponowne badanie lekarskie i
wydanie zaświadczenia do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy,a
w przypadku gdy zaświadczenie zostało wydane w wojewódzkim
ośrodku medycyny pracy - do jednostki badawczo-rozwojowej w
dziedzinie medycyny pracy. Wniosek składa się za pośrednictwem
lekarza, który wydał zaświadczenie.

ZAŁĄCZNIK nr 3

pieczęć zakładu opieki zdrowotnej
lub
lekarza prywatnie praktykującego,
przeprowadzającego badanie profilaktyczne
(numer identyfikacyjny REGON)

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

  W wyniku badania lekarskiego i oceny narażeń występujących
na stanowisku pracy, stosownie do przepisów art. 55 § 1, art.
179 § 1 pkt 2, art. 201 § 2, art. 230 § 1 i art. 231 Kodeksu
pracy, orzeka się, co następuje:
Pan(i) ........................................................
                             (imię i nazwisko)
urodzony(a) dnia ......... miesiąca .......... roku ...........
zamieszkały(a) w ..............................................
zatrudniony(a) w ..............................................
            (nazwa i adres zakładu pracy/pracodawcy)
...............................................................
na stanowisku .................................................
Ze względu na występujące przeciwwskazania:
  1) szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie (art. 55 §
     1)*,
  2) niemożność wykonywania dotychczasowej pracy przez kobietę
     w okresie ciąży (art. 179 § 1 pkt 2)*,
  3) zagrożenie, jakie stwarza wykonywana praca dla zdrowia
     młodocianego (art. 201 § 2)*,
  4) podejrzenie powstania choroby zawodowej (art. 230 § 1)*,
  5) niezdolność d wykonywania dotychczasowej pracy ze względu
     na stwierdzoną chorobę zawodową lub skutki wypadku przy
     pracy (art. 231)*
stał(a) się niezdolny(a) do wykonywania dotychczasowej pracy.
  W związku z powyższym konieczne jest przeniesienie do pracy
na innym stanowisku
      na okres .....................................
Uwagi lekarza: ................................................
...............................................................
_____________
* Niepotrzebne skreślić
                                       (pieczęć i podpis
                                  lekarza przeprowadzającego
                                     badanie profilaktyczne)

..........., dnia ............ r.

Pouczenie:

Osoba zainteresowana i pracodawca otrzymujący zaświadczenie
lekarskie - w przypadku zastrzeżeń co do treści tego
zaświadczenia - może wystąpić, w ciągu 7 dni od daty otrzymania
zaświadczenia, z wnioskiem o ponowne badanie lekarskie i
wydanie zaświadczenia do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy,
a w przypadku gdy zaświadczenie zostało wydane w wojewódzkim
ośrodku medycyny pracy - do jednostki badawczo-rozwojowej w
dziedzinie medycyny pracy. Wniosek składa się za pośrednictwem
lekarza, który wydał zaświadczenie.

ZAŁĄCZNIK nr 4

REJESTR LEKARZY PRZEPROWADZAJĄCYCH BADANIA PROFILAKTYCZNE
 
Lp.
(nr)
Imię i nazwisko, adres, nr tel. Miejsce wykonywania badań profilaktycznych Podstawa wydania zaświadczenia Nr prawa wykonywania zawodu lekarza Data wydania zaświadczenia Potwierdzenie odbioru
1 2 3 4 5 6 7
 
 
 
 
           
 
1. Liczba porządkowa
2. Dane personalne: imię i nazwisko, adres, nr telefonu
3. Adres ZOZ lub miejsce wykonywania prywatnej praktyki
4. Wpis dotyczący rodzaju dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych
Symbol(e) cyfrowy(we) dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych
Standard zapisu:
1 -         specjalizacja w dziedzinie medycyny pracy lub medycyny przemysłowej,
2 -         specjalizacja w dziedzinie higieny pracy,
3 -         specjalizacja w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej,
4 -         specjalizacja w dziedzinie medycyny kolejowej,
5. -        specjalizacja w dziedzinie medycyny lotniczej,
6-xx -      6-letni staż pracy; xx ostatnie dwie cyfry roku, w którym lekarz odbył wymagane przeszkolenie,
7-xx -      odbywanie specjalizacji z zakresu medycyny pracy lub medycyny kolejowej - xx ostatnie dwie cyfry roku zakończenia specjalizacji w trybie obowiązujących przepisów,
8-xx -      możliwość przeprowadzenia badań profilaktycznych z ograniczeniem czasowym - xx ostatnie dwie cyfry roku upływu okresu ważności,
9 -         specjalizacja w dziedzinie medycyny ogólnej lub medycyny rodzinnej,
J -         przeszkolenie w jednostce badawczo-rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy w zakresie badań profilaktycznych pracowników narażonych na działanie promieniowania jonizującego,
T -         przeszkolenie w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej w zakresie badań profilaktycznych pracowników wykonujących prace w warunkach tropikalnych, morskich i podwodnych oraz pracowników powracających z pracy w warunkach tropikalnych,
K -         przeszkolenie w Centrum Naukowym Medycyny Kolejowej w zakresie badań pracowników wykonujących prace na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego,
M -         możliwość przeprowadzania badań profilaktycznych ograniczona do określonych grup pracowników.
Uwaga: Podać wszystkie cyfrowe symbole standardów, także poszerzających lub ograniczających możliwość przeprowadzenia badań profilaktycznych.
Przykład 1: 1J = specjalizacja z medycyny pracy i możliwość przeprowadzania badań osób narażonych na promieniowanie jonizujące,
Przykład 2: 696M = lekarz przepracował minimum 6 lat w charakterze lekarza zakładowego w publicznym ZOZ, odbył wymagany kurs doskonalący w 1996 r., może wykonywać badania profilaktyczne wyłącznie pracowników ZOZ zatrudniającego lekarza.
5. Nr prawa wykonywania zawodu
6. Data wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru
7. Potwierdzenie odbioru zaświadczenia

ZAŁĄCZNIK nr 5

pieczęć
wojewódzkiego ośrodka
medycyny pracy

ZAŚWIADCZENIE NR ......*

O DOKONANIU WPISU DO REJESTRU LEKARZY PRZEPROWADZAJĄCYCH BADANIA PROFILAKTYCZNE

Pan(i) ......................................................
                       (imię i nazwisko lekarza)
zamieszkały(a) ..............................................
został(a) wpisany(a) do rejestru lekarzy przeprowadzających
badania profilaktyczne.
Podstawa prawna: § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i
Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie
przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz
orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w
Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332).
                                          (pieczęć i podpis)
___________
* Numer porządkowy z rejestru lekarzy przeprowadzających
 badania profilaktyczne, prowadzonego przez wojewódzki ośrodek
 medycyny pracy.

ZAŁĄCZNIK nr 6

WZÓR PIECZĘCI LEKARZA PRZEPROWADZAJĄCEGO BADANIA PROFILAKTYCZNE
(pominięty)

ZAŁĄCZNIK nr 7

pieczęć zakładu opieki zdrowotnej
lub
lekarza prywatnie praktykującego,
przeprowadzającego badanie profilaktyczne
(numer identyfikacyjny REGON)

REJESTR WYDANYCH ZAŚWIADCZEŃ
 
Lp.
(nr)
Imię, nazwisko i adres osoby przyjmowanej do pracy lub pracownika Rodzaj zaświadczenia* Data wydania Potwierdzenie odbioru zaświadczenia Uwagi
1 2 3 4 5 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
* - Symbole rodzaju zaświadczenia:
21 - wobec braku przeciwwskazań zdrowotnych zdolny do wykonywania pracy na wskazanym (dotychczasowym) stanowisku pracy
22 - wobec przeciwwskazań zdrowotnych niezdolny do wykonywania pracy na wskazanym (dotychczasowym) stanowisku pracy
23 - wobec przeciwwskazań zdrowotnych utracił zdolność do wykonywania dotychczasowej pracy
31 - niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy ze względu na szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie
32 - niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy ze względu na szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie kobiety w ciąży
33 - niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy ze względu na zagrożenie zdrowia młodocianego
34 - niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy ze względu na podejrzenie powstania choroby zawodowej
35 - niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy ze względu na chorobę zawodową lub skutki wypadku przy pracy.

 

 

 

 
 

Copyright © 2016