Strona główna » Redaktor Naczelny - konkurs

Redaktor Naczelny - konkurs

A+ A-
 

Stanowisko Redaktora Naczelnego Polish Journal of Radiology jest funkcją kadencyjną (nie wprowadza się ograniczeń w liczbie kadencji). Trwa trzy lata, od dnia 1 stycznia roku następującego po Zjeździe Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego do dnia 31 grudnia roku, w którym odbywa się następny Zjazd. W roku zjazdowym ogłaszany jest konkurs, w którym osoby spełniające wymagania (patrz poniżej) winny zgłaszać kandydatury do dnia 31 sierpnia. Zarząd Główny PLTR powołuje komisję, która dokonuje oceny kandydatów na podstawie złożonej dokumentacji. Następnie Zarząd Główny PLTR wybiera Redaktora Naczelnego.

 

Kandydaturę należy zgłaszać w formie pisemnej przesyłając odpowiednie dokumenty potwierdzające wymagania stawiane kandydatom na adres sekretariatu Zarządu Głównego PLTR.

 

Wymagania:

  1. Samodzielny pracownik naukowy, członek PLTR
    - należy przedstawić dyplom na stopień lub tytuł naukowy, CV oraz szczegółowy wykaz dorobku naukowego.
  2. Specjalizacja z zakresu radiologii
    - należy przedstawić dyplom specjalizacji.
  3. Doświadczenie w recenzowaniu artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych.
  4. Udział w komitetach redakcyjnych czasopism.
 

 
 

Copyright © 2016