Strona główna » Aktualności » Nowelizacja Ustawy Prawo Atomowe

Nowelizacja Ustawy Prawo Atomowe

A+ A-
 

W związku z toczącymi się pracami  legislacyjnymi dotyczącymi wdrożenia do krajowego porządku prawnego dyrektywy Dyrektywy 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylającej dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom. Przekazuję aktualne informacje.

 

Z poważaniem

Andrzej Urbanik

 

     Proces legislacyjny dotyczący projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej został zainicjowany w grudniu 2016 r. przez skierowanie projektu do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych. Aktualnie projekt ten jest ponownie przedmiotem rozpatrywania przez Komitet Stały Rady Ministrów, po czym zostanie skierowany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Aktualny stan prac nad projektem można śledzić na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12293151/katalog/12398912#12398912 .

     W znowelizowanej ustawie zamieszczono upoważnienia dla Ministra Zdrowia do uregulowania w drodze rozporządzeń niektórych kwestii o charakterze szczegółowym. Niektóre z tych rozporządzeń stanowić będą na gruncie polskiego prawa nowość (nie mając swojego odpowiednika w rozporządzeniach obowiązujących), niektóre natomiast zastąpią rozporządzenia dotychczas obowiązujące. W projekcie nowelizacji Prawa atomowego przewidziano – w zakresie przepisów części medycznej – wydanie następujących rozporządzeń:

1) w sprawie zakresu informacji zawartych w Centralnym Rejestrze Danych o Ekspozycjach Medycznych (art. 33zf ust. 4),

2) w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych (art. 71 ust. 12),

3) w sprawie minimalnych wymagań, jakie mają spełniać jednostki ochrony zdrowia prowadzące działalność polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii i leczenia za pomocą produktów radiofarmaceutycznych (art. 33p ust. 14),

4) w sprawie minimalnych wymagań, jakie mają spełniać jednostki ochrony zdrowia prowadzące działalność polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych (art. 33q ust. 13),

5) w sprawie Krajowej Bazy Urządzeń Radiologicznych (art. 33r ust. 10),

6) w sprawie formy i szczegółowego zakresu procedur wzorcowych i procedur szczegółowych (art. 33zm).

7) w sprawie szczególnej ochrony w związku z ekspozycją na promieniowanie jonizujące w diagnostyce i terapii kobiet w wieku rozrodczym, kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią, osób poniżej 16. roku życia oraz opiekunów, a także osób z otoczenia i rodziny pacjentów (33e ust. 10),

8) w sprawie diagnostycznych poziomów referencyjnych dla grup pacjentów o określonych parametrach, fantomów i warunków ekspozycji (art. 33g ust. 3),

9) w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (art. 33l ust. 16),

10) w sprawie kategorii ekspozycji niezamierzonych i narażeń przypadkowych, kryteriów ich klasyfikowania, działań jakie należy podjąć w jednostce ochrony zdrowia po wystąpieniu ekspozycji niezamierzonej lub narażenia przypadkowego, a także zakresu informacji przekazywanych do Centralnego Rejestru Ekspozycji Niezamierzonych i Narażeń Przypadkowych (art. 33m ust. 12),

11) w sprawie podnoszenia kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta (art. 33n ust. 19),

12) w sprawie audytów klinicznych wewnętrznych oraz audytów klinicznych zewnętrznych (art. 33x),

13) w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (art. 33zd ust. 1).

     Mając na względzie treść art. 37 projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe, nowe rozporządzenia powinny wejść w życie nie później niż w terminie 24 lub 36 miesięcy, licząc od dnia wejścia w życie ustawy. Termin 24-miesięczny dotyczy rozporządzeń wymienionych w poz. 2-6, 36-miesięczny termin przewidziano dla rozporządzeń wymienionych w poz. 7-13 (rozporządzenie wymienione w poz. 1 powinno wejść w życie wraz z terminem wejścia w życie samej ustawy).

W dniu 13 września w Ministerstwie Zdrowia, z udziałem konsultantów krajowych – przewodniczących właściwych komisji do spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych, odbyło się spotkanie ws. nowego modelu wzorcowych medycznych procedur radiologicznych. Na spotkaniu tym uzgodniono, że konsultanci krajowi z poszczególnych dziedzin medycyny związanych ze stosowaniem promieniowania jonizującego opracują i przekażą do Krajowego Centrum – w terminie do końca listopada br. – założenia do projektu nowego rozporządzenia w sprawie procedur wzorcowych oraz procedur szczegółowych.

 

 
Partnerzy
   
 

Copyright © 2016