Strona główna » NAGRODA ZA NAJWIĘKSZY DOROBEK NAUKOWY

NAGRODA ZA NAJWIĘKSZY DOROBEK NAUKOWY

A+ A-
 

Przyznawana co trzy lata specjaliście z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej lub lekarzowi odbywającemu rezydenturę w tej dziedzinie za największy dorobek naukowy w ocenianym okresie.

W konkursie uczestniczą prace oryginalne, poglądowe i kazuistyczne, opublikowane w czasopismach medycznych w okresie ocenianych ostatnich pełnych trzech lat kalendarzowym przed rokiem Zjazdu, w których autor zgłoszony do nagrody jest pierwszym autorem. Nie dotyczy prac opublikowanych w formie streszczeń i listów do redakcji oraz umieszczonych w suplementach. Kandydat do nagrody powinien posiadać afiliację z jednostki krajowej.

Zgłoszenia do nagrody mogą być dokonywane przez autorów, kierowników zakładów radiologii lub przewodniczących lokalnych oddziałów i sekcji PLTR, do dnia 31.03 roku w którym odbędzie się Zjazd PLTR Zgłoszenia należy kierować na adres Komisji ds. Nauki Zarządu Głównego PLTR. Do zgłoszenia należy dołączyć kopie artykułów będących przedmiotem wniosku.

Za daty publikacji ocenianych artykułów, przyjmuje się ukazanie się ich w postaci drukowanej, a dla czasopism elektronicznych w postaci cyfrowej.

Publikacje zgłoszonych autorów oceniane są na podstawie współczynników oddziaływania (impact factor, IF) prac opublikowanych w okresie trzech lat kalendarzowych. Sumowane są ostatnie dostępne współczynniki oddziaływania, a o liście rankingowej autorów decyduje wyliczony sumaryczny współczynnik oddziaływania.

Przyznawane są trzy nagrody: I-ego, II-ego i III stopnia. W razie osiągnięcia najwyższego sumarycznego współczynnika oddziaływania przez kilku autorów przyznawane są nagrody równorzędne.

Laureaci nagrody otrzymają dyplomy wręczane na uroczystym otwarciu Zjazdu PLTR oraz nagrody finansowe, których wysokość będzie ustalana przez Zarząd PLTR i Prezydenta Zjazdu PLTR.

 

 
 

Copyright © 2016