Strona główna » Nadzór specjalistyczny

Nadzór specjalistyczny

A+ A-
 

Konsult krajowy d.s radiologii i diagnostyki obrazowej


Prof. dr hab. med. Jerzy Walecki
Zakład Radiologii
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
ul. Wołoska 135
02-507 Warszawa
tel/fax (022) 602 15 60
mail: jerzywalecki@o2.pl , rtg@cskmswia.pl


Konsultanci wojewódzcy d.s radiologii i diagnostyki obrazowej

 

 

 

 

Przepisy dotyczące radiogii

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie bazy danych urządzeń radiologicznych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych

Dyrektywa Rady 97/43/EURATOM z dnia 30 czerwca 1997 r. w sprawie ochrony zdrowia osób fizycznych przed niebezpieczeństwem wynikającym z promieniowania jonizującego związanego z badaniami medycznymi oraz uchylająca dyrektywę
84/466/Euratom

Ustawa - Prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 r.
(jednolity tekst Dz.U. 04.161.1689 z późn. zm. Dz.U. 06.52.368) Wyciąg z Prawa Atomowego

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej
(Dz.U. 05.194. 1625)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi
(Dz.U. 06.180.1325)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności - szczegółowe informacje pod zakładką "Pracownie rentgenowskie-procedura uzyskiwania zezwoleń"
(Dz.U. 02.220.1851 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 stycznia 2005 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych
(Dz.U. 05.20.169)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego
(Dz.U. 05.20. 168)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących rejestracji dawek indywidualnych
(Dz.U. 02.207.1753)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych
(Dz.U. 02.138.1161)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania warunków ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych
(Dz.U. 07.01.11)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych
(Dz.U. 06.239.1737)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
(Dz.U. 05.73.645)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
(Dz.U. 04.280.2771)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 listopada 1985 r. w sprawie książki kontroli sanitarnej
(Dz.U. 85.56.289)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy
(Dz.U. 96.69.332 z późn. zm)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej
(Dz.U. 06.213.1568)

Wspólne stanowisko (WE) NR 10/2005 w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych
Dziennik Urzędowy C 058 E , 08/03/2005 P. 0001 - 0129

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/88/WE dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy
Dziennik Urzędowy 092 E , 20/04/2006 P. 0292 - 0298

 

 

 

 
 

Copyright © 2016