Strona główna » MEDAL IM. PROFESORA ZAWADOWSKIEGO ZA ZASŁUGI DLA RADIOLOGII POLSKIEJ

MEDAL IM. PROFESORA ZAWADOWSKIEGO ZA ZASŁUGI DLA RADIOLOGII POLSKIEJ

A+ A-
 

Przyznaje się osobom, które wniosły istotny wkład w rozwój radiologii polskiej zarówno na polu naukowym, dydaktycznym jak i organizacyjnym

 

 

Regulamin przyznania Medalu im. prof. Witolda Zawadowskiego 

 1. Medale przyznawane są co trzy lata, w cyklach związanych z kolejnymi Zjazdami PLTR.
 2. ZG PLTR ustala każdorazowo liczbę przyznawanych medali.
 3. ZG PLTR ustala każdorazowo Komisję Konkursową w skład której wchodzi 3-5 członków ZG PLTR. Przewodniczącym Komisji winna być osoba posiadająca tytuł samodzielnego pracownika naukowego. Co najmniej połowa z członków Komisji( nie licząc przewodniczącego), winna posiadać status samodzielnego pracownika nauki.
 4. ZG PLTR ustala termin, miejsce i sposób składania wniosków konkursowych.
 5. ZG PLTR ustala termin posiedzenia Komisji.
 6. Wniosek może złożyć: członek PLTR, Zarząd Główny, Oddziały i Sekcje Towarzystwa.
 7. Wniosek winien zawierać:

- formalny wniosek podpisany przez wnioskującego,

- życiorys kandydata,

- dorobek naukowy,

- dorobek organizacyjny,

- dorobek dydaktyczny, 

- uzasadnienie podkreślające zasługi dla radiologii polskiej.

 1. Członkowie Komisji minimum na 4 tyg. przed posiedzeniem Komisji otrzymują wnioski.
 2. Na posiedzeniu Komisji każdy jej członek w tajnym głosowaniu, ocenia wnioski przyznając od 0-10 pkt. za całość (średnia z ocen poszczególnych członków Komisji).
 3. Na podstawie sumarycznych wyników, tworzona jest ostateczna lista.
 4. Listę ustaloną przez Komisję zatwierdza ZG PLTR.
 

 
 

Copyright © 2016