Strona główna » Diamentowy Promień - nagrody dla studenckich kół naukowych

Diamentowy Promień - nagrody dla studenckich kół naukowych

A+ A-
 

 

KONKURS DIAMENTOWY PROMIEŃ - regulamin

 

1.

Ustanawia się nagrodę ”Diamentowy Promień”  dla Najbardziej Aktywnego Radiologicznego Studenckiego Koła Naukowego (SKN).

2.

Konkurs przeprowadzany jest w 2 kategoriach:

* Najbardziej Aktywne Radiologiczne Studenckie Koło Naukowe na kierunku lekarskim

* Najbardziej Aktywne Radiologiczne Studenckie Koło Naukowe na kierunku elektroradiologia

W każdej kategorii nagradza się jedno Koło.

3.

Do oceny zaliczane są osiągnięcia SKN w ostatnich trzech pełnych latach kalendarzowych poprzedzających Zjazd PLTR na którym przyznawana jest nagroda.

4.

Szczegółowe zasady oceny.

Nagrody (w obu kategoriach) zostaną przyznane Studenckim Kołom Naukowym, które zdobędą największą liczbę punktów). Punkty zostaną przyznane na podstawie następujących kryteriów.

4.1. Publikacje

*Publikacja w formie opisu przypadku lub artykułu poglądowego:

- w czasopiśmie bez IF z listy MNiSW - 50 pkt

- w czasopiśmie z IF  równym 1 i poniżej  - 75 pkt

- w czasopiśmie z IF wyższym niż 1  - 125 pkt

*Publikacja oryginalna:

- w czasopiśmie bez IF z listy MNiSW - 75 pkt

- w czasopiśmie z IF  równym 1 i poniżej - 100 pkt

- w czasopiśmie z IF wyższym niż 1 - 150 pkt

Pod uwagę brane są publikacje, które zostały opublikowane w okresie poddawanym ocenie.

Jeżeli pierwszym autorem pracy jest student przyznawane jest dodatkowe 25%  otrzymanych punktów za dany typ publikacji.

Jeżeli autorami pracy są wyłącznie studenci przyznawane jest dodatkowe 50% otrzymanych   punktów za dany typ publikacji.

Należy przedstawić pełne wydruki każdego artykułu.

Listy do redakcji oraz publikacje (w tym streszczenia) w materiałach konferencyjnych nie są punktowane.

4.2  Konferencje naukowe

*Przedstawienie pracy w formie wystąpienia na ogólnopolskiej konferencji studenckiej:

- prezentacja plakatowa – 5 pkt

- prezentacja ustna – 10 pkt

*Przedstawienie pracy w formie wystąpienia na międzynarodowej konferencji studenckie odbywającej się w Polsce:

- prezentacja plakatowa – 8 pkt

- prezentacja ustna – 15 pkt

*Przedstawienie pracy w formie wystąpienia na międzynarodowej konferencji studenckiej odbywającej się poza granicami kraju:

- prezentacja plakatowa – 12 pkt

- prezentacja ustna – 20 pkt

*Przedstawienie pracy w formie wystąpienia na Zjeździe PLTR:

- prezentacja plakatowa – 15 pkt

- prezentacja ustna – 23 pkt

*Przedstawienie pracy w formie wystąpienia na międzynarodowej konferencji radiologicznej (RSNA, i innych towarzystw subspecjalizacyjnych związanych z European Society of Radiology):

- prezentacja plakatowa – 25 pkt

- prezentacja ustna – 30 pkt

Pod uwagę brane są prezentacje w których autorami są wyłącznie studenci.

Należy przedstawić oryginalny program konferencji a jeżeli była publikowana książka streszczeń (tradycyjna, drukowana lub elektroniczna) także wydruk streszczenia prezentacji.

Gdy prezentacja uzyska wyróżnienie/nagrodę, do przyznanej punktacji dodaje się dodatkowo:

- za wyróżnienie  +25% punktów

- za III miejsce     +50% punktów

- za II miejsce     +75% punktów

- za I miejsce    +100% punktów

Nagrody i wyróżnienia należy udokumentować dołączając kserokopie dyplomów.

4.3. Nagrody

* Nagrody przyznane dla koła naukowego przez Towarzystwa Naukowe/Wyższe Uczelnie lub indywidualne nagrody naukowe dla członków Koła (inne niż za prace i prezentacje przyznane przez jury na konferencjach) – 50 pkt za każdą nagrodę.

* Aktywność organizacyjna :

- udział w organizacji  Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z zakresu radiologii/elektroradiologii  -  10 pkt

- organizacja Sesji/Warsztatów z zakresu radiologii/elektroradiologii w ramach Ogólnopolskiej/Międzynarodowej Konferencji Naukowej - 20 pkt

- samodzielna organizacja Ogólnopolskiej/Międzynarodowej Konferencji Naukowej z zakresu radiologii/elektroradiologii – 50 pkt

- samodzielna organizacja wydarzenia popularyzującego radiologię/elektroradiologię  -  10 pkt

Należy przedstawić oryginalny program konferencji z udokumentowanym określeniem organizatorów.

5.

W celu udziału w konkursie należy przedstawić następujące dokumenty:

- wypełniony formularz zgłoszeniowy podpisany przez opiekuna Koła (załącznik 1)

- dołączone wydruki artykułów, programów, dyplomów.

 

Dokumentację należy przesłać na adres:  

Sekretariat ZG PLTR

Katedra Radiologii Collegium Medicum UJ

ul. Kopernika 19, 31-501 Kraków

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2019

 

 
 

Copyright © 2016