Strona główna » 2003 2

2003 2

A+ A-
 

Rok 2003 tom 68 zeszyt 2

ORIGINAL ARTICLES
 

 

Jacek Kubica, Marek Panowicz, Maria Bogdan, Adam Sukiennik, Marek Radomski, Dariusz Kozłowski, Grzegorz Raczak, Iwona Zbieranek-Dębicka, Anna Jachalska, Mirosław Jabłoński, Marcin Rychter
Analiza przydatności angiografii do oceny zwapnień w tętnicach wieńcowych. Porównanie z ultrasonograficznym badaniem wewnątrznaczyniowym
Usefulness of coronary angiography in the assessment of coronary artery caldfications and its comparison with intravascular ultrasound
 

5

Marek Sąsiadek, Krzysztof Kowalewski, Tomasz Turek
Angiografia TK z zastosowaniem rekonstrukcji powierzchniowych (SSD) i objętościowych (VRT) w diagnostyce tętniaków śródczaszkowych
CT angiography with SSD and VRT reconstructions in diagnosing of intracranial aneurysms
 

10

Wojciech Poncyljusz, Adam Zapaśnik, Aleksander Falkowski, Leszek Sagan, Zygmunt Domański
Badanie tętniaków mózgu za pomocą angiografii MR, leczonych spiralami GDC
Follow up MR-angiography of intracranial aneurysms treated with Guglielmi Detachable Coils 

17

Barbara Hendrich, Marek Sąsiadek, Tomasz Turek, Zdzisława Bem
Porównanie wartości mielografii MR i mielografii rentgenowskiej w diagnostyce urazowych uszkodzeń splotu ramiennego
Comparative analysis of MR myelography and conventional myelography in diagnosing traumatic brachial plexus lesions

23

Anna Purzycka-Jazdon, Władysław Lasek, Zbigniew Serafin, Sławomir Manysiak
Gęstość mineralna kości u mężczyzn po 50 roku życia i jej związek ze stężeniem testosteronu wolnego i całkowitego w surowicy krwi
The bone mass density in men aged over 50 and its relation to the concentration of free and total testosterone in the blood serum

30

Bogna Drozdzowska, Franciszek Pietraszkiewicz, Wojciech Suskiewicz, Bogdan Marek
Ocena stanu szkieletu za pomocą dwuwiązkowej absorpcjometrii rentgenowskiej i ilościowej metody ultradźwiękowej u kobiet po udarze mózgu
Skeletal status in women after stroke assessed using dual energy X-ray absorptiometry and quantitative ultrasound

35

Wojciech Pluskiewicz, Tomasz Legaszewski, Jan Głowacki, Małgorzata Wojtanowska-Dilling, Marcin Skiba
Pomiary morfometryczne trzonów kręgowych oraz ll-giej kości ś ród ręczą u chorych na astmę oskrzelową
Morphometry of the spinał column and the second metacarpal bonę in asthma patients
 

39

Michał Lebiedowski, Roman Lorenc, Marzena Olszaniecka
Stan radiologiczny pacjentów z idiopatyczną osteoporozą młodzieńczą (IJO) w grupie 61 dzieci
Radiological status of patients with idiopathic juve-nile osteoporosis (IJO) - experience of 61 children
 

43

Marcin Kobierowski, Władysław Lasek, Agnieszka Chyczewska, Witold Doroszewski, Magdalena Grajewska, Paweł Stróżecki, Jacek Manitius
Badanie ultrasonograficzne okolicy barkowej u pacjentów dializowanych
Sonographic images in shoulder in dialyzed patients
 

51

Marek Rójek, Grażyna Fronio
Leczenie dużych łagodnych guzów tarczycy przezskórnymi iniekcjami etanolu
The Treatment of large benign thyroid nodules with percutaneous ethanol injection
 

56

Michał Spałek
Przydatność badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego do oceny zmian ogniskowych w wątrobie
The usefulness of computed tomography and MR imaging in the assessment of f ocal liver lesions

59

Dorota Krochmalczyk, Bernard Maj, Eugeniusz Rokita
Zastosowanie metod komputerowej analizy obrazu w diagnostyce mammograficznej
Computer processing ofthe mammographic images

75

Urszula Grzesiakowska, Donata Makuła
Obraz radiologiczny guzowatych osteoblastycznych przerzutów do kości, imitujących pierwotne mięsaki kości
Radiological image of tumour-like osteoblastic bonę metastases imitating primary bone sarcoma
 

82

Ingrid Różyło-Kalinowska, Rafał Lenard, Ewa Szczepanik, Monika Łagowska, Łukasz Barczewski, Agnieszka Czeszyk, Małgorzata Denkowska
Możliwości ultrasonograficznego wykrywania niecieniujących i słabo cieniujących ciał obcych w badaniu in vitro
Possibilities of ultrasonographic detection of radiolu-cent and faintly radiopaque foreign bodies in an in vitro model
 

86

CASE REPORTS
 

 

Wojciech Sraga, Jan Głowacki, Jolanta Myga, Rafał Kachel, Stanisław Skrzelewski, Katarzyna Lipka
Przypadek rzadkiej lokalizacji chrzęstniakomięsaka w obrębie piersiowego odcinka kręgosłupa u 62-letniej kobiety
Chondrosarcoma of the thoracic spine - a case study ofa rare localization o f the tu mor i n 62 year-old woman
 

90

Anna Korzonkiewicz, Anna Osierda, Marek Dybczak, Zofia Salska
Olbrzymi tętniak tętnicy nerkowej imitujący prostą torbiel w badaniu USG
Giant renal artery aneurysm simulating simple cyst in the USG
 

93

Marek Krzanowski, Wojciech Bodzoń, Maciej Wandzilak
Nietypowy tętniak rzekomy i jego nietypowe leczenie
Atypical spurious aneurysm and its atypical treatment
 

96

Dobro miła Barańska, Tadeusz Biega ński, Małgorzata Piotrowicz, Barbara Kamer
Atelosteogeneza typu III - opis przypadku
Atelosteogenesis type III - a case report
 

99

Ewa Kluczewska, Marek Konopka, Elżbieta Kuleta-Bosak, Joanna Gibińska, Marcin Hartel, Piotr Pieniążek, Jerzy Walecki
Nowoczesna diagnostyka obrazowa niedokrwienia OUN u dzieci - opis przypadku
Up-to-date diagnostic imaging ofCNS ischaemia i n children - case study
 

103

VARIA

 

VARIA

109

 

 
 

Copyright © 2016