Strona główna » 2001 2

2001 2

A+ A-
 

Rok 2001 tom 66

Bogdan Pruszyński
Problemy współczesnej radiologii w świetle obrad Europejskiego Zjazdu Radiologów / Wiedeń 5-10 marca 2000 /

Problems of contemporary radiology discussed on the ECR / Vienna 5-10 march 2000 /

 

5

Radosław Pietura, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Tamowanie krwawienia pojedynczym szwem okrężnym po śródnaczyniowym leczeniu przetok dializacyjnych

Bleeding control after diałysis fistula intervention with a sim-ple circular suture


 
8

Wojciech Poncyljusz, Aleksander Falkowski, Lech Cyryłowski Krzysztof Krzyślak
Przezskórna rekanalizacja świeżych zakrzepów tętniczych przy pomocy trombektomii hydrodynamicznej

Percutaneous recanalization of acutely thrombosed arteries by hydrodynamic trombectomy


 
11

Monika Bekiesińska-Figatowska, Jerzy Walecki
Zmiany hiperintensywne w mózgowiu w obrazach T1-zależnych badania rezonansu magnetycznego - przyczyny i możliwości różnicowania

Hyperintense lesions on cranial Tl-weighted MR images - causes and possibilities of differential diagnosis


 
15

Paweł Twarkowski, Tomasz Mandat, Mirosław Osiecki, Sławomir Spyra, Krzysztof Brzozowski, Andrzej Koziarski, Krzysztof Podgórski
Przypadek olbrzymiego, wrzecionowatego tętniaka tętnicy podstawnej i mózgowej tylnej w 7 letniej obserwacji klinicznej

A case of giant, fusiform aneurysm of basilar cerebral artery and right posterior cerebral artery in a 7-year follow-up


 
19

Monika Bekiesińska-Figatowska, Krzysztof Wagiel, Jerzy Walecki, Izabela Staniszewska, Kazimierz Łukasiewicz
Rezonans magnetyczny kręgosłupa w zespole Guillain-Barre

Magnetic resonance imaging of the spine in Guillain-Barre syndrome
 

22

Krzysztof Krzyślak, Violetta Posio, Wojciech Poncyljusz
Przypadek przemieszczonego fragmentu jądra miażdżystego sugerujący guz kieszonki nerwu rdzeniowego

A migrated lumbar disc herniation simulating spinał tumor on MR imaging. A case report


 
24

Auhida M. Mustafa, Bogdan Pruszyński, Jerzy Żurakowski, Ryszard Pacho, Andrzej Cieszanowski, Farag Michel
Rozpoznawanie i ocena zaawansowania żylaków przełyku za pomocą spiralnej KT. Konfrontacja wyników badań radiologicznych i endoskopowych
Evaluation of Esophageal Yarices with Spiral CT and Their Relation with Endoscopic Grading
 

26

Laretta Grabowska-Derlatka, Bogdan Pruszyński, Ryszard Pacho, Małgorzata Ratajczyk-Dziewięcka
Skuteczność spiralnej tomografii komputerowej w obrazowaniu tętnic nerkowych

The efficacy of spiral computed tomography in evaluation of renal arteries


 
30

Stanisław Klimek,Janusz Złomanec, Jan Kraśniak
Wielkość raka nerki a jego cechy morfologiczne i stadium zaawansowania w badaniach TK

The size of renal cancer or its morphological features and staging in CT examinations


 
33

Grażyna Wilk, Jacek Nowicki, Aleksandra Tołoczko
Sprawność badań ultrasonograficznych i mammograficznych w diagnostyce bólów sutka Część l - Różnicowanie i metody diagnostyczne w mastalgii

The efficacy of the ultrasonographic and mammographic examinations in the diagnostics of the mastalgia Part l: Differentiation and diagnostic methods


 
38

Grażyna Wilk, Jacek Nowicki, Aleksandra Tołoczko
Sprawność badań ultrasonograficznych i mammograficznych w diagnostyce bólów sutka Część II: Obrazy radiologiczne w mastalgii

The efficacy of the ultrasonographic and mammographic examinations in the diagnostics of the mastalgia Part II: Radiologie images in mastalgia


 
42

Grażyna Wilk, Jacek Nowicki, Aleksandra Tołoczko
Sprawność badań ultrasonograficznych i mammograficznych w diagnostyce bólów sutka Część III: Mastalgia a zaburzenia hormonalne

The efficacy of the ultrasonographie and mammographie examinations in the diagnosties of the mastalgia Part III: Mastalgia and hormonal disfunctions


 
47

Wojciech Szmigielski, Omar Aboud
A chest wall mass masquerading as lung consolidation on chest x-ray, diagnosed by CT as lipoma

Guz ściany klatki piersiowej pozorujący na zdjęciu konsolidację płuca, rozpoznany w TK jako tłuszczak


 
51

Wojciech Szmigielski, Hisham Hamad, Gershon C. Ejeckam
A life threatening gastrointestinal bleeding leading to discovery a lesser sac paraganglioma

Zagrażające życiu krwawienia z przewodu pokarmowego prowadzące do wykrycia przyzwojaka torby sieciowej


 
54

Bogdan Pruszyński
Ernst Wohigemuth. W 75 rocznicę urodzin

Ernst Wohigemuth. In 75 birthday anniversarsary


 
58

Kazimierz Niezabitowski
Prace z Ukrainy - od redaktora

 

60

Emilija Djomina, Dmitriy Klyuszin, Yurij Petunin, Kalerija Ganina
Ocena wpływu promieniowania na częstość zachorowań na nowotwory złośliwe u likwidatorów skutków katastrofy w Czarnobylu

The effects of irradiation on the incidence of malignant dise-ases in rescue teams of Tchernobył


 
62

Tanasij M. Maciuk
Rak żołądka w badaniu TK wspomaganym farmakologicznie

Gastric cancer in CT examination combined with pharmaco-logy


 
64

Yakiv Babiy, Andrey Hryazov
Tomografia rezonansu magnetycznego w diagnostyce guzów tylnej jamy czaszki*

Magnetic resonance imaging in the diagnostics of tumours of the posterior fossa


 
67

Leonid Rozenfeld, Mykoła Kołotyłow, Oleksij Taćkij
Zastosowanie termografii w radioterapii raka krtani

Application of thermography in radiotherapy of the laryngeal cancer


 
69

Wiktor Sokołów, Wiłen Stepuła, Ołena Owczarenko
Wczesna diagnostyka raka sutka

Eariy diagnosis of the breast cancer


 
71

Ołeh Juhrinow, Switłana Sklar, Walerij Tarutinow, Wadym Telnyj
Współczesna metoda cewnikowej chemioterapii dotętniczej w przypadkach miejscowo zaawansowanego raka sutka
Modern method of the catheter chemotherapy of locally ad-vanced breast cancer


 
74

Jakiw Babiy, Switłana Łazar, Iryna Tesłenko
Tomografia rezonansu magnetycznego w diagnostyce wad wrodzonych mózgowia

MRI in diagnosis of congenital malformations ofthe brain


 
75

Leonid Rozenfeid, Tatiana Babkina
Diagnostyka RM i TK guzów czaszkowo-twarzowych

Diagnosis of cranio-facial tumours by MRI and CT


 
75

Ludmiła Dziak, Fajina Kulikowa, Leonid Rozenfeld
Diagnostyka obrazowa guzów rdzenia kręgowego

Radiological diagnosis of spinał tumours


 
76

Borys Hawrylenko
Sprawność diagnostyczna pośrednich objawów uszkodzenia łękotek stawu kolanowego w RM

Efficacy of the indirect MRI signs of meniscal knee injuries


 
77

Recenzje 7,10,14,21,29,57
Streszczenia z piśmiennictwa 37,41,46,56,61
Sprawozdanie 50
Przerywnik 66

 

 
 

Copyright © 2016