Strona główna » 2001 1

2001 1

A+ A-
 

Rok 2001 tom 65

Andrzej Urbanik
Olgierd Billewicz - wspomnienie

In memory of Olgierd Billewicz
 

5

Andrzej Urbanik, Barbara Sobiecka, Justyna Kozub, Robert Chrzan, Irena Jeleńska
Widmo badania RM mózgowia w technice spektroskopii protonowej metodą pojedynczego, zlokalizowanego voxela

MR spectrum of the brain in single localized voxel proton spectroscopy technique

 

7

Janina Mechlińska-Baczkowska, Waldemar Narożny, Bożena Kowalska, Czesław Stankiewicz, Joanna Zielonko
Ocena RM zewnątrzczaszkowego odcinka nerwu twarzowego u chorych z guzami ślinianki przyusznej

MRI evaluation of the extratemporal part of the facial nerve in patients with parotid gland tumor
 

12

Adam Zapaśnik, Paweł Słoniewski, Halina Pacoszyńska-Zapaśnik, Marek Nowakowski
Zastosowanie angio-TK z opcją 3D w diagnostyce tętniaków mózgu w krwawieniach podpajęczynówkowych

Application of three dimensional CT angiography in diagnosis of cerebral aneurysms with subarachnoid haemorrhage


 
15

Stanisław Sztuk, Andrzej Urbanik, Krzysztof Kleinrok, Jan Zapała, Krzysztof Kuchta
Badania diagnostyczne TK twarzoczaszki po rozległych resekcjach z powodu nowotworów przed planowanym leczeniem protetycznym z zastosowaniem epitez - doniesienie wstępne

Diagnostic examinations CT of facial part of the scull before planned prosthetical treatment with facial prosthesis – preliminary report
 

18

Stanisław Sztuk, Andrzej Urbanik, Jadwiga Stypułkowska
Obrazowanie czynnościowe struktur kostnych stawów skroniowo-żuchwowych z użyciem rekonstrukcji trójwymiarowej tomografii komputerowej

Functional imaging of temporomandibular joint bonę structures using spiral computer tomography with three-dimentional reconstruction
 

21

Krzysztof Kleinrok, Beata Podsiadło-Kleinrok, Mariusz Kaliciński, Daniel Zarzycki, Andrzej Urbanik, Bogdan Bakalarek, Stanisław Sztuk
Diagnostyka obrazowa wrodzonego przemieszczenia kręgu

Imaging diagnostics of congenital vertebral displacement


 
25

Adam Zapaśnik, Edyta Szurowska, Jerzy Lasek, Marianna Taraszewska-Czarnowska, Halina Pacoszyńska-Zapaśnik
Zastosowanie spiralnej tomografii komputerowej z wykorzystaniem obrazów rekonstrukcji trójwymiarowej w ocenie wybranych złamań panewki stawu biodrowego

Helical computed tomography with three-dimensional reconstruction imaging in evaluation of chosen hip joint arthral acetabula fractures
 

30

Michał Studniarek, Marianna Taraszewska-Czarnowska, Tomasz Bara, Marek Synder, Janina Mechlińska-Baczkowska
Analiza zmian obrazu rentgenowskiego stawów rzekomych po leczeniu zewnątrzustrojową falą wstrząsową

X-ray evaluation of non-unions treated by extracorporeal shock wave


 
33

Andrzej Urbanik, Małgorzata Grotyńska, Paweł Stręk, Robert Chrzan
Obiektywna, radiologiczna metoda oceny zaburzeń fazy gardłowej aktu połykowego u pacjentów po przebytych zabiegach częściowego usunięcia krtani

Objective, radiological method of evaluation of pharyngeal phase of swallow disordes among patients who had undergone partial laryngectomy


 
37

Izabela Herman-Sucharska, Andrzej Urbanik, Danuta Karcz, Jolanta Krzeszowiak, Barbara Sobiecka
Nowotwory układu żółciowego w obrazach cholangiografii rezonansu magnetycznego

Magnetic resonance cholangiography findings in biliary system malignances
 

42

Joanna Zielonko, Michał Studniarek, Marcin Markuszewski
Urografia RM w porównaniu z urografią konwencjonalną

MR urography in comparison with conventional urography


 
47

Joanna Zielonko, Michał Studniarek, Marek Nowakowski, Janina Mechlińska-Baczkowska
Spiralna tomografia komputerowa w diagnostyce uropatii zaporowej

Helical computed tomography in diagnosis of obstructiye uropathy
 

52

Andrzej Urbanik, Zygmunt Dobrowolski, Małgorzata Grotyńska, Robert Chrzan, Beata Podsiadło-Kleinrok, Tadeusz J. Popielą, Leszek Woliński
Wirtualna cystoskopia TK

Virtual cystoscopy CT


 
56

Marek Nowakowski, Maria Ignacy Pirski, Michał Studniarek, Adam Zapaśnik
Przezpowłokowa ultrasonografia w ocenie rozległości raka trzustki ze szczególnym uwzględnieniem naciekania struktur naczyniowych

Transabdominal ultrasonography in the evaluation of the extent of pancreatic cancer with special focus on vessel involvement


 
60

Agnieszka Bianek-Bodzak, Michał Studniarek, Grażyna Luszczyńska-Nitka, Jarosław Skokowski
Zastosowanie ultrasonografu dopplerowskiej w ocenie guzków sutka

Doppler sonography procedures in the evaluation of breast nodules
 

64

Dariusz Wójcik, Roman Kunicki, Odon Pętlak, Jerzy Mielnik, Dariusz Czekała, Maria Adamcio-Deptulska, Rafał Gniadek
Wrodzone anomalie naczyniowe jako przyczyna nawracających krwawień z macicy – doświadczenia własne

Congenital vascular malformation as a cause of recurrent metrorrhagia - own experience


 
68

Edyta Szurowska, Ewa Mierzejewska, Robert Rzepko, Adam Sternau, Beata Tokarska
Rakowiak oskrzela typowy i atypowy - wybrane aspekty obrazu radiologicznego i klinicznego

Typical and atypical bronchial carcinoid - selected clinical and radiological aspects


 
71

Anna Muraszko-Klaudel, Marianna Taraszewska-Czarnowska, Wojciech Czarnowski, Beata Urbańska
Wpływ fluoru na gęstość mineralną kości

Fluoride influence on bonę density


 
76

Andrzej Urbanik, Robert Chrzan, Wadim Wojciechowski, Hanna Szymańska, Krzysztof Babraj
Badanie radiologiczne mumii egipskich – doświadczenia własne

Radiological examination of Egyptian mummies – own experience
 

79

Beata Podsiadło-Kleinrok, Agnieszka Pociecha, Krzysztof Kleinrok, Andrzej Urbanik
Ocena zmian patologicznych szkieletów z nowożytnego cmentarzyska w Maniowych
Evaluation of the pathologic lesions of skeletons from 16-18 century cemetery in Maniowy


 
84

Małgorzata Szafirska, Liliana Podsiadło, Andrzej Urbanik, Izabela Herman-Sucharska, Krzysztof Kleinrok, Bogdan Józefowicz
Przydatność badania RM w chorobie Halleryordena-Spatza - opis trzech przypadków

Usefulness of MRI in Hallervorden-Spatz disease – description of the three cases
 

88

Robert Sabiniewicz, Adam Zapaśnik, Maciej Chojnicki, Roland Fiszer, Jan Ereciński, Janina Aleszewicz-Baranowska
Przetoka tętniczo-żylna powłok brzusznych -przykład diagnostyki i leczenia

Abdominal integumentarteriovenousfistula- clinical caseof diagnosis and treatment
 

91

Andrzej Marciński
amarcinski®...
 

94

Recenzje 20, 29,78
Sprawozdania 67, 93, 95, 96
Informacje PLTR 59, 70, 75, 83, 90

 

 
 

Copyright © 2016