Strona główna » 1995 1

1995 1

A+ A-
 

Rok 1995, Numer: 1
 

PRACE ORYGINALNE

 

L. Cyryłowski, Z. Domański, J. Kordowski
Celowana fibrynoliza streptokinazą w leczeniu przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych
 

1

W. Gajewicz, L. Stefańczyk, J. Tuliszkiewicz, T. Petryński
Wartość kolorowej Ultrasonografii dopplerowskiej w ocenie układu żył głębokich kończyn dolnych porównanie z flebografią rentgenowską
 

6

L. Cyryłowski, I. Brzosko, M. Brzesko
Wpływ jonowych środków cieniujących na czynność płytek krwi oceniany na podstawie zachowania się poziomu B-tromboglobuliny w osoczu krwi
 

10

B. Benendo-Kapuścińska, W. Chmielewski, L. Gradowska
Tomografia komputerowa w rozpoznawaniu powikłań u biorców nerki przeszczepionej
 

13

B. Benendo-Kapuścińska, L. Sęk, L. Gra- dowska, D. Zygier
Kamica nerkowa u biorców Nerki przeszczepionej
 

17
E. Gruchalska, J. Gruchalski, A. Biejat
Odległe wyniki leczenia pierwotnego przeszkodowego moczowodu olbrzymiego u dzieci
 
20

E. Tarasów, S. Szulc, B. Kubas
Dynamika zmian u chorych na ostre obrzękowe zapalenie trzustki o łagodnym przebiegu w obrazach tomografii komputerowej
 

24

A.Smereczyński, Z. Domański
Niedorozwój trzustki współistniejący z innymi wadami
 

27

U. Grzesiakowska
Kostniak kostnawy w obrazie tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości
 

31
G. Cieślińska-Wilk, A. Falkowski, B. Górecka-Szyld, E. Szpindor, J. Lubiński, R. Kowalczyk
Przydatność badań ultrasonograficznych w zespole Sjögrena
 
34

G. Michalska, F. Czerwiński, K. Krzanowski
Mikrounaczynienie móżdżku u człowieka w świetle badań mikroangiograficznych
 

38
KAZUISTYKA
 
 

Z. Boroń, R. Kozłowska, M. G rzegorzewski, M. Nawrót, I. Buławska
Obraz KT "odwracalnego" rzekomego zaniku mózgu w jadłowstręcie nerwowym
 

42
PRACA POGLˇDOWA
 
 

K. Zasada. G. Cieślińska-Wilk
Badania dopplerowskie w diagnostyce nowotworów sutka
 

44

STRESZCZENIA PRAC DOKTORSKICH
 

 

R. Bogusławska-Staniaszczyk:
Radiologiczno- kliniczna ocena późnych następstw urazów czaszkowo-mózgowych
 

47

J. Kordowski
Sprawność poszerzania zwężeń Przełyków oraz zespoleń przełykowych metodą balonową i Savary-Gilliarda
 

51

Sprawozdania, recenzje, komunikaty: 5, 9, 16. 19. 26, 30, 37, 41,43,50.55.56

 

 

 

 

 
 

Copyright © 2016