Strona główna » 1992 1, 2

1992 1, 2

A+ A-
 

Rok 1992, Numer: 1, 2
 

PRACE ORYGINALNE

 

A.Ziemiański, K.Carlsson, J.Vallo, T. Olsson:
Porównanie wartości MR i KT w niektórych chorobach oczodołu
 

2

G. Małek, O. Rowiński, B. Pruszyński, S. Goryń:
Ultrasonografia tętnic nerkowych. Doniesienie wstępne
 

4

A.Posadzy-Małczyńska, A. Ziemiań- ski, J. Głuszak:
Wartość testu kaptoprylowego w diagnostyce nadciśnienia naczyniowo- nerkowego i pierwotnego
 

7

F. Czerwiński, A.Sikorski:
Badania mikro- angiograficzne raka jasnokomórkowego nerki
 

10

M. Słomka:
Wpływ embolizacji tętnicy wątrobowej na czas przeżycia chorych z nieoperacyjnymi nowotworami wątroby
 

13

M.Janczarek, M.Szczerbo-Trojanowska:
Rola embolizacji w tamowaniu krwawień z żylaków przełyku
 

16

I.Kojder, K. Niezabitowski, L. Her - bowski,D.Jeżewski, J.Ślósarek:
Tomografia komputerowa mózgowych następstw urazów przedniego dołu czaszkowego powikłanych przetoką płynową. Część I.: Następstwa późne
 

20

PRACA POGLˇDOWA
 

 

B.Daniel,B.Pruszyński,K.Hulej:
Propo zycja racjonalnego postępowania rozpozna- wczego w zapaleniach i guzach trzustki
 

23

PRACE KAZUISTYCZNE
 

 

M.Sąsiadek, I.Batycka-Ugorska:
Zmiany niedokrwienne w KT w przebiegu naczyniaka tętniczo-żylnego móżdżku
 

26

J.Pilch-Kowalczyk, M. Pilch-Kowa- lczyk, E. Kluczewska, M. Smok:
Przypadkowo wykryty pourazowy ropień mózgu leczony zachowawczo
 

28

I.Kojder, L. Sagan, S.Janik, K.Krzyślak:
Tętniak olbrzymi mózgu imitujący oponiak wewnątrzczaszkowy
 

30

M.Napiontek, M. Jóźwiak:
Karłowatość wykrzywiająca (dysplasia diastrophica) z wrodzonymi paluchami szpotawymi
 

32

SPRAWY RODZINNE
 

 

J. Dobek: prof. zw. dr hab.med. Jerzy Zajgner
 

34

TECHNIKA
 

 

M.Gredka-Pokszan, A.Gierach, U. Szymczyk:
Błony fotograficzne stosowane w radiografii medycznej produko- wane przez Warszawskie Zakłady Foto- chemiczne FOTON. Wskazania korzystnych układów błona-folia wzmacniająca
 

39

J. Kuźnicki:
Klasyfikacja systemu: radiograficzna błona medyczna - folia wzmacniająca
 

43

REFERATY
 

 

I. Dobek:
Paramagnetyczne środki kontra- stowe w obrazowaniu MR
 

45

Z. Bem:
Wzbudzanie, odbiór sygnałów i czasy relaksacji w obrazowaniu M R.
 

49

B.Pruszyński:
Magnetyczny rezonans jądrowy w obrazowaniu serca
 

51

J. Zajgner:
Cewki częstotliwości radiowej, gradientowe i powierzchniowe
 

53

SPRAWOZDANIA

19,25,54-64

 

 
 

Copyright © 2016